Se videoerne: Schiller Instituttets møde i Danmark: Vi må skabe fred mellem nationer og
en ny retfærdig økonomisk verdensorden!
Lørdag den 7. oktober 2023, Kl. 13 – 17.30

2. del:


Invitation til deling:

Kom til Schiller Instituttets møde:

Vi må skabe fred mellem nationer og

en ny retfærdig økonomisk verdensorden!

Dato: Lørdag den 7. oktober 2023

Tid: Kl. 13 – 17.30

Gratis adgang til live streaming tilgængeligt på denne side.

Tilmelding til begrænsede pladser i mødeværelset: Michelle: 53 57 00 51; Feride: 25 12 50 33

Hjemmeside: www.schillerinstitut.dk 

Schiller Instituttet afholdt den 8.-9. juli 2023 en international konference i Strasbourg, Frankrig, med titlen “På randen af en ny verdenskrig: Europæiske nationer er nødt til at samarbejde med det Globale Syd!” Der var tre talere fra Danmark. De tre talere, samt Tom Gillesberg og Michelle Rasmussen, fhv. formand og næstformand for Schiller Instituttet i Danmark, vil nu holde taler og diskutere i Købehavn. 

Program:

På vej mod en retfærdigt ny økonomisk verdens orden efter BRIKS topmødet i Sydafrika og G20 topmødet i Indien.

Tom Gillesberg: formand, Schiller Instituttet i Danmark.

De dybere rødder til krigen i Ukraine og hvad der skal til for at skabe fred mellem Ukraine og Rusland. 

Jens Jørgen Nielsen: historiker, forfatter og foredragsholder om Rusland og Ukraine, Moskva-korrespondent for Politiken i slutningen af 1990’erne. En leder af Russisk-Dansk Dialog, fhv. lektor i kommunikation og kulturforskelle.

Forandringer i Indien, og Indiens rolle som en leder af det Globale Syd

Mrutyuanjai Mishra: fra Indien, skriver artikler og debatindlæg om Asien og Indien i bl.a. Politiken og Times of India, antropolog, konsulent og underviser.

Afrika på vej væk fra kolonitiden og et perspektiv for økonomisk udvikling

Andrews Nkansah, Ph.d.: fra Ghana, undergeneralsekretær for den internationale
African Diaspora Congress (ADC),  ekpert i bl.a. vandressourcer og landbrug.

 
Lyndon LaRouches og Helga Zepp-LaRouches 50 år kampagne for en retfærdig ny økonomisk verdensorden
Michelle Rasmussen: næstformand, Schiller Instituttet i Danmark. 


Verden bevæger sig med hastige skridt i to modsatrettede retninger. På den ene side er der farlige optrapninger i krigen mellem Ukraine/NATO og Rusland, som f.eks. Danmarks beslutning om at sende F-16-fly til Ukraine. Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter og internationale leder, udtalte ved Schiller Institutettets internationale videokonference den 9. september 2023, at “Nu er man nået til et militært dødvande, og fortsættelsen af de militære operationer kan på trods af alle nye våbenleverancer kun føre til en fuldstændig udmattelse af de menneskelige ressourcer i Ukraine, som allerede har lidt frygtelige tabstal, og faren for en optrapning til atomniveau, hvis enten Rusland ser sin territoriale sikkerhed truet, eller nogen mener, at en begrænset atomkrig er mulig”.

(Lige efter starten af krigen, udstedte hun en appel for at etablere en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur, for at gøre det muligt at standse krigen og tilgodese alle nationer interesse, senere uddybet i ti principper.)

På den anden side vil vi gerne gøre borgerne opmærksomme på de tektoniske forandringer mod en ny retfærdig økonomisk verdensorden, der foregår i dette historiske øjeblik. “For kun hvis vi anerkender de valg, der klart ligger foran os, er der håb om en positiv vej ud af menneskehedens nuværende eksistentielle krise”, sagde Helga Zepp-LaRouche.

85% af verdens befolkning – Den Globale Majoritet – gør oprør mod det rådne, onde, århundredegamle kolonisystem, som har gjort milliarder af mennesker til slaver og ødelagt deres liv, og kræver en retfærdig ny økonomisk orden baseret på udvikling af deres nationer til gavn for dem selv og fremtidige generationer. Dette afspejles i det nylige 15. BRIKS-topmøde i Johannesburg, Sydafrika, hvor seks nationer blev budt velkommen som nye medlemmer af BRIKS, med yderligere 40 nationer, der er ivrige efter at komme med.

Samtidigt vil vi gerne rekruttere de borgere i det kollektive Vesten – som selv bliver mere og mere undertrykte og forarmede – til at deltage i dette oprør, en begivenhed, der kun sker én gang hvert tusinde år.

Det begrebsmæssige grundlag for dette tektoniske skift har rødder i Lyndon og Helga LaRouches 50-årige kamp for en retfærdig ny økonomisk orden imod et finansoligarki centreret i City of London og Wall Street. Dette omfatter talrige forslag gennem årtier til udvikling af lande i det Globale Syd, men også idéen om at bruge “det amerikanske systems” metoder af videnskabelig og teknologisk fremskridt fra Alexander Hamilton, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt og Lyndon LaRouche til at genopbygge de udmarvede økonomier i Europa og USA!

Som Helga Zepp-LaRouche sagde, “Det er tid til en grundlæggende strategisk genovervejelse. Er det ikke nu mere i USA’s og de europæiske nationers interesse at tage initiativ til at samarbejde med alle landene i det Globale Syd og opbygge en velstående verden for alle nationer, end at løbe risikoen for at føre en politik, der kan føre til “historiens afslutning”?

Vil det lykkes os at rekruttere borgerne i Vesten til denne fredelige revolution? Vi er optimistiske, men det kræver en international bevægelse, som arbejder for en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur, til fordele for alle nationer.

Kom til vores møde og få en bedre forståelse af, hvordan vi er nåede frem til den nuværende skilevej, og hvad vi skal gøre for at sikre, at vi vælger en vej, som fører til en lys fremtid for alle.

Baggrund:

* Læs talerne af Jens Jørgen Nielsen, Mrutyuanjai Mishra og Andrews Nkansah på Schiller Instituttets konference i Strasbourg her: Nyhedsorientering august 2023: Nyhedsorientering august 2023: Samarbejde med det Globale Syd for fred og udvikling

* Se Schiller Instituttets videokonference den 9. september 2023 her 

* Læs Helga Zepp-LaRouches hovedtale 

* Læs og skriv under: Appel til borgerne i det Globale Nord: Vi bør støtte opbygningen af en ny retfærdig økonomisk verdensorden! 

* Læs: Ti principper for en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur 

Download (PDF, Unknown)

XV BRICS-topmøde Johannesburg II Erklæring BRIKS og Afrika

Ikke korrekturlæst

XV BRICS-topmøde Johannesburg II Erklæring BRICS og Afrika: Partnerskab for gensidigt accelereret vækst, bæredygtig udvikling og inklusiv multilateralisme Sandton, Gauteng, Sydafrika

Onsdag den 23. august 2023 

Præambel 

 
1. Vi, lederne af Den Føderative Republik Brasilien, Den Russiske Føderation, Republikken Indien, Folkerepublikken Kina og Republikken Sydafrika mødtes i Sandton, Sydafrika, fra den 22. til den 24. august 2023 til det XV BRICS-topmøde, der blev afholdt under temaet: “BRICS og Afrika: 
Partnerskab for gensidigt accelereret vækst, bæredygtig udvikling og inklusiv multilateralisme”. 

2. Vi bekræfter vores engagement i BRICS-ånden med gensidig respekt og forståelse, suveræn lighed, solidaritet, demokrati, åbenhed, inklusivitet, styrket samarbejde og konsensus. Mens vi bygger på 15 års BRICS-topmøder, forpligter vi os yderligere til at styrke rammerne for gensidigt fordelagtigt BRICS-samarbejde under de tre søjler for politisk og sikkerhedsmæssigt, økonomisk og finansielt og kulturelt og mellemfolkeligt samarbejde og til at styrke vores strategiske partnerskab til gavn for vores folk gennem fremme af fred, en mere repræsentativ, mere retfærdig international orden, et genoplivet og reformeret multilateralt system, bæredygtig udvikling og inklusiv vækst. Partnerskab for inklusiv multilateralisme 

3. Vi gentager vores forpligtelse til inklusiv multilateralisme og opretholdelse af folkeretten, herunder de formål og principper, der er nedfældet i De Forenede Nationers (FN) charter som dets uundværlige hjørnesten, og FN’s centrale rolle i et internationalt system, hvor suveræne stater samarbejder om at opretholde fred og sikkerhed, fremme bæredygtig udvikling, sikre fremme og beskyttelse af demokrati, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle og fremme samarbejde baseret på en ånd af solidaritet, gensidig respekt, retfærdighed og lighed. 

4. Vi udtrykker bekymring over brugen af ensidige tvangsforanstaltninger, som er uforenelige med principperne i FN’s charter og har negative virkninger, især i udviklingslandene. Vi gentager vores forpligtelse til at styrke og forbedre den globale styring ved at fremme et mere smidigt, effektivt, repræsentativt, demokratisk og ansvarligt internationalt og multilateralt system. 

5. Vi opfordrer til større repræsentation af emerging markets og udviklingslande i internationale organisationer og multilaterale fora, hvor de spiller en vigtig rolle. Vi opfordrer også til at øge rollen og andelen af kvinder fra EMDC’er på forskellige ansvarsniveauer i de internationale organisationer. 

6. Vi gentager behovet for, at alle lande samarbejder om at fremme og beskytte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i henhold til principperne om lighed og gensidig respekt. Vi er enige om at fortsætte med at behandle alle menneskerettigheder, herunder retten til udvikling, på en retfærdig og ligeværdig måde, på samme grundlag og med samme vægt. Vi er enige om at styrke samarbejdet om spørgsmål af fælles interesse både inden for BRICS og i multilaterale fora, herunder FN’s Generalforsamling og Menneskerettighedsrådet, under hensyntagen til nødvendigheden af at fremme, beskytte og opfylde menneskerettighederne på en ikke-selektiv, ikke-politiseret og konstruktiv måde og uden dobbeltmoral. Vi opfordrer til respekt for demokrati og menneskerettigheder. I den forbindelse understreger vi, at de bør implementeres på globalt plan såvel som på nationalt plan. Vi bekræfter vores forpligtelse til at sikre fremme og beskyttelse af demokrati, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle med det formål at opbygge en lysere fælles fremtid for det internationale samfund baseret på gensidigt fordelagtigt samarbejde. 

7. Vi støtter en omfattende reform af FN, herunder Sikkerhedsrådet, med henblik på at gøre det mere demokratisk, repræsentativt, effektivt og virkningsfuldt, og for at øge udviklingslandenes repræsentation i Rådet, så det kan reagere hensigtsmæssigt på de fremherskende globale udfordringer og støtte de legitime forhåbninger hos vækst- og udviklingslande fra Afrika, Asien og Latinamerika, herunder Brasilien, Indien og Sydafrika, om at spille en større rolle i internationale anliggender, især i FN, herunder Sikkerhedsrådet. 
8. Vi bekræfter vores støtte til det åbne, gennemsigtige, retfærdige, forudsigelige, inkluderende, retfærdige, ikke-diskriminerende og regelbaserede multilaterale handelssystem med Verdenshandelsorganisationen (WTO) i centrum, med særlig og differentieret behandling (S&DT) for udviklingslande, herunder de mindst udviklede lande. Vi understreger vores støtte til at arbejde hen imod positive og meningsfulde resultater af spørgsmålene på den 13. ministerkonference (MC13). Vi forpligter os til at engagere os konstruktivt i at forfølge den nødvendige WTO-reform med henblik på at præsentere konkrete resultater på MC13. Vi opfordrer til genoprettelse af et fuldt og velfungerende tostrenget bindende WTO-tvistbilæggelsessystem, der er tilgængeligt for alle medlemmer inden 2024, og udvælgelse af nye medlemmer af appelorganet uden yderligere forsinkelse. 
9. Vi opfordrer til behovet for at gøre fremskridt i retning af at opnå et retfærdigt og markedsorienteret handelssystem for landbrug, udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, fremme bæredygtigt landbrug og fødevaresystemer og implementere modstandsdygtige landbrugsmetoder. Vi understreger behovet for at levere på landbrugsreformen i overensstemmelse med mandatet i artikel 20 i landbrugsaftalen, samtidig med at vi anerkender vigtigheden af at respektere mandaterne med hensyn til en permanent løsning på offentlig oplagring (PSH) til fødevaresikkerhedsformål og særlig beskyttelsesmekanisme (SSM) for udviklingslande, herunder LDC’er, i deres respektive forhandlingssammenhænge. BRICS-medlemmerne er også bekymrede over handelsrestriktive foranstaltninger, som ikke er i overensstemmelse med WTO’s regler, herunder ensidige ulovlige foranstaltninger som sanktioner, der påvirker landbrugshandelen. 
10. Vi støtter et robust, globalt finansielt sikkerhedsnet med en kvote baseret og tilstrækkeligt finansieret International Valutafond (IMF) i centrum. Vi opfordrer til, at Den Internationale Valutafonds (IMF) 16. generelle gennemgang af kvoterne afsluttes inden den 15. december 2023. Gennemgangen bør genskabe kvoternes primære rolle i IMF. Enhver justering af kvoteandele bør resultere i stigninger i kvoteandelene for nye markeder og udviklingsøkonomier (EMDC’er), samtidig med at de fattigste medlemmers stemme og repræsentation beskyttes. Vi opfordrer til en reform af Bretton Woods-institutionerne, herunder en større rolle til emerging markets og udviklingslande, også i ledende stillinger i Bretton Woods-institutionerne, som afspejler EMDC’ernes rolle i verdensøkonomien. 
Fremme af et miljø for fred og udvikling
 
11. Vi glæder os over den fælles erklæring fra BRIKS’ ministre for udenrigsanliggender og internationale relationer, der mødtes den 1. juni 2023, og noterer os det 13. møde mellem BRIKS’ nationale sikkerhedsrådgivere og høje repræsentanter for national sikkerhed, der blev afholdt den 25. juli 2023.
 
12. Vi er bekymrede over de igangværende konflikter i mange dele af verden. Vi understreger vores forpligtelse til fredelig løsning af forskelle og tvister gennem dialog og inklusive konsultationer på en koordineret og samarbejdsvillig måde og støtter alle bestræbelser, der bidrager til en fredelig løsning af kriser. 
13. Vi anerkender vigtigheden af øget deltagelse af kvinder i fredsprocesser, herunder i konfliktforebyggelse og -løsning, fredsbevarelse, fredsopbygning, post-konflikt genopbygning og udvikling samt opretholdelse af fred. 
14. Vi understreger vores forpligtelse til multilateralisme og til FN’s centrale rolle, som er forudsætninger for at opretholde fred og sikkerhed. Vi opfordrer det internationale samfund til at støtte lande i at arbejde sammen om økonomisk genopretning efter pandemien. Vi understreger vigtigheden af at bidrage til postkonfliktlandenes genopbygning og udvikling og opfordrer det internationale samfund til at hjælpe landene med at nå deres udviklingsmål. Vi understreger nødvendigheden af at afstå fra alle tvangsforanstaltninger, der ikke er baseret på international lov og FN-pagten. 
15. Vi gentager behovet for fuld respekt for international humanitær lov i konfliktsituationer og levering af humanitær bistand i overensstemmelse med de grundlæggende principper om menneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, der er fastlagt i FN’s Generalforsamlings resolution 46/182. 
16. Vi roser den fortsatte kollektive indsats fra FN, Den Afrikanske Union og subregionale organisationer, herunder især samarbejdet mellem FN’s Sikkerhedsråd og Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd, for at tackle regionale udfordringer, herunder opretholdelse af fred og sikkerhed, fremme af fredsopbygning, postkonfliktgenopbygning og udvikling, og opfordrer til fortsat støtte fra det internationale samfund til disse bestræbelser ved hjælp af diplomatiske midler såsom dialog, forhandlinger, konsultationer, mægling og gode kontorer for at løse internationale tvister og konflikter, løse dem på grundlag af gensidig respekt, kompromis og balance mellem legitime interesser. Vi gentager, at princippet om “afrikanske løsninger på afrikanske problemer” fortsat bør tjene som grundlag for konfliktløsning. I denne henseende støtter vi afrikanske fredsbestræbelser på kontinentet ved at styrke de afrikanske staters relevante kapacitet. Vi er bekymrede over den forværrede vold i Sudan. Vi opfordrer til øjeblikkeligt ophør af fjendtlighederne og opfordrer til, at den sudanesiske befolkning får uhindret adgang til humanitær bistand. Vi er fortsat bekymrede over situationen i Sahel-regionen, især i Republikken Niger. Vi støtter Libyens suverænitet, uafhængighed, territoriale integritet og nationale enhed. Vi gentager vores støtte til en “libysk ledet og libysk ejet” politisk proces med FN-ledet mægling som den vigtigste kanal. Vi understreger behovet for at opnå en varig og gensidigt acceptabel politisk løsning på spørgsmålet om Vestsahara i overensstemmelse med relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd og i opfyldelse af mandatet for FN’s mission for folkeafstemningen i Vestsahara (MINURSO). 
17. Vi glæder os over den positive udvikling i Mellemøsten og BRIKS-landenes bestræbelser på at støtte udvikling, sikkerhed og stabilitet i regionen. I denne henseende støtter vi den fælles erklæring fra BRIKS’ viceudenrigsministre og særlige udsendinge for Mellemøsten og Nordafrika på deres møde den 26. april 2023. Vi glæder os over genetableringen af diplomatiske forbindelser mellem Kongeriget Saudi-Arabien og Den Islamiske Republik Iran og understreger, at nedtrapning af spændinger og håndtering af forskelle gennem dialog og diplomati er nøglen til fredelig sameksistens i denne strategisk vigtige region i verden. Vi bekræfter vores støtte til Yemens suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet og roser den positive rolle, som alle de involverede parter har spillet ved at skabe en våbenhvile og søge en politisk løsning for at afslutte konflikten. Vi opfordrer alle parter til at engagere sig i inkluderende direkte forhandlinger og til at støtte humanitær bistand, nødhjælp og udviklingsbistand til det yemenitiske folk. Vi støtter alle bestræbelser på at finde en politisk og forhandlet løsning, der respekterer Syriens suverænitet og territoriale integritet, og på at fremme en varig løsning på den syriske krise. Vi glæder os over, at Den Syriske Arabiske Republik er blevet optaget i Den Arabiske Liga. Vi udtrykker vores dybe bekymring over den alvorlige humanitære situation i de besatte palæstinensiske områder på grund af den eskalerende vold under den fortsatte israelske besættelse og udvidelsen af de ulovlige bosættelser. Vi opfordrer det internationale samfund til at støtte direkte forhandlinger baseret på international lov, herunder relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd og Generalforsamling og det arabiske fredsinitiativ, med henblik på en tostatsløsning, der fører til oprettelsen af en suveræn, uafhængig og levedygtig stat Palæstina. Vi roser det omfattende arbejde, der udføres af United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) og opfordrer til større international støtte til UNRWA’s aktiviteter for at afhjælpe den humanitære situation for det palæstinensiske folk. 
18. Vi udtrykker alvorlig bekymring over den fortsatte forværring af den sikkerhedsmæssige, humanitære, politiske og økonomiske situation i Haiti. Vi mener, at den nuværende krise kræver en haitiansk-ledet løsning, der omfatter national dialog og konsensusopbygning blandt lokale politiske kræfter, institutioner og samfundet. Vi opfordrer det internationale samfund til at støtte de haitianske bestræbelser på at opløse banderne, forbedre sikkerhedssituationen og skabe grundlaget for en langvarig social og økonomisk udvikling i landet. 
19. Vi minder om vores nationale holdninger til konflikten i og omkring Ukraine, som de er kommet til udtryk i de relevante fora, herunder FN’s Sikkerhedsråd og FN’s Generalforsamling. Vi noterer os med påskønnelse relevante forslag om mægling og gode råd med henblik på en fredelig løsning af konflikten gennem dialog og diplomati, herunder de afrikanske lederes fredsmission og den foreslåede vej til fred. 
20. Vi opfordrer til styrkelse af nedrustning og ikke-spredning, herunder konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben og om deres destruktion (BTWC) og konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og om deres destruktion (CWC), i erkendelse af dens rolle i beskyttelsen og bevarelsen af deres integritet og effektivitet for at opretholde global stabilitet og international fred og sikkerhed. Vi understreger behovet for at overholde og styrke BTWC, bl.a. ved at vedtage en juridisk bindende protokol til konventionen, der bl.a. indeholder en effektiv verifikationsmekanisme. Vi bekræfter vores støtte til at sikre den langsigtede bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum og forebyggelse af et våbenkapløb i det ydre rum (PAROS) og af dets bevæbning, herunder gennem forhandlinger om vedtagelse af et relevant juridisk bindende multilateralt instrument. Vi anerkender værdien af det opdaterede udkast til en traktat om forebyggelse af placering af våben i det ydre rum, truslen om eller brugen af magt mod objekter i det ydre rum (PPWT), som blev fremlagt på nedrustningskonferencen i 2014. Vi understreger, at praktiske og ikke-bindende forpligtelser, såsom gennemsigtighed og tillidsskabende foranstaltninger (TCBMs), også kan bidrage til PAROS. 
21. Vi gentager behovet for at løse det iranske atomspørgsmål med fredelige og diplomatiske midler i overensstemmelse med folkeretten og understreger vigtigheden af at bevare JCPOA og UNSCR 2231 for international ikke-spredning såvel som bredere fred og stabilitet og håber på, at relevante parter vil genoprette den fulde og effektive implementering af JCPOA på et tidligt tidspunkt. 
22. Vi udtrykker stærk fordømmelse af terrorisme i alle dens former og manifestationer, når som helst, hvor som helst og af hvem som helst. Vi anerkender den trussel, der udgår fra terrorisme, ekstremisme, der fremmer terrorisme og radikalisering. Vi er forpligtet til at bekæmpe terrorisme i alle dens former og manifestationer, herunder terroristers grænseoverskridende bevægelser og netværk, der finansierer terrorisme, og sikre tilflugtssteder. Vi gentager, at terrorisme ikke bør forbindes med nogen religion, nationalitet, civilisation eller etnisk gruppe. Vi bekræfter vores urokkelige forpligtelse til at bidrage yderligere til den globale indsats for at forebygge og imødegå truslen fra terrorisme på grundlag af respekt for folkeretten, især FN’s charter, og menneskerettighederne, idet vi understreger, at staterne har det primære ansvar for at bekæmpe terrorisme, og at FN fortsat skal spille en central og koordinerende rolle på dette område. Vi understreger også behovet for en omfattende og afbalanceret tilgang fra hele det internationale samfund for effektivt at bremse terroraktiviteterne, som udgør en alvorlig trussel, også i det nuværende pandemiske miljø. Vi afviser dobbeltmoral i bekæmpelsen af terrorisme og ekstremisme, der kan føre til terrorisme. Vi opfordrer til en hurtig færdiggørelse og vedtagelse af den omfattende konvention om international terrorisme inden for FN’s rammer og til at indlede multilaterale forhandlinger om en international konvention til bekæmpelse af kemiske og biologiske terrorhandlinger på nedrustningskonferencen. Vi hilser aktiviteterne i BRICS Counter-Terrorism Working Group og dens fem undergrupper velkommen, baseret på BRICS Counter-Terrorism Strategy og BRICS Counter-Terrorism Action Plan. Vi ser frem til yderligere at uddybe samarbejdet om terrorbekæmpelse. 
23. Mens vi understreger informations- og kommunikationsteknologiens (IKT) formidable potentiale for vækst og udvikling, anerkender vi de eksisterende og nye muligheder, de giver for kriminelle aktiviteter og trusler, og udtrykker bekymring over det stigende niveau og kompleksitet af kriminelt misbrug af IKT. Vi glæder os over den igangværende indsats i ad hoc-komiteen for at udarbejde en omfattende international konvention om bekæmpelse af brugen af IKT til kriminelle formål og bekræfter vores forpligtelse til at samarbejde om gennemførelsen af det mandat, der blev vedtaget i FN’s Generalforsamlings resolution 75/282 i tide. 
24. Vi bekræfter vores forpligtelse til at fremme et åbent, sikkert, stabilt, tilgængeligt og fredeligt IKT-miljø og understreger vigtigheden af at styrke den fælles forståelse og intensivere samarbejdet om brugen af IKT og internettet. Vi støtter FN’s ledende rolle i at fremme en konstruktiv dialog om at sikre IKT-sikkerhed, herunder inden for FN’s åbne arbejdsgruppe om sikkerhed for og i brugen af IKT 2021-2025, og udvikle en universel juridisk ramme på dette område. Vi opfordrer til en omfattende, afbalanceret og objektiv tilgang til udviklingen og sikkerheden af IKT-produkter og -systemer. Vi understreger vigtigheden af at etablere juridiske rammer for samarbejde mellem BRIKS-landene om at sikre sikkerhed i brugen af IKT. Vi anerkender også behovet for at fremme det praktiske intra-BRICS-samarbejde gennem implementering af BRICS-køreplanen for praktisk samarbejde om at sikre sikkerhed i brugen af IKT og aktiviteterne i BRICS-arbejdsgruppen om sikkerhed i brugen af IKT. 
25. Vi bekræfter vores forpligtelse til at styrke det internationale samarbejde og vores samarbejde mod korruption og fortsætter med at implementere de relevante internationale aftaler i denne henseende, især FN’s konvention mod korruption. Med viden om, at korruptionens svøbe ikke kender nogen geografiske grænser og ikke respekterer noget samfund eller humanitær sag, har vi i fællesskab skabt et stærkt fundament for at bekæmpe korruption gennem kapacitetsopbygning, herunder gennemførelse af træningsprogrammer og deling af nuværende bedste praksis, der anvendes i hvert af vores lande. Vi vil fortsætte med at styrke denne indsats og øge vores viden om de nye muligheder. Vi vil styrke det internationale samarbejde gennem fælles netværk for informationsudveksling og gensidig juridisk bistand for at bekæmpe ulovlige finansielle strømme, modvirke sikre havne og støtte efterforskning, retsforfølgelse og inddrivelse af stjålne aktiver, der er underlagt nationale love og regler i BRIKS-landene.  
Partnerskab for gensidigt accelereret vækst 
26. Vi bemærker, at en ubalanceret genopretning efter pandemiens chok og vanskeligheder forværrer uligheden over hele verden. Det globale vækstmomentum er svækket, og de økonomiske udsigter er faldet på grund af handelsfragmentering, langvarig høj inflation, strammere globale finansielle forhold, især stigningen i rentesatserne i avancerede økonomier, geopolitiske spændinger og øget gældssårbarhed. 
27. Vi opfordrer multilaterale finansielle institutioner og internationale organisationer til at spille en konstruktiv rolle i opbygningen af global konsensus om økonomiske politikker og forebyggelse af systemiske risici for økonomiske forstyrrelser og finansiel fragmentering. Vi opfordrer de multilaterale udviklingsbanker (MDB’er) til at fortsætte med at implementere anbefalingerne fra G20’s Independent Review Report on MDB’s Capital Adequacy Frameworks, som bør være frivillige inden for MDB’ernes ledelsesrammer, for at øge deres udlånskapacitet og samtidig sikre MDB’ernes langsigtede finansielle stabilitet, robuste kreditorvurdering og status som foretrukne kreditorer. 
28. Vi mener, at multilateralt samarbejde er afgørende for at begrænse de risici, der skyldes geopolitisk og geoøkonomisk fragmentering, og intensivere indsatsen på områder af fælles interesse, herunder, men ikke begrænset til, handel, reduktion af fattigdom og sult, bæredygtig udvikling, herunder adgang til energi, vand og fødevarer, brændstof, gødning, samt afbødning af og tilpasning til konsekvenserne af klimaændringer, uddannelse, sundhed samt forebyggelse, beredskab og reaktion på pandemier.
   29. Vi bemærker, at høje gældsniveauer i nogle lande reducerer det finanspolitiske råderum, der er nødvendigt for at håndtere igangværende udviklingsudfordringer, der forværres af afsmittende effekter fra eksterne chok, især fra kraftige monetære stramninger i avancerede økonomier. Stigende renter og strammere finansieringsvilkår forværrer gældssårbarheden i mange lande. Vi mener, at det er nødvendigt at håndtere den internationale gældsdagsorden korrekt for at støtte økonomisk genopretning og bæredygtig udvikling, samtidig med at der tages hensyn til de enkelte landes love og interne procedurer. Et af instrumenterne, blandt andre, til kollektivt at håndtere gældssårbarheder er gennem forudsigelig, velordnet, rettidig og koordineret implementering af G20’s fælles ramme for gældsbehandling, med deltagelse af officielle bilaterale kreditorer, private kreditorer og multilaterale udviklingsbanker i overensstemmelse med princippet om fælles handling og retfærdig byrdefordeling. 
30. Vi bekræfter vigtigheden af, at G20 fortsætter med at spille rollen som det førende multilaterale forum inden for internationalt økonomisk og finansielt samarbejde, der omfatter både udviklede og nye markeder og udviklingslande, hvor store økonomier i fællesskab søger løsninger på globale udfordringer. Vi ser frem til en vellykket afholdelse af det 18. G20-topmøde i New Delhi under det indiske G20-formandskab. Vi noterer os mulighederne for at opbygge et vedvarende momentum for forandring ved, at Indien, Brasilien og Sydafrika har formandskabet for G20 fra 2023 til 2025, og vi udtrykker støtte til kontinuitet og samarbejde i deres G20-formandskaber og ønsker dem al mulig succes i deres bestræbelser. Derfor er vi forpligtet til en afbalanceret tilgang ved fortsat at forstærke og yderligere integrere det globale Syds stemme i G20-dagsordenen som under det indiske formandskab i 2023 og de brasilianske og sydafrikanske formandskaber i 2024 og 2025. 
31. Vi anerkender den vigtige rolle, som BRIKS-landene spiller, når de arbejder sammen om at håndtere risici og udfordringer for verdensøkonomien for at opnå global genopretning og bæredygtig udvikling. Vi bekræfter vores forpligtelse til at forbedre koordineringen af makroøkonomiske politikker, uddybe det økonomiske samarbejde og arbejde for at realisere et stærkt, bæredygtigt, afbalanceret og inkluderende økonomisk opsving. Vi understreger vigtigheden af fortsat implementering af strategien for BRICS’ økonomiske partnerskab 2025 i alle relevante ministerielle spor og arbejdsgrupper. Vi vil søge at identificere løsninger til at fremskynde implementeringen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. 
32. I erkendelse af, at BRIKS-landene producerer en tredjedel af verdens fødevarer, bekræfter vi vores forpligtelse til at styrke landbrugssamarbejdet og fremme bæredygtigt landbrug og udvikling af landdistrikter i BRIKS-landene for at øge fødevaresikkerheden både inden for BRIKS og på verdensplan. Vi understreger den strategiske betydning af at lette stabil adgang til landbrugsinput for at sikre global fødevaresikkerhed. Vi gentager vigtigheden af at implementere handlingsplanen 2021-2024 for landbrugssamarbejde mellem BRIKS-landene og hilser strategien for samarbejde om fødevaresikkerhed mellem BRIKS-landene velkommen. Vi understreger behovet for modstandsdygtige fødevareforsyningskæder. 
33. Vi anerkender dynamikken i den digitale økonomi, der muliggør global økonomisk vækst. Vi anerkender også den positive rolle, som handel og investeringer kan spille for at fremme bæredygtig udvikling, national og regional industrialisering og overgangen til bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Vi anerkender de udfordringer, som udviklingen af handel og investeringer står over for i den digitale tidsalder, og vi anerkender, at BRICS-medlemmerne befinder sig på forskellige niveauer af digital udvikling, og vi anerkender derfor behovet for at håndtere de respektive udfordringer, herunder de forskellige digitale kløfter. Vi glæder os over oprettelsen af BRICS’ arbejdsgruppe for digital økonomi. Vi bekræfter, at åbenhed, effektivitet, stabilitet og pålidelighed er afgørende for at tackle udfordringer med økonomisk genopretning og fremme international handel og investering. Vi opfordrer til yderligere samarbejde mellem BRIKS-landene for at forbedre sammenkoblingen af forsyningskæder og betalingssystemer for at fremme handel og investeringsstrømme. Vi er enige om at styrke udveksling og samarbejde inden for handel med tjenesteydelser som fastlagt i BRICS Framework for Cooperation on Trade in Services, med BRICS Business Council og BRICS Women’s Business Alliance (WBA) med det formål at fremme implementeringen af BRICS Trade in Services Cooperation Roadmap og relevante dokumenter, herunder BRICS Framework for cooperation in Trade in Professional Services. 
34. Vi gentager vores støtte til Den Afrikanske Unions Agenda 2063 og til Afrikas bestræbelser på integration, herunder gennem operationaliseringen af det afrikanske kontinentale frihandelsområde. Vi understreger, at AfCFTA er klar til at skabe et forudsigeligt miljø for investeringer, især i infrastrukturudvikling, og giver mulighed for at finde synergier med partnere om samarbejde, handel og udvikling på det afrikanske kontinent. Vi understreger vigtigheden af at styrke partnerskabet mellem BRICS og Afrika for at frigøre gensidigt fordelagtige muligheder for øget handel, investeringer og infrastrukturudvikling. Vi glæder os over de fremskridt, der er gjort hen imod AfCFTA-protokollen om kvinder og unge i handel, og anerkender dens potentiale til at være en katalysator for økonomisk og finansiel inklusion af kvinder og unge i Afrikas økonomi. Vi understreger vigtigheden af emner som industrialisering, udvikling af infrastruktur, fødevaresikkerhed, modernisering af landbruget for bæredygtig vækst, sundhedspleje og håndtering af klimaforandringer for en bæredygtig udvikling af Afrika. 
35. Vi bemærker endvidere, at det afrikanske kontinent fortsat befinder sig i udkanten af det globale handelssystem og har meget at vinde gennem BRICS-samarbejdet. Den afrikanske kontinentale frihandelsaftale (AfCFTA) og BRICS-samarbejdet giver muligheder for, at kontinentet kan bevæge sig væk fra sin historiske rolle som råvareeksportør og over mod værditilvækst med højere produktivitet. Vi hilser velkommen og støtter optagelsen af Den Afrikanske Union som medlem af G20 på G20-topmødet i New Delhi. 
36. Vi forpligter os til at styrke intra-BRICS-samarbejdet for at intensivere BRICS-partnerskabet om den nye industrielle revolution (PartNIR) og skabe nye muligheder for at fremskynde den industrielle udvikling. Vi støtter intra-BRICS-samarbejde om udvikling af menneskelige ressourcer inden for nye teknologier gennem BRICS Centre for Industrial Competences (BCIC), BRICS PartNIR Innovation Centre, BRICS Startup Forum og samarbejde med andre relevante BRICS-mekanismer for at gennemføre uddannelsesprogrammer, der skal tackle udfordringerne ved NIR for inklusiv og bæredygtig industrialisering. Vi gentager vores forpligtelse til at fortsætte diskussionen om etableringen af BCIC i samarbejde med UNIDO for i fællesskab at støtte udviklingen af Industri 4.0-kompetencer blandt BRIKS-landene og fremme partnerskaber og øget produktivitet i den nye industrielle revolution. Vi ser frem til samarbejdet med UNIDO og anmoder PartNIR Advisory Group om at koordinere med UNIDO. 
37. Vi anerkender den afgørende rolle, som mikro-, små og mellemstore virksomheder (MSME’er) spiller for at frigøre BRIKS-økonomiernes fulde potentiale, og bekræfter vigtigheden af deres deltagelse i produktionsnetværk og værdikæder. Vi vil fortsætte den fælles indsats for at fjerne begrænsninger såsom mangel på lettilgængelig information og finansiering, mangel på færdigheder, netværkseffekter samt regulering af overdreven administrativ byrde og indkøbsrelaterede begrænsninger, der sikrer lettilgængelig information og finansiering, opgradering af færdigheder og markedsforbindelser. Vi støtter BRICS MSMEs Cooperation Framework, som fremmer BRICS-samarbejde om emner som udveksling af information om messer og udstillinger og tilskyndelse til deltagelse af MSME’er i de udvalgte begivenheder for at forbedre interaktioner og samarbejde mellem MSME’er, som kan sikre aftaler. Medlemslandene vil lette udvekslingen af forretningsrejser og fremme sektorspecifikke Business to Business (B2B) møder mellem MSME’erne for at styrke samarbejdet mellem virksomheder og forretningsalliancer mellem MSME’erne i BRICS, med særligt fokus på kvinde- og ungdomsejede MSME’er. Medlemsstaterne vil give oplysninger om MSME’er, forretningsudviklingsmuligheder og muligheder for partnerskaber til udvikling af MSME’er i BRIKS-landene. Derudover vil vi fremme deling af information om handelspolitikker og markedsinformation for MSME’er for at øge deres deltagelse i international handel. Vi vil lette adgangen til ressourcer og kapaciteter såsom færdigheder, vidensnetværk og teknologi, der kan hjælpe MSME’er med at forbedre deres deltagelse i økonomien og globale værdikæder. Vi vil udveksle synspunkter om foranstaltninger og tilgange til at integrere BRIKS’ MSME’er i global handel og globale værdikæder, herunder ved at dele erfaringer om, hvordan regionale integrationstilgange kan støtte udviklingen af MSME’er. 
38. Vi gentager forpligtelsen til at fremme beskæftigelse for bæredygtig udvikling, herunder at udvikle færdigheder til at sikre modstandsdygtig genopretning, kønsresponsiv beskæftigelse og sociale beskyttelsespolitikker, herunder arbejdstagerrettigheder. Vi bekræfter vores forpligtelse til at respektere, fremme og realisere anstændigt arbejde for alle og opnå social retfærdighed. Vi vil optrappe indsatsen for effektivt at afskaffe børnearbejde baseret på Durban Call to Action og fremskynde fremskridt mod universel social beskyttelse for alle inden 2030. Vi vil investere i systemer til udvikling af færdigheder for at forbedre adgangen til relevante færdigheder af høj kvalitet for arbejdere i den uformelle økonomi og arbejdere i nye former for beskæftigelse, da vi søger at øge produktiviteten for økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige og inkluderende økonomier. Vi vil undersøge udviklingen af en BRIKS-platform til implementering af produktivitetsøkosystemet for anstændigt arbejde. 
39. Vi anerkender det presserende behov for genopretning af turistindustrien og vigtigheden af at øge de gensidige turiststrømme og vil arbejde for yderligere at styrke BRICS-alliancen for grøn turisme for at fremme foranstaltninger, der kan forme en mere modstandsdygtig, bæredygtig og inkluderende turistsektor. 
40. Vi er enige om at styrke udvekslingen og samarbejdet inden for standardisering og gøre fuld brug af standarder for at fremme bæredygtig udvikling. 
41. Vi er enige om at fortsætte med at uddybe samarbejdet om konkurrence blandt BRIKS-landene og skabe et fair konkurrencemiljø for internationalt økonomisk og handelsmæssigt samarbejde.
42. Vi er enige om at styrke dialogen og samarbejdet om intellektuelle ejendomsrettigheder gennem BRICS’ IPR-samarbejdsmekanisme (IPRCM). Da vi fejrer et årti med samarbejde mellem lederne af kontorerne for intellektuel ejendomsret, hilser vi tilpasningen af deres arbejdsplan til målene for bæredygtig udvikling velkommen. 
43. Vi støtter en styrkelse af det statistiske samarbejde inden for BRICS, da data, statistik og information danner grundlaget for informeret og effektiv beslutningstagning. På 10-årsdagen for den første udgivelse støtter vi den fortsatte udgivelse af BRICS Joint Statistical Publication 2023 og BRICS Joint Statistical Publication Snapshot 2023 for at engagere en bredere vifte af brugere. 
44. Vi anerkender de udbredte fordele ved hurtige, billige, gennemsigtige, sikre og inkluderende betalingssystemer. Vi ser frem til rapporten fra BRICS Payment Task Force (BPTF) om kortlægningen af de forskellige elementer i G20’s køreplan for grænseoverskridende betalinger i BRICS-landene. Vi glæder os over BRICS-medlemmernes udveksling af erfaringer med betalingsinfrastrukturer, herunder sammenkoblingen af grænseoverskridende betalingssystemer. Vi mener, at dette yderligere vil styrke samarbejdet mellem BRIKS-landene og tilskynde til yderligere dialog om betalingsinstrumenter for at lette handels- og investeringsstrømme mellem BRIKS-medlemmerne såvel som andre udviklingslande. Vi understreger vigtigheden af at tilskynde til brugen af lokale valutaer i international handel og finansielle transaktioner mellem BRICS og deres handelspartnere. Vi opfordrer også til at styrke korrespondentbanknetværk mellem BRIKS-landene og muliggøre afvikling i de lokale valutaer. 
45. Vi pålægger vores finansministre og/eller centralbankchefer, alt efter hvad der er relevant, at overveje spørgsmålet om lokale valutaer, betalingsinstrumenter og platforme og rapportere tilbage til os inden næste topmøde. 
46. Vi anerkender NDB’s centrale rolle i at fremme infrastruktur og bæredygtig udvikling i sine medlemslande. Vi lykønsker Dilma Rousseff, tidligere præsident for Den Føderative Republik Brasilien, som præsident for Den Nye Udviklingsbank (NDB) og er sikre på, at hun vil bidrage til at styrke NDB, så den effektivt kan opfylde sit mandat. Vi forventer, at NDB vil levere og fastholde de mest effektive finansieringsløsninger for bæredygtig udvikling, en stabil proces i medlemsudvidelsen og forbedringer i virksomhedsledelse og operationel effektivitet hen imod opfyldelsen af NDB’s generelle strategi for 2022-2026. Vi byder de tre nye medlemmer af NDB velkommen, nemlig Bangladesh, Egypten og De Forenede Arabiske Emirater. Vi opfordrer NDB til at spille en aktiv rolle i vidensdelingsprocessen og indarbejde medlemslandenes bedste praksis i sine operationelle politikker, i overensstemmelse med sin styringsmekanisme og under hensyntagen til nationale prioriteter og udviklingsmål. Vi ser NDB som et vigtigt medlem af den globale MDB-familie i betragtning af dens unikke status som en institution skabt af EMDC’er for EMDC’er. 
 47. Vi glæder os over etableringen af BRICS Think Tank Network for Finance i 2022 og bestræbelserne på at gøre netværket operationelt. Vi vil arbejde for at identificere og udpege de ledende tænketanke fra medlemslandene. Vi støtter de operationelle retningslinjer for BRICS Think Tank Network for Finance, der er udviklet under Sydafrikas formandskab, og som giver vejledning om, hvordan netværket vil fungere med hensyn til styring, levering af output og finansiering af BRICS Think Tank Network for Finance.
48. Vi anerkender, at infrastrukturinvesteringer støtter menneskelig, social, miljømæssig og økonomisk udvikling. Vi bemærker, at efterspørgslen efter infrastruktur vokser med et større behov for skala, innovation og bæredygtighed. Vi fremhæver, at BRIKS-landene fortsat tilbyder fremragende muligheder for infrastrukturinvesteringer. I den forbindelse anerkender vi også, at det at udnytte regeringernes begrænsede ressourcer til at katalysere privat kapital, ekspertise og effektivitet vil være altafgørende for at lukke infrastrukturinvesteringskløften i BRIKS-landene. 
49. Vi fortsætter med at støtte arbejdet i Task Force on Public-Private Partnership (PPP) and Infrastructure med at dele viden, god praksis og erfaringer om effektiv udvikling og levering af infrastruktur til gavn for alle medlemslande. I den forbindelse har taskforcen samlet vejledende principper, der fremmer vedtagelsen af en programmatisk tilgang til levering af infrastruktur og fremmer brugen af OPP’er og andre blandede finansieringsløsninger til udvikling og levering af infrastruktur. Vi ser frem til at indkalde til et infrastrukturinvesteringssymposium senere på året for at diskutere med BRICS-landenes regeringer, investorer og finansfolk, hvordan man kan samarbejde med den private sektor om at fremme brugen af grøn, omstillingsorienteret og bæredygtig finansiering i leveringen af infrastruktur. 
50. BRICS Contingent Reserve Arrangement (CRA) er fortsat en vigtig mekanisme til at afbøde virkningerne af en krisesituation, supplere eksisterende internationale finansielle og monetære ordninger og bidrage til at styrke det globale finansielle sikkerhedsnet. Vi gentager vores engagement i den fortsatte styrkelse af CRA og ser frem til en vellykket afslutning af den sjette Test-Run senere i 2023. Vi støtter også de fremskridt, der er gjort for at ændre de udestående tekniske spørgsmål om Inter-Central Bank Agreement, og støtter det foreslåede tema for 2023 BRICS Economic Bulletin ‘Challenges in a post-COVID-19 environment’. 
 51. Vi glæder os over det fortsatte samarbejde om emner af gensidig interesse om bæredygtig finansiering og overgangsfinansiering, informationssikkerhed, finansiel teknologi og betalinger og ser frem til at bygge videre på arbejdet på disse områder under de relevante arbejdsstrømme, herunder den foreslåede undersøgelse om udnyttelse af teknologi til at afhjælpe huller i klimadata i den finansielle sektor, og støtter de foreslåede initiativer, der sigter mod at forbedre cybersikkerhed og udvikle finansiel teknologi, herunder deling af viden og erfaring på dette område. Partnerskab for bæredygtig udvikling 
52. Vi bekræfter opfordringen til at gennemføre 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling i dens tre dimensioner: økonomisk, social og miljømæssig, på en afbalanceret og integreret måde ved at mobilisere de midler, der er nødvendige for at gennemføre 2030-dagsordenen. Vi opfordrer donorlandene til at overholde deres forpligtelser til officiel udviklingsbistand (ODA) og til at lette kapacitetsopbygning og overførsel af teknologi sammen med yderligere udviklingsressourcer til udviklingslandene i overensstemmelse med modtagernes nationale politiske mål. Vi fremhæver i denne forbindelse, at SDG-topmødet i New York i september 2023 og fremtidens topmøde i september 2024 udgør vigtige muligheder for at forny det internationale engagement i gennemførelsen af 2030-dagsordenen. 
53. Vi anerkender betydningen af at gennemføre SDG’erne på en integreret og holistisk måde, bl.a. gennem fattigdomsudryddelse og bekæmpelse af klimaændringer, samtidig med at vi fremmer bæredygtig arealanvendelse og vandforvaltning, bevaring af den biologiske mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse af dens bestanddele og biodiversiteten og en retfærdig og rimelig fordeling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af genetiske ressourcer, herunder ved passende adgang til genetiske ressourcer, i overensstemmelse med artikel 1 i konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD) og i overensstemmelse med nationale forhold, prioriteter og kapaciteter. Vi understreger også betydningen af teknologi og innovation, internationalt samarbejde, offentlig-private partnerskaber, herunder syd-syd-samarbejde. 
54. Vi understreger vigtigheden af at samarbejde om bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse, såsom forskning og udvikling af bevarelsesteknologier, udvikling af beskyttede områder og bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter. Desuden vil vi fortsætte med at deltage aktivt i internationale biodiversitetsrelaterede konventioner, såsom konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD), dens protokoller og fremme implementeringen af dens Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), konventionen om international handel med truede arter af vilde dyr og planter (CITES), FN’s konvention til bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD) og arbejde hen imod det globale initiativ til reduktion af jordforringelse og forbedring af bevarelsen af terrestriske levesteder. 
55. Vi glæder os over den historiske vedtagelse af Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) på den 15. partskonference under Konventionen om Biologisk Mangfoldighed (CBD COP-15) i december 2022. Vi forpligter os således til at stræbe efter implementeringen af alle de globale mål og delmål i KMGBF i overensstemmelse med principperne om fælles, men differentieret ansvar og nationale omstændigheder, prioriteter og kapaciteter for at nå dens mission om at standse og vende tabet af biodiversitet og visionen om at leve i harmoni med naturen. Vi opfordrer indtrængende de udviklede lande til at tilvejebringe passende midler til implementering, herunder finansielle ressourcer, kapacitetsopbygning, teknisk og videnskabeligt samarbejde samt adgang til og overførsel af teknologi til fuld implementering af KMGBF. Vi anerkender også potentialet for samarbejde om bæredygtig brug af biodiversitet i erhvervslivet for at støtte lokal økonomisk udvikling, industrialisering, jobskabelse og bæredygtige forretningsmuligheder. 
56. Vi understreger igen vigtigheden af at implementere De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og dens Paris-aftale og princippet om fælles, men differentieret ansvar og respektive kapaciteter (CBDR-RC), der forbedrer billig overførsel af klimateknologi, kapacitetsopbygning samt mobilisering af overkommelige, tilstrækkelige og rettidigt leverede nye yderligere finansielle ressourcer til miljømæssigt bæredygtige projekter. Vi er enige om, at der er behov for at forsvare, fremme og styrke den multilaterale reaktion på klimaforandringer og for at arbejde sammen om et vellykket resultat af den 28. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaforandringer (UNFCCC COP28). Vi anerkender, at de udviklede lande bør forbedre implementeringsmidlerne, herunder gennem tilstrækkelig og rettidig klimafinansiering, teknisk samarbejde, kapacitetsopbygning og overførsel af teknologi til klimaforanstaltninger. Desuden er der behov for omfattende finansielle ordninger til at håndtere tab og skader som følge af klimaforandringer, herunder operationalisering af fonden for tab og skader som aftalt på UNFCCC COP27 til gavn for udviklingslandene. 
57. Vi er enige om at tackle udfordringerne fra klimaforandringerne og samtidig sikre en retfærdig, økonomisk overkommelig og bæredygtig overgang til en lavemissionsøkonomi i overensstemmelse med principperne i CBDR-RC i lyset af de forskellige nationale forhold. Vi går ind for retfærdige, rimelige og bæredygtige omstillinger, baseret på nationalt definerede udviklingsprioriteter, og vi opfordrer de udviklede lande til at gå foran med et godt eksempel og støtte udviklingslandene i sådanne omstillinger. 
58. Vi understreger behovet for, at de udviklede lande støtter udviklingslandene i at få adgang til eksisterende og nye lavemissionsteknologier og -løsninger, der undgår, reducerer og fjerner drivhusgasemissioner og forbedrer tilpasningen til klimaforandringerne. Vi understreger endvidere behovet for at forbedre billig teknologioverførsel og for at mobilisere overkommelige, tilstrækkelige nye og rettidigt leverede yderligere finansielle ressourcer til miljømæssigt bæredygtige projekter. 
59. Vi udtrykker vores stærke vilje til at bidrage til en vellykket COP28 i Dubai senere på året med fokus på implementering og samarbejde. Som den vigtigste mekanisme til at vurdere kollektive fremskridt hen imod at nå formålet med Parisaftalen og dens langsigtede mål og fremme klimaindsatsen for alle aspekter af Parisaftalen under UNFCCC, skal den globale statusopgørelse være effektiv og identificere implementeringshuller i den globale reaktion på klimaforandringer, samtidig med at den fremadrettet lægger grundlaget for øgede ambitioner hos alle, især hos de udviklede lande. Vi opfordrer de udviklede lande til at udfylde udestående huller i implementeringsmidlerne til modvirkning og tilpasning i udviklingslandene. 
60. Vi glæder os over Brasiliens kandidatur til at være vært for COP30, da året 2025 vil være afgørende for selve fremtiden for den globale indsats mod klimaforandringer. 
61. Vi opfordrer desuden de udviklede lande til at leve op til deres forpligtelser, herunder at mobilisere USD 100 mia. om året fra 2020 og frem til 2025 for at støtte klimaindsatsen i udviklingslandene. Derudover er vigtigheden af at fordoble tilpasningsfinansieringen inden 2025 fra udgangspunktet i 2019 også afgørende for at kunne gennemføre tilpasningstiltag. Desuden ser vi frem til at opstille et ambitiøst nyt kollektivt kvantificeret mål før 2025 i henhold til udviklingslandenes behov og prioriteter. Dette vil kræve øget finansiel støtte fra de udviklede lande, som er yderligere, tilskudsbaseret og/eller koncessionel, leveres rettidigt og er tilstrækkelig til at fremme tilpasning og afbødning på en afbalanceret måde. Dette omfatter også støtte til implementering af de nationalt bestemte bidrag (NDC’er). 
62. Vi anerkender, at de finansielle mekanismer og investeringer til støtte for implementeringen af miljø- og klimaændringsprogrammer skal styrkes, og at der er behov for øget fremdrift for at reformere disse finansielle mekanismer såvel som de multilaterale udviklingsbanker og internationale finansielle institutioner. I denne henseende opfordrer vi aktionærerne i disse institutioner til at tage afgørende skridt til at opskalere klimafinansiering og investeringer til støtte for at nå SDG’erne relateret til klimaforandringer og gøre deres institutionelle ordninger egnede til formålet. 
63. Vi modsætter os handelsbarrierer, herunder dem, som visse udviklede lande har indført under påskud af at tackle klimaforandringer, og gentager vores forpligtelse til at forbedre koordineringen af disse spørgsmål.Vi understreger, at foranstaltninger, der træffes for at tackle klimaændringer og tab af biodiversitet, skal være i overensstemmelse med WTO og ikke må udgøre et middel til vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af international handel og ikke bør skabe unødvendige hindringer for international handel. Enhver sådan foranstaltning skal være styret af princippet om fælles, men differentieret ansvar og respektive kapaciteter (CBDR-RC) i lyset af forskellige nationale omstændigheder. Vi udtrykker vores bekymring over enhver WTO-inkonsistent diskriminerende foranstaltning, der vil fordreje den internationale handel, risikere nye handelsbarrierer og flytte byrden ved at håndtere klimaforandringer og tab af biodiversitet til BRICS-medlemmer og udviklingslande. 
64. Vi forpligter os til at intensivere vores bestræbelser på at forbedre vores kollektive kapacitet til global pandemiforebyggelse, -beredskab og -respons og styrke vores evne til at bekæmpe sådanne pandemier i fremtiden i fællesskab. I den forbindelse anser vi det for vigtigt at fortsætte vores støtte til BRICS Virtual Vaccine Research and Development Center. Vi ser frem til afholdelsen af højniveaumødet om forebyggelse, beredskab og reaktion på pandemier den 20. september 2023 i FN’s Generalforsamling, og vi opfordrer til et resultat, der vil mobilisere politisk vilje og fortsat lederskab i denne sag. 
65. Vi anerkender den primære sundhedsplejes grundlæggende rolle som et vigtigt fundament for universel sundhedspleje og sundhedssystemets modstandsdygtighed, samt for forebyggelse og reaktion på sundhedskriser. Vi mener, at mødet på højt niveau om universel sundhedsdækning (UHC), der skal afholdes på FN’s Generalforsamling i september 2023, vil være et afgørende skridt for at mobilisere den højeste politiske støtte til UHC som hjørnestenen i at nå SDG 3 (godt helbred og trivsel). Vi gentager vores støtte til de internationale initiativer, under ledelse af WHO, til bekæmpelse af tuberkulose (TB) og ser frem til aktivt at engagere os i FN’s højniveaumøde om TB i New York i september i år og tilskynde til en selvsikker politisk erklæring. 
66. Under hensyntagen til national lovgivning og prioriteter i BRICS-landene forpligter vi os til at fortsætte samarbejdet om traditionel medicin i overensstemmelse med tidligere møder mellem BRICS-sundhedsministrene og deres resultater samt BRICS High-Level Forum on the Traditional Medicine. 
67. Vi bemærker, at BRICS-landene har betydelig erfaring og potentiale inden for nuklearmedicin og radiofarmaci. Vi glæder os over beslutningen om at etablere en BRICS-arbejdsgruppe om nuklearmedicin for at udvide samarbejdet på dette område. 
68. Vi glæder os over, at Sydafrika er vært for BRICS Science Technology and Innovation (STI) Steering Committee-møder i hele 2023 som den vigtigste koordineringsmekanisme til at styre og sikre en vellykket afholdelse af BRICS STI-aktiviteter. Vi opfordrer styregruppen til at foretage en strategisk gennemgang af de tematiske fokusområder og den organisatoriske ramme for BRICS’ STI-arbejdsgruppe for at sikre en bedre tilpasning til BRICS’ aktuelle politiske prioriteter. Vi roser Sydafrika for at være vært for det 8. BRICS Young Scientist Forum og den samtidige organisering af den 6. BRICS Young Innovator Prize. Vi roser succesen med BRICS STI Framework Programme, der fortsætter med at forbinde forskere gennem finansiering af en imponerende portefølje af forskningsprojekter mellem BRICS-landene. Vi værdsætter også den indsats, som sekretariatet for BRICS’ STI-rammeprogram har gjort for at fremme en diskussion om i 2024 at lancere en indkaldelse af forslag til BRICS’ STI-flagskibsprojekter. Vi anerkender de fremskridt, der er opnået i implementeringen af BRICS-handlingsplanen for innovationssamarbejde (2021-24). I den forbindelse opfordrer vi til, at der tages yderligere skridt til initiativer som BRICS Techtransfer (BRICS-centrene for teknologioverførsel) og iBRICS-netværket (det dedikerede BRICS-innovationsnetværk). Vi hilser også flere tiltag velkommen, især fra arbejdsgruppen BRICS STIEP (Science, Technology and Innovation Entrepreneurship Partnership), inden for innovation og iværksætteri, f.eks. gennem støtte til BRICS Incubation Training and Network, BRICS Technology Transfer Training Program og BRICS Startup Forum. 
69. Vi lykønsker vores rumagenturer med den vellykkede implementering af BRICS RSSC-aftalen ved at udveksle BRICS Satellite Constellation-dataprøver, afholde det 1. BRICS RSSC Application Forum i november 2022, indkalde til det 2. møde i BRICS Space Cooperation Joint Committee i juli 2023 og fortsætte med at implementere BRICS Constellation Pilot Projects med succes. Vi opfordrer BRICS-rumagenturerne til fortsat at øge samarbejdsniveauet inden for deling og anvendelse af satellitdata til fjernmåling, så de kan yde datastøtte til den økonomiske og sociale udvikling i BRICS-landene. 
70. Mens vi understreger den grundlæggende rolle, som adgang til energi spiller for at nå SDG’erne, og noterer os de skitserede risici for energisikkerheden, fremhæver vi behovet for øget samarbejde mellem BRIKS-landene som store producenter og forbrugere af energiprodukter og -tjenester. Vi mener, at energisikkerhed, adgang og energitransitioner er vigtige og skal afbalanceres. Vi glæder os over det styrkede samarbejde og de øgede investeringer i forsyningskæderne for energitransitioner og noterer os behovet for at deltage fuldt ud i den globale værdikæde for ren energi. Vi forpligter os desuden til at øge energisystemernes modstandsdygtighed, herunder kritisk energiinfrastruktur, fremme brugen af rene energimuligheder og fremme forskning og innovation inden for energividenskab og -teknologi. Vi har til hensigt at imødegå udfordringerne med energisikkerhed ved at tilskynde til investeringer i energi. Under hensyntagen til nationale prioriteter og omstændigheder deler vi et fælles syn på effektiv brug af alle energikilder, nemlig: vedvarende energi, herunder biobrændstoffer, vandkraft, fossile brændstoffer, kerneenergi og brint produceret på basis af nul- og lavemissionsteknologier og -processer, som er afgørende for en retfærdig overgang til mere fleksible, modstandsdygtige og bæredygtige energisystemer. Vi anerkender de fossile brændstoffers rolle i at støtte energisikkerhed og energiomstilling. Vi opfordrer til samarbejde mellem BRIKS-landene om teknologineutralitet og opfordrer desuden til vedtagelse af fælles, effektive, klare, retfærdige og gennemsigtige standarder og regler for vurdering af emissioner, udarbejdelse af kompatible taksonomier for bæredygtige projekter samt bogføring af kulstofenheder. Vi hilser fælles forskning og teknisk samarbejde inden for BRICS Energy Research Cooperation Platform velkommen og roser afholdelsen af BRICS Youth Energy Summit og andre relaterede aktiviteter. 
 71. Vi er fortsat forpligtet til at styrke BRICS-samarbejdet om befolkningsspørgsmål, fordi dynamikken i befolkningens aldersstruktur ændrer sig og udgør udfordringer såvel som muligheder, især med hensyn til kvinders rettigheder, ungdomsudvikling, handicappedes rettigheder, beskæftigelse og fremtidens arbejde, urbanisering, migration og aldring. 
72. Vi gentager vigtigheden af BRICS-samarbejde inden for katastrofehåndtering. Vi understreger betydningen af foranstaltninger til reduktion af katastroferisici med henblik på at opbygge modstandsdygtige samfund og udveksling af oplysninger om bedste praksis, vedtagelse af initiativer til tilpasning til klimaændringer og integration af oprindelige videnssystemer og forbedring af investeringer i tidlige varslingssystemer og katastroferesistent infrastruktur. Vi understreger desuden behovet for holistisk inklusion i katastroferisikoreduktion ved at mainstreame katastroferisikoreduktion i statslig og samfundsbaseret planlægning. Vi opfordrer til at udvide intra-BRICS-samarbejdet gennem fælles aktiviteter for at øge kapaciteten i de nationale beredskabssystemer. 
73. Vi er enige i den betydning, Sydafrika som BRICS-formand har tillagt Transforming Education and Skills Development for the Future. Vi støtter princippet om at lette gensidig anerkendelse af akademiske kvalifikationer blandt BRICS-landene for at sikre mobilitet for kvalificerede fagfolk, akademikere og studerende og anerkendelse af kvalifikationer opnået i hinandens lande under forudsætning af overholdelse af gældende nationale love. Vi glæder os over de konkrete forslag, der blev fremsat under det 10. møde mellem BRIKS’ undervisningsministre, og som fokuserer på kritiske områder inden for uddannelse og træning, såsom udvikling af iværksætteri, færdigheder til en verden i forandring, unge, der ikke går i skole, klimaforandringer, arbejdsmarkedsinformation, udvikling af den tidlige barndom og universiteternes globale rangliste. Vi værdsætter fremskridtene inden for uddannelse og samarbejde om teknisk uddannelse og erhvervsuddannelse (TVET), især operationaliseringen af BRICS TVET Cooperation Alliance, der fokuserer på at styrke kommunikation og dialog og tidlig færdiggørelse af charteret for BRICS TVET Cooperation Alliance og dermed fremme et betydeligt samarbejde inden for TVET, der integrerer TVET med industrien. 
74. Vi forpligter os til at styrke udvekslingen af færdigheder og samarbejdet mellem BRIKS-landene. Vi støtter den digitale transformation inden for uddannelse og TVET, da hvert BRICS-land er forpligtet til at sikre adgang til uddannelse og lighed og fremme udviklingen af kvalitetsuddannelse. Vi er enige om at udforske 23 muligheder for BRICS-samarbejdsmekanismer for digital uddannelse, afholde dialoger om digitale uddannelsespolitikker, dele digitale uddannelsesressourcer, opbygge intelligente uddannelsessystemer og i fællesskab fremme digital transformation af uddannelse i BRICS-landene og udvikle en bæredygtig uddannelse ved at styrke samarbejdet inden for BRICS Network University og andre institution-til-institution-initiativer på dette område, herunder BRICS University League. Vi hilser BRICS Network University International Governing Boards overvejelser om at udvide medlemskabet af BRICS Network University til at omfatte flere universiteter fra BRICS-landene velkommen. Vi understreger vigtigheden af at dele bedste praksis for at udvide adgangen til holistisk tidlig børnepasning og uddannelse for at give børn i BRICS-landene en bedre start på livet. Vi glæder os over beslutningen om at lette udvekslinger inden for BRIKS-landene om at udstyre elever med færdigheder, der passer til fremtiden gennem flere læringsveje. Uddybning af udvekslinger mellem mennesker 
75. Vi bekræfter vigtigheden af BRIKS’ mellemfolkelige udvekslinger for at styrke gensidig forståelse, venskab og samarbejde. Vi værdsætter de fremskridt, der er gjort under Sydafrikas formandskab i 2023, herunder inden for medier, kultur, uddannelse, sport, kunst, ungdom, civilsamfund og akademiske udvekslinger, og anerkender, at mellemfolkelige udvekslinger spiller en afgørende rolle for at berige vores samfund og udvikle vores økonomier. 
76. Vi anerkender, at ungdommen er en drivkraft for at fremskynde opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Unges lederskab er afgørende for at fremskynde en retfærdig overgang, der bygger på principperne om solidaritet mellem generationerne, internationalt samarbejde, venskab og samfundsmæssig transformation. En kultur med iværksætteri og innovation skal fremmes for at sikre en bæredygtig udvikling af vores ungdom. Vi gentager vigtigheden af BRICS’ ungdomstopmøde som et forum for meningsfuldt engagement i ungdomsanliggender og anerkender dets værdi som en koordinerende struktur for ungdomsengagement i BRICS. Vi glæder os over færdiggørelsen af BRICS Youth Council Framework. 
77. Vi roser den vellykkede afholdelse af BRICS Business Forum. På dets 10-års jubilæum hilser vi BRICS Business Councils selvrefleksion velkommen med fokus på opnåede milepæle og forbedringsområder. Vi glæder os også over, at BRICS Business Council har til hensigt at spore handelsstrømme inden for BRIKS, identificere områder, hvor handelsresultater ikke har levet op til forventningerne, og anbefale løsninger. 
78. Vi anerkender kvinders kritiske rolle i den økonomiske udvikling og roser BRICS Women’s Business Alliance. Vi anerkender, at inkluderende iværksætteri og adgang til finansiering for kvinder vil lette deres deltagelse i forretningsforetagender, innovation og den digitale økonomi. Vi hilser initiativer velkommen, der vil øge landbrugets produktivitet og adgang til jord, teknologi og markeder for kvindelige landmænd. 
79. På 15-årsdagen anerkender vi værdien af BRICS Academic Forum som en platform for overvejelser og diskussioner mellem førende BRICS-akademikere om de spørgsmål, vi står over for i dag. BRICS Think Tanks Council fejrer også 10 års styrkelse af samarbejdet inden for forskning og kapacitetsopbygning blandt de akademiske miljøer i BRICS-landene. 
80. Dialog mellem politiske partier i BRIKS-landene spiller en konstruktiv rolle i opbygningen af konsensus og styrkelsen af samarbejdet. Vi noterer os den vellykkede afholdelse af BRICS Political Parties Dialogue i juli 2023 og byder andre BRICS-lande velkommen til at afholde lignende arrangementer i fremtiden. 
81. Vi bekræfter vores forpligtelser i henhold til alle de instrumenter og aftaler, der er underskrevet og vedtaget af regeringerne i BRIKS-landene om samarbejde på kulturområdet, og forpligter os til at operationalisere handlingsplanen (2022-2026) som en hastesag gennem BRIKS-arbejdsgruppen om kultur. 
82. Vi forpligter os til at sikre integration af kultur i vores nationale udviklingspolitikker, som en drivkraft og en katalysator for opnåelsen af de mål, der er fastsat i FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Vi bekræfter også vores forpligtelse til at fremme kultur og den kreative økonomi som et globalt offentligt gode som vedtaget på verdenskonferencen om kultur og bæredygtig udvikling – MONDIACULT22. 
83. Vi er enige om at støtte beskyttelse, bevarelse, restaurering og fremme af vores kulturarv, herunder både den materielle og immaterielle kulturarv. Vi forpligter os til at tage stærke skridt til at bekæmpe ulovlig handel med vores kulturelle ejendom og tilskynde til dialog mellem interessenter inden for kultur og kulturarv og forpligter os til at fremme digitalisering af de kulturelle og kreative sektorer ved at finde teknologisk innovative løsninger og skubbe på for politikker, der omdanner måder, hvorpå kulturelt indhold produceres, formidles og tilgås. Vi bekræfter vores forpligtelse til at støtte kulturelle virksomheders, museers og institutioners deltagelse i internationale udstillinger og festivaler, som BRICS-landene er værter for, og udvide den gensidige assistance i organiseringen af sådanne begivenheder. 
84. Vi glæder os over etableringen af en fælles arbejdsgruppe om sport, der skal udvikle en BRICS-ramme for sportssamarbejde under Sydafrikas formandskab i 2023. Vi ser frem til den vellykkede afholdelse af BRICS Games i oktober 2023 i Sydafrika. Vi forpligter os til at yde den nødvendige støtte til, at BRIKS-landene kan deltage i internationale sportskonkurrencer og møder, der afholdes i deres eget land i overensstemmelse med de relevante regler. 
85. Vi understreger, at alle BRIKS-lande har en rig traditionel sportskultur, og vi er enige om at støtte hinanden i at fremme traditionelle og oprindelige sportsgrene blandt BRIKS-landene og i hele verden. Vi opfordrer vores sportsorganisationer til at udføre forskellige udvekslingsaktiviteter både online og offline. 
86. Vi roser de fremskridt, som BRIKS-landene har gjort med at fremme byernes modstandsdygtighed, herunder gennem BRIKS Urbaniseringsforum, og værdsætter forpligtelsen til yderligere at styrke det inkluderende samarbejde mellem regeringer og samfund på alle niveauer i alle BRIKS-lande i implementeringen af 2030-dagsordenen og fremme lokaliseringen af SDG’erne. Institutionel udvikling 
87. Vi gentager vigtigheden af yderligere at styrke BRICS-solidariteten og samarbejdet baseret på vores fælles interesser og nøgleprioriteter for yderligere at styrke vores strategiske partnerskab. 
88. Vi noterer os med tilfredshed de fremskridt, der er gjort med BRIKS’ institutionelle udvikling, og understreger, at BRIKS-samarbejdet er nødt til at omfavne forandringer og holde trit med tiden. Vi vil fortsætte med at opstille klare prioriteter i vores vidtrækkende samarbejde på grundlag af konsensus og gøre vores strategiske partnerskab mere effektivt, praktisk og resultatorienteret. Vi giver vores sherpaer til opgave at fortsætte drøftelserne på regelmæssig basis om BRICS’ institutionelle udvikling, herunder om konsolidering af samarbejdet. 
89. Vi glæder os over, at 26 andre EMDC’er på invitation af Sydafrika som BRICS-formand deltager som “BRICS’ venner” i BRICS-møder under topmøde-niveau og i BRICS-Africa Outreach og BRICS Plus-dialogen under det XV. BRICS-topmøde i Johannesburg i 2023. 
90. Vi værdsætter den betydelige interesse, som lande i det globale Syd har vist for medlemskab af BRICS. Tro mod BRIKS-ånden og forpligtelsen til inklusiv multilateralisme nåede BRIKS-landene til enighed om de vejledende principper, standarder, kriterier og procedurer for BRIKS’ udvidelsesproces.
 
91. Vi har besluttet at invitere Den Argentinske Republik, Den Arabiske Republik Egypten, Den Demokratiske Forbundsrepublik Etiopien, Den Islamiske Republik Iran, Kongeriget Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater til at blive fuldgyldige medlemmer af BRICS fra 1. januar 2024. 
92. Vi har også givet vores udenrigsministre til opgave at videreudvikle BRICS-partnerlandsmodellen og en liste over potentielle partnerlande og aflægge rapport inden det næste topmøde. 
93. Brasilien, Rusland, Indien og Kina roser Sydafrikas BRICS-formandskab i 2023 og udtrykker deres taknemmelighed over for Sydafrikas regering og befolkning for afholdelsen af det XV BRICS-topmøde. 
94. Brasilien, Indien, Kina og Sydafrika giver deres fulde støtte til Rusland for dets BRICS-formandskab i 2024 og afholdelsen af det XVI BRICS-topmøde i byen Kazan, Rusland. Eksplosivt BRIKS-topmøde viser, at vestlige kritikere er helt blinde i forhold til virkeligheden

Den 24. august 2023 (EIRNS) – Det netop overståede BRIKS XV-topmøde i Johannesburg, Sydafrika, har netop bevist, at en ny verden faktisk er ved at blive dannet. En enorm interesse for den form for konkret økonomisk udvikling, som BRIKS tilbyder, førte til et gennembrud i deltagerantallet og den første tilføjelse af nye medlemmer siden 2010 – herunder Saudi-Arabien og Iran, som indtil for seks måneder siden havde afbrudt alle diplomatiske forbindelser med hinanden.

På trods af dette insisterede medieeksperter i Vesten kun på én ting: Det vil ikke fungere. “Der er for mange forskelle,” “det er bare et desperat forsøg fra de autokratiske Putin og Xi,” eller endog: “det vil stadig ikke fortrænge den amerikanske dollar,” var nogle af de røster, der lød i USA og Europa, hvis de overhovedet kommenterede det. I virkeligheden var den egentlige nyhed, som disse eksperter fremførte, meddelelsen om deres absolutte irrelevans.

Som Brasiliens præsident Lula sagde i torsdags: “Mange sagde, at BRIKS var for forskellige til at forme en fælles vision. Men erfaringerne viser det modsatte. Vores forskellighed styrker kampen for en ny orden, der tager højde for det 21. århundredes økonomiske, geografiske og politiske mangfoldighed.” Dette tema gav genlyd i alle salene i Johannesburg: De neokoloniale magthaveres æra er forbi – fremtiden kræver suverænitet og lighed for alle!

Som den sydafrikanske præsident Ramaphosa sagde, da han åbnede den sidste del af BRIKS-Afrika Outreach og BRIKS Plus-dialogen: “Når vi reflekterer over formålet med og rollen for BRIKS i verden i dag, mindes vi Bandung-konferencen i 1955, hvor asiatiske og afrikanske nationer krævede en øget stemme til udviklingslandene i internationale anliggender. Konferencen opfordrede til at anerkende ligheden mellem alle nationer, store som små. Vi deler stadig den fælles vision om en fair og retfærdig verden.”

Det er præcis denne “Bandung-ånd”, som Helga Zepp-LaRouche henviste til i sin nyligt udgivne “Appel til borgerne i det Globale Nord”, som hun sagde er ved at rejse sig igen i det Globale Syd. Disse lande “er smerteligt bevidste om det faktum, at kolonialismen har bestået i sin moderne form,” da der stadig er en milliard mennesker, der permanent er på randen af sult, to milliarder uden rent drikkevand og 940 millioner uden adgang til elektricitet – men de bliver belært om, hvem de kan handle med, og hvordan de bedst udnytter deres ressourcer.

Den rolige, men lidenskabelige reaktion på dette fra nationerne i det Globale Syd – som kom til udtryk i de eksplosive begivenheder på denne uges BRIKS-topmøde – bliver ignoreret af lederne i Vesten, og de vil blive henvist til historiens skraldespand, hvis de fortsætter med at ignorere kravene fra så stor en del af verden.

Dilma Rousseff, der er formand for BRIKS’ nye udviklingsbank (NDB), har i sin tale sat fokus på denne virkelighed. “I dag er NDB en velkapitaliseret bank med meget lav gearing, og den har alle forudsætninger for at udvide sin rolle som et vigtigt redskab til at gennemføre de bæredygtige udviklingsprojekter, som vores lande har brug for,” sagde hun. BRIKS-banken, der insisterer på ikke at pålægge nogen “belastende betingelser”, er ved at blive en legitim långiver til udvikling af nationer – uden for det vestligt dominerede finanssystems indflydelse.

Det Hvide Hus’ indirekte reaktion på ovenstående var pinlig. Den nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, meddelte, at præsident Biden vil besøge Indien i forbindelse med næste måneds G20-topmøde for at “bekræfte USA’s engagement i G20 som det førende forum for økonomisk samarbejde på globalt plan.” Sullivan var tydeligvis nervøs for den voksende stemning i BRIKS og det Globale Syd og tilføjede, at “vi er nødt til at sikre, at der er løsninger af høj standard og med stor gennemslagskraft på de udfordringer, landene står over for, og en måde at få mest for pengene er gennem Verdensbanken og IMF.” Er der virkelig nogen, der tror på ham?

I stedet for at forsøge at ignorere – eller endnu værre, forsøge at stoppe – hvad der faktisk er en ustoppelig proces, bør nationerne i det såkaldte Globale Nord i stedet gå sammen med BRIKS om at skabe en bedre og mere retfærdig økonomisk orden. Det er den presserende opgave, som borgerne må påtage sig i dag.

Som den indiske premierminister Narendra Modi sagde som svar på Indiens nylige landing af et månekøretøj på Månens sydpol: Dette var ikke kun en succes for Indien, “denne succes tilhører hele menneskeheden.”

Underskriv og cirkuler Helga Zepp-LaRouches “Appel til borgerne i det Globale Nord: Vi må støtte opbygningen af en ny retfærdig økonomisk verdensorden!” https://schillerinstitute.nationbuilder.com/appeal_to_the_citizens_of_the_global_north_we_must_support_the_construction_of_a_new_just_world_economic_order

 

BRIKS-lederne annoncerer “historisk” udvidelse med seks nye medlemmer

På en pressekonference tidligt i morges i Johannesburg med deltagelse af statslederne fra fire BRIKS-lande, Kinas præsident Xi Jinping, Brasiliens Lula da Silva, Indiens premierminister Narendra Modi, Sydafrikas præsident Cyrill Ramaphosa og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, annoncerede den indiske premierminister Modi, at lederne af de fem medlemslande ved fælles overenskomst var blevet enige om at byde seks nye lande velkommen til at blive fuldgyldige medlemmer af BRIKS: Argentina, Egypten, Saudi-Arabien, Etiopien, Iran og De forenede arabiske Emirater (UAE). Deres medlemskab vil træde i kraft den 1. januar 2024.

Modi og Xi blev set chatte, da de gik ind i lokalet sammen og havde et kort gensidigt møde på sidelinjen af topmødet. 

I sine bemærkninger meddelte Modi, at gruppen er blevet enige om “de vejledende principper, standarder, kriterier og procedurer for udvidelse af BRIKS” og understregede, at moderniseringen og udvidelsen af BRIKS bør tjene som model for alle globale institutioner, der har behov for at reformere sig i skiftende tider. Indien har altid været for en udvidelse af BRIKS, sagde han og understregede, at denne nye udvidelse vil give energi og retning til gruppen. Efter at have budt de seks nye medlemmer velkommen, tilføjede han, at for andre lande, der har udtrykt interesse for at blive en del af BRIKS, vil Indien arbejde for at skabe konsensus, så disse nationer kan deltage i BRIKS “som partnerlande”, hvilket vil blive diskuteret på det næste BRIKS-topmøde i Kazan, Rusland i oktober 2024.

Xi Jinping fortalte journalister, at de fem medlemmer “enstemmigt var enige” om at invitere de seks nye nationer til at deltage, og kaldte udvidelsen “historisk”, da den viser BRIKS’ beslutsomhed om at forfølge “enhed og samarbejde” med det bredere Globale Syd. Udvidelsen repræsenterer et nyt udgangspunkt for BRIKS-samarbejdet, sagde han. Det vil bringe “ny kraft” til BRIKS-samarbejdsmekanismen og yderligere styrke bevægelsen mod verdensfred og udvikling. “Så længe vi arbejder sammen,” tilføjede han, “er der meget, som BRIKS-samarbejdet kan opnå, og fremtiden vil være lys.”

I sine bemærkninger sagde Lula da Silva, at “relevansen af BRIKS bekræftes af det voksende antal lande, der er interesserede i at tilslutte sig BRIKS. Brasilien byder med stor tilfredshed” de seks nationer velkommen som nye medlemmer af BRIKS, sagde han. Han lykønskede også “min kære ven”, Argentinas præsident Alberto Fernandez, “en stor ven af Brasilien og af udviklingslandene.” Han bemærkede, at “mange sagde, at BRIKS var for forskellige til at forme en fælles vision. Men erfaringen viser det modsatte. Vores forskellighed styrker kampen for en ny orden, der tager højde for det 21. århundredes økonomiske, geografiske og politiske mangfoldighed.”

Lula fortalte også, at BRIKS har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at indføre en fælles valuta, der kan bruges til transaktioner mellem medlemslandene. Dette, sagde han, “kunne øge vores betalingsmuligheder og reducere vores sårbarheder.” Brasiliens Epoca citerede ham for at sige, at “i denne verden i forandring tilbyder BRIKS os en kilde til kreative løsninger på de udfordringer, vi står overfor.” Han opfordrede til en endnu større udvidelse af gruppen i den nærmeste fremtid.

 

Nye medlemmer reagerer på at komme med i BRIKS

Lederne af de seks nationer, der blev annonceret som nye medlemmer af BRIKS, reagerede på meddelelsen fra den indiske premierminister Narendra Modi i morges, som rapporteret nedenfor. Argentinas svar er rapporteret separat.

Egypten: I en erklæring fra det egyptiske præsidentskab hilser præsident Abdel Fattah El Sisi dagens meddelelse om, at Egypten er blevet accepteret som nyt medlem af BRIKS, velkommen. “Vi værdsætter den tillid, som alle medlemslandene i [BRIKS]-blokken, som vi har stærke bånd til, har vist os, og vi ser frem til et frugtbart samarbejde med dem i den kommende tid, såvel som med de inviterede lande.” Dette, sagde El-Sisi, sker med henblik på at nå gruppens mål om at styrke det økonomiske samarbejde mellem medlemslandene, og tilføjede, at gruppen har til formål at opretholde de sydlige nationers stemmer i håndteringen af forskellige udviklingsspørgsmål på en måde, der støtter udviklingslandenes rettigheder og interesser.

De forenede arabiske Emirater: Fra Johannesburg rapporterede præsident Mohammed bin Zayed på X (tidligere Twitter), at hans regering hilste annonceringen af medlemskabet velkommen. “Vi respekterer BRIKS’ vision og sætter pris på, at De forenede arabiske Emirater er blevet optaget som medlem af denne vigtige gruppe. Vi ser frem til en fortsat forpligtelse til samarbejde for velstand, værdighed og gavn for alle nationer og mennesker i hele verden.”

Etiopien: Premierminister Abiy Ahmed hyldede det, han kaldte “et stort øjeblik” for sit land. “Etiopien står klar til at samarbejde med alle om en inkluderende og velstående global orden,” tweetede Abiy.

Iran: Præsident Ebrahim Raisi sagde fra Johannesburg, at BRIKS-medlemmernes beslutning om at udvide gruppen var et “prisværdigt” skridt og tilføjede, at Irans medlemskab af BRIKS vil have “historieskabende” fordele. ” BRIKS kan hjælpe med at løse problemerne i det internationale samfund,” bemærkede han og understregede, at “den globale tillid til BRIKS’ effektivitet er stigende.” Desuden, sagde han, “støtter Den islamiske republik Iran meget resolut BRIKS’ succesfulde bestræbelser i overensstemmelse med af-dollarisering af handel og økonomiske interaktioner mellem medlemmerne og også ved at gøre brug af lokale valutaer.”

Saudi-Arabien: Udenrigsminister Prins Faisal bin Farhan erklærede fra Johannesburg, at “vi ser frem til at udvikle dette samarbejde for at skabe nye udviklingsmæssige og økonomiske muligheder og løfte vores forhold op på det ønskede niveau.” Ifølge Al Jazeera sagde prinsen til den saudiske kanal Al Arabiya, at kongeriget hilste invitationen velkommen, men ville gennemgå detaljerne for at træffe en “passende beslutning” inden datoen for tiltrædelse den 1. januar

 

Ramaphosas indledende bemærkninger til BRIKS-Afrika Outreach og BRIKS Plus Dialog: Ånden fra Bandung lever!

Efter de fem medlemslandes formelle forhandlinger på BRIKS XV-topmødet i Johannesburg torsdag, fremsatte Sydafrikas præsident Ramaphosa sine indledende synspunkter til det bredere publikum, der var til stede i løbet af ugen. Ramaphosa fremkaldte med stor kraft “Bandung-ånden” med henvisning til Den alliancefri Bevægelses topmøde i Bandung, Indonesien, i 1955. Hans bemærkninger indikerer den sande ånd, som BRIKS-nationerne tager op i dag:

“Når vi reflekterer over BRIKS’ formål og rolle i verden i dag, husker vi Bandung-konferencen i 1955, hvor asiatiske og afrikanske nationer krævede en større stemme til udviklingslandene i verdens anliggender. Konferencen opfordrede til at anerkende ligheden mellem alle nationer, store som små.

“Vi deler stadig den fælles vision om en fair og retfærdig verden. Vi søger stadig at overvinde polaritet og splittelse. Vi ønsker en verden uden barrierer mellem nord og syd, øst og vest. Vi søger stadig en verden, hvor vi arbejder sammen understøttet af gensidig respekt.

“Gennem det 15. BRIKS-topmøde og denne dialog bør vi stræbe efter at fremme Bandung-ånden af enhed, venskab og samarbejde.

“I Sydafrika har vi et ord for dette: Ubuntu. Ubuntu er en praksis, der er baseret på forståelsen af, at vores succes, velstand og trivsel afhænger af andres succes, velstand og trivsel.”

Ramaphosa fortsatte med at diskutere opgaven for BRIKS og det Globale Syds håb om økonomisk udvikling, efter i årevis at have tolereret en økonomisk model, hvor rigdom blev frarøvet deres lande til gengæld for minimale fremskridt.

“Det er Afrikas og hele det Globale Syds ret fuldt ud at høste fordelene ved global handel og investering. Uden handel og investeringer kan vores økonomier ikke blomstre, og vores befolkningers materielle vilkår kan ikke forbedres. Som det afrikanske kontinent er vi fast besluttede på, at kontinentets betydelige ressourcer skal udnyttes til gavn for og udvikling af Afrikas befolkning.

“For at gøre brug af disse muligheder ser Afrika på BRIKS-partnerskabet for at åbne op for infrastruktur og udviklingsfinansiering. Dette var en del af den grundlæggende vision for Den nye Udviklingsbank. Banken spiller en ledende rolle i bestræbelserne på at øge modstandsdygtigheden i det Globale Syd og skabe retfærdighed i de globale handels- og finanssystemer ved at styrke brugen af BRIKS-valutaer.

“Vi er nødt til at reformere den globale økonomiske, finansielle og politiske styring, herunder det multilaterale handelssystem, så vi skaber et gunstigt miljø for fair handel. Mens mange lande i det Globale Syd oplever betydelige fremskridt inden for industrialisering, teknologisk udvikling, innovation og den digitale økonomi, høster de ikke fuldt ud de økonomiske fordele.”


At slutte sig til BRIKS “er en ny mulighed for os,” siger den argentinske præsident

Argentinas præsident Alberto Fernandez talte til sin nation kl. 8.00 i morges, efter at hans talskvinde, Gabriela Cerruti, kl. 6.00 havde tweetet, at Argentina var blevet inviteret til at deltage i BRIKS….

I sin besked i dag udtrykte Fernandez sin taknemmelighed over at være blevet inviteret med og understregede, at medlemskab af BRIKS “styrker os” og “åbner et helt nyt scenarie for Argentina.” Landet befinder sig i en alvorlig økonomisk krise, og regeringen har brugt måneder på at kæmpe med IMF for at få midler, der skulle have været frigivet i april sidste år, men som først nu bliver udbetalt efter hårde forhandlinger, hvor Argentina af IMF er blevet tvunget til at acceptere en devaluering af pesoen på 22%. I et interview med Radio Perfil for to dage siden bemærkede udenrigsminister Santiago Cafiero, at hvis Argentina blev medlem, ville landet finde en “ny finansieringskilde” i BRIKS’ nye udviklingsbank (NDB).

Nu, sagde Fernandez, “vil vi være hovedpersoner i en fælles skæbne i en blok, der repræsenterer over 40% af den globale befolkning. Vi vil fortsætte med at styrke frugtbare, selvstændige og forskelligartede relationer med andre nationer i verden,” sagde han, da ” BRIKS er en ny mulighed for Argentina. Vi ønsker at drage fordel af det for argentinerne og især for dem, der har mest brug for det. At fremstå som en fredelig, venlig, realistisk og værdig nation over for verden er kernen i vores udenrigspolitik,” sagde han ifølge Pagina 12.
Russiske embedsmænd: Vesten er i mindretal og frygter samarbejdet mellem Rusland og Asien

Den 10. jan. 2023 (EIRNS) — Lederen af det Russiske Sikkerhedsråd, Nikolay Patrushev, og den russiske Viceudenrigsminister, Andrey Rudenko, gav udtryk for deres synspunkter om, at et voksende flertal i verden efterhånden afviser det regelbaserede internationale system, der er påtvunget af Vesten, og nu efterstræber at samarbejde med andre nationer gennem de nye, fremvoksende strukturer som BRICS, ASEAN og SCO.

I en kommentar til den vestlige neoliberale politiske fiasko med hensyn til at sikre samarbejde mellem nationer udtalte Nikolay Patrushev den 10. januar til Argumenti i Fakti (aif.ru):

“Der forefindes strukturer, som er designet til at påvirke denne situation i hensigtsmæssig retning. Det er FN og FN’s Sikkerhedsråd”, bemærkede Patrushev. Han fortsatte med at fremføre, at efter hans mening “bliver sådanne sammenslutninger som SCO, BRICS, ASEAN og tilsvarende i stigende grad populære”, rapporterede TASS.

“Vesten er imidlertid ikke interesseret i effektiviteten af deres virke. De angelsaksiske lande forsøger som besatte at presse verdenssamfundet til at antage, at disse institutioner har haft deres tid, og at de bør efterleve deres (angelsaksernes –red.) opfundne regler”, sagde Patrushev. Han erklærede, at de der er uenige med Vestens herredømme “bliver stemplet som ‘slyngelstater’, ‘terroristlande’ eller stater, der udgør en trussel mod den nationale sikkerhed….

“Samtidig bemærker de vestlige lande ikke, at de efterhånden er i mindretal, fordi verden allerede er blevet træt af den strategi med magt og trusler, som de anvender”, understregede Patrushev.

I sideløbende kommentarer anførte Andrey Rudenko, at det stigende samarbejde mellem Rusland og de asiatiske nationer, som tiltrækkes af disse nye strukturer, er et “mareridt” for Vesten. Rudenko sagde til Izvestia, ligeledes den 10. januar:

“Det vigtigste politiske og økonomiske mareridt for Vesten inden for rammerne af dets strategiske antirussiske linje – uanset om den gennemføres på baggrund af den særlige militære operation eller udspringer af andre dybereliggende motiver – er vores dynamisk spirende relationer med Asien”,, rapporterede TASS.

Rudenko tilføjede, at den moderne verden ikke ønskede at “følge de spilleregler, som Vesten har pålagt”. “Positivt orienterede lande har ikke travlt med at melde sig ind i nye lukkede ‘koalitioner af ligesindede’, at kaste ressourcer i blokordninger, at nære Washingtons og dets allieredes geopolitiske og geoøkonomiske ambitioner”, sagde diplomaten og bemærkede, at de asiatiske lande var styret af principper om nationernes velfærd og velstand, og ikke geopolitisk rivalisering.

Foto: Pixabay, CCO
Amerikanske “guder fra Olympen” udsteder ordrer til krig og ødelæggelse;
BRICS mobiliserer på vegne af menneskeheden

Ikke korrekturlæst

Den 20. maj (EIRNS) – Der er stadig stærkere beviser for sandheden i Helga Zepp-LaRouches advarsel om, at vi i øjeblikket, lever i den “største fare i menneskehedens historie”. Verden er klart opdelt i to diametralt modsatte kræfter. De kan beskrives på forskellig vis: De anglo-amerikanske oligarker, der forsøger at redde et bankerot finansielt system, som svømmer i en sump af ubetalelig gæld på ca. 2 trillioner dollars, kan lide at betegne splittelsen som “demokratierne mod autokratierne”.

Helga Zepp-LaRouche bemærkede for nylig, at det i virkeligheden er de tidligere koloniherrer imod deres tidligere kolonier, selv om Rusland ikke hører til nogen af de to kategorier. På et møde mellem BRICS’ udenrigsministre torsdag den 19. maj blev situationen beskrevet på en noget anden måde: USA repræsenterer ikke udviklingslandenes interesser, sagde den kinesiske Udenrigsminister Wang Yi på mødet, “men BRICS er talerør for et stort antal udviklingslande, der repræsenterer 40 % af verdens befolkning og 20 % af det globale BNP. Sammenslutningen er derfor godt rustet til at repræsentere de nye vækstøkonomiers interesser.” Dette blev demonstreret ved deltagelsen i det tilknyttede møde i “BRICS PLUS” bestående af Argentina, Egypten, Indonesien, Kasakhstan, Nigeria, U.A.E., Saudi-Arabien, Senegal og Thailand.

I dette lys er det værd at gentage til orientering for den uddøende race af vestlige oligarker, der tordner om deres “regelbaserede orden”, at ikke et eneste land i det globale syd har støttet det anglo-amerikanske sanktionsregime mod Rusland. De, der støtter dem, omfatter kun den engelsktalende union af “Five Eyes”, deres aktiver i Europa, og i Asien udelukkende Sydkorea, Japan og Singapore – dvs. ingen afrikanske nationer, ingen ibero-amerikanske nationer og kun de tre nævnte asiatiske lande. Det Globale Syd er langt mere interesseret i Bælte- og Vej-Initiativets udviklingsorientering, end i det transatlantiske kartels forrykte ønske om global krig.

Dette kartel tror stadig, at disse såkaldte guder fra Olympen hersker over de menneskelige “untermenschen”, som skal adlyde alle deres ordrer, og acceptere deres ord som sandhed. På et møde i FN’s Sikkerhedsråd i denne uge om den globale fødevarekrise talte udenrigsminister Tony Blinken på vegne af disse falske guder og bemærkede måske ikke, at Olympen er ved at smuldre under hans fødder. Blinken gav Rusland, Rusland, Rusland, Rusland skylden for alle problemer i verden, som, ifølge ham, sulter verden, bruger sult som et redskab i krig mod menneskeheden, begår krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, blokerer Ukraines havne og så videre og så videre.

Den russiske ambassadør ved FN, Vassily Nebenzia, svarede imidlertid med en stærk dosis virkelighedssans og med den nødvendige ironi. Nebenzia kaldte Blinkens beskyldninger for “absolut bedrageriske”. Faktisk, hævdede han, afslører USA’s beslutsomhed med hensyn til at “knække rygraden” i den russiske økonomi gennem sanktioner og proxy-krigen i Ukraine kun “jeres tvangsmæssige ønske om at skyde jer selv i benet – eller rettere begge ben”, hvilket ødelægger de vestlige økonomier i et eskalerende tempo, “hvilket I bliver nødt til at forklare jeres skatteydere og vælgere”. Han tilføjede: “I holder bogstaveligt talt hele udviklingsverdenen som gidsel og driver den mod hungersnød. Uanset hvad I måtte sige, er det jer og kun jer, der kan ændre dette.”

Ambassadøren bemærker, at Rusland, der er pålagt 10.000 sanktioner, ikke desto mindre vil have en rekordhøst af hvede – 25 millioner tons, der er til rådighed for eksport fra den 1. august og frem til årets udgang gennem Novorossijsk-havnen, med en potentiel gødningseksport på 22 millioner tons. “Men hvis I ikke ønsker at ophæve de sanktioner, I har valgt at indføre, hvorfor giver I os så skylden for fødevarekrisen? Hvorfor skal de fattigste lande og regioner lide under jeres uansvarlige geopolitiske spil?”

Schiller Instituttet afholder to internationale møder i næste uge for at tage fat på det vanvittige i “Global NATO’s” provokationer mod Rusland og Kina, som truer med en nært forestående atomkonfrontation, der kan udslette menneskeheden.

Den svenske og danske afdeling af Schiller Instituttet, vil organisere et arrangement med titlen “Vi har brug for en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur for alle nationer, ikke en styrkelse af geopolitiske blokke” onsdag den 25. maj.

Torsdag den 26. maj vil oberst Richard Black, den tidligere CIA-analytiker Ray McGovern, Helga Zepp-LaRouche og en eller flere europæiske pensionerede generaler tale: “Amerikanske og europæiske militær- og sikkerhedseksperter advarer: Politikernes vanvid truer med atomkrig”.
Berlinmurens fald, anden chance for en gunstig mulighed
Schiller Instituttets konference, 9. november 2019
1989 – Berlinmurens fald og en mistet mulighed
2019 – En anden chance for en stor mulighed

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Vi fejrer i dag et tredobbelt jubilæum: 30-årsdagen for Berlinmurens fald; Friedrich Schiller, den store tyske frihedsdigters 260-års fødselsdag; og 35-årsdagen for grundlæggelsen af Schiller Instituttet. Og når sådanne tre jubilæer falder sammen, er det faktisk værd at se tilbage på, hvordan de hænger sammen.

Nu om dage kan mange mennesker ikke engang huske murens fald, fordi de enten ikke var født endnu, eller fordi de var for unge til at følge med i det. Men det er virkelig vigtigt at lære lektien om hvad der skete dengang, og hvad der gik galt, i forhold til den situation som vi har i dag.

Jeg kan huske mange af begivenhederne, som om det var i går, fordi vi ikke bare stod på sidelinjen og så på, men vi befandt os midt i disse begivenheder og prøvede på at forme dem med vores ideer.

Der gives næsten ikke eksempler på en større forskel mellem den officielle fortælling om, hvad der skete i forbindelse med den tyske genforening og murens fald, [og hvad der egentligt skete]: Den officielle fortælling er en ting, og hvad der virkelig skete er noget ganske andet. For hvis man lytter til den officielle fortælling, så var dette demokratiets sejr over kommunismen, friheden over diktaturet, og Fukuyama, historikeren, sagde to år senere, da Sovjetunionen faldt sammen, at dette var slutningen på [verdens-]historien. Og opfattelsen var generelt, at hele verden ville tage den vestlige model for “demokrati” til sig, herunder menneskerettigheder og det parlamentariske system, og at det simpelthen bare ville gå den vej.

Imidlertid advarede jeg i mange taler i 1990 om, at hvis man agtede at presse en ligeså falleret vestlig liberal model ned over det sammenbrudte kommunistiske økonomiske system, vil man over en vis periode kunne opleve et opsving, men at det til sidst ville føre til et meget, meget større sammenbrud af systemet. Og jeg tror, at det er præcist der hvor vi er i dag.

Hvis man betragter verden rundt om på hele kloden, har man et system i fuldstændig uorden: Se på massedemonstrationerne i Chile, i Irak, i Libanon, se på de ‘gule veste’ i Frankrig; se på hvad der foregår med Brexit; de tyske landmænd er i totalt oprør. Efter min mening er det faktisk første gang i historien, at det sker samtidigt i alle hjørner af verden. Og jeg tror virkelig, at det i dag er sandt hvad Leibniz sagde i slutningen af 1600-tallet: Han sagde, at hvis hele verden på et tidspunkt bliver domineret af utilitarisme, vil det komme til en verdensrevolution.

Det vestlige etablissements intentioner i ’89 – og især efter Sovjetunionens sammenbrud i ’91 – om at påtvinge verden en unipolær orden, hvilket var denne idé om “demokrati-som-det-eneste”, har åbenlyst givet tilbageslag. De prøvede at påtvinge denne unipolære verdensorden med regimeskifte-operationer, med farverevolutioner, med interventionskrige; og ideen om at historien op til dette punkt, i det væsentlige, kun drejer sig om den atlantiske sektor. Men tilbageslaget mod denne indsats for at påtvinge en unipolær verden har ført til fremgangen for en hel række forskellige nationer, Rusland, Kina, Indien, og andre asiatiske nationer. Det har ført til en helt anden selvforståelse i Afrika. Det har øget kløften mellem de rige og de fattige på en sådan måde, at det ikke længere er bæredygtigt. Middelklassen forsvinder.

Så hvis man tager dette i betragtning, og spørger sig selv hvordan vi er nået til den såkaldte ”enden på historien”, demokrati overalt, og så de gigantiske omvæltninger, som finder sted lige nu?  Nuvel, ’89 var det man på tysk med rette kunne kalde en “Sternstunde der Menschheit”, hvilket betyder en enestående chance [for forandringer] i historien, en “stjernestund for menneskeheden.” Og det var et af disse store øjeblikke, hvor man faktisk kunne forme historien, fordi kommunismen var forsvundet, og man kunne have indført en fredelig verdensorden i det 21. århundrede. Og den vision havde vi:

Allerede i ’84, da Sovjetunionen afviste hans tilbud om SDI (Strategiske Forsvarsinitiativ –red.), efter at præsident Reagan havde gjort det (SDI) til den officielle amerikanske politik, forudsagde Lyndon LaRouche, at hvis Sovjetunionen ville fastholde deres daværende politik, hvilket var en indsats for militær dominans, og ‘primitiv akkumulation’ imod deres egen økonomi, ville Sovjetunionen kollapse i løbet af fem år. Og det skete: Lyndon LaRouche, der også iagttog de økonomiske vanskeligheder i Comecon-landene, forudsagde i 1988 den snarlige tyske genforening, samt at det [gen-]forenede Tyskland skulle udvikle Polen med vestlig teknologi som en model for at omdanne hele Comecon.

Da muren faldt – i grunden efter de tiltagende mandagsdemonstrationer – var vi faktisk de eneste, der havde en forestilling [om det]. Husk tilbage på den utrolige glæde – folk dansede på Berlinmuren, da den blev åbnet, og det var et utroligt øjeblik med en potentiel forandring i historien. De officielle dokumenter fra den tyske regering, der blev offentliggjort et par år senere, viser, at til trods for at tysk genforening var det primære mål for tysk politik, havde man ingen beredskabsplan! De troede i virkeligheden ikke, at det nogensinde ville ske! Ingen troede for alvor på, at Sovjetunionen ville forsvinde. Men vi havde en idé om det, og hr. LaRouche foreslog første gang i 1988, at det genforenede Tyskland skulle udvikle Polen, og jeg skrev en løbeseddel, der blev offentliggjort i midten af november 1989, “Kære Tyskland, gå videre med selvtillid,” og jeg foreslog nøjagtigt dette, at vi med vestlig teknologi skulle udvikle Polen og de andre Comecon-lande.

Dette var naturligvis endnu ikke blevet til politik, men Helmut Kohl, Tysklands kansler på det tidspunkt, tog et første ‘baby-skridt’ i retning af suverænitet, ved den 28. november, et par dage efter min løbeseddel, at offentliggøre et 10-punkts program, som endnu ikke var ideen om genforening, men en konføderation af de to tyske stater.

To dage derefter, den 30. november, blev Alfred Herrhausen, lederen af Deutsche Bank på det tidspunkt, myrdet af en meget tvivlsom – sandsynligvis ikke eksisterede – ”tredje generation” af terrororganisationen Røde Armé Fraktion. Det er i det mindste et spørgsmål, der stadig skal undersøges af historikere. Men det var et budskab til Kohl, “vov ikke på at gå i retning af tysk suverænitet.”

På det tidspunkt kom der en voldsom reaktion: [Den daværende britiske premierminister] Margaret Thatcher igangsatte denne kampagne for “Det fjerde Rige”; den franske præsident Mitterrand krævede, at Tyskland skulle opgive D-marken og indføre Euroen; Bush Sr. krævede selvbegrænsning af Tyskland gennem yderligere integration i NATO og EU, accept af Maastricht-traktaten, og dermed det regime med nedskæringer der nu fører til sprængningen af EU, spændingerne mellem øst og vest, nord og syd.

Vi foreslog den produktive ‘Paris-Berlin-Wien-trekant’, som var ideen om at bruge vestlig teknologi til at transformere landene i Østeuropa, og dybest set bruge deres produktive potentialer til at modernisere og integrere med Europa. Det første sådant forslag offentliggjorde vi i januar 1990, og da Sovjetunionen kollapsede i ’91 udvidede vi straks idéen om den produktive trekant til hele Eurasien for at forbinde de produktive befolkningscentre i Europa med dem i Asien gennem udviklingskorridorer, og vi kaldte det for ‘Den eurasiske Landbro’, Den nye Silkevej. Dette skulle også [danne basis for] den fredelige verdensorden i det 21. århundrede.

Naturligvis brød de neo-konservative, som ønskede at påtvinge deres unipolære verdensorden, løfterne de havde givet til Gorbatjov, om, at NATO aldrig ville blive udvidet til Sovjetunionens grænser. I ’91 offentliggjorde CIA ifølge en tysk avis en rapport om, at Rusland havde en bedre uddannet arbejdsstyrke og flere naturressourcer end USA, og at landet derfor ville blive en konkurrent på verdensmarkedet, hvis man tillod økonomisk udvikling. Derfor skulle den økonomiske udvikling afværges.

Hvad der trådte i kraft var chokterapien fra Jeffrey Sachs, den samme Jeffrey Sachs, der nu befinder sig midt i den grønne klima-finansieringssvindel.
George Soros var involveret i en enorm hjerneflugt fra Rusland og de øvrige tidligere sovjet-lande, og i Tyskland forsøgte de virkeligt at sprænge potentialet for et godt forhold til Rusland på det tidspunkt. Den 8. marts 1990 var den sidste samling i DDR’s ‘Volkskammer’ [parlamentet i Østtyskland]. De skabte ‘Treuhand Anstalt’, som senere skulle blive til den største industrielle bedrift i verden. Og de skulle angiveligt beskytte DDR’s statsejede ejendom, men et ‘koldt kup’ blev udført: Allerede den 26. juni 1990 offentliggjorde De Maizière-regeringen vedtægter, der alene handlede om “privatisering” og “omorganisering” af de statsejede industrier.

I august 1990 blev Detlev Karsten Rohwedder, som var en meget god og effektiv industrialist, udpeget til at foretage en omlægning af førnævnte ‘Treuhand’, og han havde en fremragende forståelse af kravene til realøkonomien, så han satte genopretning før privatisering med det primære formål at beskytte arbejdspladserne fra de tidligere statsejede virksomheder. Straks kom han under ondskabsfulde angreb fra de britiske og amerikanske investeringsbanker, der beskyldte ham for at blokere for udenlandske investeringer. Den 1. april 1991 blev han skudt af den samme tvivlsomme, sandsynligvis ikke eksisterende, “tredje generation” af ‘Rote Armé Fraktionen’ af den terroristiske Baader-Meinhof-gruppe. Han blev erstattet af Birgit Breuel, en datter af Alvin Münchmeyer, hvis bank har en meget dyster historie, idet den var med til at finansiere NSDAP [nazist-partiet] i 30’erne sammen med Harriman i USA og Montagu Norman, bankdirektør for Bank of England.

Hvad der skete, var en gigantisk ekspropriation af den østtyske befolknings ejendom. Pludselig betød alle disse menneskers livsværk intet; det blev erklæret værdiløst; og dette er et chok, som disse mennesker i det tidligere Østtyskland ikke er kommet sig over den dag i dag. Og jeg vil sige, at denne ekspropriation har spillet meget ind på det faktum, at vi nu har fået fremkomsten af Alternativet for Tyskland (AfD), en populistisk organisation som imidlertid har en masse af alle de onde elementer, højreekstremisme, hvis ikke værre – fascistiske elementer – i sig.

Se, etablissementet udnyttede grundlæggende det faktum, at kommunismen var forsvundet, og der skete noget nyt. Da Sovjetunionen stadig eksisterede, så oligarkiet i Vesten stadig et vist behov for videnskabelig og teknologisk fremgang, for dybest set at holde trit med våbenkapløbet i Den kolde Krig, af årsager, der allerede var blevet formuleret af Machiavelli: At man altid skal forblive på samme teknologiniveau som ens modstander, eller være foran.

Men med Sovjetunionens sammenbrud gik det britiske imperium ind i en absolut ubændig deregulering af de finansielle markeder, og de gik tilbage til den gamle oligarkiske tankegang om befolkningsreduktion, og at holde befolkningen i tilbageståenhed, og især efter at det lykkedes at eliminere Glass/Steagall-loven i USA i 1999, fik vi en fuldstændig, uhæmmet deregulering af de finansielle markeder på bekostning af industrien og velfærden, til fordel for spekulanternes profitmaksimering.

I juli 2007, da den anden ejendomsmarkedskrise brød ud – faktisk en uge før – optog Lyndon LaRouche en verdensberømt video, hvor han sagde, at ”Dette system er absolut færdigt, og alt hvad vi vil se nu er, hvordan de forskellige aspekter kommer til at manifestere sig”. Og som et resultat af det faktum, at folk ikke lyttede til ham, fik vi så det store systemiske nedbrud i 2008. Intet blev gjort af centralbanker for at eliminere de grundlæggende årsager til dette nedbrud, og derfor står vi nu, ca. 11-12 år senere, overfor en endnu værre krise, fordi det eneste man lavede var kvantitative lempelser, nulrenter, negative renter, og i dag ser man et sammenbrud af hele systemet, i meget, meget værre grad end i 2008.

Men i mellemtiden udviklede sig også en anden tendens: I forbindelse med vores forslag til den ‘Eurasiske Landbro’, arrangerede vi konferencer og seminarer på fem kontinenter. I ’96 var der en stor konference i Beijing, hvor jeg forelagde vores forslag om at bruge den Eurasiske Landbro som hjørnesten for en ny verdensøkonomisk orden, og på det tidspunkt erklærede Kina, at den Eurasiske Landbro skulle være det strategiske mål inden år 2010. Men så kom naturligvis krisen i Asien i ’97. I ’98 kom den russiske statsbankerot, og disse lande – de asiatiske lande – blev tvunget til at udvikle et alternativ for at forsvare sig selv. Og siden da har der udviklet sig en hel række organisationer: BRICS, Shanghai Cooperation Organization, Global South; og Schiller Instituttet fortsatte med at afholde konferencer med forslag om, at den Eurasiske Landbro skulle blive til en ‘Verdenslandbro’, der forbinder alle fem kontinenter.

I 2013 i Kasakhstan annoncerede præsident Xi Jinping så den Nye Silkevej. Og i de forløbne seks år siden da, er dette blevet det største infrastrukturprojekt nogensinde i historien. Det har allerede fået tilslutning fra 157 nationer og 30 store internationale organisationer. De har skabt et nyt paradigme, der er baseret på respekten for national suverænitet og ikke-indblanding i de andres landes sociale system. Det er en model for samarbejde, som ifølge præsident Xi Jinping er åben for samarbejde med enhver nation på planeten.

Når man ser rundt omkring på kloden er der demonstrationer i mange lande, mange af dem er større end ‘mandags-demonstrationerne’ i DDR. i ’89, og nogle af dem er ikke så fredelige som de var. Vi konfronteres også med eksistentielle farer: Det udgår især fra narkokartellerne, hvis man betragter situationen i Mexico, eller hvis man ser på de overvejende Soros-sponsorerede farverevolutioner, såsom i Hongkong og andre destabiliseringer rundt om i verden. Det er i realiteten de samme kræfter, der står bag kuppet mod præsident Donald Trump, siden 2016. Men der er også en modbevægelse. Den kriminelle efterforskning af kupmagerne mod Trump ledes af justitsminister William Barr.

Så 30 år efter murens fald er vi præcist på det punkt, som jeg har påpeget i mange taler, at hvis man påtvinger det liberale system, så vil man få et langt større sammenbrud, og det er præcis, hvad vi ser i dag. Men vi har også den nye konstellation med Bælte- og Vejinitiativet og præsident Trump, som mange gange har sagt, og bevist gennem sine handlinger, at han ønsker at forbedre forholdet til Rusland og Kina. Så faktisk oplever vi lige nu den store chance igen i 2019, men hvad der [nu] må ske, for at tage ved lære af hvad der gik galt for 30 år siden, er, at de fire [stor-]magter – USA, Rusland, Kina og Indien – skal gennemføre Lyndon LaRouches recept:

– Vi skal have en global Glass-Steagall, adskillelse af bankerne. Kasinoøkonomien må slutte, og dette bør ske inden sammenbruddet for alvor kaster verden ud i kaos.
– Derefter har vi i brug for en nationalbank efter Alexander Hamiltons principper i ethvert land.
– Der er brug for en ny Bretton Woods-aftale, et nyt kreditsystem til at finansiere internationale projekter under Bælte- og Vejinitiativet.
– Og vi er nødt til at have en forøgelse af produktiviteten i økonomierne gennem et fælles lynprogram til realisering af fusionskraft, samt internationalt samarbejde om rumfart og -forskning.

Nu må disse lande – de fire stormagter – gå sammen med andre lande om den økonomiske genopbygning af Sydvestasien, som er blevet ødelagt af disse interventionskrige; og vi har brug for industrialiseringen af Afrika, fordi dette er den store udfordring for hele menneskeheden. Vi må få bugt med geopolitik, og vi må samtykke i hvad præsident Xi Jinping har foreslået igennem mange år: Et fællesskab for hele menneskehedens fremtid.

Dette skal dog kombineres med en renæssance af klassisk kultur, og det er derfor at Schiller Instituttets rolle og ideerne fra Friedrich Schiller er så absolut uundværlige. Det var principielt for Schiller Instituttet, da det blev grundlagt i 1984, at en ny økonomisk verdensorden i virkeligheden kun kan lykkes, hvis den kombineres med en klassisk renæssance. Vi har brug for en dialog mellem de bedste traditioner indenfor alle kulturer, og for europæisk civilisation betyder det, at det smukke menneskebillede, som det blev udtrykt af Friedrich Schiller, og som det blev fejret af Beethoven i ‘Ode til Glæden’ i den niende symfoni, må blive grundlaget for vores uddannelsessystem og vores sociale liv. Fordi hvert menneske, ifølge Schiller, har potentialet til at blive en smuk sjæl, og hans definition af dette er, at ethvert menneske potentielt kan blive et geni. Han har en idé om, at ethvert menneske har en ubegrænset evne til selvforbedring, intellektuelt og moralsk.

Så hvis man ser på det, har den liberale model ikke bare fejlet økonomisk, men også kulturelt. Hvis man ser på narkotikaepidemien, for eksempel i USA, grimheden i ungdomskulturerne, volden i den såkaldte ”underholdning”, skoleskyderier og lignende ting, er det meget, meget tydeligt, at hvis Vesten ønsker at overleve, er der brug for en æstetisk uddannelse. Præsident Xi Jinping har sagt ved mange lejligheder, hvor vigtig han betragter den æstetiske uddannelse, fordi den fører til et smukt sind og en smuk sjæl, og det er kilden til skabelsen af store kunstværker.

Så, I USA og Europa må vi til at genskabe de bedste traditioner for humanisme og klassisk kunst; i traditionen fra den italienske renæssance, de tyske klassikere, musikken fra Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Verdi og andre. Dette er ikke en mulighed: Det er en nødvendighed. Civilisationer er forsvundet, og hvis man går til museerne, er de fulde af eksempler på nationer, kulturer og civilisationer, som moralsk var for anløbne til at klare sig. Europa og USA kunne muligvis helt forsvinde! Og dette siger jeg ikke som en pessimistisk prognose, men som et incitament for os til at ændre vores vaner og antagelser. Vi er nødt til at genskabe vores civilisation baseret på de høje idealer fra de store digtere, som Schiller, hvis 260 års fødselsdag vi fejrer i dag.
NYHEDSORIENTERING AUGUST 2018:
Skriv under! Appel for et nyt Bretton Woods kreditsystem;
Lederne for USA, Rusland, Kina og Indien må handle!

Download (PDF, Unknown)
POLITISK ORIENTERING: Den gamle verdensorden disintegrerer –
BRIKS og det nye paradigme vinder frem
Se også 2. del (30 min)

Med formand Tom Gillesberg

Video 1. del:

 

 

Video 2. del:

 

Lyd:
BRIKS-landene i centrum for en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden!
Enestående i verdenshistorien: Hvordan Kina forandrer verden!

Af Helga Zepp-LaRouche, den 28. juli 2018

Inspireret af Kinas fabelagtige fremskridt finder der nu for tiden en strategisk nyorientering sted blandt udviklingslandene, hvorved der skridt for skridt opstår en økonomisk verdensorden baseret på helt andre principper. Medens Vesten forgæves forsøger at opretholde det neoliberale økonomiske systems gamle verdensorden, arbejder flere og flere nationer sammen med BRIKS-staterne, Shanghai-samarbejdsorganisationen (SCO) og andre regionale organisationer inden for rammerne af det nye silkevejsinitiativ på grundlag af et samarbejde til gensidig fordel. Man demonstrerer derved, at verden kan udformes meget mere menneskeligt, end EU demonstrerer med sin barbariske flygtningepolitik,

“Jeg vil have den kinesiske model, fordi det, som Kina har opnået, er utroligt. Den måde, Kina har overvundet fattigdommen på, har intet sidestykke i historien!”  – dette er en udtalelse fra Pakistans nyvalgte statsminister, Imran Khan, der samtidigt meddelte, at han vil besvare ethvert positivt skridt fra Indiens side for at forbedre forholdet til Pakistan med to skridt fra hans side. Præcist den samme stemning gjorde sig gældende ved det netop afsluttede topmøde for BRIKS  —  altså Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika  –  i Johannesburg, der var fuldstændigt præget af Den nye Silkevejs ånd, der hævder ikke mindre end, at alle verdens nationer har ret til at udvikle sig på grundlag af videnskabelige og teknologiske fremskridt, og at der er opstået en ny ære for menneskeheden.

Den kinesiske præsident Xi Jinping understregede i sin tale på topmødet, hvor også Indonesien, Tyrkiet, Argentina og rigtigt mange afrikanske statsoverhovder deltog, at det internationale samfund befandt sig ved en skillevej og måtte udvikle en helt ny form for internationale forhold. Med en begejstret kulturoptimisme, der er helt forsvundet i Europa, betonede Xi det videnskabelige fremskridts afgørende rolle som drivkraft for den økonomiske opbygning. “Videnskab og teknik udgør som de primære produktivkræfter en uudtømmelig kraft, der driver den menneskelige civilisations udvikling fremad.” Menneskeheden har foretaget kæmpe udviklingsspring fra landbrugs- til industrisamfund og står nu foran nye videnskabelige og teknologiske revolutioner og industrielle forvandlinger. Hvis staterne griber de chancer, der frembyder sig, kan de opnå en dynamisk økonomisk vækst og dermed et bedre liv for deres befolkninger.

Xi fortsatte med at sige, at der lå større udviklingsmuligheder i Afrika end på noget andet kontinent, og derfor havde det et større udviklingspotentiale end noget andet område i verden. BRIKS ønskede derfor at forstærke samarbejdet med Afrika og lade dette samarbejde blive til forbillede for udviklingen af syd-syd-forholdene. Denne intensivering vil forstærkes yderligere på det forestående forum for Kina-Afrika-samarbejde i Beijing til september, hvor integrationen med det økonomiske bælte-initiativ skal føres videre. Også den indiske statsminister Modi fremførte, at fredsbevarelse og Afrikas udvikling havde den højeste prioritet for hans regering. Man meddelte også, at man agtede at oprette et Mahatma Gandhi – Nelson Mandela – center. Præsident Putin berettede i sin tale, at Rusland agtede at “tænde lyset” på det afrikanske kontinent og forsyne det med energi, fremfor alt med atomenergi, hvor Rusland for tiden har udviklet sig til den teknologiske fører i verden.

Stigningen i handelen mellem Kina og Afrika inden for de sidste 40 år er enorm: Fra 765 millioner $ i 1978 har samhandelen allerede nået 170 milliarder $ i 2017 for at ligge på 400 milliarder årligt i de kommende år. I det hele taget stiger BRIKS-landenes økonomiske betydning voldsomt: i det forløbne år androg disse landes samlede bruttonationalprodukt over 17 billioner $ og dermed mere end EU’s. Præsident Xi havde før topmødet ud over de Forenede arabiske Emirater også aflagt statsbesøg i Senegal, Rwanda og Sydafrika fulgt af Mauritius i tilknytning til topmødet. Kinas og Indiens regeringer har også besluttet sig for fælles investeringer i Afrika i sammenhæng med det Nye Silkevejsinitiativ. En yderligere byggesten til den nye økonomiske orden er konceptet “BRIKS-plus”, en platform, der skal udbygge det økonomiske og også strategiske samarbejde mellem endnu flere stater og regioner. Det er blandt andet de deltagende landes hensigt at skaffe stemmeret i IMF til et stadigt større antal medlemsstater fra denne blok for at kunne påvirke afgørende beslutninger.

Samarbejde eller konfrontation

Xi Jinping understregede under topmødet også energisk det synspunkt, med en tydelig henvisning til Donald Trumps trusler om importtold, at der ikke gives nogen vindere i en handelskrig. Man stod foren valget mellem samarbejde eller konfrontation, mellem gensidige fordele eller muligheden for at gøre sin nabo til tigger, men at de, der fulgte denne kurs, i sidste ende blot ville skade sig selv.

Netop denne effekt har man allerede kunne iagttage ved sanktionerne mod Rusland, som flere eksperter her i landet anser for en ulykke, da de har tvunget Rusland til at genopbygge flere af de produktionsområder, der ødelagdes under Jeltsin-årenes chokterapi, og samtidigt til at fordybe forholdet til Kina og Asien. Og ligesom ved de (af den amerikanske kongres) påtvungne sanktioner fra USA’s og EU’s side mod Rusland, har Trumps trusler om importtold over for Kina øjensynligt den af ophavsmændene oversete virkning, at de blot fremmer BRIKS-landenes samarbejde og øger deres ønske om en mere retfærdig og afbalanceret verdensorden.

På et seminar hos Chongyang Finansinstitut på Renmin-universitetet i Beijing påpegede Putins økonomiske rådgiver Sergej Glazjev, at det i betragtning af den dårlige tilstand i de vestlige økonomier, der stadig havde stærk fokus på spekulation frem for produktiv økonomi, burde komme til et stadig tættere samarbejde mellem de nye silkevejsinitiativer, mellem BRIKS og SCO. Og hvis trykket på disse stater skulle vokse yderligere, så ville det blot fremskynde tendensen til ikke længere at afvikle den internationale handel i dollars, men i de pågældende landes valutaer.

Af den kinesiske regerings årsberetning, som statsminister Li Keqiang for nylig fremlagde under et ledelsesmøde i statsrådet, fremgik det tydeligt, at Kina vil gøre alt for at beskytte landet mod virkningerne fra et nyt sammenbrud i det transatlantiske finanssystem. Stillet over for store internationale udfordringer vil Kina vedtage en hel pakke af forholdsregler for at styrke den produktive økonomi, heriblandt skattelettelser for investeringer i grundforskningen, 200 milliarder $ til infrastruktur, et krav om kreditudstedelse til små og mellemstore virksomheder, såvel som en entydig bekæmpelse af “zombiefirmaer” og enhver form for spekulation.

Den dynamik, der for tiden udvikles med den kinesiske model og BRIKS som centrum, er resultatet af en årtierlang politik fra IMF’s og Verdensbankens side, der med deres krav om såkaldte strukturtilpasninger og betingelser for udviklingslandene ikke blot har forhindret disse landes udvikling, men derudover har gennemført en gigantisk kapitaloverførsel fra disse lande til det neoliberale finanssystems banker. Af denne politik, som vi blandt andet har en stor del af flygtningekrisen at takke for såvel som de på løgne byggede krige i Sydvestasien og Nordafrika, har BRIKS og mange udviklingslande draget en lignende slutning som af Asien-krisen i 1997, hvor megaspekulanter som George Soros spekulerede adskillige asiatiske landes valutaer ned til indtil 80% af deres tidligere værdi.

Vi i Vesten har lige præcist det valg, som Xi Jinping har præciseret. Vi kan tage mod Kinas mangehånde tilbud og sammen med BRIKS og andre stater hjælpe med til at opbygge Afrika, Sydvestasien og Latinamerika industrielt og dermed samtidigt virkeliggøre et fremtidsperspektiv for os selv. Dette vil under alle forhold kræve et farvel til kasinoøkonomien og indførelse af en Glass-Steagall-bankopdeling såvel som oprettelsen af nationalbanker og oprettelsen af et nyt Bretton-Woods-kreditsystem.

Eller vi kan forsøge at holde fast i det nuværende, håbløst bankerotte, neoliberale finanssystem, der er indrettet på profitmaksimering for eliten på bekostning af en stor del af befolkningen samt udviklingslandene. Så har vi valget mellem et nyt krak, denne gang langt værre end i 2008, og et af dollarsammenbruddet udløst finanssammenbrud, såfremt staterne i den nye økonomiske blok værger sig i fællesskab mod en konfrontation fra USA’s side.

Vi har følgende valg: Enten genopfrisker vi her i USA og Europa vore bedste traditioner, det vil sige Alexander Hamiltons amerikanske økonomiske system og principperne fra det tyske økonomiske mirakel efter anden verdenskrig og traditionerne fra vor klassiske kultur  —  og så arbejder vi sammen med Kina og BRIKS  med på at udvikle verden.  –  Eller vi vil selv være skyld i, at vore kulturer snart opstilles i de afrikanske og asiatiske museer som eksempler på samfund, der ikke var overlevelsesegnede i moralsk henseende.

zepp-larouche at eir.de
POLITISK ORIENTERING den 26. juli 2018:
BRIKS-topmøde i Sydafrika: Kina viser Afrika vejen ud af fattigdom
Se også 2. del.

Med formand Tom Gillesberg

Video 2. del 5 min.:

Lyd:
BRIKS-topmøde kræver multipolær, international orden,
afslutning af krig i Syrien og industrialisering af udviklingslande

16. oktober, 2016 – I sit slutkommunike med navnet Goa-erklæringen, erklærede det 8. BRIKS-topmøde i Goa, Indien, at den fem medlemmer store gruppering var »en indflydelsesrig stemme på verdensscenen, der yder direkte fordele til vore folkeslag« gennem bl.a. nye finansinstitutioner såsom den Nye Udviklingsbank (NDB) og Valutareservefonden, (CRA) (Contingent Reserve Arrangement), »der yder et væsentligt bidrag til den globale økonomi og til styrkelsen af den internationale finansarkitektur«.

BRIKS er, understreger Goa-erklæringen, forpligtende engageret til en »omfattende, samlet og beslutsom fremgangsmåde« for at konfrontere de udfordringer, som trusler mod den globale sikkerhed og økonomisk tilbagegang stiller, med henblik på at virkeliggøre »overgangen til en multipolær, international orden«. Sluterklæringen udtrykker BRIKS’ forpligtelse over for »international lov og De forenede Nationers centrale rolle, som den universelle, multilaterale organisation, der er betroet et mandat for bevarelse af international fred og sikkerhed, fremme af global udvikling og promovering og beskyttelse af menneskerettigheder«.

Med hensyn til spørgsmålet om global sikkerhed understreger Goa-erklæringen, at udvikling og sikkerhed er »indbyrdes tæt forbundne, virker gensidigt forstærkende og er af afgørende betydning for at opnå en vedvarende fred«. Erklæringen afviser indgriben i andre landes interne anliggender og påbyder »samarbejde, der udelukker udførelse af ensidige, med magt gennemtvungne forholdsregler, der ikke finder deres grundlag i international lov … vi fordømmer ensidige militære interventioner og økonomiske sanktioner, der krænker international lov … «

I de specifikke tilfælde med Syrien og Nordafrika fastslår erklæringen, at dette er spørgsmål af den dybeste interesse og kræver løsninger »i overensstemmelse med international lov« og i overholdelse af principperne for »uafhængighed, territorial integritet og dette områdes landes suverænitet … Vi opfordrer alle de involverede parter til at arbejde for en omfattende og fredelig løsning på konflikten, der tager det syriske folks legitime forhåbninger i betragtning, gennem en inkluderende dialog og en syrisk ledet, politisk proces.«

BRIKS-nationerne fordømmer international terrorisme »i alle dens former«, og har aftalt at styrke samarbejdet for at bekæmpe den. Den Islamiske Stat, Daesh og dens forgreninger, udgør »en global og hidtil uset trussel mod international fred og sikkerhed … Vi opfordrer alle nationer til at vedtage omfattende fremgangsmåder til bekæmpelse af terrorisme …«

BRIKS-nationerne bemærkede, at den globale, økonomiske genrejsning »går fremad«, men at der stadig er udfordringer. Desuden »har geopolitiske konflikter … yderligere forværret den globale økonomis usikkerhed«. Erklæringen hævder, at, alt imens monetær politik fortsat vil støtte økonomisk aktivitet, »så kan monetær politik alene … ikke føre til ligevægtig og vedvarende vækst«. Innovation er af afgørende betydning: »Vi understreger betydningen af industrialisering og forholdsregler, der fremmer industriel udvikling som den strukturelle transformations bærende søjle.« I denne sammenhæng aftalte BRIKS indbyrdes konsultation og koordination med hensyn til gennemførelsen af G20-dagsordenen, som blev skitseret på G20-topmødet i juni i Hangzhou, Kina, »for at styrke makroøkonomisk samarbejde, … så vel som også robust og bæredygtig handel og investering for at drive global vækst frem … styrke udviklingslandenes rolle, og styrke international finansarkitektur«.

Goa-erklæringen specificerer, at kernekraft vil spille »en signifikant rolle for nogle af BRIKS-landene, mht. at imødekomme deres forpligtelser i forbindelse med Klimaforandringsaftalen i Paris, 2015« og peger på betydningen af »forudsigelighed mht. adgang til teknologi og finansiering til udvidelse af kernekraftkapacitet til civilt brug, der ville bidrage til den bæredygtige udvikling af BRIKS-landene«. (Fremhævelser tilføjet.)     

   
POLITISK ORIENTERING den 31. marts 2016:
Det britiske Imperium og Obama forsøger at knuse BRIKS
– Tjekkiet inviterer Kina indenfor –

Med formand Tom Gillesberg

Video:
2. del (5 min)

Lydfil:
POLITISK ORIENTERING den 17. marts:
Putin sætter den strategiske dagsorden//
Kina forbereder finansstyring og Tobinskat

Med formand Tom Gillesberg:

Lyd:
BROCHURE: HVORFOR USA OG EUROPA
MÅ GÅ MED I BRIKS – En ny, international
orden for menneskeheden. Udbred denne
nye, verdensforenende politik for fred og
fremgang for alle. Gå med i kampen!

– En ny, international orden for menneskeheden.

Intet betydningsfuldt opnås uden kamp. (Og dette er ganske afgjort en kamp).

GÅ MED I KAMPEN! 

UDBRED DENNE NYE, VERDENSFORENENDE POLITIK FOR FRED OG FREMGANG FOR ALLE.

NU komplet digital version 36 sider. Trykt version 20 sider.

Download (PDF, Unknown)

 

Download (PDF, Unknown)
TEMA-ARTIKEL:
BRIKS-Topmødet: Halvdelen af menneskeheden
lancerer en ny, økonomisk verdensorden

– I midten af juli måned, mens planeten var ved at blive slået til vrag af de voksende krigsrædsler i det østlige Ukraine, Irak og Gaza, og som følge af en økonomisk depression, forårsaget af det transatlantiske finanssystems dødskramper, samledes statsoverhoveder, repræsenterende halvdelen af menneskeheden, i Brasilien, hvor de tog de første skridt henimod skabelsen af en Ny økonomisk Verdensorden.

GDE Error: Requested URL is invalid