Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

XV BRICS-topmøde Johannesburg II Erklæring BRIKS og Afrika

XV BRICS-topmøde Johannesburg II Erklæring BRIKS og Afrika
image_pdfimage_print
Ikke korrekturlæst

XV BRICS-topmøde Johannesburg II Erklæring BRICS og Afrika: Partnerskab for gensidigt accelereret vækst, bæredygtig udvikling og inklusiv multilateralisme Sandton, Gauteng, Sydafrika

Onsdag den 23. august 2023 

Præambel 

 
1. Vi, lederne af Den Føderative Republik Brasilien, Den Russiske Føderation, Republikken Indien, Folkerepublikken Kina og Republikken Sydafrika mødtes i Sandton, Sydafrika, fra den 22. til den 24. august 2023 til det XV BRICS-topmøde, der blev afholdt under temaet: “BRICS og Afrika: 
Partnerskab for gensidigt accelereret vækst, bæredygtig udvikling og inklusiv multilateralisme”. 

2. Vi bekræfter vores engagement i BRICS-ånden med gensidig respekt og forståelse, suveræn lighed, solidaritet, demokrati, åbenhed, inklusivitet, styrket samarbejde og konsensus. Mens vi bygger på 15 års BRICS-topmøder, forpligter vi os yderligere til at styrke rammerne for gensidigt fordelagtigt BRICS-samarbejde under de tre søjler for politisk og sikkerhedsmæssigt, økonomisk og finansielt og kulturelt og mellemfolkeligt samarbejde og til at styrke vores strategiske partnerskab til gavn for vores folk gennem fremme af fred, en mere repræsentativ, mere retfærdig international orden, et genoplivet og reformeret multilateralt system, bæredygtig udvikling og inklusiv vækst. Partnerskab for inklusiv multilateralisme 

3. Vi gentager vores forpligtelse til inklusiv multilateralisme og opretholdelse af folkeretten, herunder de formål og principper, der er nedfældet i De Forenede Nationers (FN) charter som dets uundværlige hjørnesten, og FN’s centrale rolle i et internationalt system, hvor suveræne stater samarbejder om at opretholde fred og sikkerhed, fremme bæredygtig udvikling, sikre fremme og beskyttelse af demokrati, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle og fremme samarbejde baseret på en ånd af solidaritet, gensidig respekt, retfærdighed og lighed. 

4. Vi udtrykker bekymring over brugen af ensidige tvangsforanstaltninger, som er uforenelige med principperne i FN’s charter og har negative virkninger, især i udviklingslandene. Vi gentager vores forpligtelse til at styrke og forbedre den globale styring ved at fremme et mere smidigt, effektivt, repræsentativt, demokratisk og ansvarligt internationalt og multilateralt system. 

5. Vi opfordrer til større repræsentation af emerging markets og udviklingslande i internationale organisationer og multilaterale fora, hvor de spiller en vigtig rolle. Vi opfordrer også til at øge rollen og andelen af kvinder fra EMDC’er på forskellige ansvarsniveauer i de internationale organisationer. 

6. Vi gentager behovet for, at alle lande samarbejder om at fremme og beskytte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i henhold til principperne om lighed og gensidig respekt. Vi er enige om at fortsætte med at behandle alle menneskerettigheder, herunder retten til udvikling, på en retfærdig og ligeværdig måde, på samme grundlag og med samme vægt. Vi er enige om at styrke samarbejdet om spørgsmål af fælles interesse både inden for BRICS og i multilaterale fora, herunder FN’s Generalforsamling og Menneskerettighedsrådet, under hensyntagen til nødvendigheden af at fremme, beskytte og opfylde menneskerettighederne på en ikke-selektiv, ikke-politiseret og konstruktiv måde og uden dobbeltmoral. Vi opfordrer til respekt for demokrati og menneskerettigheder. I den forbindelse understreger vi, at de bør implementeres på globalt plan såvel som på nationalt plan. Vi bekræfter vores forpligtelse til at sikre fremme og beskyttelse af demokrati, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle med det formål at opbygge en lysere fælles fremtid for det internationale samfund baseret på gensidigt fordelagtigt samarbejde. 

7. Vi støtter en omfattende reform af FN, herunder Sikkerhedsrådet, med henblik på at gøre det mere demokratisk, repræsentativt, effektivt og virkningsfuldt, og for at øge udviklingslandenes repræsentation i Rådet, så det kan reagere hensigtsmæssigt på de fremherskende globale udfordringer og støtte de legitime forhåbninger hos vækst- og udviklingslande fra Afrika, Asien og Latinamerika, herunder Brasilien, Indien og Sydafrika, om at spille en større rolle i internationale anliggender, især i FN, herunder Sikkerhedsrådet. 
8. Vi bekræfter vores støtte til det åbne, gennemsigtige, retfærdige, forudsigelige, inkluderende, retfærdige, ikke-diskriminerende og regelbaserede multilaterale handelssystem med Verdenshandelsorganisationen (WTO) i centrum, med særlig og differentieret behandling (S&DT) for udviklingslande, herunder de mindst udviklede lande. Vi understreger vores støtte til at arbejde hen imod positive og meningsfulde resultater af spørgsmålene på den 13. ministerkonference (MC13). Vi forpligter os til at engagere os konstruktivt i at forfølge den nødvendige WTO-reform med henblik på at præsentere konkrete resultater på MC13. Vi opfordrer til genoprettelse af et fuldt og velfungerende tostrenget bindende WTO-tvistbilæggelsessystem, der er tilgængeligt for alle medlemmer inden 2024, og udvælgelse af nye medlemmer af appelorganet uden yderligere forsinkelse. 
9. Vi opfordrer til behovet for at gøre fremskridt i retning af at opnå et retfærdigt og markedsorienteret handelssystem for landbrug, udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, fremme bæredygtigt landbrug og fødevaresystemer og implementere modstandsdygtige landbrugsmetoder. Vi understreger behovet for at levere på landbrugsreformen i overensstemmelse med mandatet i artikel 20 i landbrugsaftalen, samtidig med at vi anerkender vigtigheden af at respektere mandaterne med hensyn til en permanent løsning på offentlig oplagring (PSH) til fødevaresikkerhedsformål og særlig beskyttelsesmekanisme (SSM) for udviklingslande, herunder LDC’er, i deres respektive forhandlingssammenhænge. BRICS-medlemmerne er også bekymrede over handelsrestriktive foranstaltninger, som ikke er i overensstemmelse med WTO’s regler, herunder ensidige ulovlige foranstaltninger som sanktioner, der påvirker landbrugshandelen. 
10. Vi støtter et robust, globalt finansielt sikkerhedsnet med en kvote baseret og tilstrækkeligt finansieret International Valutafond (IMF) i centrum. Vi opfordrer til, at Den Internationale Valutafonds (IMF) 16. generelle gennemgang af kvoterne afsluttes inden den 15. december 2023. Gennemgangen bør genskabe kvoternes primære rolle i IMF. Enhver justering af kvoteandele bør resultere i stigninger i kvoteandelene for nye markeder og udviklingsøkonomier (EMDC’er), samtidig med at de fattigste medlemmers stemme og repræsentation beskyttes. Vi opfordrer til en reform af Bretton Woods-institutionerne, herunder en større rolle til emerging markets og udviklingslande, også i ledende stillinger i Bretton Woods-institutionerne, som afspejler EMDC’ernes rolle i verdensøkonomien. 
Fremme af et miljø for fred og udvikling
 
11. Vi glæder os over den fælles erklæring fra BRIKS’ ministre for udenrigsanliggender og internationale relationer, der mødtes den 1. juni 2023, og noterer os det 13. møde mellem BRIKS’ nationale sikkerhedsrådgivere og høje repræsentanter for national sikkerhed, der blev afholdt den 25. juli 2023.
 
12. Vi er bekymrede over de igangværende konflikter i mange dele af verden. Vi understreger vores forpligtelse til fredelig løsning af forskelle og tvister gennem dialog og inklusive konsultationer på en koordineret og samarbejdsvillig måde og støtter alle bestræbelser, der bidrager til en fredelig løsning af kriser. 
13. Vi anerkender vigtigheden af øget deltagelse af kvinder i fredsprocesser, herunder i konfliktforebyggelse og -løsning, fredsbevarelse, fredsopbygning, post-konflikt genopbygning og udvikling samt opretholdelse af fred. 
14. Vi understreger vores forpligtelse til multilateralisme og til FN’s centrale rolle, som er forudsætninger for at opretholde fred og sikkerhed. Vi opfordrer det internationale samfund til at støtte lande i at arbejde sammen om økonomisk genopretning efter pandemien. Vi understreger vigtigheden af at bidrage til postkonfliktlandenes genopbygning og udvikling og opfordrer det internationale samfund til at hjælpe landene med at nå deres udviklingsmål. Vi understreger nødvendigheden af at afstå fra alle tvangsforanstaltninger, der ikke er baseret på international lov og FN-pagten. 
15. Vi gentager behovet for fuld respekt for international humanitær lov i konfliktsituationer og levering af humanitær bistand i overensstemmelse med de grundlæggende principper om menneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, der er fastlagt i FN’s Generalforsamlings resolution 46/182. 
16. Vi roser den fortsatte kollektive indsats fra FN, Den Afrikanske Union og subregionale organisationer, herunder især samarbejdet mellem FN’s Sikkerhedsråd og Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd, for at tackle regionale udfordringer, herunder opretholdelse af fred og sikkerhed, fremme af fredsopbygning, postkonfliktgenopbygning og udvikling, og opfordrer til fortsat støtte fra det internationale samfund til disse bestræbelser ved hjælp af diplomatiske midler såsom dialog, forhandlinger, konsultationer, mægling og gode kontorer for at løse internationale tvister og konflikter, løse dem på grundlag af gensidig respekt, kompromis og balance mellem legitime interesser. Vi gentager, at princippet om “afrikanske løsninger på afrikanske problemer” fortsat bør tjene som grundlag for konfliktløsning. I denne henseende støtter vi afrikanske fredsbestræbelser på kontinentet ved at styrke de afrikanske staters relevante kapacitet. Vi er bekymrede over den forværrede vold i Sudan. Vi opfordrer til øjeblikkeligt ophør af fjendtlighederne og opfordrer til, at den sudanesiske befolkning får uhindret adgang til humanitær bistand. Vi er fortsat bekymrede over situationen i Sahel-regionen, især i Republikken Niger. Vi støtter Libyens suverænitet, uafhængighed, territoriale integritet og nationale enhed. Vi gentager vores støtte til en “libysk ledet og libysk ejet” politisk proces med FN-ledet mægling som den vigtigste kanal. Vi understreger behovet for at opnå en varig og gensidigt acceptabel politisk løsning på spørgsmålet om Vestsahara i overensstemmelse med relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd og i opfyldelse af mandatet for FN’s mission for folkeafstemningen i Vestsahara (MINURSO). 
17. Vi glæder os over den positive udvikling i Mellemøsten og BRIKS-landenes bestræbelser på at støtte udvikling, sikkerhed og stabilitet i regionen. I denne henseende støtter vi den fælles erklæring fra BRIKS’ viceudenrigsministre og særlige udsendinge for Mellemøsten og Nordafrika på deres møde den 26. april 2023. Vi glæder os over genetableringen af diplomatiske forbindelser mellem Kongeriget Saudi-Arabien og Den Islamiske Republik Iran og understreger, at nedtrapning af spændinger og håndtering af forskelle gennem dialog og diplomati er nøglen til fredelig sameksistens i denne strategisk vigtige region i verden. Vi bekræfter vores støtte til Yemens suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet og roser den positive rolle, som alle de involverede parter har spillet ved at skabe en våbenhvile og søge en politisk løsning for at afslutte konflikten. Vi opfordrer alle parter til at engagere sig i inkluderende direkte forhandlinger og til at støtte humanitær bistand, nødhjælp og udviklingsbistand til det yemenitiske folk. Vi støtter alle bestræbelser på at finde en politisk og forhandlet løsning, der respekterer Syriens suverænitet og territoriale integritet, og på at fremme en varig løsning på den syriske krise. Vi glæder os over, at Den Syriske Arabiske Republik er blevet optaget i Den Arabiske Liga. Vi udtrykker vores dybe bekymring over den alvorlige humanitære situation i de besatte palæstinensiske områder på grund af den eskalerende vold under den fortsatte israelske besættelse og udvidelsen af de ulovlige bosættelser. Vi opfordrer det internationale samfund til at støtte direkte forhandlinger baseret på international lov, herunder relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd og Generalforsamling og det arabiske fredsinitiativ, med henblik på en tostatsløsning, der fører til oprettelsen af en suveræn, uafhængig og levedygtig stat Palæstina. Vi roser det omfattende arbejde, der udføres af United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) og opfordrer til større international støtte til UNRWA’s aktiviteter for at afhjælpe den humanitære situation for det palæstinensiske folk. 
18. Vi udtrykker alvorlig bekymring over den fortsatte forværring af den sikkerhedsmæssige, humanitære, politiske og økonomiske situation i Haiti. Vi mener, at den nuværende krise kræver en haitiansk-ledet løsning, der omfatter national dialog og konsensusopbygning blandt lokale politiske kræfter, institutioner og samfundet. Vi opfordrer det internationale samfund til at støtte de haitianske bestræbelser på at opløse banderne, forbedre sikkerhedssituationen og skabe grundlaget for en langvarig social og økonomisk udvikling i landet. 
19. Vi minder om vores nationale holdninger til konflikten i og omkring Ukraine, som de er kommet til udtryk i de relevante fora, herunder FN’s Sikkerhedsråd og FN’s Generalforsamling. Vi noterer os med påskønnelse relevante forslag om mægling og gode råd med henblik på en fredelig løsning af konflikten gennem dialog og diplomati, herunder de afrikanske lederes fredsmission og den foreslåede vej til fred. 
20. Vi opfordrer til styrkelse af nedrustning og ikke-spredning, herunder konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben og om deres destruktion (BTWC) og konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og om deres destruktion (CWC), i erkendelse af dens rolle i beskyttelsen og bevarelsen af deres integritet og effektivitet for at opretholde global stabilitet og international fred og sikkerhed. Vi understreger behovet for at overholde og styrke BTWC, bl.a. ved at vedtage en juridisk bindende protokol til konventionen, der bl.a. indeholder en effektiv verifikationsmekanisme. Vi bekræfter vores støtte til at sikre den langsigtede bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum og forebyggelse af et våbenkapløb i det ydre rum (PAROS) og af dets bevæbning, herunder gennem forhandlinger om vedtagelse af et relevant juridisk bindende multilateralt instrument. Vi anerkender værdien af det opdaterede udkast til en traktat om forebyggelse af placering af våben i det ydre rum, truslen om eller brugen af magt mod objekter i det ydre rum (PPWT), som blev fremlagt på nedrustningskonferencen i 2014. Vi understreger, at praktiske og ikke-bindende forpligtelser, såsom gennemsigtighed og tillidsskabende foranstaltninger (TCBMs), også kan bidrage til PAROS. 
21. Vi gentager behovet for at løse det iranske atomspørgsmål med fredelige og diplomatiske midler i overensstemmelse med folkeretten og understreger vigtigheden af at bevare JCPOA og UNSCR 2231 for international ikke-spredning såvel som bredere fred og stabilitet og håber på, at relevante parter vil genoprette den fulde og effektive implementering af JCPOA på et tidligt tidspunkt. 
22. Vi udtrykker stærk fordømmelse af terrorisme i alle dens former og manifestationer, når som helst, hvor som helst og af hvem som helst. Vi anerkender den trussel, der udgår fra terrorisme, ekstremisme, der fremmer terrorisme og radikalisering. Vi er forpligtet til at bekæmpe terrorisme i alle dens former og manifestationer, herunder terroristers grænseoverskridende bevægelser og netværk, der finansierer terrorisme, og sikre tilflugtssteder. Vi gentager, at terrorisme ikke bør forbindes med nogen religion, nationalitet, civilisation eller etnisk gruppe. Vi bekræfter vores urokkelige forpligtelse til at bidrage yderligere til den globale indsats for at forebygge og imødegå truslen fra terrorisme på grundlag af respekt for folkeretten, især FN’s charter, og menneskerettighederne, idet vi understreger, at staterne har det primære ansvar for at bekæmpe terrorisme, og at FN fortsat skal spille en central og koordinerende rolle på dette område. Vi understreger også behovet for en omfattende og afbalanceret tilgang fra hele det internationale samfund for effektivt at bremse terroraktiviteterne, som udgør en alvorlig trussel, også i det nuværende pandemiske miljø. Vi afviser dobbeltmoral i bekæmpelsen af terrorisme og ekstremisme, der kan føre til terrorisme. Vi opfordrer til en hurtig færdiggørelse og vedtagelse af den omfattende konvention om international terrorisme inden for FN’s rammer og til at indlede multilaterale forhandlinger om en international konvention til bekæmpelse af kemiske og biologiske terrorhandlinger på nedrustningskonferencen. Vi hilser aktiviteterne i BRICS Counter-Terrorism Working Group og dens fem undergrupper velkommen, baseret på BRICS Counter-Terrorism Strategy og BRICS Counter-Terrorism Action Plan. Vi ser frem til yderligere at uddybe samarbejdet om terrorbekæmpelse. 
23. Mens vi understreger informations- og kommunikationsteknologiens (IKT) formidable potentiale for vækst og udvikling, anerkender vi de eksisterende og nye muligheder, de giver for kriminelle aktiviteter og trusler, og udtrykker bekymring over det stigende niveau og kompleksitet af kriminelt misbrug af IKT. Vi glæder os over den igangværende indsats i ad hoc-komiteen for at udarbejde en omfattende international konvention om bekæmpelse af brugen af IKT til kriminelle formål og bekræfter vores forpligtelse til at samarbejde om gennemførelsen af det mandat, der blev vedtaget i FN’s Generalforsamlings resolution 75/282 i tide. 
24. Vi bekræfter vores forpligtelse til at fremme et åbent, sikkert, stabilt, tilgængeligt og fredeligt IKT-miljø og understreger vigtigheden af at styrke den fælles forståelse og intensivere samarbejdet om brugen af IKT og internettet. Vi støtter FN’s ledende rolle i at fremme en konstruktiv dialog om at sikre IKT-sikkerhed, herunder inden for FN’s åbne arbejdsgruppe om sikkerhed for og i brugen af IKT 2021-2025, og udvikle en universel juridisk ramme på dette område. Vi opfordrer til en omfattende, afbalanceret og objektiv tilgang til udviklingen og sikkerheden af IKT-produkter og -systemer. Vi understreger vigtigheden af at etablere juridiske rammer for samarbejde mellem BRIKS-landene om at sikre sikkerhed i brugen af IKT. Vi anerkender også behovet for at fremme det praktiske intra-BRICS-samarbejde gennem implementering af BRICS-køreplanen for praktisk samarbejde om at sikre sikkerhed i brugen af IKT og aktiviteterne i BRICS-arbejdsgruppen om sikkerhed i brugen af IKT. 
25. Vi bekræfter vores forpligtelse til at styrke det internationale samarbejde og vores samarbejde mod korruption og fortsætter med at implementere de relevante internationale aftaler i denne henseende, især FN’s konvention mod korruption. Med viden om, at korruptionens svøbe ikke kender nogen geografiske grænser og ikke respekterer noget samfund eller humanitær sag, har vi i fællesskab skabt et stærkt fundament for at bekæmpe korruption gennem kapacitetsopbygning, herunder gennemførelse af træningsprogrammer og deling af nuværende bedste praksis, der anvendes i hvert af vores lande. Vi vil fortsætte med at styrke denne indsats og øge vores viden om de nye muligheder. Vi vil styrke det internationale samarbejde gennem fælles netværk for informationsudveksling og gensidig juridisk bistand for at bekæmpe ulovlige finansielle strømme, modvirke sikre havne og støtte efterforskning, retsforfølgelse og inddrivelse af stjålne aktiver, der er underlagt nationale love og regler i BRIKS-landene.  
Partnerskab for gensidigt accelereret vækst 
26. Vi bemærker, at en ubalanceret genopretning efter pandemiens chok og vanskeligheder forværrer uligheden over hele verden. Det globale vækstmomentum er svækket, og de økonomiske udsigter er faldet på grund af handelsfragmentering, langvarig høj inflation, strammere globale finansielle forhold, især stigningen i rentesatserne i avancerede økonomier, geopolitiske spændinger og øget gældssårbarhed. 
27. Vi opfordrer multilaterale finansielle institutioner og internationale organisationer til at spille en konstruktiv rolle i opbygningen af global konsensus om økonomiske politikker og forebyggelse af systemiske risici for økonomiske forstyrrelser og finansiel fragmentering. Vi opfordrer de multilaterale udviklingsbanker (MDB’er) til at fortsætte med at implementere anbefalingerne fra G20’s Independent Review Report on MDB’s Capital Adequacy Frameworks, som bør være frivillige inden for MDB’ernes ledelsesrammer, for at øge deres udlånskapacitet og samtidig sikre MDB’ernes langsigtede finansielle stabilitet, robuste kreditorvurdering og status som foretrukne kreditorer. 
28. Vi mener, at multilateralt samarbejde er afgørende for at begrænse de risici, der skyldes geopolitisk og geoøkonomisk fragmentering, og intensivere indsatsen på områder af fælles interesse, herunder, men ikke begrænset til, handel, reduktion af fattigdom og sult, bæredygtig udvikling, herunder adgang til energi, vand og fødevarer, brændstof, gødning, samt afbødning af og tilpasning til konsekvenserne af klimaændringer, uddannelse, sundhed samt forebyggelse, beredskab og reaktion på pandemier.
   29. Vi bemærker, at høje gældsniveauer i nogle lande reducerer det finanspolitiske råderum, der er nødvendigt for at håndtere igangværende udviklingsudfordringer, der forværres af afsmittende effekter fra eksterne chok, især fra kraftige monetære stramninger i avancerede økonomier. Stigende renter og strammere finansieringsvilkår forværrer gældssårbarheden i mange lande. Vi mener, at det er nødvendigt at håndtere den internationale gældsdagsorden korrekt for at støtte økonomisk genopretning og bæredygtig udvikling, samtidig med at der tages hensyn til de enkelte landes love og interne procedurer. Et af instrumenterne, blandt andre, til kollektivt at håndtere gældssårbarheder er gennem forudsigelig, velordnet, rettidig og koordineret implementering af G20’s fælles ramme for gældsbehandling, med deltagelse af officielle bilaterale kreditorer, private kreditorer og multilaterale udviklingsbanker i overensstemmelse med princippet om fælles handling og retfærdig byrdefordeling. 
30. Vi bekræfter vigtigheden af, at G20 fortsætter med at spille rollen som det førende multilaterale forum inden for internationalt økonomisk og finansielt samarbejde, der omfatter både udviklede og nye markeder og udviklingslande, hvor store økonomier i fællesskab søger løsninger på globale udfordringer. Vi ser frem til en vellykket afholdelse af det 18. G20-topmøde i New Delhi under det indiske G20-formandskab. Vi noterer os mulighederne for at opbygge et vedvarende momentum for forandring ved, at Indien, Brasilien og Sydafrika har formandskabet for G20 fra 2023 til 2025, og vi udtrykker støtte til kontinuitet og samarbejde i deres G20-formandskaber og ønsker dem al mulig succes i deres bestræbelser. Derfor er vi forpligtet til en afbalanceret tilgang ved fortsat at forstærke og yderligere integrere det globale Syds stemme i G20-dagsordenen som under det indiske formandskab i 2023 og de brasilianske og sydafrikanske formandskaber i 2024 og 2025. 
31. Vi anerkender den vigtige rolle, som BRIKS-landene spiller, når de arbejder sammen om at håndtere risici og udfordringer for verdensøkonomien for at opnå global genopretning og bæredygtig udvikling. Vi bekræfter vores forpligtelse til at forbedre koordineringen af makroøkonomiske politikker, uddybe det økonomiske samarbejde og arbejde for at realisere et stærkt, bæredygtigt, afbalanceret og inkluderende økonomisk opsving. Vi understreger vigtigheden af fortsat implementering af strategien for BRICS’ økonomiske partnerskab 2025 i alle relevante ministerielle spor og arbejdsgrupper. Vi vil søge at identificere løsninger til at fremskynde implementeringen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. 
32. I erkendelse af, at BRIKS-landene producerer en tredjedel af verdens fødevarer, bekræfter vi vores forpligtelse til at styrke landbrugssamarbejdet og fremme bæredygtigt landbrug og udvikling af landdistrikter i BRIKS-landene for at øge fødevaresikkerheden både inden for BRIKS og på verdensplan. Vi understreger den strategiske betydning af at lette stabil adgang til landbrugsinput for at sikre global fødevaresikkerhed. Vi gentager vigtigheden af at implementere handlingsplanen 2021-2024 for landbrugssamarbejde mellem BRIKS-landene og hilser strategien for samarbejde om fødevaresikkerhed mellem BRIKS-landene velkommen. Vi understreger behovet for modstandsdygtige fødevareforsyningskæder. 
33. Vi anerkender dynamikken i den digitale økonomi, der muliggør global økonomisk vækst. Vi anerkender også den positive rolle, som handel og investeringer kan spille for at fremme bæredygtig udvikling, national og regional industrialisering og overgangen til bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Vi anerkender de udfordringer, som udviklingen af handel og investeringer står over for i den digitale tidsalder, og vi anerkender, at BRICS-medlemmerne befinder sig på forskellige niveauer af digital udvikling, og vi anerkender derfor behovet for at håndtere de respektive udfordringer, herunder de forskellige digitale kløfter. Vi glæder os over oprettelsen af BRICS’ arbejdsgruppe for digital økonomi. Vi bekræfter, at åbenhed, effektivitet, stabilitet og pålidelighed er afgørende for at tackle udfordringer med økonomisk genopretning og fremme international handel og investering. Vi opfordrer til yderligere samarbejde mellem BRIKS-landene for at forbedre sammenkoblingen af forsyningskæder og betalingssystemer for at fremme handel og investeringsstrømme. Vi er enige om at styrke udveksling og samarbejde inden for handel med tjenesteydelser som fastlagt i BRICS Framework for Cooperation on Trade in Services, med BRICS Business Council og BRICS Women’s Business Alliance (WBA) med det formål at fremme implementeringen af BRICS Trade in Services Cooperation Roadmap og relevante dokumenter, herunder BRICS Framework for cooperation in Trade in Professional Services. 
34. Vi gentager vores støtte til Den Afrikanske Unions Agenda 2063 og til Afrikas bestræbelser på integration, herunder gennem operationaliseringen af det afrikanske kontinentale frihandelsområde. Vi understreger, at AfCFTA er klar til at skabe et forudsigeligt miljø for investeringer, især i infrastrukturudvikling, og giver mulighed for at finde synergier med partnere om samarbejde, handel og udvikling på det afrikanske kontinent. Vi understreger vigtigheden af at styrke partnerskabet mellem BRICS og Afrika for at frigøre gensidigt fordelagtige muligheder for øget handel, investeringer og infrastrukturudvikling. Vi glæder os over de fremskridt, der er gjort hen imod AfCFTA-protokollen om kvinder og unge i handel, og anerkender dens potentiale til at være en katalysator for økonomisk og finansiel inklusion af kvinder og unge i Afrikas økonomi. Vi understreger vigtigheden af emner som industrialisering, udvikling af infrastruktur, fødevaresikkerhed, modernisering af landbruget for bæredygtig vækst, sundhedspleje og håndtering af klimaforandringer for en bæredygtig udvikling af Afrika. 
35. Vi bemærker endvidere, at det afrikanske kontinent fortsat befinder sig i udkanten af det globale handelssystem og har meget at vinde gennem BRICS-samarbejdet. Den afrikanske kontinentale frihandelsaftale (AfCFTA) og BRICS-samarbejdet giver muligheder for, at kontinentet kan bevæge sig væk fra sin historiske rolle som råvareeksportør og over mod værditilvækst med højere produktivitet. Vi hilser velkommen og støtter optagelsen af Den Afrikanske Union som medlem af G20 på G20-topmødet i New Delhi. 
36. Vi forpligter os til at styrke intra-BRICS-samarbejdet for at intensivere BRICS-partnerskabet om den nye industrielle revolution (PartNIR) og skabe nye muligheder for at fremskynde den industrielle udvikling. Vi støtter intra-BRICS-samarbejde om udvikling af menneskelige ressourcer inden for nye teknologier gennem BRICS Centre for Industrial Competences (BCIC), BRICS PartNIR Innovation Centre, BRICS Startup Forum og samarbejde med andre relevante BRICS-mekanismer for at gennemføre uddannelsesprogrammer, der skal tackle udfordringerne ved NIR for inklusiv og bæredygtig industrialisering. Vi gentager vores forpligtelse til at fortsætte diskussionen om etableringen af BCIC i samarbejde med UNIDO for i fællesskab at støtte udviklingen af Industri 4.0-kompetencer blandt BRIKS-landene og fremme partnerskaber og øget produktivitet i den nye industrielle revolution. Vi ser frem til samarbejdet med UNIDO og anmoder PartNIR Advisory Group om at koordinere med UNIDO. 
37. Vi anerkender den afgørende rolle, som mikro-, små og mellemstore virksomheder (MSME’er) spiller for at frigøre BRIKS-økonomiernes fulde potentiale, og bekræfter vigtigheden af deres deltagelse i produktionsnetværk og værdikæder. Vi vil fortsætte den fælles indsats for at fjerne begrænsninger såsom mangel på lettilgængelig information og finansiering, mangel på færdigheder, netværkseffekter samt regulering af overdreven administrativ byrde og indkøbsrelaterede begrænsninger, der sikrer lettilgængelig information og finansiering, opgradering af færdigheder og markedsforbindelser. Vi støtter BRICS MSMEs Cooperation Framework, som fremmer BRICS-samarbejde om emner som udveksling af information om messer og udstillinger og tilskyndelse til deltagelse af MSME’er i de udvalgte begivenheder for at forbedre interaktioner og samarbejde mellem MSME’er, som kan sikre aftaler. Medlemslandene vil lette udvekslingen af forretningsrejser og fremme sektorspecifikke Business to Business (B2B) møder mellem MSME’erne for at styrke samarbejdet mellem virksomheder og forretningsalliancer mellem MSME’erne i BRICS, med særligt fokus på kvinde- og ungdomsejede MSME’er. Medlemsstaterne vil give oplysninger om MSME’er, forretningsudviklingsmuligheder og muligheder for partnerskaber til udvikling af MSME’er i BRIKS-landene. Derudover vil vi fremme deling af information om handelspolitikker og markedsinformation for MSME’er for at øge deres deltagelse i international handel. Vi vil lette adgangen til ressourcer og kapaciteter såsom færdigheder, vidensnetværk og teknologi, der kan hjælpe MSME’er med at forbedre deres deltagelse i økonomien og globale værdikæder. Vi vil udveksle synspunkter om foranstaltninger og tilgange til at integrere BRIKS’ MSME’er i global handel og globale værdikæder, herunder ved at dele erfaringer om, hvordan regionale integrationstilgange kan støtte udviklingen af MSME’er. 
38. Vi gentager forpligtelsen til at fremme beskæftigelse for bæredygtig udvikling, herunder at udvikle færdigheder til at sikre modstandsdygtig genopretning, kønsresponsiv beskæftigelse og sociale beskyttelsespolitikker, herunder arbejdstagerrettigheder. Vi bekræfter vores forpligtelse til at respektere, fremme og realisere anstændigt arbejde for alle og opnå social retfærdighed. Vi vil optrappe indsatsen for effektivt at afskaffe børnearbejde baseret på Durban Call to Action og fremskynde fremskridt mod universel social beskyttelse for alle inden 2030. Vi vil investere i systemer til udvikling af færdigheder for at forbedre adgangen til relevante færdigheder af høj kvalitet for arbejdere i den uformelle økonomi og arbejdere i nye former for beskæftigelse, da vi søger at øge produktiviteten for økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige og inkluderende økonomier. Vi vil undersøge udviklingen af en BRIKS-platform til implementering af produktivitetsøkosystemet for anstændigt arbejde. 
39. Vi anerkender det presserende behov for genopretning af turistindustrien og vigtigheden af at øge de gensidige turiststrømme og vil arbejde for yderligere at styrke BRICS-alliancen for grøn turisme for at fremme foranstaltninger, der kan forme en mere modstandsdygtig, bæredygtig og inkluderende turistsektor. 
40. Vi er enige om at styrke udvekslingen og samarbejdet inden for standardisering og gøre fuld brug af standarder for at fremme bæredygtig udvikling. 
41. Vi er enige om at fortsætte med at uddybe samarbejdet om konkurrence blandt BRIKS-landene og skabe et fair konkurrencemiljø for internationalt økonomisk og handelsmæssigt samarbejde.
42. Vi er enige om at styrke dialogen og samarbejdet om intellektuelle ejendomsrettigheder gennem BRICS’ IPR-samarbejdsmekanisme (IPRCM). Da vi fejrer et årti med samarbejde mellem lederne af kontorerne for intellektuel ejendomsret, hilser vi tilpasningen af deres arbejdsplan til målene for bæredygtig udvikling velkommen. 
43. Vi støtter en styrkelse af det statistiske samarbejde inden for BRICS, da data, statistik og information danner grundlaget for informeret og effektiv beslutningstagning. På 10-årsdagen for den første udgivelse støtter vi den fortsatte udgivelse af BRICS Joint Statistical Publication 2023 og BRICS Joint Statistical Publication Snapshot 2023 for at engagere en bredere vifte af brugere. 
44. Vi anerkender de udbredte fordele ved hurtige, billige, gennemsigtige, sikre og inkluderende betalingssystemer. Vi ser frem til rapporten fra BRICS Payment Task Force (BPTF) om kortlægningen af de forskellige elementer i G20’s køreplan for grænseoverskridende betalinger i BRICS-landene. Vi glæder os over BRICS-medlemmernes udveksling af erfaringer med betalingsinfrastrukturer, herunder sammenkoblingen af grænseoverskridende betalingssystemer. Vi mener, at dette yderligere vil styrke samarbejdet mellem BRIKS-landene og tilskynde til yderligere dialog om betalingsinstrumenter for at lette handels- og investeringsstrømme mellem BRIKS-medlemmerne såvel som andre udviklingslande. Vi understreger vigtigheden af at tilskynde til brugen af lokale valutaer i international handel og finansielle transaktioner mellem BRICS og deres handelspartnere. Vi opfordrer også til at styrke korrespondentbanknetværk mellem BRIKS-landene og muliggøre afvikling i de lokale valutaer. 
45. Vi pålægger vores finansministre og/eller centralbankchefer, alt efter hvad der er relevant, at overveje spørgsmålet om lokale valutaer, betalingsinstrumenter og platforme og rapportere tilbage til os inden næste topmøde. 
46. Vi anerkender NDB’s centrale rolle i at fremme infrastruktur og bæredygtig udvikling i sine medlemslande. Vi lykønsker Dilma Rousseff, tidligere præsident for Den Føderative Republik Brasilien, som præsident for Den Nye Udviklingsbank (NDB) og er sikre på, at hun vil bidrage til at styrke NDB, så den effektivt kan opfylde sit mandat. Vi forventer, at NDB vil levere og fastholde de mest effektive finansieringsløsninger for bæredygtig udvikling, en stabil proces i medlemsudvidelsen og forbedringer i virksomhedsledelse og operationel effektivitet hen imod opfyldelsen af NDB’s generelle strategi for 2022-2026. Vi byder de tre nye medlemmer af NDB velkommen, nemlig Bangladesh, Egypten og De Forenede Arabiske Emirater. Vi opfordrer NDB til at spille en aktiv rolle i vidensdelingsprocessen og indarbejde medlemslandenes bedste praksis i sine operationelle politikker, i overensstemmelse med sin styringsmekanisme og under hensyntagen til nationale prioriteter og udviklingsmål. Vi ser NDB som et vigtigt medlem af den globale MDB-familie i betragtning af dens unikke status som en institution skabt af EMDC’er for EMDC’er. 
 47. Vi glæder os over etableringen af BRICS Think Tank Network for Finance i 2022 og bestræbelserne på at gøre netværket operationelt. Vi vil arbejde for at identificere og udpege de ledende tænketanke fra medlemslandene. Vi støtter de operationelle retningslinjer for BRICS Think Tank Network for Finance, der er udviklet under Sydafrikas formandskab, og som giver vejledning om, hvordan netværket vil fungere med hensyn til styring, levering af output og finansiering af BRICS Think Tank Network for Finance.
48. Vi anerkender, at infrastrukturinvesteringer støtter menneskelig, social, miljømæssig og økonomisk udvikling. Vi bemærker, at efterspørgslen efter infrastruktur vokser med et større behov for skala, innovation og bæredygtighed. Vi fremhæver, at BRIKS-landene fortsat tilbyder fremragende muligheder for infrastrukturinvesteringer. I den forbindelse anerkender vi også, at det at udnytte regeringernes begrænsede ressourcer til at katalysere privat kapital, ekspertise og effektivitet vil være altafgørende for at lukke infrastrukturinvesteringskløften i BRIKS-landene. 
49. Vi fortsætter med at støtte arbejdet i Task Force on Public-Private Partnership (PPP) and Infrastructure med at dele viden, god praksis og erfaringer om effektiv udvikling og levering af infrastruktur til gavn for alle medlemslande. I den forbindelse har taskforcen samlet vejledende principper, der fremmer vedtagelsen af en programmatisk tilgang til levering af infrastruktur og fremmer brugen af OPP’er og andre blandede finansieringsløsninger til udvikling og levering af infrastruktur. Vi ser frem til at indkalde til et infrastrukturinvesteringssymposium senere på året for at diskutere med BRICS-landenes regeringer, investorer og finansfolk, hvordan man kan samarbejde med den private sektor om at fremme brugen af grøn, omstillingsorienteret og bæredygtig finansiering i leveringen af infrastruktur. 
50. BRICS Contingent Reserve Arrangement (CRA) er fortsat en vigtig mekanisme til at afbøde virkningerne af en krisesituation, supplere eksisterende internationale finansielle og monetære ordninger og bidrage til at styrke det globale finansielle sikkerhedsnet. Vi gentager vores engagement i den fortsatte styrkelse af CRA og ser frem til en vellykket afslutning af den sjette Test-Run senere i 2023. Vi støtter også de fremskridt, der er gjort for at ændre de udestående tekniske spørgsmål om Inter-Central Bank Agreement, og støtter det foreslåede tema for 2023 BRICS Economic Bulletin ‘Challenges in a post-COVID-19 environment’. 
 51. Vi glæder os over det fortsatte samarbejde om emner af gensidig interesse om bæredygtig finansiering og overgangsfinansiering, informationssikkerhed, finansiel teknologi og betalinger og ser frem til at bygge videre på arbejdet på disse områder under de relevante arbejdsstrømme, herunder den foreslåede undersøgelse om udnyttelse af teknologi til at afhjælpe huller i klimadata i den finansielle sektor, og støtter de foreslåede initiativer, der sigter mod at forbedre cybersikkerhed og udvikle finansiel teknologi, herunder deling af viden og erfaring på dette område. Partnerskab for bæredygtig udvikling 
52. Vi bekræfter opfordringen til at gennemføre 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling i dens tre dimensioner: økonomisk, social og miljømæssig, på en afbalanceret og integreret måde ved at mobilisere de midler, der er nødvendige for at gennemføre 2030-dagsordenen. Vi opfordrer donorlandene til at overholde deres forpligtelser til officiel udviklingsbistand (ODA) og til at lette kapacitetsopbygning og overførsel af teknologi sammen med yderligere udviklingsressourcer til udviklingslandene i overensstemmelse med modtagernes nationale politiske mål. Vi fremhæver i denne forbindelse, at SDG-topmødet i New York i september 2023 og fremtidens topmøde i september 2024 udgør vigtige muligheder for at forny det internationale engagement i gennemførelsen af 2030-dagsordenen. 
53. Vi anerkender betydningen af at gennemføre SDG’erne på en integreret og holistisk måde, bl.a. gennem fattigdomsudryddelse og bekæmpelse af klimaændringer, samtidig med at vi fremmer bæredygtig arealanvendelse og vandforvaltning, bevaring af den biologiske mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse af dens bestanddele og biodiversiteten og en retfærdig og rimelig fordeling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af genetiske ressourcer, herunder ved passende adgang til genetiske ressourcer, i overensstemmelse med artikel 1 i konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD) og i overensstemmelse med nationale forhold, prioriteter og kapaciteter. Vi understreger også betydningen af teknologi og innovation, internationalt samarbejde, offentlig-private partnerskaber, herunder syd-syd-samarbejde. 
54. Vi understreger vigtigheden af at samarbejde om bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse, såsom forskning og udvikling af bevarelsesteknologier, udvikling af beskyttede områder og bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter. Desuden vil vi fortsætte med at deltage aktivt i internationale biodiversitetsrelaterede konventioner, såsom konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD), dens protokoller og fremme implementeringen af dens Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), konventionen om international handel med truede arter af vilde dyr og planter (CITES), FN’s konvention til bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD) og arbejde hen imod det globale initiativ til reduktion af jordforringelse og forbedring af bevarelsen af terrestriske levesteder. 
55. Vi glæder os over den historiske vedtagelse af Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) på den 15. partskonference under Konventionen om Biologisk Mangfoldighed (CBD COP-15) i december 2022. Vi forpligter os således til at stræbe efter implementeringen af alle de globale mål og delmål i KMGBF i overensstemmelse med principperne om fælles, men differentieret ansvar og nationale omstændigheder, prioriteter og kapaciteter for at nå dens mission om at standse og vende tabet af biodiversitet og visionen om at leve i harmoni med naturen. Vi opfordrer indtrængende de udviklede lande til at tilvejebringe passende midler til implementering, herunder finansielle ressourcer, kapacitetsopbygning, teknisk og videnskabeligt samarbejde samt adgang til og overførsel af teknologi til fuld implementering af KMGBF. Vi anerkender også potentialet for samarbejde om bæredygtig brug af biodiversitet i erhvervslivet for at støtte lokal økonomisk udvikling, industrialisering, jobskabelse og bæredygtige forretningsmuligheder. 
56. Vi understreger igen vigtigheden af at implementere De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og dens Paris-aftale og princippet om fælles, men differentieret ansvar og respektive kapaciteter (CBDR-RC), der forbedrer billig overførsel af klimateknologi, kapacitetsopbygning samt mobilisering af overkommelige, tilstrækkelige og rettidigt leverede nye yderligere finansielle ressourcer til miljømæssigt bæredygtige projekter. Vi er enige om, at der er behov for at forsvare, fremme og styrke den multilaterale reaktion på klimaforandringer og for at arbejde sammen om et vellykket resultat af den 28. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaforandringer (UNFCCC COP28). Vi anerkender, at de udviklede lande bør forbedre implementeringsmidlerne, herunder gennem tilstrækkelig og rettidig klimafinansiering, teknisk samarbejde, kapacitetsopbygning og overførsel af teknologi til klimaforanstaltninger. Desuden er der behov for omfattende finansielle ordninger til at håndtere tab og skader som følge af klimaforandringer, herunder operationalisering af fonden for tab og skader som aftalt på UNFCCC COP27 til gavn for udviklingslandene. 
57. Vi er enige om at tackle udfordringerne fra klimaforandringerne og samtidig sikre en retfærdig, økonomisk overkommelig og bæredygtig overgang til en lavemissionsøkonomi i overensstemmelse med principperne i CBDR-RC i lyset af de forskellige nationale forhold. Vi går ind for retfærdige, rimelige og bæredygtige omstillinger, baseret på nationalt definerede udviklingsprioriteter, og vi opfordrer de udviklede lande til at gå foran med et godt eksempel og støtte udviklingslandene i sådanne omstillinger. 
58. Vi understreger behovet for, at de udviklede lande støtter udviklingslandene i at få adgang til eksisterende og nye lavemissionsteknologier og -løsninger, der undgår, reducerer og fjerner drivhusgasemissioner og forbedrer tilpasningen til klimaforandringerne. Vi understreger endvidere behovet for at forbedre billig teknologioverførsel og for at mobilisere overkommelige, tilstrækkelige nye og rettidigt leverede yderligere finansielle ressourcer til miljømæssigt bæredygtige projekter. 
59. Vi udtrykker vores stærke vilje til at bidrage til en vellykket COP28 i Dubai senere på året med fokus på implementering og samarbejde. Som den vigtigste mekanisme til at vurdere kollektive fremskridt hen imod at nå formålet med Parisaftalen og dens langsigtede mål og fremme klimaindsatsen for alle aspekter af Parisaftalen under UNFCCC, skal den globale statusopgørelse være effektiv og identificere implementeringshuller i den globale reaktion på klimaforandringer, samtidig med at den fremadrettet lægger grundlaget for øgede ambitioner hos alle, især hos de udviklede lande. Vi opfordrer de udviklede lande til at udfylde udestående huller i implementeringsmidlerne til modvirkning og tilpasning i udviklingslandene. 
60. Vi glæder os over Brasiliens kandidatur til at være vært for COP30, da året 2025 vil være afgørende for selve fremtiden for den globale indsats mod klimaforandringer. 
61. Vi opfordrer desuden de udviklede lande til at leve op til deres forpligtelser, herunder at mobilisere USD 100 mia. om året fra 2020 og frem til 2025 for at støtte klimaindsatsen i udviklingslandene. Derudover er vigtigheden af at fordoble tilpasningsfinansieringen inden 2025 fra udgangspunktet i 2019 også afgørende for at kunne gennemføre tilpasningstiltag. Desuden ser vi frem til at opstille et ambitiøst nyt kollektivt kvantificeret mål før 2025 i henhold til udviklingslandenes behov og prioriteter. Dette vil kræve øget finansiel støtte fra de udviklede lande, som er yderligere, tilskudsbaseret og/eller koncessionel, leveres rettidigt og er tilstrækkelig til at fremme tilpasning og afbødning på en afbalanceret måde. Dette omfatter også støtte til implementering af de nationalt bestemte bidrag (NDC’er). 
62. Vi anerkender, at de finansielle mekanismer og investeringer til støtte for implementeringen af miljø- og klimaændringsprogrammer skal styrkes, og at der er behov for øget fremdrift for at reformere disse finansielle mekanismer såvel som de multilaterale udviklingsbanker og internationale finansielle institutioner. I denne henseende opfordrer vi aktionærerne i disse institutioner til at tage afgørende skridt til at opskalere klimafinansiering og investeringer til støtte for at nå SDG’erne relateret til klimaforandringer og gøre deres institutionelle ordninger egnede til formålet. 
63. Vi modsætter os handelsbarrierer, herunder dem, som visse udviklede lande har indført under påskud af at tackle klimaforandringer, og gentager vores forpligtelse til at forbedre koordineringen af disse spørgsmål.Vi understreger, at foranstaltninger, der træffes for at tackle klimaændringer og tab af biodiversitet, skal være i overensstemmelse med WTO og ikke må udgøre et middel til vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af international handel og ikke bør skabe unødvendige hindringer for international handel. Enhver sådan foranstaltning skal være styret af princippet om fælles, men differentieret ansvar og respektive kapaciteter (CBDR-RC) i lyset af forskellige nationale omstændigheder. Vi udtrykker vores bekymring over enhver WTO-inkonsistent diskriminerende foranstaltning, der vil fordreje den internationale handel, risikere nye handelsbarrierer og flytte byrden ved at håndtere klimaforandringer og tab af biodiversitet til BRICS-medlemmer og udviklingslande. 
64. Vi forpligter os til at intensivere vores bestræbelser på at forbedre vores kollektive kapacitet til global pandemiforebyggelse, -beredskab og -respons og styrke vores evne til at bekæmpe sådanne pandemier i fremtiden i fællesskab. I den forbindelse anser vi det for vigtigt at fortsætte vores støtte til BRICS Virtual Vaccine Research and Development Center. Vi ser frem til afholdelsen af højniveaumødet om forebyggelse, beredskab og reaktion på pandemier den 20. september 2023 i FN’s Generalforsamling, og vi opfordrer til et resultat, der vil mobilisere politisk vilje og fortsat lederskab i denne sag. 
65. Vi anerkender den primære sundhedsplejes grundlæggende rolle som et vigtigt fundament for universel sundhedspleje og sundhedssystemets modstandsdygtighed, samt for forebyggelse og reaktion på sundhedskriser. Vi mener, at mødet på højt niveau om universel sundhedsdækning (UHC), der skal afholdes på FN’s Generalforsamling i september 2023, vil være et afgørende skridt for at mobilisere den højeste politiske støtte til UHC som hjørnestenen i at nå SDG 3 (godt helbred og trivsel). Vi gentager vores støtte til de internationale initiativer, under ledelse af WHO, til bekæmpelse af tuberkulose (TB) og ser frem til aktivt at engagere os i FN’s højniveaumøde om TB i New York i september i år og tilskynde til en selvsikker politisk erklæring. 
66. Under hensyntagen til national lovgivning og prioriteter i BRICS-landene forpligter vi os til at fortsætte samarbejdet om traditionel medicin i overensstemmelse med tidligere møder mellem BRICS-sundhedsministrene og deres resultater samt BRICS High-Level Forum on the Traditional Medicine. 
67. Vi bemærker, at BRICS-landene har betydelig erfaring og potentiale inden for nuklearmedicin og radiofarmaci. Vi glæder os over beslutningen om at etablere en BRICS-arbejdsgruppe om nuklearmedicin for at udvide samarbejdet på dette område. 
68. Vi glæder os over, at Sydafrika er vært for BRICS Science Technology and Innovation (STI) Steering Committee-møder i hele 2023 som den vigtigste koordineringsmekanisme til at styre og sikre en vellykket afholdelse af BRICS STI-aktiviteter. Vi opfordrer styregruppen til at foretage en strategisk gennemgang af de tematiske fokusområder og den organisatoriske ramme for BRICS’ STI-arbejdsgruppe for at sikre en bedre tilpasning til BRICS’ aktuelle politiske prioriteter. Vi roser Sydafrika for at være vært for det 8. BRICS Young Scientist Forum og den samtidige organisering af den 6. BRICS Young Innovator Prize. Vi roser succesen med BRICS STI Framework Programme, der fortsætter med at forbinde forskere gennem finansiering af en imponerende portefølje af forskningsprojekter mellem BRICS-landene. Vi værdsætter også den indsats, som sekretariatet for BRICS’ STI-rammeprogram har gjort for at fremme en diskussion om i 2024 at lancere en indkaldelse af forslag til BRICS’ STI-flagskibsprojekter. Vi anerkender de fremskridt, der er opnået i implementeringen af BRICS-handlingsplanen for innovationssamarbejde (2021-24). I den forbindelse opfordrer vi til, at der tages yderligere skridt til initiativer som BRICS Techtransfer (BRICS-centrene for teknologioverførsel) og iBRICS-netværket (det dedikerede BRICS-innovationsnetværk). Vi hilser også flere tiltag velkommen, især fra arbejdsgruppen BRICS STIEP (Science, Technology and Innovation Entrepreneurship Partnership), inden for innovation og iværksætteri, f.eks. gennem støtte til BRICS Incubation Training and Network, BRICS Technology Transfer Training Program og BRICS Startup Forum. 
69. Vi lykønsker vores rumagenturer med den vellykkede implementering af BRICS RSSC-aftalen ved at udveksle BRICS Satellite Constellation-dataprøver, afholde det 1. BRICS RSSC Application Forum i november 2022, indkalde til det 2. møde i BRICS Space Cooperation Joint Committee i juli 2023 og fortsætte med at implementere BRICS Constellation Pilot Projects med succes. Vi opfordrer BRICS-rumagenturerne til fortsat at øge samarbejdsniveauet inden for deling og anvendelse af satellitdata til fjernmåling, så de kan yde datastøtte til den økonomiske og sociale udvikling i BRICS-landene. 
70. Mens vi understreger den grundlæggende rolle, som adgang til energi spiller for at nå SDG’erne, og noterer os de skitserede risici for energisikkerheden, fremhæver vi behovet for øget samarbejde mellem BRIKS-landene som store producenter og forbrugere af energiprodukter og -tjenester. Vi mener, at energisikkerhed, adgang og energitransitioner er vigtige og skal afbalanceres. Vi glæder os over det styrkede samarbejde og de øgede investeringer i forsyningskæderne for energitransitioner og noterer os behovet for at deltage fuldt ud i den globale værdikæde for ren energi. Vi forpligter os desuden til at øge energisystemernes modstandsdygtighed, herunder kritisk energiinfrastruktur, fremme brugen af rene energimuligheder og fremme forskning og innovation inden for energividenskab og -teknologi. Vi har til hensigt at imødegå udfordringerne med energisikkerhed ved at tilskynde til investeringer i energi. Under hensyntagen til nationale prioriteter og omstændigheder deler vi et fælles syn på effektiv brug af alle energikilder, nemlig: vedvarende energi, herunder biobrændstoffer, vandkraft, fossile brændstoffer, kerneenergi og brint produceret på basis af nul- og lavemissionsteknologier og -processer, som er afgørende for en retfærdig overgang til mere fleksible, modstandsdygtige og bæredygtige energisystemer. Vi anerkender de fossile brændstoffers rolle i at støtte energisikkerhed og energiomstilling. Vi opfordrer til samarbejde mellem BRIKS-landene om teknologineutralitet og opfordrer desuden til vedtagelse af fælles, effektive, klare, retfærdige og gennemsigtige standarder og regler for vurdering af emissioner, udarbejdelse af kompatible taksonomier for bæredygtige projekter samt bogføring af kulstofenheder. Vi hilser fælles forskning og teknisk samarbejde inden for BRICS Energy Research Cooperation Platform velkommen og roser afholdelsen af BRICS Youth Energy Summit og andre relaterede aktiviteter. 
 71. Vi er fortsat forpligtet til at styrke BRICS-samarbejdet om befolkningsspørgsmål, fordi dynamikken i befolkningens aldersstruktur ændrer sig og udgør udfordringer såvel som muligheder, især med hensyn til kvinders rettigheder, ungdomsudvikling, handicappedes rettigheder, beskæftigelse og fremtidens arbejde, urbanisering, migration og aldring. 
72. Vi gentager vigtigheden af BRICS-samarbejde inden for katastrofehåndtering. Vi understreger betydningen af foranstaltninger til reduktion af katastroferisici med henblik på at opbygge modstandsdygtige samfund og udveksling af oplysninger om bedste praksis, vedtagelse af initiativer til tilpasning til klimaændringer og integration af oprindelige videnssystemer og forbedring af investeringer i tidlige varslingssystemer og katastroferesistent infrastruktur. Vi understreger desuden behovet for holistisk inklusion i katastroferisikoreduktion ved at mainstreame katastroferisikoreduktion i statslig og samfundsbaseret planlægning. Vi opfordrer til at udvide intra-BRICS-samarbejdet gennem fælles aktiviteter for at øge kapaciteten i de nationale beredskabssystemer. 
73. Vi er enige i den betydning, Sydafrika som BRICS-formand har tillagt Transforming Education and Skills Development for the Future. Vi støtter princippet om at lette gensidig anerkendelse af akademiske kvalifikationer blandt BRICS-landene for at sikre mobilitet for kvalificerede fagfolk, akademikere og studerende og anerkendelse af kvalifikationer opnået i hinandens lande under forudsætning af overholdelse af gældende nationale love. Vi glæder os over de konkrete forslag, der blev fremsat under det 10. møde mellem BRIKS’ undervisningsministre, og som fokuserer på kritiske områder inden for uddannelse og træning, såsom udvikling af iværksætteri, færdigheder til en verden i forandring, unge, der ikke går i skole, klimaforandringer, arbejdsmarkedsinformation, udvikling af den tidlige barndom og universiteternes globale rangliste. Vi værdsætter fremskridtene inden for uddannelse og samarbejde om teknisk uddannelse og erhvervsuddannelse (TVET), især operationaliseringen af BRICS TVET Cooperation Alliance, der fokuserer på at styrke kommunikation og dialog og tidlig færdiggørelse af charteret for BRICS TVET Cooperation Alliance og dermed fremme et betydeligt samarbejde inden for TVET, der integrerer TVET med industrien. 
74. Vi forpligter os til at styrke udvekslingen af færdigheder og samarbejdet mellem BRIKS-landene. Vi støtter den digitale transformation inden for uddannelse og TVET, da hvert BRICS-land er forpligtet til at sikre adgang til uddannelse og lighed og fremme udviklingen af kvalitetsuddannelse. Vi er enige om at udforske 23 muligheder for BRICS-samarbejdsmekanismer for digital uddannelse, afholde dialoger om digitale uddannelsespolitikker, dele digitale uddannelsesressourcer, opbygge intelligente uddannelsessystemer og i fællesskab fremme digital transformation af uddannelse i BRICS-landene og udvikle en bæredygtig uddannelse ved at styrke samarbejdet inden for BRICS Network University og andre institution-til-institution-initiativer på dette område, herunder BRICS University League. Vi hilser BRICS Network University International Governing Boards overvejelser om at udvide medlemskabet af BRICS Network University til at omfatte flere universiteter fra BRICS-landene velkommen. Vi understreger vigtigheden af at dele bedste praksis for at udvide adgangen til holistisk tidlig børnepasning og uddannelse for at give børn i BRICS-landene en bedre start på livet. Vi glæder os over beslutningen om at lette udvekslinger inden for BRIKS-landene om at udstyre elever med færdigheder, der passer til fremtiden gennem flere læringsveje. Uddybning af udvekslinger mellem mennesker 
75. Vi bekræfter vigtigheden af BRIKS’ mellemfolkelige udvekslinger for at styrke gensidig forståelse, venskab og samarbejde. Vi værdsætter de fremskridt, der er gjort under Sydafrikas formandskab i 2023, herunder inden for medier, kultur, uddannelse, sport, kunst, ungdom, civilsamfund og akademiske udvekslinger, og anerkender, at mellemfolkelige udvekslinger spiller en afgørende rolle for at berige vores samfund og udvikle vores økonomier. 
76. Vi anerkender, at ungdommen er en drivkraft for at fremskynde opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Unges lederskab er afgørende for at fremskynde en retfærdig overgang, der bygger på principperne om solidaritet mellem generationerne, internationalt samarbejde, venskab og samfundsmæssig transformation. En kultur med iværksætteri og innovation skal fremmes for at sikre en bæredygtig udvikling af vores ungdom. Vi gentager vigtigheden af BRICS’ ungdomstopmøde som et forum for meningsfuldt engagement i ungdomsanliggender og anerkender dets værdi som en koordinerende struktur for ungdomsengagement i BRICS. Vi glæder os over færdiggørelsen af BRICS Youth Council Framework. 
77. Vi roser den vellykkede afholdelse af BRICS Business Forum. På dets 10-års jubilæum hilser vi BRICS Business Councils selvrefleksion velkommen med fokus på opnåede milepæle og forbedringsområder. Vi glæder os også over, at BRICS Business Council har til hensigt at spore handelsstrømme inden for BRIKS, identificere områder, hvor handelsresultater ikke har levet op til forventningerne, og anbefale løsninger. 
78. Vi anerkender kvinders kritiske rolle i den økonomiske udvikling og roser BRICS Women’s Business Alliance. Vi anerkender, at inkluderende iværksætteri og adgang til finansiering for kvinder vil lette deres deltagelse i forretningsforetagender, innovation og den digitale økonomi. Vi hilser initiativer velkommen, der vil øge landbrugets produktivitet og adgang til jord, teknologi og markeder for kvindelige landmænd. 
79. På 15-årsdagen anerkender vi værdien af BRICS Academic Forum som en platform for overvejelser og diskussioner mellem førende BRICS-akademikere om de spørgsmål, vi står over for i dag. BRICS Think Tanks Council fejrer også 10 års styrkelse af samarbejdet inden for forskning og kapacitetsopbygning blandt de akademiske miljøer i BRICS-landene. 
80. Dialog mellem politiske partier i BRIKS-landene spiller en konstruktiv rolle i opbygningen af konsensus og styrkelsen af samarbejdet. Vi noterer os den vellykkede afholdelse af BRICS Political Parties Dialogue i juli 2023 og byder andre BRICS-lande velkommen til at afholde lignende arrangementer i fremtiden. 
81. Vi bekræfter vores forpligtelser i henhold til alle de instrumenter og aftaler, der er underskrevet og vedtaget af regeringerne i BRIKS-landene om samarbejde på kulturområdet, og forpligter os til at operationalisere handlingsplanen (2022-2026) som en hastesag gennem BRIKS-arbejdsgruppen om kultur. 
82. Vi forpligter os til at sikre integration af kultur i vores nationale udviklingspolitikker, som en drivkraft og en katalysator for opnåelsen af de mål, der er fastsat i FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Vi bekræfter også vores forpligtelse til at fremme kultur og den kreative økonomi som et globalt offentligt gode som vedtaget på verdenskonferencen om kultur og bæredygtig udvikling – MONDIACULT22. 
83. Vi er enige om at støtte beskyttelse, bevarelse, restaurering og fremme af vores kulturarv, herunder både den materielle og immaterielle kulturarv. Vi forpligter os til at tage stærke skridt til at bekæmpe ulovlig handel med vores kulturelle ejendom og tilskynde til dialog mellem interessenter inden for kultur og kulturarv og forpligter os til at fremme digitalisering af de kulturelle og kreative sektorer ved at finde teknologisk innovative løsninger og skubbe på for politikker, der omdanner måder, hvorpå kulturelt indhold produceres, formidles og tilgås. Vi bekræfter vores forpligtelse til at støtte kulturelle virksomheders, museers og institutioners deltagelse i internationale udstillinger og festivaler, som BRICS-landene er værter for, og udvide den gensidige assistance i organiseringen af sådanne begivenheder. 
84. Vi glæder os over etableringen af en fælles arbejdsgruppe om sport, der skal udvikle en BRICS-ramme for sportssamarbejde under Sydafrikas formandskab i 2023. Vi ser frem til den vellykkede afholdelse af BRICS Games i oktober 2023 i Sydafrika. Vi forpligter os til at yde den nødvendige støtte til, at BRIKS-landene kan deltage i internationale sportskonkurrencer og møder, der afholdes i deres eget land i overensstemmelse med de relevante regler. 
85. Vi understreger, at alle BRIKS-lande har en rig traditionel sportskultur, og vi er enige om at støtte hinanden i at fremme traditionelle og oprindelige sportsgrene blandt BRIKS-landene og i hele verden. Vi opfordrer vores sportsorganisationer til at udføre forskellige udvekslingsaktiviteter både online og offline. 
86. Vi roser de fremskridt, som BRIKS-landene har gjort med at fremme byernes modstandsdygtighed, herunder gennem BRIKS Urbaniseringsforum, og værdsætter forpligtelsen til yderligere at styrke det inkluderende samarbejde mellem regeringer og samfund på alle niveauer i alle BRIKS-lande i implementeringen af 2030-dagsordenen og fremme lokaliseringen af SDG’erne. Institutionel udvikling 
87. Vi gentager vigtigheden af yderligere at styrke BRICS-solidariteten og samarbejdet baseret på vores fælles interesser og nøgleprioriteter for yderligere at styrke vores strategiske partnerskab. 
88. Vi noterer os med tilfredshed de fremskridt, der er gjort med BRIKS’ institutionelle udvikling, og understreger, at BRIKS-samarbejdet er nødt til at omfavne forandringer og holde trit med tiden. Vi vil fortsætte med at opstille klare prioriteter i vores vidtrækkende samarbejde på grundlag af konsensus og gøre vores strategiske partnerskab mere effektivt, praktisk og resultatorienteret. Vi giver vores sherpaer til opgave at fortsætte drøftelserne på regelmæssig basis om BRICS’ institutionelle udvikling, herunder om konsolidering af samarbejdet. 
89. Vi glæder os over, at 26 andre EMDC’er på invitation af Sydafrika som BRICS-formand deltager som “BRICS’ venner” i BRICS-møder under topmøde-niveau og i BRICS-Africa Outreach og BRICS Plus-dialogen under det XV. BRICS-topmøde i Johannesburg i 2023. 
90. Vi værdsætter den betydelige interesse, som lande i det globale Syd har vist for medlemskab af BRICS. Tro mod BRIKS-ånden og forpligtelsen til inklusiv multilateralisme nåede BRIKS-landene til enighed om de vejledende principper, standarder, kriterier og procedurer for BRIKS’ udvidelsesproces.
 
91. Vi har besluttet at invitere Den Argentinske Republik, Den Arabiske Republik Egypten, Den Demokratiske Forbundsrepublik Etiopien, Den Islamiske Republik Iran, Kongeriget Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater til at blive fuldgyldige medlemmer af BRICS fra 1. januar 2024. 
92. Vi har også givet vores udenrigsministre til opgave at videreudvikle BRICS-partnerlandsmodellen og en liste over potentielle partnerlande og aflægge rapport inden det næste topmøde. 
93. Brasilien, Rusland, Indien og Kina roser Sydafrikas BRICS-formandskab i 2023 og udtrykker deres taknemmelighed over for Sydafrikas regering og befolkning for afholdelsen af det XV BRICS-topmøde. 
94. Brasilien, Indien, Kina og Sydafrika giver deres fulde støtte til Rusland for dets BRICS-formandskab i 2024 og afholdelsen af det XVI BRICS-topmøde i byen Kazan, Rusland. 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*