1

Gør atter Amerikas infrastruktur stor:
Gå med i Kinas globale initiativ;
Drop truslen om krig

Leder fra LaRouche PAC, 5. september, 2017 – Øjeblikket er stadig modent for amerikanere til at lære af de enorme menneskelige og økonomiske tab som følge af orkanen Harvey: Byg den nye infrastruktur, der burde have været bygget for længe siden, for at forebygge, at disse katastrofer berøver amerikanere deres hjem, jobs, ufortalt rigdom og endda livet. Vend det sammenbrud, der finder sted i slow-motion, af forældede infrastrukturplatforme, på hvilke den amerikanske økonomi har arbejdet.

For henved 50 år siden lavede staten Texas et udkast til planer for et omfattende system til vand- og oversvømmelseskontrol, som ville beskytte statens Golfkyst-byer fra oversvømmelse – og dens yderste, sydøstlige kyst og øvre sletter fra tørke – ved at koble mange damme og reservoirer sammen via en lang kanal langs kysten, der kunne flytte overskydende vand mellem flodbassiner. Dette var i det samme årti, hvor JFK og RFK arbejdede for en vandmanagementplan i det vestlige USA ved navn North American Water and Power Alliance – det Nordamerikanske Vand- og Elektricitetssamarbejde – et dusin gange større end Tennessee Valley Authority – til overvindelse af ørkendannelse og til kunstig vanding af landbrugsjorder.

Behovet for at bygge sådanne nye og højere teknologiske infrastrukturplatforme mindskes ikke, fordi en økonomi, der køres af Wall Street, og mange krige har blokeret for dem. Der kommer et nyt, historisk øjeblik, hvor de må udføres. Vi er nu blevet bragt til dette punkt, med tre, store amerikanske byer, der er blevet fuldstændig ødelagt af orkaner på lidt over et årti, og med økonomiske tab, der langt overstiger prisen for at bygge disse store projekter.

Dette kræver mere end blot store udgifter, der vedtages af Kongressen til katastrofehjælp – selv om FEMA’s katastrofemidler vil være brugt ved slutningen af denne uge, med endnu en alvorlig orkan, Irma, der nærmer sig. Det vil blive nødvendigt at udstede statslige kreditter for billioner til infrastruktur i de kommende par år, noget, der kun kan gøres gennem statslig bankvirksomhed efter Alexander Hamiltons model og gennem den form for storstilet kredit til projekter, som blev udstedt af præsident Franklin Roosevelts Reconstruction Finance Corporation.

Kongressen må hurtigt skabe begge dele, som det er angivet i LaRouche PAC’s Erklæring om en Nationalpolitik af 30. aug. Kongressen må ligeledes genindføre Glass/Steagall-bankopdeling for at sikre, at private banker trækkes ud af Wall Street-spekulation og er med i en genopbygning af finansiering. NASA må genoplives og spille en førende rolle, som denne udviklings videnskabelige drivkraft.

Dette betyder, at vi må mobilisere for de »Fire Økonomiske Love for at redde nationen« fra 2014, forfattet af EIR’s stiftende redaktør, Lyndon LaRouche. Og Kinas og BRIKS-landenes Bælte & Vej Initiativ for globalt samarbejde om finansiering og byggeri af nye, storstilede infrastrukturprojekter, er den ramme, vi må tilslutte os.

Betænk, at USA konfronteres med tre kriser: Wall Street, som trækker det hen imod endnu et finanskollaps; truslen om atomkrig over Koreahalvøen; og sammenbruddet af fundamentet for dets økonomiske liv, infrastrukturplatforme. Præsident Trumps oprindelige plan for sit præsidentskab, som var at samarbejde med Rusland og Kina og koncentrere os om at genopbygge Amerikas infrastruktur, ville have ført til en anden og bedre situation end disse kriser. Amerikanere må skride til handling, og handling nu, for at komme til denne plan.

LaRouche PAC må gå i spidsen for at få denne påtrængende nødvendige politik; andre vil følge efter.

Foto: Ruslands præsident Vladimir Putin, Kinas præsident Xi Jinping og hans hustru Peng Liyuan før receptionen, hvor formand Xi Jinping var vært for BRIKS-ledere og lederne af de inviterede staters delegationer. 4. sept., 2017. (en.kremlin.ru)
Kinas præsident Xi Jinping:
’Skab en BRIKS-Plus fremgangsmåde for samarbejde’

5. sept., 2017 – Præsident Xi Jinping holdt en afsluttende pressekonference ved slutningen af BRIKS-topmødet i Xiamen i dag. Han sagde, at BRIKS-lederne havde opnået »bredt samtykke om den aktuelle, internationale situation, global styrelse og BRIKS-samarbejde«. På Kinas initiativ, sagde Xi, havde de inviteret fem andre lande, Thailand, Egypten, Tadsjikistan, Mexico og Guinea til at deltage i Dialogen mellem Fremvoksende Markeds- og Udviklingslande sammen med BRIKS-lederne. Under temaet, »At styrke gensidigt fordelagtigt samarbejde for fælles udvikling«, sagde Xi, »diskuterede ledere måder til styrkelse af internationalt samarbejde om udvikling og aftalte at skabe et bredt baseret udviklingspartnerskab og optrappe gennemførelsen af 2030-Agendaen for Bæredygtig Udvikling, for fælles udvikling af alle lande«.

Der har været spekulationer om, at BRIKS kunne blive udvidet på topmødet til BRIKS-Plus med tilføjelse af disse andre fem lande fra forskellige regioner, men ikke alle medlemmer var favorabelt indstillet over for et sådant projekt. Især havde Indien, der i de seneste par uger har haft en ophedet uoverensstemmelse med Kina over grænsespørgsmål, åbent modsat sig denne udvidelse.

Det stod ikke desto mindre klart, at dette praktiske samarbejde med andre udviklingslande ville skride hastigt fremad. Xi sagde: »Det er en fin tradition, at BRIKS har dialog og samarbejder med andre fremvoksende markeds- og udviklingslande. Under de nuværende omstændigheder er en sådan dialog og et sådant samarbejde blevet endnu vigtigere. Dialogen mellem Fremvoksende Markeds- og Udviklingslande, som Kina var vært for, har sendt et stærkt budskab om tættere syd-syd-samarbejde og samarbejde om global udvikling. Ledere, der deltog i dialogen, er enige om, at fremvoksende markeds- og udviklingslande, der oplever et momentum for god vækst, er velplaceret til at spille en større rolle, når det kommer til at gennemføre 2030-Agendaen for Bæredygtig Udvikling og forbedre global, økonomisk styrelse. Vi må intensivere syd-syd-samarbejde, skabe en fremgangsmåde for BRIKS-Plus samarbejde, i vid udstrækning række ud til andre lande for at skabe partnerskaber for udvikling og etablere et åbent og afvekslende netværk af partnere i udvikling.«

Xi rapporterede ligeledes om BRIKS-landenes forpligtelse til at intensivere deres politiske og sikkerhedsmæssige samarbejde og styrke gensidig, strategisk tillid. »På topmødet er vi BRIKS-ledere enige om det synspunkt, at, med BRIKS-samarbejdet, der nu går ind i sit andet årti, må opbygning af institutioner gå fremad i overensstemmelse med de skiftende tider, hvis vi skal sikre stærk støtte til dybere og mere materielt samarbejde generelt.«

Han beskrev, at, i det forgangne år, havde de fem lande afholdt et møde mellem højtplacerede repræsentanter for sikkerhedsspørgsmål og det første, uafhængige møde mellem BRIKS-udenrigsministre. »Vi har udviklet køreplaner for samarbejde inden for områder som fremme af handel, handel med tjenesteydelser, valutaveksling, betaling i lokal valuta og partnerskab mellem det offentlige og det private, etableret det Afrikanske Regionale Center for den Ny Udviklingsbank og udarbejdet BRIKS Handleplan for Innovationssamarbejde«, sagde Xi. Han fortsatte, at BRIKS-ledere har aftalt at lægge mere vægt på innovation og på denne måde »gribe de historiske muligheder, som en ny runde af industriel revolution tilbyder og forbedre økonomisk struktur i et højere tempo med det formål at sikre mere robust og bæredygtig vækst og kvalitetsvækst for alle«.

I sin indledende formandsberetning på plenarmødet den 4. sept. havde Xi annonceret, at Kina bidrog med $4 million til projektforberedelsesfonden for BRIKS’ Ny Udviklingsbank, for bankens operation og langsigtede udvikling. Derudover afsatte Kina $75 mio. til økonomisk og teknologisk samarbejde og udvekslinger mellem BRIKS-lande. Kina vil også forpligte sig til $500 mio. til Hjælpefonden for Syd-Syd-samarbejde. I sin formandsberetning citerede Xi en kinesisk talemåde for at udtrykke betydningen af solidaritet i BRIKS og sagde, »et partnerskab, der er skabt med den rette fremgangsmåde, trodser geografiske afstande; det er tykkere end lim og stærkere end metal og sten«.

Hele teksten:

Afsluttende pressekonference: http://news.xinhuanet.com/english/2017-09/05/c_136586311.htm

Hovedtale til plenarforsamling: https://www.brics2017.org/English/Headlines/201709/t20170904_1906.html

Foto: Kinas præsident Xi Jinping møder pressen efter BRIKS-topmødet i Xiamen, Kina.  
Et svangert øjeblik

Leder fra LaRouche PAC, 4. sept., 2017 – De aftaler, der nu indgås på BRIKS-topmødet, der finder sted 3.-5. sept. i Xiamen, Kina, og som er forbundet med det umiddelbart efterfølgende Østlige Økonomiske Forum i Vladivostok, i det fjernøstlige Rusland, vil få stor betydning for udformningen af menneskehedens fremtid i resten af dette århundrede. BRIKS er, som Kinas præsident Xi Jinping påpegede her, en helt ny skabelse inden for verdenspolitik – det er ikke en alliance, men et partnerskab, på vegne af interesserne hos både partnere og dem, der ikke er partnere. Og selv om dets medlemmer alle er lande under udvikling, så er BRIKS nu ansvarlig for 60 % af al vækst i verdensøkonomien i officiel målestok – og for meget mere i en sand videnskabelig målestok. BRIKS eksemplificerer, ligesom Bælte & Vej Initiativet, som det er nært forbundet med – såvel som også Shanghai Samarbejdsorganisationen – det nye paradigme, som Lyndon og Helga LaRouche i årtier har været de intellektuelle fortalere for. Geopolitik har totalt slået fejl. BRIKS er den bølge, der fører til fremtiden. Hvor er det uheldigt, at amerikanere og vesteuropæere ikke må læse om dette og stifte bekendtskab med det; i så fald ville den stærke tendens mod en fornyet moral og enhed i nationen, som vi nu ser bryde ud i hælene på katastrofen med orkanen Harvey, være endnu stærkere.

Det er ikke tilfældigt, at endnu en farlig Koreakrise bryder ind på netop dette håbefulde øjeblik, som signaleres af BRIKS-topmødet og disse forandringer i USA, der finder sted fra det ene øjeblik til det næste. Se på, hvor det finder sted – på Kinas grænse, og på grænsen til Rusland, og til USA’s traktatpartner Sydkorea, og tæt på Japan. Vil vi give lov til, at dette potentiale bliver sprængt i luften? – evt. sammen med en hel masse andet? Under diskussioner om denne seneste Koreakrise i dag sagde Lyndon LaRouche, at det var et direkte resultat af »udefrakommende kræfters« ødelæggelse af den succesfulde politik til at forebygge krig gennem udvikling, som han havde fastlagt i 1990’erne.

Under diskussioner i dag påpegede medlem af LaRouche PAC Policy Committee, Diane Sare, det potentiale, der pludselig mærkes i USA, for, at Kongressen, præsidenten og det amerikanske folk kan komme sammen på vegne af dette lands reelle behov, som det udtrykkes i Lyndon LaRouches Fire Love fra juni 2014, og i USA’s tilslutning til den store verdensmission for menneskehedens fremme, som nu anføres af Kina og Rusland.

Vi nærmer os det historiske momentum for fundamentale forandringer, som vi i så lang tid har forberedt.

Foto: Et møde mellem BRIKS-ledere og ledere af delegationer fra inviterede stater. Xiamen, Kina, 5. september, 2017. (en.kremlin.ru)
BRIKS udsteder erklæring fra topmødet i Xiamen, Kina

4. sept., 2017 – Lederne af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika har udstedt deres Xiamen-erklæring under BRIKS-topmødet i Kina, som opfordrer til styrket og udvidet samarbejde.

»Idet vi understreger den rolle, som et styrket handels- og investeringssamarbejde spiller i udløsning af BRIKS-økonomiernes potentiale, har vi aftalt at forbedre og udvide mekanismer og omfang til forbedring og udvidelse af handels- og investeringssamarbejde, med henblik på at styrke BRIKS’ økonomiske komplementaritet og BRIKS-landenes diversificering«, lyder dokumentet.

De opfordrer til fremme og indbyrdes opkobling af handel og investering og styrkelse af fælles politik; udveksling af information; og opbygning af kapacitet, inklusive fælles samarbejdsbestræbelser inden for handel og energi. De hilste ligeledes initiativet for at etablere BRIKS’ E-Port Netværk, som vil operere på frivillig basis, og for at etablere en BRIKS E-handel Arbejdsgruppe, velkommen.

»Vi hilser ligeledes Kinas initiativ om at være vært for en International Import Expo i 2018 velkommen og tilskynder vore erhvervssamfund til aktivt at deltage i det«, lød erklæringen.

Med hensyn til spørgsmålet om korruption, siger erklæringen: »Idet vi er intenst bevidste om den negative virkning, korruption har på bæredygtig udvikling, støtter vi indsatsen for at styrke BRIKS-samarbejdet om antikorruption. Vi bekræfter vores forpligtelse til at intensivere dialog og udveksling af erfaring og støtter skabelsen af et kompendium om bekæmpelse af korruption i BRIKS-lande«, lød Xiamen-erklæringen, der blev vedtaget af gruppen mandag.

Erklæringen lagde særlig vægt på udviklingen af kernekraft. »Vi vil samarbejde for at promovere den mest effektive anvendelse af fossile brændstoffer og udvidet anvendelse af gas-, vand- og kernekraft, som vil bidrage til transformationen hen imod en økonomi for lav udledning; bedre adgang til energi og bæredygtig udvikling. I denne henseende understreger vi betydningen af en pålidelig tilgang til teknologi og finansielle midler til udvidelse af den civile kernekraftkapacitet, som ville bidrage til bæredygtig udvikling i BRIKS-lande.«

»Vi vil handle på basis af principperne om innovation, partnerskab, synenergi, fleksibilitet, et åbent og favorabelt erhvervsmiljø, tillid og sikkerhed, og beskyttelse af forbrugerrettigheder med det formål at sikre betingelserne for en blomstrende og dynamisk, digital økonomi, der vil nære global, økonomisk udvikling og være til fordel for alle«, lød dokumentet.

I en tidligere separat erklæring fordømte ledere kraftigt Nordkoreas atomtest.

»Vi beklager stærkt atomtesten, udført af den Demokratiske Folkerepublik Korea. Vi udtrykker vores dybe bekymring over den nuværende spænding og det forlængede atomspørgsmål på Koreahalvøen og understreger, at det kun bør afgøres gennem fredelige midler og direkte dialog mellem alle berørte parter«, sagde dokumentet, der blev vedtaget på BRIKS-topmødet.

Foto: BRIKS-ledere deltog mandag i en underskrivelsesceremoni under BRIKS-topmødet i Xiamen, Kina. Fra venstre: Sydafrikas præsident Jacob Zuma, Brasiliens præsident Michel Temer, Ruslands præsident Vladimir Putin, Indiens premierminister Narendra Modi og Kinas præsident Xi Jinping. (AP Photo)
BRIKS-topmøde peger på løsningen

Leder fra LaRouche PAC, 3. september, 2017 – En verden, der trues af den aktuelle fare for atomkrig, som det for nyligt blev understreget af Nordkoreas sjette atomvåbentest i denne weekend, og med økonomisk ødelæggelse, frembragt af, at man har forsømt at investere i nødvendige fremskridt inden for infrastruktur og videnskab, som i Texas og på hele den Mexicanske Golfkyst, ville gøre klogt i at koncentrere sig om BRIKS-topmødet, der er begyndt i Xiamen, Kina, og som finder sted 3.-5. sept.

Kinas præsident Xi Jinping, der er vært for topmødet, erklærede, at »fred og udvikling«, og ikke »konflikt og konfrontation«, er den politik, planeten har brug for. Han påpegede de »voksende finansielle risici«, der konfronterer verden under det nuværende system, og opfordrede i stedet til, at »vi forfølger en innovationsdrevet udvikling«. For at opnå dette, holdt han Kinas Bælte & Vej Initiativ frem som eksempel og angreb sladderen om, at det blot skulle være endnu en geopolitisk plan for dominans:

»Lad mig udtrykke dette klart: Bælte & Vej Initiativet er ikke et instrument, der skal fremme nogen som helst geopolitisk dagsorden, men er derimod en platform for praktisk samarbejde. Det er ikke en plan for ulandshjælp, men derimod et initiativ for indbyrdes forbunden udvikling, der kræver ekstensiv rådslagning, fælles bidrag og fælles fordele. Jeg er overbevist om, at Bælte & Vej Initiativet vil udgøre en ny platform for, at alle lande kan opnå win-win-samarbejde.«

Og, for denne verdens Thomas Tvivlere, har vi Kinas fænomenale og igangværende præstation med at løfte over 700 millioner af sin egen befolkning ud af fattigdom, og landets indsats for at gøre det samme i planetens mest udfordrende og forarmede områder – Afrika, Haiti osv.

Rusland under Vladimir Putin er helt enig i forpligtelsen til denne Xi Jinpings win-win-politik – samt til den underliggende idé om menneskets kreativitet, der driver den fremad. I en dialog den 1. sept. med flere end 1 million unge russere i klasseværelser i 24 regioner i hele landet, fastlog Putin pointen med veltalenhed og enkelhed:

»Dit mål er ikke bare at lave noget nyt. Det er selvindlysende. Det vil faktisk blive noget nyt, baseret på, hvad der tidligere er skabt. Dit mål er at tage et skridt fremad … I, som nu begynder på et nyt liv, må lægge jer dette på sinde, være opmærksom på det og ikke kun gøre det bedre end forudgående generationer, men gøre det bedre på et nyt niveau … For at vi kan bevare vores suverænitet og gøre livet for vort folk og de fremtidige generationer, jeres børn og børnebørn, bedre end i dag, er det bydende nødvendigt at gøre kvalitativt nye fremskridt.«

Der er således en grund til, at Lyndon LaRouche bliver ved med at påpege den globale lederskabsrolle, som i dag præsteres af Rusland og Kina, og behovet for, at USA bliver helt integreret i Bælte & Vej Initiativet. Præcis, som der også er en grund til, at Det britiske Imperium er fast besluttet på at gøre netop disse to nationer til mål for udslettelse, og ligeledes på at gøre Trump-administrationen i Washington til mål for ødelæggelse, for at Trump ikke skal leve op til sin forpligtelse om at forbedre båndene til, og samarbejde med, Kina og Rusland. For den idé, som Putin forelagde for disse millioner af unge russere, er selve den hjørnesten, på hvilken selve USA blev grundlagt.

Foto: BRIKS-ledermøde i det udvidede regi. (en.kremlin.ru)
Putin kommer med forslag til strategisk partnerskab
forud for næste uges BRIKS-topmøde

Fredag, 1. september, 2017 – I en artikel med overskriften, »BRIKS: Mod nye horisonter for strategisk partnerskab«, som skal udgives i de førende medier i de fem BRIKS-lande, Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, forud for BRIKS-topmødet, der finder sted 3. – 5. september i Xiamen, Kina, har Ruslands præsident Vladimir Putin fremlagt sine diskussionsforslag.

»Vi foreslår, at vi på det forestående topmøde diskuterer en pakke af forholdsregler til at reducere truslen om smitsomme sygdomme og skabe nye mediciner til forebyggelse og bekæmpelse af epidemier«, skrev Putin. »Vore lande er i besiddelse af et stort potentiale i denne henseende, som omfatter en solid og indbyrdes komplementær forskningsbase, enestående tekniske præstationer, uddannet personel og enorme markeder for videnskabsintensive produkter.«

Med et forslag om at skabe en platform for forskning i energi, skrev Putin, »Vi mener, at dette vil gøre os i stand til at koordinere vores information, analyse og forskningsaktiviteter i de fem BRIKS-landes interesser, og som sluttelig ville fremme gennemførelsen af fælles projekter for investering i energi.«

Han opfordrede til samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder (SMV’er), »vi mener, at vi bør integrere de nationale SMV’ers online-resurser til indførelse af crosslinks og anden kommerciel information, og til udveksling af data mellem pålidelige partnere.«

Hans forslag anbefalede ligeledes BRIKS’ udkast til generelle regler for global informationssikkerhed: »Vi foreslår, at vi slår vore bestræbelser sammen for at skabe en juridisk basis for samarbejde og efterfølgende at udarbejde og vedtage generelle regler for staternes ansvarlige adfærd i denne sfære. Et betydeligt skridt i denne retning ville være underskrivelsen af en mellemstatslig BRIKS-aftale om international informationssikkerhed.«

Om internationale finansforhold skrev han: »Vi er rede til at arbejde sammen med vore partnere for at fremme reformer for internationale finansregler og overvinde det begrænsede antal reservevalutaers dominans. Vi vil også arbejde hen imod en mere afbalanceret fordeling af kvoter og stemmeandele inden for IMF og Verdensbanken.

Jeg er overbevist om, at BRIKS-landene vil fortsætte med at handle på en konsolideret måde imod protektionisme og nye barrierer i global handel«, sagde han.

»Målet er at skabe en pakke af forholdsregler for samarbejde for at modarbejde store, multinationale selskabers restriktive forretningspraksisser og krænkelser af konkurrenceregler tværs over grænserne.«

Med hensyn til den strategiske situation, adresserede han Ruslands succes i Syrien og skrev: »Takket være Ruslands og andre berørte landes bestræbelser, er betingelser for at forbedre situationen i Syrien blevet skabt. Vi har leveret et alvorligt slag mod terroristerne og lagt fundamentet for lancering af en bevægelse hen imod en politisk afgørelse og en tilbagevenden til fred for det syriske folk«, og fortsatte, at »kampen mod terrorister i Syrien og andre lande og områder må fortsætte. Rusland opfordrer til, at man går fra debatter til den praktiske skabelse af en bred kontraterrorisme-front, baseret på internatonal lov og under FN’s ledelse.« Han fortsatte, »Vi påskønner naturligvis højt vore BRIKS-partneres støtte og assistance i denne henseende.«

»Rusland anser det multifacetterede samarbejde, der er udviklet inden for BRIKS, for meget værdifuldt. Vore landes konstruktive samarbejde på den internationale scene har til formål at skabe en fair, multipolær verden og lige udviklingsbetingelser for alle«, understregede den russiske leder.

»Rusland står for tættere koordination af BRIKS-landenes udenrigspolitikker, primært i FN og G20, såvel som også i andre internatonale organisationer«, sagde Putin. »Det er indlysende klart, at kun de kombinerede bestræbelser af alle lande kan være med til at frembringe global stabilitet og til at finde løsninger på mange akutte konflikter, inklusive dem i Mellemøsten …«

Om Koreahalvøen skrev han: »Rusland mener, at politikken med at lægge pres på Pyongyang for at stoppe deres atommissilprogrammer, er vildledt og forgæves … Områdets problemer bør kun afgøres gennem en direkte dialog mellem alle de berørte parter, uden forhåndsbetingelser. Provokationer, pres og militaristisk og fornærmende retorik er en blindgyde.« Han beskrev situationen på Koreahalvøen som »balancerende på randen af en storstilet konflikt« og gentog, at Rusland og Kina »har skabt en køreplan for en afgørelse på Koreahalvøen, der er designet til at fremme den gradvise lettelse af spændinger og skabelse af en mekanisme til varig fred og sikkerhed«.

Erklæringen blev udlagt på præsidentens website, http://en.kremlin.ru/events/president/news/55487
Ruslands udenrigsminister Lavrov forklarer BRIKS-multipolaritet
som alternativ til unipolære systems kaos

12. aug., 2017 – I sin tale den 11. aug. på »Kljazma-flodens Nationale Ungdomsuddannelsesforum, Terra Scientia«, fremlagde den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov BRIKS, der består af fem nationer, som et alternativ til unipolært kaos. Han refererede til dem, der ønsker at opretholde en unipolær verden, som tilhængere af kaosteori, hvorimod multipolaritet er vejen til fremtiden, der nu anføres af BRIKS.

Alt imens nogle i Vesten hævder, at en multipolær verden ville føre til kaos, så citerede TASS Lavrov for at sige: »Når vi taler om kaos, vil en anden analyse måske være passende her: Der er mange faktorer, der viser, at de, der fremmede teorien om kontrolleret kaos, har mange fortalere blandt de nuværende politikere.«

»Når der nogle steder er konstant uro, må de lande, der er naboer til kriseområderne, være mere engagerede i at løse denne situation end at styrke deres egen økonomi og deres muligheder på verdensscenen«, forklarede han.

»Hvis vi undersøger kendsgerningerne – det kaos, der er blevet sået i Irak og Libyen, i Mellemøsten og Nordafrika som helhed og den impuls til de negative processer fra den udefrakommende intervention med brug af rå magt – så er dette alt sammen kød og blod af den unipolaritet, som vore vestlige modparter forsøger at opretholde«, fortsatte Lavrov.

Lavrov fremsatte som kontrast hertil, at »en ny, multipolær verden er ved at vokse frem. Der er kommet nye centre for økonomisk vækst, såvel som også nye finanscentre, som senere vil vinde politisk indflydelse. Disse lande ønsker at beskytte deres interesser og tage del i at bestemme den globale dagsorden og sætte tonen for internationale relationer, især i områder, hvor disse nye centre befinder sig. Disse områder er Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika for at nævne et par stykker«, sagde Lavrov, idet han her nævnte BRIKS’ fire andre medlemmer ud over Rusland.

Minister Lavrovs bemærkninger i deres helhed blev offentliggjort af Udenrigsministeriet (

se http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2835310).

Foto: Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov på »Terra Scientia«-forummet.
Xi Jinping: BRIKS-samarbejde vil indvarsle et nyt Gyldent Årti

19. juni, 2017 – I en åbningstale ved BRIKS-konferencen for udenrigsministre i dag, understregede den kinesiske præsident Xi Jinping, at samarbejde mellem BRIKS-nationerne »er en innovation, der transcenderer det gamle mønster med politiske og militære alliancer og forfølger partnerskaber snarere end alliancer«. BRIKS-organisationen overgår »den gamle tankegang med nulsumsspil« og »praktiserer i stedet et nyt koncept for gensidig fordel og win-win-samarbejde«. Han understreger, at BRIKS-mekanismerne for samarbejde meget godt imødekommer de fem medlemsnationers behov.

Den kinesiske leder understregede også, at »BRIKS-samarbejdsmekanismen har eksisteret i ti år, og BRIKS-medlemmer har fokuseret på udvikling, som ikke alene kommer befolkningerne i de fem lande til gode, men også giver verden en opskrift på at adressere fødevare- og sikkerhedsproblemer … BRIKS-lande er et fællesskab for fælles interesser og fremtid«. Han opfordrede medlemsnationerne til at »udvikle win-win-ånden mest muligt« og arbejde sammen for at bidrage til organisationens udvikling. Han opfordrede dem til at prioritere udvikling og til at »følge multilateralisme og de grundlæggende normer for internationale relationer. Når vi blot tænker og arbejder hen imod det samme mål, vil BRIKS-samarbejdet blive mere produktivt og indvarsle et nyt, gyldent årti«, forudsagde han.

I sine bemærkninger ved det samme møde sagde den kinesiske udenrigsminister Wang Yi, at Kina »er rede til at lægge skulder til den vigtige mission med at åbne op for BRIKS-samarbejdets andet årti. Kina er klar til at diskutere BRIKS-Plus samarbejdsmønstre og former«. Forespurgt om dem, der giver udtryk for tvivl om BRIKS’ fremtid, svarede Wang, »der er nogle tvivlende røster. Jeg tror, dette viser, at det internationale samfund er opmærksomt på BRIKS. Med hensyn til, om BRIKS er ved at svinde eller ikke spiller en vigtigt rolle, så mener Kina, at den vigtige tilgang er den, at se er at tro«. Han sagde, at alle lande burde erkende, at BRIKS yder et betydeligt bidrag til global, økonomisk udvikling, og at landenes økonomier viser stærkt »momentum og stærk vitalitet«.

Foto: Kinas præsident holdt åbningstalen ved BRIKS-topmødet for udenrigsministre.      
Den nye dør åbner sig for menneskeheden

Leder fra LaRouche PAC, 29. maj, 2017 – Det historiske Bælt & Vej Forum for Internationalt Samarbejde, den 14.-15. maj i Beijing, og hvori Helga Zepp-LaRouche deltog, efterfulgtes af præsident Trumps rundrejse til fire nationer, med anti-terrorisme og fred i Mellemøsten som dagsorden, og dernæst af NATO- og G7-topmøderne, hvor præsident Trump afviste både Rusland som fjendebillede og svindelen med menneskeskabt, global opvarmning.

I morgen, mandag, finder der et topmøde sted mellem præsidenterne Vladimir Putin fra Rusland og Emmanuel Macron fra Frankrig, et topmøde, der pludselig blev fremrykket mere end en måned. Den nyvalgte præsident Macron har ageret, som Lyndon LaRouches ven og tidligere franske præsidentkandidat Jacques Cheminade havde adviseret om, at han ville, ved at flytte koordinering med Vladimir Putin til toppen af sin dagsorden. Det kan der komme flere overraskelser ud af.

Dernæst vil et ekstraordinært årligt møde i Skt. Petersborg Økonomiske Forum (SPIEF) begynde kommende torsdag, den 1. juni, som vi rapporterer mere om nedenfor. Blot dagsordenen (der i sig selv er på 63 sider) for dette forum udtrykker den nye ånd fra den Nye Silkevej og fra amerikanernes afvisning af britiske imperiediktater, med deres valg af Donald Trump. Det er tilstrækkeligt lige nu at nævne blot et enkelt panel af de sandsynligvis flere end 100 paneler. Det bærer titlen: »Fremtiden, der fødes i dag: Integrations-og Infrastrukturprojekt i Eurasien«. Det vil faktisk blot være ét af flere Skt. Petersborg-paneler om netop dette emne. Blandt paneldeltagerne finder vi Lyndon LaRouches gamle ven, Vladimir Yakunin, formand for den overordnede bestyrelse for Instituttet for Forskning af Dialog mellem Kulturer, og som vil være en fremtrædende deltager under hele Skt. Petersborg Forum.

Dernæst vil Gruppen af 20 afholde topmøde den 7.-8. juli i Hamborg, under hvilket – med mindre det rykkes frem – præsidenterne Trump og Putin vil holde deres første, personlige møde. Den kinesiske præsident Xi Jinping skal besøge Rusland i begyndelsen af juli måned, til sit andet topmøde i år med præsident Putin. Herefter følger BRIKS-topmødet den 3.-5. september i Xiamen, i Kinas Fujian-provins.

De stats- og regeringsoverhoveder, der deltager i SPIEF med præsident Putin i denne uge, bliver den indiske premierminister Narendra Modi, den japanske premierminister Shinzo Abe, den østrigske kansler Christian Kern og den moldoviske præsident Igor Dodon. Der bliver paneler om samarbejde inden for BRIKS, den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU) og inden for Samfundet af Uafhængige Stater. Og om EAEU-samarbejde med Europa, med Shanghai Samarbejdsorganisationen og med Central- og Sydamerika. Om russisk samarbejde med Frankrig, Italien, Sverige, Schweiz, Serbien, Indien, Japan, USA og Afrika, og flere paneler om russisk samarbejde med Tyskland, især om gennembrud i metoder til varefremstilling. Der bliver paneler om rumteknologi og atomkraft, og adskillige paneler om forbedret sundhedspleje, inklusive om, hvordan lægevidenskaben kommer ud over antibiotika i betragtning af spredningen af antibiotikaresistente bakterier – på høje tid, at dette diskuteres seriøst. Der bliver adskillige paneler om byggeri af byer og urban infrastruktur – præcis det, vi er begyndt at diskutere omkring New York City.

Vi har nu muligheden for at virkeliggøre John F. Kennedys vision, Kennedy, der blev født for 100 år siden, den 29. maj, 1917. Hvis vi kæmper for det, kan vi sandsynligvis få det til at ske. I sin anden tale for FN’s Generalforsamling den 30. september, 1963, foreslog John Kennedy, at USA og Sovjetunionen gik sammen om at sende en mand til Månen inden årtiets udgang.

»I et felt, hvor USA og Sovjetunionen har en særlig kapacitet – feltet for rumforskning – er der plads til nyt samarbejde om yderligere fælles indsats i fastlæggelse af lovene for rummet, og for udforskning af rummet. Blandt disse muligheder inkluderer jeg en fælles ekspedition til Månen. I rummet er der ingen suverænitetsspørgsmål; gennem en resolution i denne Forsamling, har De forenede Nationers medlemmer afsværget ethvert krav på territoriale rettigheder i det ydre rum eller på himmellegemer og erklæret, at international lov og FN’s charter vil gælde. Hvorfor skulle derfor, menneskets første flyvning til Månen være et spørgsmål om konkurrence mellem nationer? Hvorfor skulle USA og Sovjetunionen, som forberedelse til sådanne ekspeditioner, blive involveret i en enorm fordobling af forskning, konstruktion og omkostninger? Mon ikke vi bør udforske, om det ikke skulle være muligt for vore to landes – ja, hele verdens – videnskabsfolk og astronauter at arbejde sammen om erobringen af rummet og, i dette årti, da en dag at sende til Månen, ikke repræsentanterne for en enkelt nation, men repræsentanterne for alle vore lande.«

Foto: Præsident Donald J. Trump og førstedame Melania Trump rejste til Bruxelles, Belgien, onsdag aften for deres fjerde stop under deres udenlandsrejse. Præsident Trump mødtes med ledere fra hele verden, før NATO-topmødet i Bruxelles.
Xi Jinping i Davos: Vær ikke bange for at udforske en ny verden

Leder fra LaRouchePAC, 17. januar, 2017 – Med verdens blik rettet mod ham, holdt den kinesiske præsident Xi Jinping hovedtalen for Davos Verdensøkonomiske Forum den 17. januar, hvor han fremlagde det, hans Udenrigsministerium beskrev som »en gennemarbejdet plan for det menneskelige samfunds fremtidige fremskridt«.

Xi sagde, at den globale finansielle krise var forårsaget af, at »finanskapitalen udtog overdrevne profitter og af, at finansiel lovgivning ikke har håndteret dette«, og at der er voksende internationale krav om fundamentale reformer. Han præsenterede Kinas Bælt-og-Vej-initiativ som et åbent tilbud til alle nationer, fordi »udvikling er af folket, ved folket og for folket« og er baseret på voksende produktivitet baseret på udviklingen af videnskab og teknologi. Og han understregede, at menneskets historie »fortæller os, at man ikke skal frygte problemer, men at de må konfronteres … Hvis man er ræd for stormen og for at udforske en ny verden, vil man før eller siden drukne i havet«.

Den totale intellektuelle og moralske bankerot af det gamle, døende paradigme reflekteredes godt af en forvirret establishment-deltager i Davos, Moises Naim fra Carnegie Institut, der blot kunne sprutte: »Der er enighed om, at der foregår noget enormt, på globalt plan og på mange måder uden fortilfælde. Men vi ved ikke, hvad årsagerne er, eller hvordan man skal håndtere det.«

Men dét ved Xi Jinping og Vladimir Putin, og dét ved ligeledes Lyndon LaRouche og de amerikanere, der er kloge nok til at lade sig lede af hans videnskabelige og strategiske tænkning. Inkluderer dette mon den næste præsident i USA, Donald Trump?

Som Putin sagde ved en pressekonference i Moskva, mens Xi endnu talte i Davos: »Jeg kender ikke hr. Trump … Jeg ved ikke, hvad vil gøre på den internationale arena, så jeg har intet belæg for hverken at angribe ham, kritisere ham eller forsvare ham.« Det, der står klart, fortsatte han, er, at der foregår »et ’Maidan’ i Washington for, at Trump ikke skal indtage embedet … [og] at binde den nyvalgte præsident på hænder og fødder, med hensyn til implementeringen af hans løfter forud for valgkampagnen til det amerikanske folk og det internationale samfund«. Med hensyn til dem, der lækkede det løgnagtige dossier, så »er de værre end prostituerede, de har ingen moralske grænser«, udtalte Putin med eftertryk.

Det, der står på spil, er epokegørende, som Helga Zepp-LaRouche understregede i en strategisk vurdering, der udgives i det kommende nummer af EIR (se hele artiklen på dansk: http://schillerinstitut.dk/si/?p=17403)

»Det uhørte hysteri hos de etablerede medier og de neokonservative på begge sider af Atlanten over Donald Trumps valgsejr giver stof til et førsteklasses lærestykke i den faktiske dynamik, der netop udfolder sig på den strategiske scene. Det demonstrer med al mulig tydelighed og for selv den mest naive tilhænger af den politiske korrekthed, at det her ikke drejer sig om det ene partis interesser over for det andet parti. Det drejer sig om et døende imperiums metoder over for frembruddet af et nyt paradigme, hvis præcise indhold endnu ikke er entydigt defineret, men som i hvert fald er et nej til globaliseringen …

Dette imperium er ikke det samme som nationerne USA eller Storbritannien; det er de oligarkiske kræfter, der får opfyldt deres krav om magten fra det neoliberale, transatlantiske finanssystem og det militære forsvar af den unipolære verdensorden, og som er fuldstændigt ligeglade med de undersåtters ve og vel, der tilfældigvis også bor i deres stater. Det er mod dette imperium, at der er en global revolution i gang, og som er kommet til udtryk i både Brexit, i Trumps valgsejr og i nejet til Renzis folkeafstemning i Italien …

Imens vokser det nye paradigme frem i form af en ny, økonomisk verdensorden, hvor BRIKS-staterne og Kinas politik med Den nye Silkevej tilbyder et win-win-samarbejde til alle verdens nationer, hvor alle kun kan vinde gennem gensidig fordel. Såfremt det lykkes for Trump at samarbejde med denne nye kombination, hvilket man først vil få at se, når han er indsat i embedet, kunne en ny æra for menneskeheden begynde, hvor suveræne nationer samarbejder om et skæbnefællesskab for menneskehedens fremtid, og hvor imperiets æra (endelig) bliver lagt i graven.«   
Den britiske efterretningstjeneste afslører
sig selv i sine operationer mod Trump.
Af Helga Zepp-LaRouche

Imens vokser det nye paradigme frem i form af en ny, økonomisk verdensorden, hvor BRIKS-staterne og Kinas politik med Den nye Silkevej tilbyder et win-win-samarbejde til alle verdens nationer, hvor alle kun kan vinde gennem gensidig fordel. Såfremt det lykkes for Trump at samarbejde med denne nye kombination, hvilket man først vil få at se, når han er indsat i embedet, kunne en ny æra for menneskeheden begynde, hvor suveræne nationer samarbejder om et skæbnefællesskab for menneskehedens fremtid, og hvor imperiets æra bliver henlagt.

14. januar, 2017 – Det uhørte hysteri hos de etablerede medier og de neokonservative på begge sider af Atlanten over Donald Trumps valgsejr giver stof til et førsteklasses lærestykke i den faktiske dynamik, der netop udfolder sig på den strategiske scene. Det demonstrer med al mulig tydelighed og for selv den mest naive tilhænger af den politiske korrekthed, at det her ikke drejer sig om det ene partis interesser over for det andet parti. Det drejer sig om et døende imperiums metoder over for frembruddet af et nyt paradigme, hvis præcise indhold endnu ikke er entydigt defineret, men som i hvert fald er et nej til globaliseringen.

Præcis på selve aftenen før Trumps første pressekonference som nyvalgt præsident, bragte den amerikanske fjernsynsstation CNN og internetfirmaet BuzzFeed som en kæmpesensation historien om et dossier på 35 sider, hvor det ud over usigelige anekdoter om Trumps påståede seksuelle vaner også blev påstået, at man havde beviser for, at Trump faktisk var en russisk agent. Efter den af cybereksperter for længst gendrevne kampagne om, at Rusland skulle have hacket den demokratiske nationalkomites (DNC) e-mails, systematisk have tilsmudset Hillary Clintons anseelse og dermed have hjulpet Trump til sejren, skulle denne nye aktion lægge grunden til en snarlig rigsretssag, før Trump endnu havde indtaget Det Hvide Hus.

Forfatteren til dette dossier hedder Christopher Steele, en ruslandsekspert fra den britiske udenrigs-efterretningstjeneste MI6, der havde fabrikeret dossieret allerede i sommeren 2016. Det cirkulerede i flere måneder blandt amerikanske mediekredse og ansås for så utroværdigt, at der selv i valgkampens heftigste periode ikke var nogen, der ville offentliggøre det. Dossieret blev overgivet direkte til FBI-chefen Comey og derefter endnu engang af senator McCain til FBI, efter at McCain på en sikkerhedskonference i Canada fik en lovprisning at høre fra den tidligere britiske diplomat i Moskva, Sir Andrew Wood, af Steele og dennes troværdighed.

Efter at bølgerne over Ruslands påståede tyveri af det amerikanske valg gik højt, og Trump meddelte, at han stolede mere på Julian Assange fra Wikileaks end på de amerikanske efterretningstjenester, informerede de tre chefer for USA's efterretningstjenester – Clapper, Brennan og Comey – både USA's Senat, såvel som præsident Obama og den nyvalgte præsident Trump om deres version af hændelsen. Dossieret ville på grund af dets manglende troværdighed ikke have spillet nogen rolle, hvis ikke disse tre chefer havde tilføjet et resumé på to sider. Efter at det tvivlsomme dossier på denne måde havde fået en påtegning som et pålideligt efterretningsdokument, var dette startskuddet til, at CNN, BuzzFeed og derefter de øvrige medier offentliggjorde samtlige 35 sider. 

Dagen efter ringede Clapper til Trump for at gøre opmærksom på, at dossieret ikke stammede fra de amerikanske efterretningstjenester, og at han hverken kunne stå inde for dets troværdighed eller det modsatte. Og helt usædvanligt offentliggjorde han så en tilsvarende skriftlig erklæring. Efter at de tre efterretningschefer selv havde udløst aktionen, fulgte Clapper den altså op med endnu en aktion, hvilket i disse kredse betegnes som en »CIA-operation«, hvad der oversat kan gengives med at tilrettelægge en diplomatisk flugtrute.  

Så hvad drejer det sig altså om? Eric Denécé, direktør for det franske Center for Intelligence Research, offentliggjorde den følgende analyse under overskriften: »En chokerende mangel på beviser«, efter at han havde læst beretningen fra Ministeriet for Homeland Security og fra FBI om det angivelige russiske indgreb i den amerikanske valgkamp. »Washingtons establishment blev fuldstændig overrasket over Trumps valgsejr og indså, at der ville følge en større hovedrengøring, hvor mange af dets medlemmer ville miste deres politiske stillinger og dermed deres økonomiske privilegier, der var et resultat af deres internationale økonomiske alliancer.«

Denne vurdering stemmer givetvis, men den beskriver kun ét aspekt af sagen. Det er indlysende, at det transatlantiske, neoliberale establishment har yderst svært ved at acceptere den kendsgerning, at Trump blev valgt på demokratisk vis. For dem er »verden gået op i fugerne«, som Merkel siger; den er »stærkt chokeret«, som [den tyske forsvarsminister Ursula] von der Leyen udtrykte det. Den verden, der er gået op i fugerne, er den unipolære verden, som de neokonservative i Bush senior-administrationen i tiden efter Sovjetunionens opløsning besluttede, skulle være den enerådende. De proklamerede dengang »The Project for a New American Century« (PNAC), der skulle grundlægge et verdensrige på grundlag af det særlige, britisk-amerikanske forhold. De regeringer, der ikke ville underkaste sig denne unipolære verden, blev lidt efter lidt væltet af politikken for regimeskift, for eksempel gennem de udefra finansierede ’farvede revolutioner’, sådan som Victoria Nuland uforblommet indrømmede det i tilfældet med Ukraine. Alene her betalte USA’s Udenrigsministerium $5 mia. til NGO’er. Men det drejede sig også om direkte militær indgriben under påberåbelse af forsvar for demokrati og menneskerettigheder, som i tilfældet med Irak, Libyen, Syrien osv. Og naturligvis var Rusland og Kina den egentlige, sluttelige målskive for denne politik med regimeskift.

I dette arrangement var EU-bureaukratiet den hemmelige juniorpartner, der selv nød frugterne af dette globaliseringssystem, selv var opsat på den størst mulige udvidelse af sit imperium, sådan som Robert Cooper åbent indrømmer det, og kun lejlighedsvis konkurrerede om dominansen med City of London og Wall Street. En forudsætning for medlemskabet i denne unipolære verdens establishment-klub var naturligvis også, at man overtog den officielle fremstilling (»narrativ«), at det, som det drejede sig om i alle disse destabiliseringer af demokratisk valgte regeringer og disse krige, var »frihed«, »demokrati« og »menneskerettigheder«, alt imens det hos de andre altid drejede sig om »diktatorer« og »dæmoner«. Og naturligvis ville alle de, der havde disse unipolære briller på, i en analyse af »flygtningekrisens årsager« ikke slippe godt fra at nævne dette ved navn, for det ville have betydet, at man måtte have fordømt de ulovlige krige, der har kostet millioner af mennesker livet, og så var man blevet smidt ud af klubben.

Med Donald Trump har nu en person vundet valget, der, som Obama udtrykte det om Putin, »ikke var med på holdet«, og som er enig med (senator) Tulsi Gabbard og en række konservative militærpersoner i, at disse krige for regimeskift må holde op, og som, med den ultimative overtrædelse af tabuet, oven i købet atter vil normalisere forholdet til Rusland!

Den ansete amerikanske journalist Robert Parry sammenlignede de amerikanske efterretningstjenesters metoder mod Trump med J. Edgar Hoovers afpresningsmetoder. Christopher Steeles grove taktikker minder imidlertid også om den ligeledes af den britiske efterretningstjeneste inspirerede »Troopergate«-skandale, hvor det med en vis succes i begyndelsen af Bill Clintons præsidentskab blev forsøgt at fremstille ham som en hæmningsløs sexgalning, forarbejdet, så at sige, for den senere lancerede Lewinsky-affære, der havde til formål at ødelægge Clintons præsidentskab.

Det spektakulære i operationen mod Trump er imidlertid, at den britiske efterretningstjeneste og dens amerikanske modpart, der i årtier har arbejdet som »spøgelser« i det skjulte, nu er tvunget til at stille deres totale nøgenhed offentligt til skue. Den sidste dilettantiske påstand fra Steele, der i øvrigt også var en ledende aktør i afsløringen af korruptionsskandalen i FIFA og var den vigtigste MI6-agent i sagen om mordet på Litvinenko, demonstrerer de direkte interventioner i USA's interne anliggender på vegne af Det britiske Imperium, som blot er et synonym for begrebet »globalisering«.

Dette imperium er ikke det samme som nationerne USA eller Storbritannien; det er de oligarkiske kræfter, der får opfyldt deres krav om magten fra det neoliberale, transatlantiske finanssystem og det militære forsvar af den unipolære verdensorden, og som er fuldstændigt ligeglade med de undersåtters ve og vel, der tilfældigvis også bor i deres stater. Det er mod dette imperium, at der er en global revolution i gang, og som er kommet til udtryk i både Brexit, i Trumps valgsejr og i nejet til Renzis folkeafstemning i Italien.

Påstanden om, at Putin har stjålet valgsejren fra Hillary Clinton, eller at han også vil blande sig i de kommende valg i flere europæiske stater, er et desperat forsøg fra dette synkende imperiums side på at bevare fortolknings-overhøjheden.

Imens vokser det nye paradigme frem i form af en ny, økonomisk verdensorden, hvor BRIKS-staterne og Kinas politik med Den nye Silkevej tilbyder et win-win-samarbejde til alle verdens nationer, hvor alle kun kan vinde gennem gensidig fordel. Såfremt det lykkes for Trump at samarbejde med denne nye kombination, hvilket man først vil få at se, når han er indsat i embedet, kunne en ny æra for menneskeheden begynde, hvor suveræne nationer samarbejder om et skæbnefællesskab for menneskehedens fremtid, og hvor imperiets æra bliver henlagt.
Oxfam Globale Velfærdsrapport:
de 8 rigeste = de 3,6 mia. fattigste

16. jan., 2017 – Ifølge en netop publiceret rapport fra den britiske NGO, Oxfam, »er svælget mellem de superrige og den fattigste halvdel af den globale befolkning skarpere end tidligere antaget, med blot otte personer, der ejer lige så meget rigdom, som 3,6 mia. mennesker tilsammen«. For et år siden skulle der 62 af verdens rigeste mennesker til at udgøre det samme som halvdelen af planetens befolkning. Disse otte personer omfatter seks amerikanere, en mexicaner og en spanier; alle for nær en enkelt får deres rigdom fra finansaktiviteter eller fra informationsteknologi-sektoren.

Det er sandsynligt, at disse otte personer ikke er blevet så meget rigere, men – som det ses at den uafbrudte tidevandsbølge af flygtninge, der strømmer ind i Europa fra briternes, saudiernes og Obamas krige, eller fra det igangværende folkemord i Yemen – så er et udsnit af verden blevet meget fattigere.

Oxfam-rapporten, der har timet sin publikation til at falde samtidigt med den årlige samling af de globale, politiske eliter og forretningseliter i Davos, Schweiz, dokumenterer virkningerne i den virkelige verden af imperiepolitikken med »langvarige krige«.

»Ifølge Forbes-listen«, siger rapporten, »er grundlæggeren af Microsoft, Gates, den rigeste person, med en nettoværdi på $75 mia. De andre er, efter rangfølge, Amancio Ortega, den spanske grundlægger af modehuset Inditex, finansmanden Warren Buffett, den mexicanske forretningsmagnat Carlos Slim Helu, Amazon-bossen Jeff Bezos, Facebook-skaber Mark Zuckerberg, Oracles Larry Ellison og Bloomberg, New Yorks tidligere borgmester.«

Oxfam rapporterede ligeledes, at indtægterne for verdens 10 største selskaber overstiger de samlede indtægter for 180 nationer.

Dette er frugterne af det gamle paradigme, der nu bliver afvist i nationale valg og erstattet af BRIKS-paradigmet med udvikling gennem Den Nye Silkevej.

Foto: Citat af Mahatma Gandhi: ’Fattigdom er den værste form for vold’.

Til refleksion.
Kinas præsident Xi understreger betydningen af
BRIKS-samarbejdet i brev til BRIKS-lederne

Søndag, den 1. januar, 2017 – I et brev til de fire andre BRIKS-ledere opfordrede præsident Xi Jinping de fem lande til at intensivere deres partnerskab i det kommende år, for en lysere fremtid. »BRIKS-samarbejdet, en model for samarbejde mellem fremvoksende markeder og udviklingslande, har bragt fordele til befolkningerne i BRIKS-landene og ydet store bidrag til at styrke den globale, økonomiske vækst, forbedre den globale styrelse og promovere demokratiseringsprocessen i de internationale relationer«, skrev Xi til lederne af Brasilien, Rusland, Indien og Sydafrika. I BRIKS-samarbejdets andet årti, der indledes i 2017, vil BRIKS-nationerne gøre større fremskridt i deres samarbejde og spille en større rolle i internationale anliggender, sagde den kinesiske præsident. »Konfronteret med voksende usikkerhed og ustabilitet i den internationale situation må BRIKS-landene styrke solidaritet og samarbejde og beskytte fælles interesser.«

BRIKS-topmødet, der vil blive afholdt i Xiamen, Kina, i september måned, vil have fire aspekter: en intensivering af pragmatisk samarbejde for fælles udvikling; styrkelse af global styrelse for i fællesskab at imødegå udfordringer; gennemførelse af mellemfolkelige udvekslinger for at konsolidere offentlighedens støtte til samarbejde; og promovering af opbygning af mekanismer til etablering af et bredere partnerskab. »I overensstemmelse med en åben, inkluderende og win-win-ånd i BRIKS vil Kina arbejde sammen med andre BRIKS-lande for at gøre Xiamen-topmødet til en succes og avancere BRIKS-samarbejdet til et nyt niveau«, sagde Xi.

Foto: BRIKS-lederne fra det 8. BRIKS-topmøde i Goa, Indien, 15.-16. okt., 2016, fra venstre: Jacob Zuma, Sydafrika; Xi Jinping, Kina; Narendra Modi, Indien; Vladimir Putin, Rusland; Michel Temer, Brasilien.
Putin sender nytårshilsner til lederne af Japan,
Tyrkiet, BRIKS og nyvalgte præsident Trump

31. dec., 2016 – Den russiske præsident Vladimir Putin sendte nogle bemærkelsesværdige nytårsbudskaber til lederne af Japan, Tyrkiet, BRIKS og den nyvalgte præsident for USA.

I sin hilsen til den japanske premierminister Shinzo Abe bemærkede Putin med tilfredshed de betydelige fremskridt i de russisk-japanske relationer i 2016.

»De konstruktive forhandlinger i Rusland, Peru og Japan har muliggjort betydelige fremskridt i løsningen af vigtige spørgsmål på den bilaterale dagsorden«, sagde Putin og udtrykte håb om et fortsat samarbejde for at opbygge reelle partnerskabsrelationer mellem Rusland og Japan.

Idet han forbigik præsident Barack Obama, sendte Putin et lykønskningstelegram til nyvalgte, amerikanske præsident Donald Trump. Kremls presseerklæring lød: »I sit lykønskningsbudskab udtrykte Ruslands statsoverhoved håb om, at, efter Trumps overtagelse af præsidentembedet i USA, de to stater på en konstruktiv og pragmatisk måde vil være i stand til at tage reelle skridt til at genoprette mekanismer for bilateralt samarbejde inden for diverse felter og bringe interaktionen på den internationale scene til et kvalitativt nyt niveau. Alvorlige globale og regionale udfordringer, som har konfronteret vore lande i de senere år, bekræfter på en levende måde, at de russisk-amerikanske relationer fortsat er en vigtig faktor i at sikre stabilitet og sikkerhed i nutidens verden.«

Ifølge TASS lykønskede Putin BRIKS-partnerne og udtrykte tillid til, at Rusland og dets partnere i den uformelle sammenslutning vil fortsætte med meningsfuld interaktion på bilateralt grundlag og inden for rammerne af diverse organisationer og fora.

Den kinesiske leder Xi Jinping og den russiske præsident sendte hinanden nytårshilsner med håbet om udvidet samarbejde.

»I det nye år har jeg til hensigt at arbejde hånd i hånd med Dem for at være med til at bevare tætte kontakter på højt niveau, styrke strategisk og politisk tillid, samarbejde om at integrere det Økonomiske Silkevejsbælte og EAEU [Eurasisk Økonomisk Union], og intensivere praktisk samarbejde«, lyder Putins budskab til Xi.

Xi Jinping har ligeledes til hensigt at gennemføre strategisk samarbejde i internationale anliggender og opretholde stabiliteten i det omfattende, strategiske partnerskab mellem Beijing og Moskva.

Putin »mindedes varmt det bilaterale møde under BRIKS-topmødet i Goa [Indien] og bekræftede sin beredvillighed til at fortsætte den meningsfulde dialog og det konstruktive, fælles arbejde for at styrke det russisk-brasilianske, strategiske partnerskab«, sagde Kremls pressetjeneste. Han indbød også præsident Michel Temer fra Brasilien til at tage imod en »stående invitation til ham til at besøge Rusland som et statsbesøg«.

I sit budskab til Indiens præsident Pranab Mukherjee og republikkens premierminister Narendra Modi bemærkede Putin, at det forgangne år var succesfuldt mht. relationer mellem Rusland og Indien, og han udtrykte håb om, at 70-års jubilæet for etableringen af diplomatiske relationer mellem Rusland og Indien, som falder i 2017, »vil blive markeret gennem en optrapning af produktivt, bilateralt samarbejde inden for mange sfærer«.

Det russisk-sydafrikanske møde under BRIKS-topmødet i Goa bekræftede, at bilaterale relationer udviklede sig succesfuldt i en ånd af omfattende, strategisk partnerskab, sagde den russiske præsident i sin lykønskning til Sydafrikas præsident, Jacob Zuma.

I en nytårshilsen til den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan sagde Ruslands Vladimir Putin, at Ankara og Moskva vil fortsætte med at arbejde på »afgørende spørgsmål på den regionale og internatonale dagsorden«. Putin sagde, at han er overbevist om, at de to lande »forsat vil arbejde produktivt sammen for at styrke bilaterale bånd og aktivt vil samarbejde omkring løsning af afgørende spørgsmål på den regionale og internationale dagsorden i begge landes interesse og i overensstemmelse med at sikre sikkerhed og stabilitet i Eurasien.«
Afrika har presserende behov for, at Amerika atter bliver stort

Et nytårsbudskab til nyvalgte præsident Trump og det amerikanske folk.

Af R.P. Tsokolibane, LaRouche-bevægelsen, Sydafrika.

23. dec., 2016 – Mit navn er Phillip Tsokolibane, talsmand for LaRouche-bevægelsen her i Sydafrika. Med min hilsen til Dem, nyvalgte præsident Donald J. Trump, og til det amerikanske folk, mener jeg at give udtryk for mine sydafrikanske medborgeres, og alle afrikaneres, håb for Deres succes.

Hr. Trump: De indtager embedet på en international bølge af folkelig modstand mod, og afvisning af, den magtfulde elite, der har kontrolleret det kollapsende, transatlantiske finansimperium og dets mislykkede politik, som har efterladt det meste af verden, inklusive store dele af Deres egen nation, i økonomisk ruin. Præsident Barack Obamas to embedsperioders vildledelse har bragt Amerika ud på randen af militær konfrontation og mulig atomkrig med Rusland og Kina, hvilket ingen mentalt rask person ønsker. Obama har lanceret krige for regimeskift og støttet og bevæbnet terrorister og således myrdet befolkninger i en grad, der svarer til folkemord, over hele planeten. Jeg kan fortælle Dem ligeud, at USA under Barack Obama, hans klon (og Deres besejrede modstander) Hillary Clinton, samt Bush-klanen, hvis politik Obama kopierer, spottes i hele verden og her i Afrika for denne politik, og han støttes kun af det døende, angloamerikanske imperiums lakajer.

Men, med udgangspunkt i Øst, og under direktion af præsidenterne Putin i Rusland og Xi i Kina, kommer der betydningsfulde initiativer, der, hvis de bliver forstået korrekt, og De selv og det amerikanske folk tilslutter sig dem, kan omstøde forbandelsen med en Obama, som i realiteten ikke er andet end en marionet for det onde britiske monarki og dets oligarkiske følge. Vi har nu, i bogstavelig forstand, mulighed for at opbygge en ny fremtid for menneskeheden – en fremtid, der hurtigt kan føre til en ny æra med samarbejde mellem nationer – og som således gør en ende på geopolitik og en konkurrence, der sætter folk og nationer op imod hinanden, til fordel for de degenererede monetarister og deres pengeimperium. Vi må gøre hele menneskeheden rig i en fremtid med kreative opdagelser, med gennembrud inden for videnskab, der vil være drivkraft for civilisationen som helhed hen imod kæmpe spring for fremskridt.  

En sådan verden kunne indtil for nylig kun store mænd drømme om, såsom jeres egen Martin Luther King, Jr., og vores fader, Nelson Mandela, men som Wall Street og City of London konspirerede om at knuse.

Skabelsen af BRIKS-alliancen, af hvilken mit land er det stolte medlem, med dets forpligtende engagement til at udstede massive mængder kredit til det, der kaldes storstilet ’infrastruktur-udvikling’, som i Kinas ’Bæltet-og-Vejen’, er podekrystallen til et nyt, globalt system, et system, der gør en ende på den påtvungne underudvikling i Afrika og andetsteds. Denne politik er helt igennem amerikansk i sin oprindelse og er baseret på Det Amerikanske System for Fysisk Økonomi, som blev udarbejdet af jeres første finansminister, den store Alexander Hamilton (se hans Fire Rapporter til Kongressen)[1]; han forstod, at al værdi skabes gennem den uophørlige forbedring af den produktive, menneskelige arbejdskraft. Det er den førende, moderne fortaler for Hamiltons system, verdens førende fortaler for fysisk økonomi, statsmanden Lyndon LaRouches udtrykkelige politik.

Lyndon LaRouches moderne ’opdatering’ af Hamilton, som fremlægges i hans ’Fire Love’, afviser det monetaristiske systems behandling af mennesker som dyr, som en hjord, der skal udtyndes af en selvudnævnt elite, og gør i stedet den uophørlige realisering af menneskets skabende potentiale til universets fremmeste kraft for forandring til det gode. Regering – alle regeringer – må handle ud fra det princip, som er omdrejningspunktet i jeres egen Forfatning: at al politik må tjene det almene vel, nu, ved at handle nu for at forbedre de fremtidige vilkår for alle mennesker, og ikke blot for en dekadent, oligarkisk elite.

Det, som kineserne og russerne i realiteten foreslår, er en politik for gensidig fordel og forbedring, der tjener princippet om det almene vel, hvis moderne forsvar kan spores direkte til det arbejde, som hr. LaRouche og hans hustru, ’Silkevejsladyen’, Helga Zepp-LaRouche, har udrettet i løbet af de sidste 50 år. Som jeg sagde, så er dette i realiteten en ’amerikansk’ politik i traditionen efter Hamilton, Henry Carey, Abraham Lincoln og, i sidste århundrede, Franklin Roosevelt og John Kennedy.

Det er i sandhed ikke blot i Amerikas virkelige interesse, men også dets historiske mission, som er testamenteret os af Hamilton og jeres grundlæggende fædre, for at lede den globale revolution imod britisk monetarisme og dets kvægrøgter-politik, hvilken sidstnævnte politik uvægerligt fører til befolkningsmæssig kollaps, fordi en sådan anti-human økonomi aldrig vil kunne støtte og opretholde selv det nuværende befolkningsniveau, især under et finanskollaps' betingelser. I dag konfronteres Afrika, med mindre en sådan politik omstødes, med et overlagt og forudsigeligt folkemord på en skala, der ville gøre den britisk-skabte, unaturlige skabning, Adolf Hitler, grøn af misundelse. Vi i Afrika anser de nye initiativer, der kommer fra BRIKS-medlemmerne Rusland og Afrika, for anvendelse af kernekraft og anden infrastruktur, som værende ikke blot ønskværdige, men afgørende for vores overlevelse.

Men hvis vi skal finde vej til en fremtid med fred og fremgang, må vi henvende os til Dem, hr. Trump, og til Deres store, amerikanske republik, og kræve, at I også er med til at løfte os bort fra afgrunden, der vinker forude. Vi afrikanere trygler ikke. Vi beder ganske enkelt om, at I atter påtager jer den storhedens kappe, som jeres nation skabtes til at bære, i en revolution mod trældom for britisk imperialisme. Lad Amerika, sammen med verdens andre store, kontinentale magter, Rusland og Kina, slutte sig til at sætte menneskets kreative udvikling i centrum for en ny æra med fred og udvikling, og vi vil få begge dele.

I 1980’erne, da Lyndon LaRouche stillede op til præsident for jeres nation, fremlagde han et budskab over tv, der beskrev en fremtidig koloni for jordboere på Mars, anført af en kvindelig, amerikansk forsker. Dette udtryk for en mission for menneskeheden blev knust af de successive Bush-regeringer og deres klon, Obama-regeringen, som har ødelagt jeres bemandede rumprogram. Men tiden er inde til atter at drømme store drømme og til at anbringe mennesket uden for og væk fra denne lille planet og ind i universet, i søgen efter nye opdagelser og ny viden. Det er mit håb, at, med hjælp fra det amerikanske folk, kan denne ’kvinde på Mars’ blive afrikaner!

Idet vi rækker hånden frem til venskab, forstår vi afrikanere – især på denne tid af året, hvor vi reflekterer over vores menneskelighed og menneskets grundlæggende godhed – at jeres hjælp til os, og til andre i verden, der har hjælp behov, også vil hjælpe jeres egen nation, ikke alene i et partnerskab for økonomisk udvikling, men på et spirituelt plan, idet vi alle bliver bedre mennesker. Det er således i ånden af denne universelle tid, at vi søger ’fred på Jord, og i menneskene velbehag’, i hele verden.

Jeg sender således mine hilsner til det amerikanske folk og minder dem om, at verden har brug for, at I bliver det store folk, som Hamilton, Lincoln, Franklin Roosevelt og Kennedy opfordrede jer til at være. Og jeg rækker hånden frem til Dem, nyvalgte præsident Trump, i venskab fra Afrika, og ønsker Dem succes med deres ofte erklærede mål, atter at gøre Amerika til den store nation, som var meningen med den, og som den må blive igen.

Ramasimong Phillip Tsokolibane, 23. december, 2016.

Foto: Fra BRIKS-topmødet i Brasilien, 2014: Statslederne Vladimir Putin, Rusland; Narendra Modi, Indien; Dilma Rousseff, Brasilien; Xi Jinping, Kina; Jacob Zuma, Sydafrika. Dilma Rousseff blev afsat ved et politisk kup i 2016; alle de øvrige er fortsat deres nationers ledere.

[1] Se hovedartiklen: ’Nyt kreditsystem’, http://schillerinstitut.dk/si/?p=15409

 
RADIO SCHILLER den 7. november 2016:
Det vigtigste efter valget i USA:
kampagnen for LaRouches Fire Økonomiske Love

Med formand Tom Gillesberg
Yemenitiske børn får håndbog i fysisk økonomi, BRIKS og den Nye Silkevej

24. okt., 2016 – Yemenitterne viser endnu engang deres legendariske evne til at hæve sig op over den barbarisme, som den saudiske aggression, støttet af Obama og briterne, udsætter dem for, ved at sætte kursen mod en lysere fremtid for deres nation og kommende generation. På samme tidspunkt, som BRIKS-topmødet fandt sted den 16. okt., og mens det amerikansk/britisk-støttede, barbariske bombardement fortsætter, sammenkaldte Yemens Kontor for Koordinering med BRIKS (YOBC) til et møde i hovedstaden Sana’a med ledere af Shawtab Foundation, et yemenitisk institut for beskyttelse af børn imod vold (http://svc-ye.org/en/), for at diskutere projektet om at sammensætte en håndbog for børn på basis af principperne for fysisk økonomi, BRIKS’ nye paradigme for tankegang og den kinesiske Nye Silkevejs win-win-koncept. I mødet deltog også fr. Lamia El-Aryani, generalsekretær for Yemens Øverste Råd for Barndom og Moderskab, et yemenitisk regeringsorgan med forbindelse til 14 ministre og funktioner direkte under premierministeren. wlb-arabicDette projekts aspekt om »fysisk økonomi« kommer fra de koncepter for fysisk videnskab, som de er blevet forklaret af økonomen Lyndon LaRouche og beskrevet i Executive Intelligence Reviews Specialrapport, »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen« (i særdeleshed Del II, der handler om »Målestokke for Fremskridt«). YOBC har rettighederne til at udgive EIR’s Specialrapport og havde afholdt ugentlige, offentlige læsninger af rapporten, hvor regeringsministre, tænketanke og NGO’er deltog, og som fik vidtstrakt dækning i de yemenitiske medier. (Rapporten findes i arabisk oversættelse)

YOBC-formand, Fouad Al-Ghaffari, udstedte en erklæring i anledningen og sagde:

»Håndbogen vil give de yemenitiske børn en særlig stemme, som er i harmoni med børnenes rettigheder i BRIKS-nationerne, gennem retten til at få den nødvendige viden og retten til at deltage, baseret på den Internationale Børnekonvention af 1992, UNICEF’s Uddannelse 2030 Rammeplan for Handling. Det er ligeledes en respons til det krav, som Schiller Instituttets præsident og ’Silkevejs-lady’, fr. Helga Zepp-LaRouche, har fremsat, om at stoppe de voldelige videospil, der fremprovokerer voldelig adfærd blandt den unge generation. Denne håndbog vil gøre det muligt for vore børn at bære ansvaret for missionen med at bygge den Nye Silkevej som en model for global udvikling, og i overensstemmelse med vedtagelsen i FN’s Udviklingsprogram af Kinas [udviklingsprogram], som kriterie for bæredygtig udvikling frem til år 2030. Som en del af Kontoret for Koordinering med BRIKS’ overvågning af BRIKS-topmødet 2016, hvor fokus er på etableringen af et finansielt system og et banksystem til infrastruktur og anden menneskelig udvikling, ønsker Kontoret at opfordre alle berørte parter til at bevilge en del af de finansielle resurser til programmerne for børns uddannelse og udvikling, fordi børnene er bærerne af de potentielle og fremtidige projekter til deres nations opbygning, baseret på et statsligt kreditsystem.«

Fr. Lamia El-Eryani er generalsekretær for regeringens Rådet for Barndom og Moderskab i Yemen, samt formand. Fr. El-Eryani opslog følgende erklæring på sin Facebook-side den 16. oktober:

»Samtidig med BRIKS’ 8. Topmøde, som vil blive afholdt her til morgen i Goa, Indien, blev der afholdt et møde mellem Shawtab Foundation og Kontoret for Koordinering med BRIKS, med det formål at introducere Kontorets idé om ’Perleprojektet’. Mødet handlede om spørgsmålet om lanceringen af ’Yemenitiske børneledere for BRIKS’, som vil være under Shawtab Foundations paraply og blive sponsoreret af det Øverste Råd for Barndom og Modeskab, i samarbejde med Kontoret for Koordinering med BRIKS. Kontoret for Yemenitiske Børneledere for Koordinering med BRIKS vil sammensætte et særligt program, baseret på BRIKS’ økonomiske paradigmes solide principper, i en yemenitisk sammenhæng, på en måde, der vil skabe en særlig stemme for Yemens børn, der er i overensstemmelse med den Internationale Børnekonvention for børns rettigheder, og med principperne i UNICEF’s Uddannelse 2030 Rammeplan for Handling. Vi ønsker Yemens børn tillykke! Vi ønsker de tre partnere i dette betydningsfulde og seriøse initiativ tillykke!«

sanaa-yemen»Perleprojektet« har taget navn efter Helga Zepp-LaRouches løfte om at gøre Yemen til en smuk perle i den Nye Silkevejs perlekæde, som deltagerne fremførte i en resolution ved Schiller Instituttets Berlin-konference, 25.-26- juni, 2016.

Yemens hovedstad, Sana’a.

Titelfoto: 

Fouad al-Ghaffari oplæser YOBC’s hensigtserklæring for sit arbejde for at udbrede kendskabet til EIR-rapporten, »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«, BRIKS samt fysisk økonomi i Yemen, i videoen, »At konfrontere aggressoren med håb for fremtiden«, (engelsk), herunder følgende punkt om en håndbog for børn:

»- At underskrive en særlig protokol med Kontoret for Koordination med ikke-statslige organisationer (NGO’er) for Børneforsorg med det formål at udarbejde og udgive en Håndbog for Børn om Den Nye Silkevejs-rapport.«
ATT. Amerikanere: En global omorganisering er i gang.
LaRouchePAC Internationale webcast, 21. oktober, 2016.
Dansk uddrag.

Uddrag af LaRouchePAC Internationale webcast, 21. oktober, 2016.

Efterfølgende kan udskrift af hele webcastet læses på engelsk.

Matthew Ogden: Vi vil begynde med en kort gennemgang af verdenssituationen; men vi har også et særligt ’traktement’ til jer i dag, som er at give jer de redskaber, I behøver for at blive de aktivister, som I må være for at gå med i vores presserende mobilisering omkring LaRouches Fire Love.

Men til en start mener jeg, at vi kan bedømme vores situation som følger: Til trods for valggalskaben, som virkelig dominerer den gennemsnitlige amerikaners psyke lige nu, og, tror jeg, som forårsager en hel del psykologisk trauma, så er den virkelige, store historie den, at den globale omorganisering nu skrider frem. Vi ser noget, som er hidtil uset i nyere historisk tid. Denne globale omorganisering af historiske proportioner er åbenlys for alle at se. Den finder virkelig sted langs linjerne af det, som hr. og fr. LaRouche i årtier har ført kampagne for, omkring et nyt, økonomisk og strategisk paradigme for planeten. Dette sås i meget skarpe vendinger, som helt sikkert overraskede mange folk i Obama-administrationen, med den filippinske præsident Dutertes besøg i Kina; hvor han, i meget klare vendinger, meddelte, at han skiftede kurs, og skiftede Filippinernes kurs, hen imod det, han kaldte »Kinas ideologiske strømning«, og ligeledes Ruslands. Dette er blot det seneste i et mønster af lande, der engang ansås for at være solide og indiskutable, amerikanske allierede, og som skifter kurs og kommer på linje med BRIKS, det Nye Paradigme og perspektivet for den Nye Silkevej. Det skal siges, at dette ikke er et spørgsmål om, hvem, der bliver præsident om tre uger eller tre måneder; men det er i virkeligheden et spørgsmål om, hvem, der har været præsident i de seneste syv et halvt år.

Dette er, på trods af alt det, Obama forsøger at gøre krav på, i form af hans store, økonomiske successer osv., Obamas sande eftermæle på verdensscenen. Pointen er, at disse nationer, der ser den disintegration, som nu finder sted i Europa og i det transatlantiske system, samt spredningen af kaos og evindelige krige og terrorisme osv.; disse nationer har set, at der findes et alternativ derude, som nu er fremme på bordet; og det er et både økonomisk og strategisk levedygtigt alternativ, der er vokset frem. De er ved at beslutte at springe med om bord og opgive dette døde og døende system; og i stedet gå med i et nyt paradigme, som klart viser sig at være fremtidens bølge.

Det bør understreges, at dette på ingen måde er en ekskluderende, geopolitisk blok, og heller ikke er en slags forældet geopolitik i kynisk koldkrigs-stil. Som Xi Jinping gentagne gange har sagt, så er dette et fuldstændigt nyt paradigme for internationale relationer, og det er et »win-win«-paradigme; det er noget, som alle kan tilslutte sig, inklusive USA – som Xi Jinping udtrykkeligt har indbudt, under en fælles pressekonference med Obama for næsten to år siden. Obama afviste det; men det betyder ikke, at USA ikke kan gå med i dette nye paradigme.

Det er vores ansvar, og det er vores job at skabe præcis dette dramatiske skift i amerikansk politik. Det bringer os frem til denne afgørende kampagne omkring den mobilisering, som vi nu er engageret i, for at få LaRouches Fire Økonomiske Love vedtaget og sat i kraft, og for at vende tilbage til Alexander Hamiltons principper, som det forklares i hans fire, banebrydende økonomiske rapporter til Kongressen. Vi vil foretage en ny gennemgang af substansen i disse rapporter; og vi vil også præsentere jer for en ny kampagneside på vores handlingscenter (på LaRouchePAC’s hjemmeside), som vil give jer redskaberne til at gå med i denne mobilisering og til at opnå den form for fast baggrund, som I behøver til at aktivere jer selv omkring.

Men før vi kommer til det, så er der et par afgørende udviklinger, der er sket blot inden for de seneste par timer – 24 timer eller mindre – omkring LaRouche-bevægelsens aktiviteter, både her i USA og internationalt. For det første, så er de første rapporter om en begivenhed i Tyskland, der stadig er i gang, ved at løbe ind; et Schiller Institut-seminar, der finder sted lige nu i Essen. Et seminar med 80 deltagere; med folk, der deltager, og med en hovedtale af Helga Zepp-LaRouche, hvor hun understreger denne dramatiske omorganisering og nødvendigheden af, at Europa går med i den Nye Silkevej. Højtplacerede repræsentanter deltog i begivenheden. De navne, vi foreløbig har fået, er: en embedsperson fra den Kinesiske Ambassade i Berlin, Tyskland; en repræsentant fra en førende, kinesisk tænketank, Kinesisk Institut for Internationale Studier; en repræsentant fra Etiopien; og også nogle eksperter fra den teknologiske sektor – en ekspert i maglev-teknologi, en ekspert i laserfysik og flere andre personer af denne kaliber. Vi vil få flere rapporter om begivenheden, og en audio af begivenheden vil blive tilgængelig, forhåbentlig ved dagens slutning, som I kan lytte til.

Der har også fundet en meget spændende begivenhed sted, som foregik i går aftes i New York City; hvor Jason Ross, medlem af LaRouchePAC Videnskabsteam, var inviteret til at fremlægge en meget detaljeret gennemgang af dette Nye Paradigme, den Nye Silkevej, BRIKS-perspektivet og alle de store infrastrukturprojekter, der er i dette program, ved et møde i New York-afdelingen af det Amerikanske Civilingeniør-Selskab. Jason Ross var hovedtaler ved denne begivenhed, med en detaljeret præsentation, før middagen, af udviklingen med Suezkanalen i Egypten, og ligeledes en endnu mere detaljeret gennemgang, efter middagen, af hele perspektivet med den Nye Silkevej og dennes implikationer mht. en potentiel fremtid med Verdenslandbroen. Dette var et meget aktivt forum med nogle højt kvalificerede ingeniører, der var engageret i en meget livlig og aktiv dialog. Så videoen af denne begivenhed vil forhåbentlig også blive tilgængelig på et tidspunkt; og vi vil også have en rapport om dette.

Jeg tror, dette giver jer en forsmag på præcis den form for aktiviteter, som vi hele tiden må være engageret i; og hold jer gevinsten for øje, som er det økonomiske program med LaRouches Fire Love efter Hamiltons principper. For, vi befinder os midt i en historisk omorganisering af globale proportioner, og som vil bestemme fremtiden for den kommende menneskehed.

Jeg tror, vi kan gå over til at diskutere disse ting, og så vil vi også, på et tidspunkt i udsendelsens forløb, præsentere denne nye kampagneside.

Engelsk udskrift:

LaRouche PAC Friday Webcast, October 21, 2016

           USE THE ACTION CENTER ON LAROUCHEPAC.COM
            TO MOBILIZE EVERYONE — EVEN YOURSELF!

        MATTHEW OGDEN:  Good evening, it's October 21, 2016.  My
name is Matthew Ogden and you're joining us for our weekly
broadcast here on larouchepac.com on Friday evening for our
weekly webcast.  I'm joined in the studio by Benjamin Deniston —
my colleague from the LaRouche PAC Science Team; and via video by
two members of the Policy Committee: Bill Roberts from Detroit,
Michigan; and Diane Sare from New York City.  We're going to
begin with a brief overview of the world situation; but we also
have a special treat for you tonight, which is to give you the
tools to become the activist that you need to be to join us in
our urgent mobilization around LaRouche's Four Laws.
        But just to begin, I think we can situate ourselves as
follows:  Despite the election madness which is really dominating
the psyche of the average American right now, and I think causing
quite a bit of psychological trauma, the real story is the global
re-alignment that is now in progress.  We are looking at
something which is unprecedented in recent historic memory.  This
global re-alignment of historic proportions is obvious for anyone
to see.  It really is right along the lines of what Mr. and Mrs.
LaRouche have been campaigning for, for decades, around a new
economic and strategic paradigm for the planet.  This was seen in
very stark terms and which certainly caught a lot of people in
the Obama administration by surprise, with the recent trip by
Philippine President Duterte to China; where he announced in very
clear terms that he is re-aligning himself and re-aligning the
Philippines with what he called the "ideological flow of China"
and of Russia, too.  I think this is just the latest in a pattern
of countries which were once considered to be solid and
unquestioning US allies, re-aligning themselves with the BRICS,
the New Paradigm, the New Silk Road perspective.  It has to be
said that this is not a question of who is going to be President
in three weeks or three months; but this is really a question of
who has been President for the last seven and a half years.
        This, despite everything that Obama is trying to claim in
terms of his great economic successes and so forth, this is
really Obama's true legacy on the world stage.  The point is that
these nations, seeing the disintegration that's now happening in
Europe and the trans-Atlantic system and the spread of chaos and
perpetual war and terrorism and so forth, have seen that there is
an alternative out there that's now on the table; and it's a
viable alternative that's emerged, both economically and
strategically.  They are deciding to jump on board and abandon
this dead and dying system; and rather, join a New Paradigm which
is clearly demonstrating itself to be the wave of the future.
This should be emphasized that this is in no way an exclusive
geopolitical block, or some sort of old, cynical Cold War-style
geopolitics.  As Xi Jinping has repeatedly said, this is an
entirely new paradigm of international relations, and it's a
"win-win" paradigm; it's something which everybody can join,
including the United States.  Which Xi Jinping explicitly
extended the invitation for, at a joint press conference with
Obama almost two years ago.  Obama rejected it; but that does not
mean that the United States cannot join this New Paradigm.
        That's our responsibility, and it's our job to generate
precisely that dramatic change in US policy.  That brings us to
this crucial campaign around the mobilization that we are now
engaged in to institute Lyndon LaRouche's Four Economic Laws, and
to return to the principles of Alexander Hamilton, as was
elaborated in his four watershed economic reports to Congress.
We will be revisiting those in their substance; and we will also
be presenting you with a new campaign page on our action center,
which is designed to give you the tools to join that mobilization
and to obtain the kind of substantive background that you need to
activate yourself around that.
        But before we get to that, there's a couple of very crucial
developments that have occurred just in the last few hours — 24
hours and less — around the activities of the LaRouche Movement
both here in the United States and internationally.  First of
all, we are just now receiving the first reports of an event
which is still ongoing in Germany; a Schiller Institute seminar
which is occurring right now in Essen.  An eighty-person seminar;
people who are participating in this with a keynote speech by
Helga Zepp-LaRouche, where she emphasized this dramatic
re-alignment and the necessity of Europe to join the New Silk
Road.  There were very high-level representatives participating
in this event.  The names that we have so far, are: an official
from the Chinese Embassy in Berlin, Germany; an official from a
leading Chinese think tank, the Chinese Institute on
International Studies; a representative from Ethiopia; also some
experts in terms of the technology sector — an expert in maglev
technology, an expert in laser physics, and several other people
of that caliber.  We will be receiving more reports on that, and
the audio of that event will be made available, hopefully by the
end of the day today, for you to listen to.
        Also, we had a very exciting event that happened just last
night in New York City; where Jason Ross, a member of the
LaRouche PAC Science Team, was invited to present a very in-depth
overview of this New Paradigm, the New Silk Road, the BRICS
perspective, and all of the great infrastructure projects that
are coming out of that program, to a meeting of the New York
division of the American Society of Civil Engineers.  Jason Ross
was the featured speaker at this event, with a pre-dinner
presentation in detail on the Suez Canal developments in Egypt,
and also an after-dinner more in-depth overview of the entire New
Silk Road perspective and what this implies in terms of a
potential future with the World Land-Bridge.  This was a very
active forum, with some very highly qualified engineers engaging
in a very excited and active dialogue.  So hopefully, the video
of that will also be available at a certain point; and we will
have a report on that.
        But I think that just gives you a flavor of exactly the kind
of activities that we need to keep engaged in; and keep our eyes
on the prize around this Hamiltonian-LaRouche Four Laws economic
program.  Because we are in the midst of an historic re-alignment
of global proportions, which will define the future of humanity
to come.
        So, I think we can have a little bit of a discussion on
that, and then we will also present this new campaign page which
I mentioned, at a certain point during this broadcast. We're going to
begin with a brief overview of the world situation; but we also
have a special treat for you tonight, which is to give you the
tools to become the activist that you need to be to join us in
our urgent mobilization around LaRouche's Four Laws.
        But just to begin, I think we can situate ourselves as
follows:  Despite the election madness which is really dominating
the psyche of the average American right now, and I think causing
quite a bit of psychological trauma, the real story is the global
re-alignment that is now in progress.  We are looking at
something which is unprecedented in recent historic memory.  This
global re-alignment of historic proportions is obvious for anyone
to see.  It really is right along the lines of what Mr. and Mrs.
LaRouche have been campaigning for, for decades, around a new
economic and strategic paradigm for the planet.  This was seen in
very stark terms and which certainly caught a lot of people in
the Obama administration by surprise, with the recent trip by
Philippine President Duterte to China; where he announced in very
clear terms that he is re-aligning himself and re-aligning the
Philippines with what he called the "ideological flow of China"
and of Russia, too.  I think this is just the latest in a pattern
of countries which were once considered to be solid and
unquestioning US allies, re-aligning themselves with the BRICS,
the New Paradigm, the New Silk Road perspective.  It has to be
said that this is not a question of who is going to be President
in three weeks or three months; but this is really a question of
who has been President for the last seven and a half years.
        This, despite everything that Obama is trying to claim in
terms of his great economic successes and so forth, this is
really Obama's true legacy on the world stage.  The point is that
these nations, seeing the disintegration that's now happening in
Europe and the trans-Atlantic system and the spread of chaos and
perpetual war and terrorism and so forth, have seen that there is
an alternative out there that's now on the table; and it's a
viable alternative that's emerged, both economically and
strategically.  They are deciding to jump on board and abandon
this dead and dying system; and rather, join a New Paradigm which
is clearly demonstrating itself to be the wave of the future.
This should be emphasized that this is in no way an exclusive
geopolitical block, or some sort of old, cynical Cold War-style
geopolitics.  As Xi Jinping has repeatedly said, this is an
entirely new paradigm of international relations, and it's a
"win-win" paradigm; it's something which everybody can join,
including the United States.  Which Xi Jinping explicitly
extended the invitation for, at a joint press conference with
Obama almost two years ago.  Obama rejected it; but that does not
mean that the United States cannot join this New Paradigm.
        That's our responsibility, and it's our job to generate
precisely that dramatic change in US policy.  That brings us to
this crucial campaign around the mobilization that we are now
engaged in to institute Lyndon LaRouche's Four Economic Laws, and
to return to the principles of Alexander Hamilton, as was
elaborated in his four watershed economic reports to Congress.
We will be revisiting those in their substance; and we will also
be presenting you with a new campaign page on our action center,
which is designed to give you the tools to join that mobilization
and to obtain the kind of substantive background that you need to
activate yourself around that.
        But before we get to that, there's a couple of very crucial
developments that have occurred just in the last few hours — 24
hours and less — around the activities of the LaRouche Movement
both here in the United States and internationally.  First of
all, we are just now receiving the first reports of an event
which is still ongoing in Germany; a Schiller Institute seminar
which is occurring right now in Essen.  An eighty-person seminar;
people who are participating in this with a keynote speech by
Helga Zepp-LaRouche, where she emphasized this dramatic
re-alignment and the necessity of Europe to join the New Silk
Road.  There were very high-level representatives participating
in this event.  The names that we have so far, are: an official
from the Chinese Embassy in Berlin, Germany; an official from a
leading Chinese think tank, the Chinese Institute on
International Studies; a representative from Ethiopia; also some
experts in terms of the technology sector — an expert in maglev
technology, an expert in laser physics, and several other people
of that caliber.  We will be receiving more reports on that, and
the audio of that event will be made available, hopefully by the
end of the day today, for you to listen to.
        Also, we had a very exciting event that happened just last
night in New York City; where Jason Ross, a member of the
LaRouche PAC Science Team, was invited to present a very in-depth
overview of this New Paradigm, the New Silk Road, the BRICS
perspective, and all of the great infrastructure projects that
are coming out of that program, to a meeting of the New York
division of the American Society of Civil Engineers.  Jason Ross
was the featured speaker at this event, with a pre-dinner
presentation in detail on the Suez Canal developments in Egypt,
and also an after-dinner more in-depth overview of the entire New
Silk Road perspective and what this implies in terms of a
potential future with the World Land-Bridge.  This was a very
active forum, with some very highly qualified engineers engaging
in a very excited and active dialogue.  So hopefully, the video
of that will also be available at a certain point; and we will
have a report on that.
        But I think that just gives you a flavor of exactly the kind
of activities that we need to keep engaged in; and keep our eyes
on the prize around this Hamiltonian-LaRouche Four Laws economic
program.  Because we are in the midst of an historic re-alignment
of global proportions, which will define the future of humanity
to come.
        So, I think we can have a little bit of a discussion on
that, and then we will also present this new campaign page which
I mentioned, at a certain point during this broadcast.

        DIANE SARE:  Good.  Well, I'll just add that what's come out
in the last days is the question of the Obama administration's
obsession with Lyndon LaRouche, through various of the Hillary
Clinton emails that have recently been released.  One, LaRouche
is mentioned over 40 times in these emails; in particular around
the question of Obamacare, which is just in its complete meltdown
phase.  I think they're trying to cover over the meltdown by
having doctors do 20 times more paperwork than they've already
been saddled with for their Medicare patients.  The whole thing
is insane; and what LaRouche had identified was that this was a
program like Adolf Hitler's T4 program to target these so-called
"useless eaters".  Ezekiel Emmanuel, Rahm Emmanuel's brother, who
was key in drafting the bill, in some of his writings made it
very clear that in his mind it was a real question; if a person
could not become a fully participating member of society, if they
were suffering dementia or other terminal illnesses, whether it
really was worth trying to save them at all financially, from a
dollar standpoint.  What happened — I'll just say to the credit
of the American people — is that in 2009, people may remember,
everybody came out with their pitchforks to skewer their
Congressmen; you had all of these completely raucous town hall
meetings in which the Congressmen were calling the police to
escort them home, because they were so afraid.  You had a quality
of fight.
        We also saw again a certain quality of fight around the
question of the Justice Against Sponsors of Terrorism Act
[JASTA], where the American people, led particularly by the
LaRouche Movement and the 9/11 Families, made it very clear that
there just are certain things that we are not willing to
tolerate; namely, the cover-up of who was responsible for
murdering Americans on that date, and the death toll in the
aftermath.  But I bring that up, because as Matt referenced early
on, there is enormous frustration, fear, and anxiety about the
fact that we have arguably the two worst candidates that we have
ever had in the history of this country; and we've had some
pretty bad ones.  People are thinking, "Well, how is this going
to work?  This is a disaster."
        I think people should also look at themselves, because: 1)
Had Bush been impeached when that was being discussed and was put
on the floor by Kucinich, and Nancy Pelosi took it off the table.
Had Cheney and Bush been impeached for all of their crimes — the
illegal wars, torturing people, and so on — you never would have
had an Obama administration.  The fact that Obama has not yet
been thrown out of office, when every single Tuesday he is still
holding meetings to decide who he is going to assassinate with
drones; and somehow this is not considered grounds to throw him
out and frankly put him in prison or put him in the criminal wing
of a mental institution or something.  In other words, that's the
cause of this crisis, not the so-called people who are before us
now in the elections.
        What we've seen in Manhattan is a shift; I think it's
dawning on people that perhaps if they want to change things,
they should start by changing themselves and changing the level
of their understanding and their thinking about what it means to
be a citizen in the United States.  We've started reading
Alexander Hamilton's original papers, which are posted now on the
website: "Report on Public Credit"; "Report on a National Bank";
"On the Constitutionality of a National Bank"; and "Report on the
Subject of Manufactures".  [We’re doing this] as a way of
qualifying ourselves to shape the policy of the nation.  This is
very important, because the United States in this way is
relatively unique; that is, the citizens of the United States do
have an enormous amount of power, which is not the same as what
you have in parliamentary systems.  The citizens are able, if
they are informed, to cause policy to be changed.
        That's why Obama's and Hillary's advisors were so freaked
out about Lyndon LaRouche.  Because LaRouche has demonstrated a
capacity through what he termed "the power of reason" to move the
American people.  We saw that with the concerts on September 11th
in memory of the 9/11 attacks; and we're seeing that now.  So, I
think this is a very important factor not to be left out of the
equation in terms of the shift which is occurring globally in the
direction of the BRICS.  Probably Bill or someone will something
[to say] about the situation in the Philippines, which I think is
remarkable in that regard, but we are absolutely I think in a
pre-revolutionary situation in the United States; and it's up to
us to put it in the proper domain.

        BEN DENISTON:  Because it's coming up now, I think it's
really worth just emphasizing for our viewers, for our
associates, for our activists that this issue around Mr.
LaRouche's role in the Obama campaign is just typical of what
makes Mr. LaRouche and our movement so unique.  Mr. LaRouche
acted in the future; he didn't respond, he didn't wait for the
kill lists to come out.  He didn't wait for Obamacare to be fully
demonstrated as it's being demonstrated now with people's rates
going up; the care people are getting is collapsing.  Even Bill
Clinton, who's been completely shackled under the Hillary/Obama
policy, came out saying this thing is insane and then backed down
from that when he was asked about it; but it's on video, you can
see it.  [LaRouche] didn't wait for that; he came out right way
and didn't just say it was going to be bad.  He said, "This is a
Hitler policy."  He forced the issue {before} it came up.  And
the reason why we put the Obama administration on its heels from
Day One, is because Mr. LaRouche took the lead; and didn't say,
"Oh, well this is the first black President, so we have to be
polite.  He's a Democrat, so we have to be polite."  He said,
"No, we can see now, this guy's going to implement a killer
policy, so we're going to call him out on the principle, on the
hardest level of the reality of what he's doing. This is a Hitler
healthcare policy. We're going to force the issue, and take the
fight to him right up front." That's what makes our Movement
effective. We act in the future, we don't wait for events to
come, and respond to them. We act on what the future is going to
be and what it needs to be.
        I think that's a really important precedent for what we're
facing right now, again, in this insanity around the "election
process," this Jerry Springer Show repeat of these "debates."
We're not responding to that. We're responding to the future, to
reality, what we're talking about with the world {shifting},
completely towards China's leadership on this New Paradigm, on
the absolute necessity for LaRouche's Four Laws for this
Hamiltonian program to save the United States.
        Those are the issues that are going to shape the future, not
responding to how ridiculous these debates are, who's saying
what. [With] the level of insanity going on in the United States
right now, it's worth instilling in people a sense of how you
actually fight to change history. It's this kind of process. It's
taking the lead, based on where history is moving, where society
is moving, what are the actual underlying principles driving the
process forward? — and acting on those, acting on the future,
not responding.
        Mr. LaRouche is mentioned in the Hillary Clinton emails.
That's no surprise. He came out, right out front, and forced the
issue, and drew the line, and that's been a critical factor in
ensuring the Obama administration didn't go full-scale Hitler
policy, even though they've gone that [way] to a very large scale
across many domains — healthcare, foreign policy, etc. But
that's leadership! That's what we're doing. That's why people
need to drop everything and work with our Movement more closely
and really get involved in our campaign, especially on this
Hamiltonian program. Because that's what's going to matter. Not
who has the best commentary on what's happening today, or
yesterday, or last week, but who's got an idea for where we need
to go and how to make that happen.

        OGDEN: The other thing that you can measure, in terms of
what the Obama Presidency has been, is how much closer to World
War III are we right now, than we were when Obama entered office.
If you look at the progression of history since the overthrow and
killing of [Libya’s Muammar] Qaddafi, and the spread of that
policy throughout North Africa and the Middle East, and the
attempt to do the same thing in Syria and elsewhere, {how much
closer we actually are}, right now, to an eruption of what would
become, in a very short period of time, thermonuclear war. And
this is being acknowledged by {everybody}, I mean [former
President of the Soviet Union Mikhail] Gorbachov, Kissinger,
people who you would not necessarily expect. It's a very
dangerous prospect.
        Americans should {resent} the fact that they're really being
{set up} by this election campaign, where there is a new
McCarthyism almost which is being instituted against the American
people, where if you question the no-fly zone [proposal for
Syria] or this Russia bashing propaganda or any of these
policies, then you are automatically classified as "Oh well, you
must be a Trump supporter," which is a ridiculous. Americans
should {resent} that kind of situation, and should say, "No!
Absolutely not. Not in our name. We do not accept being used and
manipulated into this kind of new Cold War, but really World War
III kind of program." It must be said that over the last 7-1/2
years, we have gotten perilously close to that threat. Again, Mr.
LaRouche was quite outspoken and quite explicit on that from the
very beginning. As soon as the Libya invasion happened, and as
soon as the death of Qaddafi occurred, Mr. LaRouche was on record
saying this is taking us down the slippery slope towards World
War III.

        BILL ROBERTS: I would also emphasize that there have been
important Presidential elections. There have been Presidential
figures who were effective such as Franklin Roosevelt, largely
because their Presidential campaigns were actually used to create
a current of real leadership in the population to be ennobled and
encouraged to fight. We haven't had an election like that for
years. There hasn't been a figure like that running for
President. Mr. LaRouche ran, literally, all of his [Presidential]
campaigns in this way, to educate and build up a constituency for
policies.
        Obviously [the current] election process is the complete
opposite. It's a psychological warfare operation on the
population. But we have an opportunity to create and educate the
kind of current of citizenry that can actually win the policy
fight, despite how insane this election is. This should be one of
the lessons of what Putin has effectively done, what Xi Jinping
[has done], this entire BRICS process. We have to actually build
up a capacity within the population to respond, now, on the basis
of knowing exactly what to do, to implement an economic solution.
        That's the Fourth Branch of government. That is the sense in
which Mr. LaRouche actually has been the Presidential figure
during this period. These emails, the process that's been
unleashed in the BRICS, has largely come out of Mr. LaRouche's
and Helga's life's work to educate the world on the principles of
economics, real economic development. Americans just have to be
encouraged to locate their responsibility and their duty in
something which is much, much higher that just voting in an
election. That doesn't require any courage at all. The fight for
ideas {does} require a little bit of courage, because we have to
challenge people to face their fears and confront the crisis that
requires specific qualities of ideas.

        OGDEN: Along the lines of exactly that "quality of ideas,"
our last two webcasts, here, the previous two Fridays, have been
focused around Mr. LaRouche's Four Economic Laws, and Alexander
Hamilton's four economic reports. We've really encouraged you, as
Diane said I think very correctly, "to qualify yourself as a
leading citizen in this campaign." And the way that you can
"qualify yourself" is to use that material to educate yourself
and to also engage in a mass-education process of the rest of the
American people.
        The average American citizen of that time, who Benjamin
Franklin proudly referred to as the "Latin farmer," was a very
literate, classically educated individual, who understood the
essential questions of the revolution, and prided themselves in
that. Hamilton educated those Americans about his ideas. He used
{The Federalist} letters. He used the media of his day — the
print media and otherwise.
        We're using the media of our day to do exactly the same
thing. That's what the LaRouche PAC website has been. It's been a
hub for that kind of self-education, and mass-education. The
community coming together around that kind of process,
nationally, is carried in the LaRouche PAC Action Center. On the
Action Center, we are proud to announce the launch, today, of a
new tool for you to use in that regard, and we're going to have a
little bit of a guided tour led by Ben Deniston, of this new
campaign page on our Action Center. This is on the
LaRouche-Hamilton Four Laws. We're going to walk you through that
here, but we also encourage you to immediately, on your own, get
onto this website, to sign up, and to be an active participant in
this new educational hub.

        DENISTON: We should be able to pull up the webpage for
people directly, so they can see it. What you'll see, if you're
newly visiting to the site, is right at the very top we have a
banner, advertising this new campaign page Action Center. This
could be, as Matt said, the hub, the mobilization center, to get
this policy through. If you don't see this banner, we will have
it featured in many other ways, including LaRouche's 4 Laws under
Our Policies. You can see this takes you immediately to a new
page, which is the landing page for this new campaign. Right
away, we're encouraging people — yourself, if you haven't done
so already, but if you have, encourage your friends, your
colleagues, your neighbors to do so — to sign up, to join the
mobilization. If you know LaRouche PAC, we're not just a news
service to throw things out to you; we're not just a commentary
service; we're a political {action} committee. We're putting the
emphasis on {action} in political action committee, and we're
asking {you} to make sure you get involved.
        We're doing stuff all around the country. Manhattan is a
major center of activity. We're leading the fight. But we also
have activity from around the nation, getting congressmen, labor
unions, state legislators, whatever groups, farm groups, all
kinds of organizations, on board in support of LaRouche's
economic reform program. We're asking you to get involved in that
process. Help make it happen, take action yourself. And its
starts here — on this page.
        If you return to the page, we can see that, right away,
there are three main sub-pages to this main landing page. On the
far left we see What You Can Do. If you simply click on that,
again, we're encouraging people to sign up, because the most
effective action activity is going to be in coordination with us,
nationally and, really, internationally. Again, we're running a
top-down coordinated campaign on this.
        But there's a series of measures that are being taken around
the country, and we're asking you to take also. There's a major
push to get elected officials on board with this, obviously.
There are bills to reinstate Glass-Steagall in both the House and
the Senate. That is a very straight-forward and easy task that
you can get your congressman to do — sign on to those bills, and
then push them to go farther, to understand the whole Hamiltonian
campaign. We'll get into that in a second. Intervene into local
meetings. Write a "Letter to the Editor." Under Print and
Distribute, we're going to feature, here, some leading material
which you can print out and take to these meetings and organize
with. So, these are some of the many things you can do.
        If you return back to the landing page, on the right side,
we're encouraging people to engage in a real social dialogue
around your activities. So, Report Back. We're going to be having
some breaking reports coming in, in just the coming days and
week. We've got some of the activity that Jason Ross was involved
in, which will be featured here, as was reported earlier. There's
other activity from Kansas, on major support from the Kansas
State Cattlemen's Association, in support of Glass-Steagall, and
LaRouche's program. Which is just a good illustration. If you go
out and organize these groups, people recognize that we need this
kind of reform, and we can bring these kinds of organizations on
board in support of this. So here is going to be our location to
report back, to comment on reports, to engage in discussion about
the campaign and the activity you are doing.
        Essential to this whole thing is the relevant background and
material you need to understand this campaign and to organize
around it. So, as you'll see, linked all over this page and the
sub-pages, including right here on the main landing page, the key
document is Mr. LaRouche's Four Laws paper. If you haven't read
this yet, this is a priority to read. You can access it directly
from here. It is a relatively short, very dense, very
well-composed presentation of the necessary program, in its
entirety. And it's the source of these Four Laws, four
components, but as Mr. LaRouche presents it.  If you understand
the necessity of this program, it's not four separate elements;
it's one policy, rooted in one scientific understanding of
economics.  Something rooted in Hamilton's work and developed
further by Mr. LaRouche in his work.  This is obviously the
central document to this entire campaign; and you can find it
linked all over the page.
        If you want more background, we have plenty of resources on
"Know the Full Story".  Some background on the crisis; again, Mr.
LaRouche's Four Laws paper linked multiple times.  And then
relative background on each of the Four Laws.  So, some of the
background needed for Glass-Steagall, for example; information
about the bills that currently exist in the House and the Senate.
Other resolutions and support for Glass-Steagall from all over
the country and internationally; if you haven't seen that, it's
quite impressive — the whole level of support already.  And
other relevant background, including some of the Obama campaign's
lies about Glass-Steagall; their Wall Street lies that it has no
relevance to the crash.  Something you've properly heard spread
throughout the media.  We debunk these kinds of things.  The
fraud of the Dodd-Frank issue, etc.  So again, relevant material
for people who are really organizing around this.
        Regarding the second policy point of Mr. LaRouche's Four
Laws — a Hamiltonian national banking system, again, we have
relevant background information for you here.  Mr. LaRouche's own
writings on the subject of national banking and credit, here and
featured in other locations, we have Alexander Hamilton's own
four reports to Congress; which as was mentioned by Diane and
Matthew, are a major focus of educating the American people on
the needed program today.  So again, we encourage to go directly
and actually read these reports; study them.  If you have
questions, or you want to get more information, engage with us.
The point is, we need people to understand the real roots of
American economics as Hamilton developed it and presented it; as
it was the founding core of our nation; and as Mr. LaRouche has
developed it to further degrees in the present period.  This is
what's needed in its entirety today.  Additional background on
how this Hamiltonian program has been brought to bear at multiple
points in the history of the United States: under John Quincy
Adams; under Abraham Lincoln; in certain degrees, under Franklin
Roosevelt operating under the constraints he could work in at the
time.  It's no secret to people who really know American history,
that this policy has returned repeatedly in any period of
economic recovery or upsurge.  That's what's needed today.
        Regarding the role of credit as Mr. LaRouche defined it,
specifically for the increases in the productive powers of labor
and the increases of energy flux density, we have some relevant
background material to understanding Mr. LaRouche's science of
physical economics and the role of credit in increasing these
critical metrics of real human economic progress.  So,
understanding Mr. LaRouche's concept of energy flux density,
understanding Mr. LaRouche's concept of the productive powers of
labor, this information is all available here for you to study;
some in video format, some in written form.  I would even
highlight Mr. LaRouche's own 1984 economics textbook, {So, You
Wish To Learn All About Economics?}; which is an excellent source
to understand the real science of economics as it is needed to be
understood today.
        And the fourth point, Mr. LaRouche highlights a science
driver program for fusion power and space exploration.  Again,
some background work from Mr. LaRouche directly on these
subjects; relevant material on fusion power; the role of a fusion
driver program for the economy — why this is critical.  And
similarly with space; why the space program is a critical
component to driving the economy forward.
        So, I would just restate that while we break down here
relevant background material for each of these four laws, these
four components, it is one program as Mr. LaRouche presented it.
What we're doing here is presenting you with secondary, tertiary
background material to understand all the elements.  But the
challenge we have before us is this Hamiltonian conception; we
have to educate the American people on this Hamiltonian-LaRouche
conception of real economics.  Most people probably know —
especially viewers of our channel, our website — there is major
support for Glass-Steagall out there; it's massive.  It's moving
forward; it's been moving forward, and that's critical.  But that
along is not enough.  Just Glass-Steagall alone is an absolutely
indispensable step, but it's only a step; it's a component of the
whole program.  We need to cut off Wall Street; we need to
separate speculation from the financial system; we need a stable,
regulated commercial bank system.  But, we need to actually
utilize that with a Hamiltonian program, with a National Bank,
with public credit to actually drive increases in the economy.
If we don't do that, we're not going to make it as a nation.
Glass-Steagall alone will not do that; it requires the
understanding that Hamilton understood.  We need to increase the
productivity of the labor force; we need to increase the energy
flux density of the economy as a whole; and people need to know
the science underlying these policies.
        I think we have a multi-faceted, but unified campaign here;
leading with Glass-Steagall as the first step, but then building
support among these people who support these reforms around a
real science of what it's going to require to grow again.  We
need real growth; we need real leaps in the productivity, the
value created by the US economy, by the US labor force.  We have
a wide-open opportunity to join with China, Russia, other
nations, in collaborating around those kinds of programs; but
it's going to require that shift in the United States to
recognize that's where we need to go.
        So, we have this new campaign page; it's an Action Center
location, it's a place for you, the activist, the members of the
LaRouche PAC to get involved in making this full Hamiltonian
program known to the American people.  Make it so you understand
all the elements integrated in their totality yourself, and you
can organize other leaders in your community — from regular
citizens all the way up to Federal elected officials around this
program.
        Just to reference back to some of the discussion, we're
acting in the future; this is what needs to happen in the future.
This is what you need to take action on now to shape where this
country goes; not responding to the insanity that's currently
called the news cycle, but getting active in shaping the future
of the country.  That's what makes this movement unique; that's
what gives us the chance to save this country at this late hour.
We would encourage you to get on these pages, to share these
pages; to get intimately connected to them and understand them.
And to get more involved in this campaign.

        OGDEN:  To accomplish this, we need to create the qualified
leadership.  This is not something where you can depend on
somebody else to do this; you can't depend on the "political
class" — so-called — to accomplish this.  We are going to need
to create a citizens' intelligentsia; and there is work that
needs to be done.  As Ben just went through, all the tools are
available to you.  You can attend these Congressional town hall
meetings; you can set up with your Congressional offices in the
districts and in Washington.  You can write letters to the
editor; this is a very important institution in the United
States.  Share your ideas with a mass-based readership of your
local newspaper, or national newspapers; and communicate the
substance of these principles — the Four Laws and the
Hamiltonian economic reports.  You can set up house meetings to
read Hamilton's papers in their entirety.  We've already begun
that process in Manhattan; there are weekly meetings now, every
Saturday, where some of the leading activists and leading
citizens in Manhattan come together and read these Hamilton
reports and discuss them, and discuss their implications for
today.  What's wonderful is that these are largely the same
activists who were involved in the presentation of the Mozart
{Requiem} on the anniversary of 9/11.  We are witnessing the
creation of this citizens' intelligentsia — a qualified
leadership for this country who are going to take the
intellectual responsibility to develop the knowledge they need to
exert the kind of leadership that's necessary.
        I might invite Diane to just say a little bit more about
this process of these weekly readings in Manhattan, as a model
for what can happen elsewhere in the country.

        SARE:  I know some people have discussed organizing such
readings; and I think that would be absolutely appropriate,
because that is in a sense, how the American Revolution was
organized.  In small circles of people discussing ideas; and it
is how Alexander Hamilton organized the republic with his
{Federalist Papers} with his collaborators John Jay and others.
I also just want to say, because part of the attempt to
intimidate and demoralize the American people is this big
promotion of this nonsense about Obama's great popularity and his
brilliant legacy of — as he himself puts it — "the greatest
economic recovery ever to happen in memorable recorded history of
mankind and civilization in general".  Which no one is
experiencing whatsoever.  And as far as his great surge in
popularity, the override of his JASTA veto in the Senate was 97 –
1; I would not say that 1 out of 100 constitutes a great spike in
popularity.
        I do think this case of the Philippines, I want to bring it
up because it's significant.  The Philippines, as people may
know, is not a particularly large or powerful nation. It's had a
special relationship with the United States, which had been
better when Douglas MacArthur was living.  The President has just
said to the US, "No, I am shifting our relationship to China.
We're not going to have a special relationship with the US
anymore; it's going to be with China, and with Russia."  What can
the United States do about this?  Absolutely nothing; we have
nothing to offer.  All we have is a lunatic who is having his
Vice President on his behalf and on behalf of the dying British
Empire, make threats about covert cyber-war attacks on Russia.
Of course, Ed Snowden asked the relevant question — maybe
someone should explain what "covert" means to these idiots.  I
think Americans should really take heart.  There is no reason for
you to be suffering, except a decision to go along with this
crap.  As we inform and educate ourselves as to what the Founding
Fathers actually intended with our republic, which is that
knowledge which is the bedrock of Lyndon LaRouche's life's work;
which he has taken to even higher levels in the realm of physical
science and physical economy.  That's our power; that's our
strength.
        And in these last two weeks before this dreaded election,
when it's clear to everybody that we are the best hope of the
United States, we should just be organizing.  I think that
webpage looks fantastic; that is a great resource.  So, we should
make use of it; everyone watching should forward it to all your
friends and neighbors.  Take this material and get on the warpath
a little bit.  There's no need to sit back and take this.  And by
all means, you certainly don't have to vote for either one of
these idiots.  So, I think it's a great moment of opportunity;
and the shift is being led right now by Putin and Xi Jinping and
Lyndon LaRouche.  We are the leaders of that in the United
States; and that's really your role and our role right now.

        OGDEN:  Wonderful!  So, I think that's sufficient for today.
Again, please become an active member of this new community that
we've set up with its hub on the LaRouche PAC Action Center.
There will be a free flow of ideas; report back, there's a field
there where you can type in your reports.  We want to share these
with as many people as we can to just sort of inspire people as
to what are the kinds of things that can be done.  There's
probably new ideas out there that haven't even been thought of
yet, but there's a lot that can be done right now.  All of the
material is available; this is something that you can use to pull
your friends into this orbit and lift people up out of the swamp
of this psychological trauma of this election period.  You can
inspire people and say, "No.  Don't become cynical; don't become
demoralized."  We have a lot that we can do.  This is an historic
and potentially wonderful time in human history; it is a
pre-revolutionary kind of situation on a world scale.  This is
your tool in order to become an active part of that.
        So again, it's on the LaRouche PAC Action Center, there's a
big banner right on the top of the larouchepac.com website right
now.  You can access it right there.  Please, sign up.  You will
receive updates and become part of the network; you can join the
Thursday Fireside Chat activists' calls; share your ideas, ask
questions to leading members of the LaRouche Political Action
Committee.  You can receive daily emails; you can receive the
weekly updates from LaRouche PAC in your email inbox.  You can
subscribe to both the LaRouche PAC Live and the LaRouche PAC
videos YouTube channel.  Just get everything that you can, and
become an active member.  You can expect some reports, I think,
from this historic seminar that occurred today in Essen, Germany
that was sponsored by the Schiller Institute; so please stay
tuned to the LaRouche PAC website for that, and for that numerous
other developments that we don't even know yet to have occurred.
But I'm sure that there will be a lot that will change over the
coming days and weeks.
        Thank you very much for watching today.  We look forward to
seeing you on the LaRouche PAC Action Center.  Stay tuned to
larouchepac.com, and good night.
BRIKS-lande er ’Gode venner, brødre og partnere’:
En institution at være stolt af, siger grupperingens ledere

16. okt., 2016 – På trods af bestræbelser på at portrættere BRIKS-grupperingen som »død« eller »uden betydning«, så demonstrerede det netop afsluttede, 8. BRIKS-topmøde i Goa, Indien, det præcist modsatte: BRIKS eksisterer som en institution, og på trods af omvæltninger i verdensøkonomien og britisk, geopolitisk intrigeren, har disse nationer konsolideret deres plads som »en indflydelsesrig stemme på verdensscenen«, som det udtrykkes i slutkommunikeet, Goa-erklæringen. Den fuldt fungerende Nye Udviklingsbank, som vil øge udlånene til $2,5 mia. til næste år efter det første, succesfulde års operationer, er bevis på BRIKS’ institutionelle karakter.

Den kinesiske præsident Xi Jinping understregede denne pointe med sine bemærkninger til BRIKS Erhvervsrådet, der mødtes i går. Den globale økonomi befinder sig stadig midt i en »usikker genrejsning«, sagde han, men, på trods af vanskeligheder, »så er BRIKS-landenes potentiale og styrke mht. resurser, marked og arbejdskraft forsat uændret« og ser forsat positivt ud for fremtiden. BRIKS-landene, hævdede han, har meget at være stolte af. »Det forgangne årti har set BRIKS-partnerskaber blive udvidet med win-win-resultater. Vi behøver at intensivere vore partnerskaber: Vi BRIKS-lande er gode venner, brødre og partnere, der behandler hinanden med oprigtighed«, lød et citat, der blev vidt udbredt i medierne i dag.

Den indiske premierminister Narendra Modi støttede denne følelse og sagde til Erhvervsrådet, »Jeg tror, jeg taler for alle, når jeg siger, at, gennem en fælles vision og kollektiv handling, vil vi skabe og opretholde dybere bånd mellem BRIKS-nationer, udvikle vore økonomier og gøre vore samfund trygge. Alt imens vore præstationer har været betydelige, så må vi opretholde den positive kurs og det stærke momentum af engagement internt i BRIKS.« Han understregede især betydningen af at opbygge institutioner i BRIKS-nationerne og sagde, at han så frem til skabelsen af et BRIKS Kreditvurderingsagentur, og til at sætte tempoet op mht. Forskningscentret for Landbrug, Netværket for Forskning i Jernbaner og sportsrådet, blandt andre enheder.

I en tale til Rådet i går rapporterede den russiske præsident Vladimir Putin, at »vi vil nu bygge på denne strategi med den handlingsplan for samarbejde om nye investeringer, som nu er under forberedelse«. At etablere tætte kontakter og samarbejde mellem Erhvervsrådet og NDB er meget vigtigt, understregede han. »Vi håber at se relevante anbefalinger fra erhvervssamfundet for udvidelse af projektaktiviteten med Banken.« Putin bemærkede, at den første BRIKS handelsmesse, der blev afholdt i New Delhi den 12.-14. oktober med støtte fra Erhvervsrådet, demonstrerede »vore landes reelle potentiale for udvikling af økonomisk samarbejde og for sammen at udvide vort arbejde inden for industri og teknologi«. Rusland vil fortsætte sin indsats for at fremme økonomisk tilnærmelse mellem BRIKS-lande og for at lægge fundamentet for lanceringen af nye erhvervsprojekter, sagde han.        
Tysk undersøgelse omfavner en forståelse af
BRIKS’ investeringer i infrastruktur i Hamiltons ånd

19. okt., 2016 – En undersøgelse, foretaget af det Tyske Udviklingsinstitut i 2015, »Finansiering af global udvikling: BRIKS’ Nye Udviklingsbank«, konkluderede, at, »med en korrekt forvaltning af sine udlån, og ved at gå i partnerskab med andre, multilaterale udviklingsfonde, vil alene NDB i løbet af ganske få år kunne udstede så meget som $34 mia. om året i lån til udvikling«.

Dette er mere end en tidobling af de $2,5 mia., som man har meddelt vil blive udlånt i 2017, ved det netop afsluttede BRIKS-topmøde i Goa, Indien. Dette ville placere NDB på højde med den Europæiske Investeringsbank, der ellers udgør den største, regionale udviklingsbank i verden, med $32 mia. i infrastrukturinvesteringer i 2012.     

Den tyske undersøgelse indeholdt flere formaninger til forsigtighed og retningslinjer for, at NDB skulle kunne opnå disse mål: »Omganget af BRIKS-bankens udlån må være tilstrækkeligt stort til at få en meningsfuld virkning, i betragtning af de fastslåede behovs betydelige niveau. BRIKS-bankens indvirkning må også måles ud fra dens evne til at gennemføre gearing gennem sin medfinansiering af projekter i den private og offentlige sektor.«

Undersøgelsen anerkendte en kerneidé i Hamiltons økonomiske lære: »Statslig kreditudstedelse er det bedste middel til opbygning af en infrastrukturplatform for produktiv vækst: Nationale og regionale udviklingsbanker, så vel som også Verdensbanken, vil være naturlige partnere. Skabelsen af NDB og AIIB (Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank) reflekterer også et skift hen imod en større vægt på statslige udviklingsbanker, regionalt så vel som nationalt.«

»Der er voksende enighed om, at statslige udviklingsbanker, der forvaltes hensigtsmæssigt, kan spille en positiv rolle i finansiering af realøkonomien, især i lyset af det private finansieringssystems begrænsninger mht. dette. Dette er især tilfældet inden for visse sektorer, såsom infrastruktur, hvor der kræves langfristet finansiering, før investeringer bliver profitable, hvilket ofte går ud over de tilbagebetalingsbetingelser, som private banker er villige til at udstede lån under, især i fattigere lande.«

Kort: Viser den fem medlemslande af BRIKS: Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika. 
Sydafrikansk analytiker forklarer betydningen af BRIKS’ rolle i Afrika

18. okt., 2016 – I et interview på sidelinjen af BRIKS-topmødet den 15.-16. oktober i Goa, Indien, forklarede direktøren for den sydafrikanske BRIKS-tænketank, med base i Johannesburg, professor Godfrey Netswera, til Kinas officielle avis Global Times, BRIKS’ voksende, globale betydning og dens rolle i Afrika. Han kritiserede Vestens »skeptiske« formodninger om BRIKS og sagde, »Vi er ikke overraskede. Vi forventer, at Vesten vil have en meget negativ holdning til denne udvikling. BRIKS er en gruppering, der repræsenterer historisk set marginaliserede samfund – den såkaldte Tredje Verden eller det Globale Syd. … Gruppen har været i stand til at præstere noget, som andre multilaterale organisationer, der har været etableret tidligere, ikke har, og det er etableringen af BRIKS’ Ny Udviklingsbank (NDB). Skabelse af institutioner inden for BRIKS-gruppen er en meget vigtig prioritet.«

Idet han forklarede Sydafrikas rolle som medlemsnation i BRIKS-gruppen, sagde Netswera, »Sydafrika spiller en meget strategisk rolle i BRIKS. Det repræsenterer det afrikanske område. Når BRIKS-nationerne taler, taler de ikke kun for sig selv. De taler for det område, som de tilhører. Sydafrika har god, elementær legitimitet i den Afrikanske Union og på kontinentet til at repræsentere området.« Han fortsatte med at sige, at »inkluderingen af Sydafrika i BRIKS på afgørende vis vil hæve Afrikas stemme i verden«. I forbindelse med, at Sydafrika har den mindste økonomi blandt de fem BRIKS-medlemsnationer, sagde Netswera, »økonomien er vigtig, men den er ikke den eneste overvejelse.«

»Da BRIKS-grupperingen blev dannet, var der utilfredshed med den måde, hvorpå de andre multilaterale forummer, såsom FN og Verdensbanken, fungerede, og helt specifikt med, hvordan Syden rent historisk er blevet behandlet«, rapporterede Global Times.          
De to paradigmer i stærk kontrast

Leder fra LaRouchePAC, 18. oktober 2016 – I denne uge finder der intense møder mellem europæiske og amerikanske, politiske og militære ledere sted i hele Europa, møder, hvor man diskuterer og planlægger krige – krige i Syrien, i Irak, i Yemen og i Ukraine. Det underliggende grundlag for alle disse forhandlinger er Obamas og Londons hektiske bestræbelser på at få støtte til krig mod Rusland og Kina. Europæiske regeringer og/eller ledende institutioner yder i stigende grad modstand mod dette vanvid, men Obama og hans forsvarsminister Ash Carter er i færd med at planlægge provokationer, som kunne kickstarte en irreversibel proces hen imod krig, og således true selve civilisationen med et atomart holocaust.

Og dog er det således, at det store flertal af verden ser hen til Kina, Rusland og Indien, der i sidste uge mødtes med deres BRIKS-partnere Brasilien og Sydafrika i Goa, Indien, hvor de kickstarter, ikke krig, men global udvikling, med højhastigheds-jernbaneprojekter, der forbinder nationer gennem en Verdenslandbro; hvor de underskriver aftaler om opbygning af kernekraft og anden infrastruktur og andet samarbejde omkring rumforskning; og hvor de løfter de mange millioner mennesker i Asien, Afrika og Sydamerika, der er ramt af fattigdom, op til en menneskelig levestandard sådan, som Kina har løftet 700 millioner sjæle op af fattigdom.

Hvilket paradigme vil afgøre menneskehedens fremtid? Den vil, et langt stykke hen ad vejen, blive afgjort af USA. Samtidig med, at krigspartiet mobiliserer sine kræfter, og i takt med, at det uafvendelige kollaps af Deutsche Banks derivatmættede aktiver spreder panik i det vestlige finanssystem, så undertrykkes Obamaadministrationens ødelæggelse og befolkningens had til Obama og hans klon Hillary Clinton kun delvist af det pornografiske klovneshow, som præsidentkandidaterne opfører, eller som de syge medier promoverer.

Valg til regering, som det forudsås af Amerikas grundlæggende fædre, handlede om mere end at vælge politiske repræsentanter – de udgjorde en periode, hvor intelligente mennesker adresserede og opdragede borgersamfundet omkring de fundamentale principper for naturlig lov og den mission, nationen spiller for verdens fremtid. Det er grunden til, at Lyndon LaRouches præsidentkampagne hen over tre årtier har haft en dyb og varig indvirkning på nationen, på trods af relativt få stemmer, og på trods af konstante angreb fra regeringens og mediernes side.

Aldrig i denne nations historie er kandidater blevet så udskældt af befolkningen, som i det aktuelle valg, selv om ingen af kandidaterne i mange tilfælde var kvalificeret til stillingen. Befolkningen har kun ét valg – at stemme for principper, og at mobilisere borgersamfundet til fordel for LaRouches ideer, hans Fire Love baseret på Alexander Hamiltons gennemgribende opdagelser, samt en genindførelse af klassisk musik og kultur.

Som Friedrich Schiller sagde, så må vi alle på én og samme gang være patrioter for vore nationer og verdensborgere. På denne måde kan borgere i alle nationer være med i den ærefrygtindgydende opgave, at omstøde Amerikas deroute ned i et britisk imperiehelvede, og bringe denne engang så storslåede nation ind på linje med paradigmet for menneskeligt fremskridt.

Hvad ville Hamilton have gjort? Find ud af det. 

Foto: Den russiske præsident og udenrigsminister Lavrov diskuterer med den amerikanske udenrigsminister John Kerry. December 2015. (Foto: kremlin.ru).                
RADIO SCHILLER den 18. oktober 2016:
LaRouche stiller op som “skriv-ind”-kandidat i USA’s præsidentvalg:
Vedtag hans Fire Økonomiske Love

Med næstformand Michelle Rasmussen

N.B. den 25. oktober: Det blev meddelt i går, at vi ikke kører en kampagne for at få amerikanerne til at skrive LaRouches navn ind, når de vælger præsident, men at vi vil intensivere vores kampagne for at få LaRouches fire økonomiske lov vedtaget.
BRIKS-topmøde kræver multipolær, international orden,
afslutning af krig i Syrien og industrialisering af udviklingslande

16. oktober, 2016 – I sit slutkommunike med navnet Goa-erklæringen, erklærede det 8. BRIKS-topmøde i Goa, Indien, at den fem medlemmer store gruppering var »en indflydelsesrig stemme på verdensscenen, der yder direkte fordele til vore folkeslag« gennem bl.a. nye finansinstitutioner såsom den Nye Udviklingsbank (NDB) og Valutareservefonden, (CRA) (Contingent Reserve Arrangement), »der yder et væsentligt bidrag til den globale økonomi og til styrkelsen af den internationale finansarkitektur«.

BRIKS er, understreger Goa-erklæringen, forpligtende engageret til en »omfattende, samlet og beslutsom fremgangsmåde« for at konfrontere de udfordringer, som trusler mod den globale sikkerhed og økonomisk tilbagegang stiller, med henblik på at virkeliggøre »overgangen til en multipolær, international orden«. Sluterklæringen udtrykker BRIKS’ forpligtelse over for »international lov og De forenede Nationers centrale rolle, som den universelle, multilaterale organisation, der er betroet et mandat for bevarelse af international fred og sikkerhed, fremme af global udvikling og promovering og beskyttelse af menneskerettigheder«.

Med hensyn til spørgsmålet om global sikkerhed understreger Goa-erklæringen, at udvikling og sikkerhed er »indbyrdes tæt forbundne, virker gensidigt forstærkende og er af afgørende betydning for at opnå en vedvarende fred«. Erklæringen afviser indgriben i andre landes interne anliggender og påbyder »samarbejde, der udelukker udførelse af ensidige, med magt gennemtvungne forholdsregler, der ikke finder deres grundlag i international lov … vi fordømmer ensidige militære interventioner og økonomiske sanktioner, der krænker international lov … «

I de specifikke tilfælde med Syrien og Nordafrika fastslår erklæringen, at dette er spørgsmål af den dybeste interesse og kræver løsninger »i overensstemmelse med international lov« og i overholdelse af principperne for »uafhængighed, territorial integritet og dette områdes landes suverænitet … Vi opfordrer alle de involverede parter til at arbejde for en omfattende og fredelig løsning på konflikten, der tager det syriske folks legitime forhåbninger i betragtning, gennem en inkluderende dialog og en syrisk ledet, politisk proces.«

BRIKS-nationerne fordømmer international terrorisme »i alle dens former«, og har aftalt at styrke samarbejdet for at bekæmpe den. Den Islamiske Stat, Daesh og dens forgreninger, udgør »en global og hidtil uset trussel mod international fred og sikkerhed … Vi opfordrer alle nationer til at vedtage omfattende fremgangsmåder til bekæmpelse af terrorisme …«

BRIKS-nationerne bemærkede, at den globale, økonomiske genrejsning »går fremad«, men at der stadig er udfordringer. Desuden »har geopolitiske konflikter … yderligere forværret den globale økonomis usikkerhed«. Erklæringen hævder, at, alt imens monetær politik fortsat vil støtte økonomisk aktivitet, »så kan monetær politik alene … ikke føre til ligevægtig og vedvarende vækst«. Innovation er af afgørende betydning: »Vi understreger betydningen af industrialisering og forholdsregler, der fremmer industriel udvikling som den strukturelle transformations bærende søjle.« I denne sammenhæng aftalte BRIKS indbyrdes konsultation og koordination med hensyn til gennemførelsen af G20-dagsordenen, som blev skitseret på G20-topmødet i juni i Hangzhou, Kina, »for at styrke makroøkonomisk samarbejde, … så vel som også robust og bæredygtig handel og investering for at drive global vækst frem … styrke udviklingslandenes rolle, og styrke international finansarkitektur«.

Goa-erklæringen specificerer, at kernekraft vil spille »en signifikant rolle for nogle af BRIKS-landene, mht. at imødekomme deres forpligtelser i forbindelse med Klimaforandringsaftalen i Paris, 2015« og peger på betydningen af »forudsigelighed mht. adgang til teknologi og finansiering til udvidelse af kernekraftkapacitet til civilt brug, der ville bidrage til den bæredygtige udvikling af BRIKS-landene«. (Fremhævelser tilføjet.)     

   
Putin opfordrer til det Store Eurasiske Partnerskab

13. oktober 2016 – Den russiske præsident Vladimir Putin opfordrer til et stort, Eurasisk Partnerskab i et interview med Sputnik.  »I denne sammenhæng har vi også foreslået, at arbejdet med at oprette den Eurasiske Økonomiske Union bør integreres med arbejdet på det Økonomiske Silkevejsbælte. Denne proces kunne sluttelig udgøre en basis for det Store Eurasiske Partnerskab, som ville involvere en bred vifte af stater fra den Eurasiske Økonomiske Union, SCO (Shanghai Samarbejdsorganisationen) og ASEAN (Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer)«, sagde Putin.

Han understregede, at et sådant partnerskab ville være åbent for adgang for alle berørte lande og ville blive bygget op omkring principperne om gennemskuelighed og gensidig respekt. »Samarbejdspotentialet i BRIKS kan også bruges til at gennemføre dette initiativ. Vi ser frem til støtte fra Indien, som er seriøst interesseret i dette forslag.«