Schiller Instituttets diplomatiske seminar i København Stop drabene, genopbyg Gaza og regionen med ‘Oase-planen’

9. maj – Schiller Instituttet i Danmark afholdt den 8. maj et seminar iKøbenhavn for det diplomatiske samfund og andre gæster med temaet “Stopdrabene og begynd at genopbygge Gaza og regionen med Oase-planen:LaRouche-løsningen for fred gennem udvikling.” Fire ambassadører og mangeandre diplomater kom personligt fra tolv ambassader, som repræsenteredeSydvestasien og Nordafrika, nationer andre steder i Asien og Afrika samtVesteuropa.

Publikum var intenst engageret i løbet af de tre timer, hvor de hørte despændende præsentationer og deltog i dialogen, hvis fokus både var atbidrage til en øjeblikkelig afslutning på død og ødelæggelse i Gaza og atskitsere en udviklingsvej.

Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, var ordstyrerog fremhævede Schiller Instituttets aktuelle indsats i mange lande for atfremme dialogen om begrebet “fred gennem udvikling” i Palæstina, Israel ogglobalt for at bidrage til en ny økonomisk og sikkerhedsmæssigverdensarkitektur.

Den 13. april afholdt Schiller Instituttet internationalt en daglangonline-konference, som nu er tilgængelig i video-arkiv,medtitlen “[Oase]-planen: LaRouche-løsningen for fred gennem udvikling mellemIsrael og Palæstina og for hele Sydvestasien.” Siden februar har en14-minuttersvideocirkuleretom “Oase-planen”.

Kort fortalt går konceptet ud på, at udvikling af infrastruktur til atlevere pålideligt vand, strøm, transport, sundhedspleje, boliger og andrebasale ting til støtte for moderne agroindustriel aktivitet er grundlagetfor sikkerhed af gensidig interesse. I Trans-Jordan indebærer det opførelseaf nye vandledninger og nuklear afsaltning, nyehøjhastigheds-jernbanelinjer, der forbinder Afrika, Asien og Europa,rigelig elektricitet og meget mere.

I 1975 præsenterede statsmanden og økonomen Lyndon LaRouche (1922-2019)denne tilgang som ” Oase-planen” for Sydvestasien, da han besøgte regionen,og samme år udsendte han også sit forslag til finansiering af “DenInternationale Udviklingsbank”.

Schiller Instituttets invitation til hele det diplomatiske samfund iKøbenhavn opfordrede til diskussion af et nyt paradigme i denne ånd:

“Død, ødelæggelse og sult er blevet brugt som krigsvåben; økonomiskudvikling skal bruges som et fredsvåben: til at forvandle sværd tilplovskær. Vi må alle handle nu for at stoppe drabene og startegenopbygningen.

Schiller Instituttets seminar i København vil være et vigtigt bidrag tildialogen om, hvordan vi kan bringe fred og velstand til denne længe lidendedel af verden og indlede et nyt paradigme for internationale relationer.”

Et videoarkiv på engelsk fra arrangementet den 8. maj i København ertilgængeligt her .

Talere: Fred gennem udviklingDe tre hovedpræsentationer begyndte med Helga Zepp-LaRouche, via videolinkfra Tyskland. Hun er grundlægger og leder af Schiller Instituttet og har iårtier samarbejdet med sin mand, Lyndon LaRouche (1922-2019), omudviklingsdiplomati.

Den anden var H.E. Ambassadør Prof. Dr. Manuel Hassassian, DenPalæstinensiske Myndigheds ambassadør i Danmark. Disse to fortsatte idialog deres udvekslinger, der blev indledt på den tidligere internationaleSchiller Institut-konference den 13. april, herunder om det presserendespørgsmål om, hvorvidt “politiske” forskelle skal løses, før “økonomisk”udvikling kan gennemføres.

Den tredje taler var Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator forSydvestasien, som er medforfatter til Schiller Instituttets bog fra 2017:Extending the New Silk Road to Southwest Asia and Africa, og har lavet denarabiske oversættelse af EIR-bogen: The New Silk Road Becomes the WorldLand-Bridge.

Helga Zepp-LaRouche begyndte sin præsentation med titlen: “Oase-planen:Fred kan kun opnås gennem udvikling” med de forfærdelige nyheder om startenpå det israelske angreb på Rafah. Hun gav en global strategisk analyse affaren for regional og global krigsførelse og beskrev truslen om endogatomkrig fra optrapningen i Sydvestasien og som en udløber afNATO-Ukraine-Rusland-konflikten.

Zepp-LaRouche opfordrede diplomaterne til at samarbejde om at fremme ”Oase-planen” som en løftestang for at nå frem til et nyt paradigme og en nyinternational sikkerheds- og udviklingsarkitektur,den eneste vej ud af den eksistentielle krise, som verden gennemgår. Hunbeskrev sine ti principper for en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur,som hun udsendte til international diskussion i 2022. Udskriften af hendesbemærkninger i deres helhed er tilgængelig i dette nummer af EIR.

Stop drabene, begynd genopbygningenH.E. Amb. Prof. Dr. Hassassian talte om temaet “Stop drabene og startgenopbygningen”. Han holdt en meget skarp tale om den igangværende tragediefor det palæstinensiske folk, konfliktens historie og hvad der ernødvendigt for at stoppe folkedrabet. Ambassadøren opfordrede de 12 lande,der var repræsenteret på seminaret, og det internationale samfund til athandle for at stoppe drabene, og han understregede behovet for en politiskløsning baseret på palæstinensisk suverænitet og understøttet af økonomiskudvikling. Diskussionen omfattede spørgsmålet om en to-statsløsning forIsrael og Palæstina.

Ambassadør Hassassian taler ud fra lang erfaring og engagement. Han ertidligere ambassadør i Storbritannien og Ungarn. Han var vicepræsident forBethlehem University på Vestbredden og professor ved University ofMaryland, hvor han udviklede et kursus i konfliktløsning mellem Israel ogPalæstina. Han var PLO’s chefrådgiver i spørgsmålet om Jerusalems status.Han har en kandidatgrad i internationale relationer fra University ofToledo, Ohio, og en ph.d. i statskundskab fra University of Cincinnati,Ohio.Se hans interview15.marts 2024 med Schiller Instituttet.

LaRouches Oase-planHussein Askary præsenterede konkrete områder af den økonomiske geografi ogudviklingsprincipperne i Oase-planens tilgang under emnet “Det umulige erselvpålagt: Fred gennem økonomisk udvikling er den eneste vej frem iVestasien.” Han udfordrede især aksiomerne bag nulvækstbevægelsen og denspolitiske udtryk. Han forklarede, at udviklingsprincipper er baseret på denvirkelighed, at menneskehedens kreativitet forvandler naturen.

Askary brugte eksempler fra sin nylige rejse til Xinjiang for at vise denkinesiske udviklingspolitik for at gøre ørkenen grøn. Idiskussionsperioderne kom der mange forskellige spørgsmål op, bl.a. om derer for mange mennesker i verden, og hvad man skal gøre ved terrorisme iVestafrika, hvor han understregede behovet for økonomisk udvikling som enmodgift.

Diskussion om at fremme en global oase-planI løbet af diskussionsperioden besvarede Helga Zepp-LaRouche et spørgsmål,der kom op ved at appellere til det Globale Syd om at lade deres stemmerblive hørt.

Et konkret forslag blandt debattørerne er, at Oase-planen skal være pådagsordenen på nogle af de symposier om sikkerhed, der hvert år afholdes affonde og nationer. Palæstinensiske stemmer kunne formelt anmode om dette.H.E. Ambassadør Prof. Dr. Hassassian tilføjede at få diskussionen i gang påuniversiteterne og understregede vigtigheden af Oase-planen som enkatalysator for økonomisk udvikling og Schiller Instituttets ogLaRouche-bevægelsens arbejde med at fremme den.

Den umiddelbare mulighed for at udtale sig på en formel internationalplatform kommer kun to dage efter mødet i København, hvor FN’sGeneralforsamling den 10. maj har spørgsmålet om en palæstinensisk stat pådagsordenen til debat og formodentlig afstemning.

Den generelle reaktion på selve seminaret fra diplomaterne var, at de vartaknemmelige for ideerne, som er meget forskellige fra det, derrutinemæssigt præsenteres. Som en asiatisk diplomat sagde: “Jeg er heltovervældet. Det vil tage mig dage at tænke over alle de nye ideer, der blevpræsenteret.”

Helga Zepp-LaRouche rapporterede til Den Internationale Fredskoalition:“Det var et ekstremt vigtigt opfølgningsmøde på diplomat- ogambassadørniveau, og ud af dette møde kom en fuldstændig forpligtelse tilat fortsætte organiseringen, løfte den op på et højere niveau ved atforsøge at få en stor international konference med deltagelse af stater ombehovet for alvor at sætte Oase-planen, udviklingsplanen for hele regionenSydvestasien, på dagsordenen.”
NYHEDSORIENTERING JANUAR-FEBRUAR 2024:
Danmark har pligt til at forhindre Israels folkedrab

Download (PDF, Unknown)
Nyt borgerforslag på Folketingets hjemmeside: Danmark har pligt til at forhindre folkedrab

English version below.

Skriv under her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-16712

For at forslaget skal behandles i Folketinget, kræves der mindst 50.000 underskrifter. 

Danmark har pligt til at forhindre folkedrab

Førende FN- og folkeretseksperter er enige om, at Israel er i færd med at forberede og gennemføre et folkedrab i Gaza. Ledende israelske magthavere og højtstående militærfolk har gentagne gange offentligt udtrykt hensigter, som efter Folkedrabskonventionens definition kan beskrives som tilskyndelse til folkedrab.
 
I 2005 tiltrådte Danmark Folkedrabskonventionen(1), hvori punkt 139 pålægger Danmark forpligtigelsen at beskytte alle befolkninger mod folkedrab, krigsforbrydelser, etnisk udrensning og forbrydelser mod menneskeheden. Konceptet kendes også som Responsibility To Protect (R2P) og er en del af folkeretten(2).
 
Denne pligt anerkendte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse 17. november 2023(3), hvori han udtalte at ”alle stater i verden har en forpligtelse til at forebygge og bekæmpe folkedrab”.
 
Den danske regering bør anerkende risikoen for folkedrab i Gaza og arbejde aktivt for at forebygge og standse det i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelse til at forhindre folkedrab under Folkedrabskonventionen og folkeretten.
Definitionen på folkedrab(4) er handlinger, der begås med den hensigt helt eller delvis at tilintetgøre en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe ved enhver af nedennævnte handlinger:
A. at dræbe medlemmer af gruppen,
B. at forårsage betydelig legemlig eller åndelig skade,
C. at påføre gruppen levevilkår, som bevirker gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse.
D. at massefordrive en befolkningsgruppe under så svære livsbetingelser, at det umuliggør overlevelse
 
Udover udførelsen af folkedrab er det strafbart at sammensværge om at begå folkedrab, offentligt tilskynde til folkedrab, at forsøge at begå folkedrab samt at være meddelagtig i folkedrab.
 
Konventionen inkluderer tilskyndelse til folkedrab netop for at understrege forpligtigelsen til at forhindre folkedrab – i modsætning til først at handle, når folkedrabet er sket.
 
Følgende ekspertvurderinger advarer om Israels intention om folkedrab i Gaza:
 
1. ”Kontoret for FN’s højkommissær for menneskerettigheder” advarer 16. november 2023(5) om, at de alvorlige krænkelser begået i Gaza, herunder brug af bomber og en stigende brug af dehumaniserende retorik, udgør et folkedrab under udvikling.
 
2. 800 jurister og akademikere i international lov underskriver den 18. oktober et brev(6), som advarer om risikoen for folkedrab i Gaza.
 
3. Det jødiske tidsskrift ”Jewish Currents” dokumenterer den 13. oktober(7), at Israels handlinger betragtes som folkedrab, da de opfylder 3 af de 5 kriterier, som er defineret i FN’s folkedrabskonvention.
 
4. International Federation for Human Rights, som er en sammenslutning af 188 organisationer fra 116 lande, erklærer i november(8), at Israels handlinger mod det palæstinensiske folk udgør et folkedrab, og at stater som yder bistand til Israel er medskyldige.
 
5. Craig Mokhiber skriver i sin opsigelse 31. oktober fra jobbet som direktør for FN’s kontor for menneskerettigheder i New York, at Israel udfører et ”lærebogseksempel på folkedrab”(9)
 
6. Euro-Med Monitor med Richard Falk, tidligere FN-rapportør, som bestyrelsesformand erklærer 3. november(10), at Israels handlinger strider mod den internationale konvention om forebyggelse af folkedrab, samt at sult bruges som våben.
 
7. FN’s Menneskerettighedsråd udsendte den 17. november(11) en pressemeddelelse, hvori de gør opmærksom på mangel på drikkevand.
 
8. Mark Zeitoun, hydrolog, udtaler til The Guardian(12), at manglen på drikkevand ødelægger livsbetingelserne for befolkningen i Gaza, hvilket bidrager til folkedrab.
 
9. FN’s Regionale Informationskontor udgiver den 21. november(13) en analyse, som fremhæver Israels opfordring til folkedrab som en åbenlys hensigt om at “ødelægge det palæstinensiske folk under besættelse” og krav om ”en anden Nakba”.
 
10. 55 forskere i holocaust og folkedrab erklærer den 9. december(14), at præsident Herzog og premierminister Netanyahus udtalelser påviser hensigten om at ødelægge det palæstinensiske folk.
 
11. Den Internationale Kommission af Jurister (ICJ), bestående af 60 fremtrædende jurister herunder højtstående dommere, advokater og akademikere, konkluderer den 17. november(15) at:
– Israel er i færd med at udføre et folkedrab på palæstinenserne
– FN’s medlemsstater har pligt til at gribe ind overfor det igangværende folkedrab i Palæstina.
 
Det afgørende i denne sammenhæng er, at forpligtelsen til at beskytte mod folkedrab ikke kræver, at medlemsstaterne afventer efterforskning. Der har været utallige udtalelser direkte fra ledende skikkelser i den israelske regering samt kommandører i IDF, som tydeligt fastslår Israels intention om folkedrab bl.a. ved brug af dehumaniserende sprog, hvilket er en velkendt komponent ved folkedrab.
 
Herunder følger et uddrag af disse udtalelser:
 
– Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, udtalte 8. oktober, at ”vi vil forvandle Gaza til en ø af ruiner”.
 
– Isaac Herzog, den israelske præsident, udtalte den 13. oktober, at “det er en hel nation derude, der er ansvarlig. Retorikken, om at de civile [i Gaza] ikke er bevidste eller ikke er involverede, er ikke sand. Det er absolut ikke sandt.”
 
– Premierminister Benjamin Netanyahu udtalte 28. oktober:
“I skal huske, hvad Amalek har gjort mod jer, siger vores hellige bibel. Og vi husker det, og vi kæmper” med henvisning til en bibelsk fortælling, hvor Israelitterne beordres til at dræbe “mand og kvinde, spædbarn og diende barn, okse og får, kamel og æsel” (1. Samuelsbog 15,3) blandt Amalekitterne.
 
– Yoav Gallant, forsvarsminister, udtalte 9. oktober, at han betragter sine fjender som menneskedyr og erklærede, at der ville blive lukket for elektricitet, mad og brændstof til Gaza.
 
– Yair Ben David, kommandør i IDF, udtalte 8. december, at hele Gaza ville blive jævnet med jorden.
 
– Ghassan Alian, israelsk majorgeneral, udtalte 10. oktober, at “menneskelige udyr bliver behandlet som netop det. Der vil ikke være elektricitet eller vand i Gaza, kun ødelæggelse”.
 
– Israel Katz, den israelske energiminister, skrev 7. oktober:
“der bliver ikke tændt for strømmen eller vandet, og intet brændstof får lov at komme ind”.
 
– Flere israelske ministre har opfordret til at flytte palæstinensere ud af Gaza bl.a. premierminister Benjamin Netanyahu, finansminister Bezalel Smotrich, udenrigsminister Eli Cohen, minister for efterretninger Gila Gamliel, minister for fremme af kvinders status May Golan, næstformand for Knesset Nissim Vaturi, og minister for kulturarv Amichai Eliyahu.
 
– Minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, skrev i et tweet d. 17. oktober: “Så længe Hamas ikke frigiver gidslerne, er det eneste, der bør komme ind i Gaza hundredvis af tons sprængstof fra luftvåbnet – ikke et eneste gram humanitær hjælp.”
 
Udtalelserne indikerer tydeligt de israelske magthaveres og højtstående militærfolks intention om at udføre et folkedrab, og staten Israel besidder de nødvendige midler til at realisere en sådan hensigt. Intentionen er ledsaget af konkrete handlinger, idet Israel har bombarderet civilbefolkningen og civile strukturer, afbrudt forsyningen af vand og elektricitet og har tilbageholdt nødhjælp, således at kun en begrænset procentdel, dvs. 10%, af den påkrævede humanitære bistand tillades adgang.
 
Det er FN-medlemsstaternes pligt at gribe ind.
 
Vi kræver, at regeringen handler på Danmarks forpligtelse jævnfør Folkedrabskonventionen.
 
Danmark har forpligtet sig til ikke kun at stoppe folkedrab men også at forhindre folkedrab. Det vil sige at:
 
1. Regeringen skal anerkende, at der er risiko for folkedrab i Gaza baseret på eksisterende ekspertvurderinger og udtalelser fra den israelske regering.
 
2. Regeringen skal fordømme Israels handlinger.
 
3. Regeringen skal stoppe våbenhandel med Israel.
 
4. Regeringen skal bruge alle diplomatiske, juridiske og økonomiske midler for at standse folkedrabet i Gaza.
 
5. Regeringen skal kræve uhindret humanitær adgang.
 
6. Regeringen skal støtte op om Sydafrikas anmodning ved Den Internationale Domstol fra 28. december 2023 og følge enhver foranstaltning fremlagt af domstolen for at “beskytte mod yderligere, alvorlig og uoprettelig skade på det palæstinensiske folks rettigheder” i henhold til Folkedrabskonventionen.
 
Vi henviser i øvrigt til FN’s vejledning(16) om forebyggelse af folkedrab.
 
Inden folkedrabet i Rwanda og folkedrabet i Bosnien(17) var det internationale samfund ikke villige til at lytte til eksperters advarsler. Det kostede hundredtusindvis af menneskeliv.
 
Vi skal lære af historien og lytte til eksperter.
 
I Danmark er vi stolte af at gå forrest i kampen for folkeretten og menneskerettigheder. Lad os derfor positionere os som en pionérnation og indtage en ledende rolle i bestræbelserne på a-t standse og forebygge folkedrab.
 
Vi skal bruge de rigtige fagtermer, og regeringen skal anerkende det, som eksperterne allerede har konstateret, nemlig at Israel har en klar hensigt om et folkedrab i Gaza.
 
Danmark skal stå ved sin forpligtelse både med ord og handlinger, arbejde for at standse folkedrabet og sikre at det aldrig gentager sig. Ellers risikerer konventioner at blive udhulet og vores værdier meningsløse.
 
Kilder:
(1) United Nations, General Assembly. (2005). 2005 World Summit Outcome
(2) Udenrigsministeriet, Responsibility to Protect (R2P)
(3) Udenrigsministeriet, Danmark intervenerer i sag om anklager om folkedrab begået af Myanmar ved Den Internationale Domstol i Haag (2023-11-17)
(4) Undervisningsministeriet, Aldrigmere.dk, FN’s folkedrabskonvention (2021)
(5) Kontoret for FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Gaza: UN experts call on international community to prevent genocide against the Palestinian people (2023-11-16)
(6) OpinioJuris, Public Statement: Scholars Warn of Potential Genocide in Gaza (2023-10-18)
(7) JewishCurrents, A Textbook Case of Genocide (2023-10-13)
(8) International Federation for Human Rights, Resolution on Israel’s unfolding crime of genocide and other crimes in Gaza and against the Palestinian People (November 2023)
(9) Craig Mokhiber, Resignation Letter (2023-10-28)
(10) Euro-Med Human Rights Monitor, Scholars’ consensus: Genocide in Gaza marks turning point, Israel must be held accountable (2023-11-03)
(11) UN Human Rights Council, Israel must stop using water as a weapon of war: UN expert (2023-11-17)
(12) The Guardian, Flooding Hamas tunnels with seawater risks ‘ruining basic life in Gaza’, says expert (2023-12-23)
(13) FN’s Regionale Informationskontor, Palestine: Preventing a Genocide in Gaza and a New “Nakba” (2023-11-21)
(14) University of Notre Dame, Statement of Scholars in Holocaust and Genocide Studies on Mass Violence in Israel and Palestine since 7 October (2023-12-09)
(15) International Commission of Jurists, Gaza/Palestine: States have a Duty to Prevent Genocide (2023-11-17)
(16) United Nations Regional Information Centre for Western Europe, Palestine: Preventing a Genocide in Gaza and a New “Nakba” (2023-11-21)
(17) OpinioJuris, An Appeal to Address the Failure in Preventing Genocide in Gaza through the International Court of Justice (2023-11-10)
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Niels BrinchKøbenhavn
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Hans Mikael HertigSønderborg
E-mail: mh@mikaelhertig.comTlf.nr.: 27244700
Klaus Goldschmidt HenriksenKøbenhavn
E-mail: klaus@spuk.dk
Anas Yoseph KababoAdressebeskyttelse
Sadia Talib BundgaardKøbenhavn
Zeynep Kristina BangertVejle
Anna Askjær LarsenMiddelfart
E-mail: annaaskjear@gmail.comTlf.nr.: 27895365
Tarek Ziad HusseinIshøj
Ane Skov Birk-KamaraLejre
E-mail: anebirk@gmail.comTlf.nr.: 28901987
Yonatan Ungermann GoldshteinAarhus
E-mail: yona.u.gold@gmail.comTlf.nr.: 31380103
Morten ThingKøbenhavn
E-mail: mthing@ruc.dkTlf.nr.: 51220024

Skriv under her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-16712

English version:

Denmark has a duty to prevent genocide
 
Leading UN and international law experts agree that Israel is preparing and carrying out genocide in Gaza. Senior Israeli officials and high-ranking military officers have repeatedly publicly expressed intentions that, according to the definition of the Genocide Convention, can be described as incitement to genocide.
 
In 2005, Denmark joined the Genocide Convention(1), in which paragraph 139 imposes the obligation to protect all populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. The concept is also known as the Responsibility To Protect (R2P) and is part of international law(2).
 
Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen acknowledged this duty in a press release on November 17, 2023(3), in which he stated that “all countries in the world have an obligation to prevent and combat genocide”.
 
The Danish government should acknowledge the risk of genocide in Gaza, and work actively to prevent and stop it in accordance with Denmark’s international obligation to prevent genocide under the Genocide Convention and international law.
 
The definition of genocide(4) is acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group by any of the following acts
A. Killing members of the group,
B. Causing serious bodily or mental harm,
C. Inflicting on the group conditions of life which brings about its physical destruction in whole or in part
D. The mass displacement of a population group under conditions of life so severe as to make it impossible to survive.
 
In addition to the commission of genocide, it is a crime to conspire to commit genocide, to publicly incite genocide, to attempt to commit genocide and to be an accessory to genocide.
 
The Convention includes incitement to commit genocide, precisely to emphasize the obligation to prevent genocide – as opposed to acting only after genocide has occurred.
 
The following expert assessments warn of Israel’s intention to commit genocide in Gaza:
 
1. The “Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights” warns on November 16, 2023(5) that the grave violations committed in Gaza, including the use of bombs, and an increasing use of dehumanizing rhetoric, constitute a genocide in the making.
 
2. 800 jurists and academics in international law sign a letter(6) on October 18 warning of the risk of genocide in Gaza.
 
3. The Jewish magazine “Jewish Currents” documents on October 13(7) that Israel’s actions are considered genocide as they meet three of the five criteria defined in the UN Genocide Convention.
 
(4) The International Federation for Human Rights, a coalition of 188 organizations from 116 countries, declared in November(8) that Israel’s actions against the Palestinian people constitute genocide, and that states that provide aid to Israel are complicit.
 
5. Craig Mokhiber, in his resignation on October 31 from his job as director of the UN Office of Human Rights in New York, writes that Israel is carrying out a “textbook example of genocide”(9)
 
6. Euro-Med Monitor, chaired by Richard Falk, former UN rapporteur, states on November 3(10) that Israel’s actions violate the International Convention on the Prevention of Genocide, and that starvation is being used as a weapon.
 
7. The UN Human Rights Council issued a press release on November 17(11) drawing attention to the lack of drinking water.
 
8. Mark Zeitoun, hydrologist, told The Guardian(12) that the lack of drinking water is destroying the living conditions of the people of Gaza, contributing to genocide.
 
9. The UN Regional Information Office released an analysis on November 21(13) highlighting Israel’s call for genocide as a blatant intent to “destroy the Palestinian people under occupation” and call for “a second Nakba.”
 
10. 55 Holocaust and genocide scholars state on December 9(14) that President Herzog and Prime Minister Netanyahu’s statements demonstrate the intent to destroy the Palestinian people.
 
11. The International Commission of Jurists (ICJ), consisting of 60 eminent jurists including senior judges, lawyers and academics, concluded on November 17(15) that:
– Israel is committing genocide against the Palestinians.
– UN member states have a duty to take action against the ongoing genocide in Palestine.
 
What is crucial in this connection, is that the obligation to protect against genocide does not require member states to await investigation. There have been numerous statements directly from senior figures in the Israeli government and IDF (Israeli Defense Force) commanders that clearly establish Israel’s intention to commit genocide, including through the use of dehumanizing language, which is a well-known component of genocide.
 
Excerpts of these statements are below:
 
– Benjamin Netanyahu, the Israeli Prime Minister, stated on October 8 that “we will turn Gaza into an island of ruins”.
 
– Isaac Herzog, the Israeli President, stated on October 13 that “there is a whole nation out there that is responsible. The rhetoric that the civilians [in Gaza] are not aware, or are not involved, is not true. It is absolutely not true.”
 
– Prime Minister Benjamin Netanyahu stated on October 28:
“Remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible. And we remember and we fight,” referring to a biblical narrative in which the Israelites are ordered to kill “man and woman, infant and suckling child, ox and sheep, camel and donkey” (1 Samuel 15:3) among the Amalekites.
 
– Yoav Gallant, Minister of Defense, stated on October 9 that he considers his enemies to be human animals, and declared that electricity, food and fuel would be cut off to Gaza.
 
– Yair Ben David, Commander of the IDF, stated on December 8 that all of Gaza would be razed to the ground.
 
– Ghassan Alian, Israeli Major General, stated on October 10 that “human animals will be treated as such. There will be no electricity and no water, There will only be destruction.
 
– Israel Katz, the Israeli Energy Minister, wrote on October 7th:
“no electricity or water will be turned on, and no fuel will be allowed to enter.”
 
– Several Israeli ministers have called for Palestinians to move out of Gaza, including Prime Minister Benjamin Netanyahu, Finance Minister Bezalel Smotrich, Foreign Minister Eli Cohen, Minister of Intelligence Gila Gamliel, Minister for the Advancement of Women May Golan, Deputy Speaker of the Knesset Nissim Vaturi, and Minister of Cultural Heritage Amichai Eliyahu.
 
– Minister of National Security Itamar Ben-Gvir wrote in a tweet on October 17: “As long as Hamas does not release the hostages, the only thing that should enter Gaza is hundreds of tons of explosives from the air force – not a single gram of humanitarian aid.”
 
Denmark has a duty to prevent genocide
 
The statements clearly indicate the intention of the Israeli ruling powers and high-ranking military officials to carry out genocide, and the State of Israel possesses the necessary means to realize such an intention. The intention is accompanied by concrete actions, as Israel has bombarded the civilian population and civilian structures, cut off the supply of water and electricity, and has withheld relief aid, allowing only a limited percentage, i.e. 10%, of the required humanitarian aid to enter.
 
It is the duty of UN member states to intervene.
 
We demand that the government acts on the basis of Denmark’s obligation under the Genocide Convention.
 
Denmark has committed itself not only to stop genocide, but also to prevent genocide. This means that:
 
1. The government must acknowledge that there is a risk of genocide in Gaza, based on existing expert assessments, and statements from the Israeli government.
 
2. The government must condemn Israel’s actions.
 
3. The government must stop the arms trade with Israel.
 
4. The government must use all diplomatic, legal and economic means to stop the genocide in Gaza
 
5. The government must demand unhindered humanitarian access.
 
6. The government must support South Africa’s application to the International Court of Justice on December 28, 2023 and follow any measures presented by the court to “protect against further, serious and irreparable harm to the rights of the Palestinian people” under the Genocide Convention.
 
We also refer to the UN guidelines(16) on the prevention of genocide.
 
Before the genocide in Rwanda and the genocide in Bosnia(17), the international community was not willing to listen to the warnings of experts. Hundreds of thousands of lives were lost.
 
We must learn from history and listen to experts.
 
In Denmark, we are proud to be at the forefront of the fight for international law and human rights. Therefore, let us position ourselves as a pioneer nation, and take a leading role in the efforts to stop and prevent genocide.
 
We must use the right terminology, and the government must acknowledge what the experts have already established, namely that Israel has a clear intention to commit genocide in Gaza.
 
Denmark must stand by its commitment both in words and actions, work to stop the genocide, and ensure that it never happens again. Otherwise, conventions risk being undermined, and our values become meaningless.

Footnotes can be read here, with links to the sources:

Download (PDF, Unknown)
Tom Gillesbergs tale: BRICS-landene og det kinesiske
Belt & Road Initiativ. På Henry George Biblioteket i København.
POLITISK ORIENTERING den 4. januar 2024 med formand Tom Gillesberg:
Danmark skal ikke være vasal til USA men en fri nation,
som samarbejder med BRIKS+ og andre nationer
NYHEDSORIENTERING NOVEMBER-DECEMBER 2023:
Stop folkemordet i Gaza. Fred gennem udvikling

Download (PDF, Unknown)
Se videoerne: Schiller Instituttets møde i Danmark: Vi må skabe fred mellem nationer og
en ny retfærdig økonomisk verdensorden!
Lørdag den 7. oktober 2023, Kl. 13 – 17.30

2. del:


Invitation til deling:

Kom til Schiller Instituttets møde:

Vi må skabe fred mellem nationer og

en ny retfærdig økonomisk verdensorden!

Dato: Lørdag den 7. oktober 2023

Tid: Kl. 13 – 17.30

Gratis adgang til live streaming tilgængeligt på denne side.

Tilmelding til begrænsede pladser i mødeværelset: Michelle: 53 57 00 51; Feride: 25 12 50 33

Hjemmeside: www.schillerinstitut.dk 

Schiller Instituttet afholdt den 8.-9. juli 2023 en international konference i Strasbourg, Frankrig, med titlen “På randen af en ny verdenskrig: Europæiske nationer er nødt til at samarbejde med det Globale Syd!” Der var tre talere fra Danmark. De tre talere, samt Tom Gillesberg og Michelle Rasmussen, fhv. formand og næstformand for Schiller Instituttet i Danmark, vil nu holde taler og diskutere i Købehavn. 

Program:

På vej mod en retfærdigt ny økonomisk verdens orden efter BRIKS topmødet i Sydafrika og G20 topmødet i Indien.

Tom Gillesberg: formand, Schiller Instituttet i Danmark.

De dybere rødder til krigen i Ukraine og hvad der skal til for at skabe fred mellem Ukraine og Rusland. 

Jens Jørgen Nielsen: historiker, forfatter og foredragsholder om Rusland og Ukraine, Moskva-korrespondent for Politiken i slutningen af 1990’erne. En leder af Russisk-Dansk Dialog, fhv. lektor i kommunikation og kulturforskelle.

Forandringer i Indien, og Indiens rolle som en leder af det Globale Syd

Mrutyuanjai Mishra: fra Indien, skriver artikler og debatindlæg om Asien og Indien i bl.a. Politiken og Times of India, antropolog, konsulent og underviser.

Afrika på vej væk fra kolonitiden og et perspektiv for økonomisk udvikling

Andrews Nkansah, Ph.d.: fra Ghana, undergeneralsekretær for den internationale
African Diaspora Congress (ADC),  ekpert i bl.a. vandressourcer og landbrug.

 
Lyndon LaRouches og Helga Zepp-LaRouches 50 år kampagne for en retfærdig ny økonomisk verdensorden
Michelle Rasmussen: næstformand, Schiller Instituttet i Danmark. 


Verden bevæger sig med hastige skridt i to modsatrettede retninger. På den ene side er der farlige optrapninger i krigen mellem Ukraine/NATO og Rusland, som f.eks. Danmarks beslutning om at sende F-16-fly til Ukraine. Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter og internationale leder, udtalte ved Schiller Institutettets internationale videokonference den 9. september 2023, at “Nu er man nået til et militært dødvande, og fortsættelsen af de militære operationer kan på trods af alle nye våbenleverancer kun føre til en fuldstændig udmattelse af de menneskelige ressourcer i Ukraine, som allerede har lidt frygtelige tabstal, og faren for en optrapning til atomniveau, hvis enten Rusland ser sin territoriale sikkerhed truet, eller nogen mener, at en begrænset atomkrig er mulig”.

(Lige efter starten af krigen, udstedte hun en appel for at etablere en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur, for at gøre det muligt at standse krigen og tilgodese alle nationer interesse, senere uddybet i ti principper.)

På den anden side vil vi gerne gøre borgerne opmærksomme på de tektoniske forandringer mod en ny retfærdig økonomisk verdensorden, der foregår i dette historiske øjeblik. “For kun hvis vi anerkender de valg, der klart ligger foran os, er der håb om en positiv vej ud af menneskehedens nuværende eksistentielle krise”, sagde Helga Zepp-LaRouche.

85% af verdens befolkning – Den Globale Majoritet – gør oprør mod det rådne, onde, århundredegamle kolonisystem, som har gjort milliarder af mennesker til slaver og ødelagt deres liv, og kræver en retfærdig ny økonomisk orden baseret på udvikling af deres nationer til gavn for dem selv og fremtidige generationer. Dette afspejles i det nylige 15. BRIKS-topmøde i Johannesburg, Sydafrika, hvor seks nationer blev budt velkommen som nye medlemmer af BRIKS, med yderligere 40 nationer, der er ivrige efter at komme med.

Samtidigt vil vi gerne rekruttere de borgere i det kollektive Vesten – som selv bliver mere og mere undertrykte og forarmede – til at deltage i dette oprør, en begivenhed, der kun sker én gang hvert tusinde år.

Det begrebsmæssige grundlag for dette tektoniske skift har rødder i Lyndon og Helga LaRouches 50-årige kamp for en retfærdig ny økonomisk orden imod et finansoligarki centreret i City of London og Wall Street. Dette omfatter talrige forslag gennem årtier til udvikling af lande i det Globale Syd, men også idéen om at bruge “det amerikanske systems” metoder af videnskabelig og teknologisk fremskridt fra Alexander Hamilton, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt og Lyndon LaRouche til at genopbygge de udmarvede økonomier i Europa og USA!

Som Helga Zepp-LaRouche sagde, “Det er tid til en grundlæggende strategisk genovervejelse. Er det ikke nu mere i USA’s og de europæiske nationers interesse at tage initiativ til at samarbejde med alle landene i det Globale Syd og opbygge en velstående verden for alle nationer, end at løbe risikoen for at føre en politik, der kan føre til “historiens afslutning”?

Vil det lykkes os at rekruttere borgerne i Vesten til denne fredelige revolution? Vi er optimistiske, men det kræver en international bevægelse, som arbejder for en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur, til fordele for alle nationer.

Kom til vores møde og få en bedre forståelse af, hvordan vi er nåede frem til den nuværende skilevej, og hvad vi skal gøre for at sikre, at vi vælger en vej, som fører til en lys fremtid for alle.

Baggrund:

* Læs talerne af Jens Jørgen Nielsen, Mrutyuanjai Mishra og Andrews Nkansah på Schiller Instituttets konference i Strasbourg her: Nyhedsorientering august 2023: Nyhedsorientering august 2023: Samarbejde med det Globale Syd for fred og udvikling

* Se Schiller Instituttets videokonference den 9. september 2023 her 

* Læs Helga Zepp-LaRouches hovedtale 

* Læs og skriv under: Appel til borgerne i det Globale Nord: Vi bør støtte opbygningen af en ny retfærdig økonomisk verdensorden! 

* Læs: Ti principper for en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur 

Download (PDF, Unknown)

“Underviseren, der blev fyret [af Folkeuniversitetet] for sit syn på Rusland”.
Interview med Jens Jørgen Nielsen m.fl. på Radio 24/syv

Lyt til programmet her på Radio 24/syvs hjemmeside.

“Beskrivelse af Radio 24/syv:

“Den kontroversielle historiker og Rusland-debattør Jens Jørgen Nielsen er blevet fyret som underviser af Folkeuniversitetets bestyrelse. Fyringen kommer, efter flere undervisere på Folkeuniversitetet har sagt op i protest mod Jens Jørgen Nielsen, og at kritikere har beskyldt ham for at være for “forstående” over for Putins styre i Rusland.

“Ifølge Jens Jørgen Nielsen er der tale om en fuldstændig uberettiget fyreseddel.

“Reporterne undersøger, hvad der er op og ned i sagen. For må man mene, hvad man vil i privaten, og kan man samtidig bedrive saglig undervisning?

“Gæster:
Jens Jørgen Nielsen, historiker og Rusland-debattør
Anders Lundt Hansen, middelalderhistoriker
Jakob Skovgaard-Petersen, formand for Folkeuniversitetet
Uffe Gardel, journalist

Vært: Alexander Wils Lorenzen”

Jens Jørgen Nielsen er uddannet i idé- og kommunikationshistorie, Moskva-korrespondent for dagbladet Politiken i slutningen af 1990’erne, forfatter til flere bøger om Rusland og Ukraine, leder af organisationen Russisk-Dansk Dialog og lektor i kommunikation og kulturforskelle ved Niels Brock Handelshøjskole i København.

Han er på Ukraines sortliste efter at have talt på Schiller Instituttets seminar i Danmark den 25. maj 2022 om en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur.

Her er et interview Schiller Instituttet lavede med Jens Jørgen Nielsen den 3. oktober 2022:

Interviewet omfatter:

 • Truslen om atomkrig;
 • Situationen er mere alvorlig end Cuba-krisen;
 • Behovet for forhandlinger eventuelt med Tyrkiet eller Indien som mæglere;
 • Den vestlige strategi om at fortsætte krigen, indtil Rusland er besejret, vil ikke fungere og indebærer risiko for atomkrig;
 • Hvordan vi er kommet til dette punkt, startende med USA’s tidligere nationale sikkerhedsrådgiver (1977 til 1981) Zbigniew Brzezinskis plan om at bruge Ukraine til at splitte Rusland;
 • North Stream-sabotagen blev efter al sandsynlighed ikke udført af Rusland.
Folketingskandidat Gillesberg sætter risikoen for atomkrig på dagsordenen
ved valget den 1. november i Danmark

Denne artikel blve bragt den 30. oktober 2022 i EIR Daily Alert, Washington, D.C.:

KØBENHAVN, 29. oktober 2022 (EIRNS) — Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, er på stemmesedlen til Folketinget den 1. november i København og fører kampagne for at skifte fra at sende våben til Ukraine til at tilskynde til fredsforhandlinger og nedtrappe den atomare trussel. Hans kampagne føres i forbindelse med Schiller Instituttets Venners valgplatform, der opfordrer til et nyt paradigme i internationale relationer, nemlig fred gennem udvikling.

Gillesberg har med stor gennemslagskraft siden 2005 stillet op til samtlige folketingsvalg undtagen ét på denne platform, i opposition til de herskende politiske fraktioner, som har bevirket, at Danmark er blevet en loyal deltager i NATO’s krige i Irak, Afghanistan og Libyen. Siden 2015 har danske soldater trænet ukrainske styrker, og Danmark har sendt våben til Ukraine.

I denne sammenhæng har Gillesbergs kandidatur, på trods af krigshøgenes bestræbelser på at mørklægge hans kampagne, haft en væsentlig indflydelse, især gennem en kampagneaktion, hvor der blev sat 500 opsigtsvækkende plakater op i København med sloganet: “Stop NATO’s krige: SAMARBEJDE – Fred gennem udvikling”. Plakaten fremviser flag fra nationer, der arbejder sammen – Danmark, Ukraine, Rusland, Kina, Indien og USA – samt et billede af et byggeprojekt i Afrika.

På skandaløs vis blev mindst 140 plakater fjernet af ukendte politiske vandaler, og politiet er ved at undersøge sagen. Som reaktion på skandalen interviewede det nationale radioprogram, Den Uafhængige Radio, Gillesberg den 26. oktober og spurgte kandidaten, hvem der egentlig ville have plakaterne fjernet? Gillesberg gjorde det klart, at han ikke er offeret for hærværket, men at det danske demokrati er. Hans kampagne udfordrer de fortællinger, der anvendes til kontrol af den offentlige mening, til understøttelse af krigsførelse og til at påtvinge hårde vilkår på energiområdet og hyperinflation.

Tre dage før valget har ingen andre nationale medier foretaget et interview med Gillesberg, men hans kampagne har succes med at alarmere om krigsfaren, og hvad vi bør gøre. Han stiller alle de presserende spørgsmål, f.eks. hvorfor er der ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvem der saboterede Nord Stream-rørledningerne nær den danske ø Bornholm? {Cui bono?}

Hans kampagne har sat tusindvis af eksemplarer af hans erklæring i omløb, hvor han spørger: “Tør du stille kritiske spørgsmål? Eller holder du mund og mister både velfærd og risikerer atomkrig?” Han stiller spørgsmål, der skal provokere folk til at tænke, f.eks.: “Er det Ruslands skyld, at der er energi- og inflationskrise? [og er Rusland eneansvarlig for krigen i Ukraine?]”

Hans erklæring indeholder også løsninger. Sammenfattende er hans tre hovedpunkter: Stop NATO’s krige; samarbejd med Rusland, Kina og resten af verden; stop røverisk finans- og spekulation og opbyg verdensøkonomien med “Lyndon LaRouches Fire Love”. Denne tilgang kræver en Glass/Steagall-regulering af bankvæsenet, målrettet kredit til infrastruktur og projekter med videnskabelige drivkræfter.

Erklæringen har nået vigtige dele af København via massiv omdeling. Tidligere på måneden cirkulerede den inde i Folketinget på den årlige københavnske kulturnat og nåede ud til folk i alle 14 partier og 20 kandidater. Den 26. oktober blev erklæringen udsendt på Københavns Universitet på et studentermøde for kandidater fra otte partier. Forsøget på at begrænse diskussionen mislykkedes, da to kandidater reagerede på en journalist fra EIR News, der bad kandidaterne om at forholde sig til, hvorledes Ukraine-krigen burde bringes til ophør? Journalisten udtalte, at Gillesberg redegør for faren for eskalation af en atomar brand, og hvordan vi er nødt til at aktiveres for at stoppe den [ved at skifte fra at sende våben til Ukraine til at presse på for fredsforhandlinger].

Det, der gør Gillesbergs advarsel endnu stærkere, er, at han er kendt for sine tidligere kampagner for at få Danmark til at ændre kurs i den udenrigs- og økonomiske politik. Tom Gillesberg og hans plakater er en særlig institution i dansk politik siden hans første kampagne i 2005, hvor han med plakatsloganet: “Når boblen brister… Nyt Bretton Woods” advarede mod derivater og hyperinflation, som det er sket. Der har været signaturplakater/politiske slogans til hver valgkamp siden. I 2015 var det: “Win-Win med BRIKS – ikke sammenbrud og krig”. Nu er Tom Gillesberg en afgørende stemme på den europæiske scene.
Jens Jørgen Nielsen, Rusland og Ukraine ekspert:
“Tom Gillesberg er en sjælden fornuftens stemme i valgkampen”

20. oktober 2022 — Her er en udtalelse fra Jens Jørgen Nielsen, forfatter, historiker, lektor:

“Oktober måneds valgkamp har været præget af mange partier og en masse løfter. Mange af løfterne vil næppe nogensinde blive indfriet. Men vi har manglet en diskussion af det aller væsentligste, nemlig krigen i Ukraine og den meget spændte militære situation mellem NATO og Rusland. Hvordan finde vi et andet gear for at  forhindre den store dommedags krig. Tom Gillesberg fra Schiller Instituttet er en velkommen undtagelse. Han har sat spørgsmålet øverst på dagsordenen med krav om en anden politik og med en vision om et andet samarbejde mellem Rusland, Kina og Vesten. Tom Gillesberg er en sjælden fornuftens stemme i valgkampen. Tak for det.”

Jens Jørgen Nielsen er uddannet i idé- og kommunikationshistorie, Moskva-korrespondent for dagbladet Politiken i slutningen af 1990’erne, forfatter til flere bøger om Rusland og Ukraine, leder af organisationen Russisk-Dansk Dialog og lektor i kommunikation og kulturforskelle ved Niels Brock Handelshøjskole i København.

Han er på Ukraines sortliste efter at have talt på Schiller Instituttets seminar i Danmark den 25. maj 2022 om en ny international sikkerheds- og udviklingsarkitektur.

Her er et interview Schiller Instituttet lavede med Jens Jørgen Nielsen den 3. oktober 2022:

Interviewet omfatter:

 • Truslen om atomkrig;
 • Situationen er mere alvorlig end Cuba-krisen;
 • Behovet for forhandlinger eventuelt med Tyrkiet eller Indien som mæglere;
 • Den vestlige strategi om at fortsætte krigen, indtil Rusland er besejret, vil ikke fungere og indebærer risiko for atomkrig;
 • Hvordan vi er kommet til dette punkt, startende med USA’s tidligere nationale sikkerhedsrådgiver (1977 til 1981) Zbigniew Brzezinskis plan om at bruge Ukraine til at splitte Rusland;
 • North Stream-sabotagen blev efter al sandsynlighed ikke udført af Rusland.

 

Billede: Jens Jørgen Nielsens Facebook side
POLITISK ORIENTERING den 25. oktober 2022:
Har vi stadigvæk demokrati i Danmark?

Med formand Tom Gillesberg, som er Folketingskandidat udenfor partierne i Københavns Storkreds.
Jørgen Østrøm Møller: Fred i Ukraine eller amerikansk hegemoni?
Amerika må beslutte sig

På engelsk:
The National Interest, September 24, 2022
  

Peace in Ukraine or U.S. Hegemony?
America Must Decide

The United States should come to terms with the fact that mending the global system is long overdue.

In his speech last week, Russian president Vladimir Putin announced a “partial mobilization” of Russian military reservists, a referendum in occupied Ukrainian territory, and made a thinly veiled threat to resort to nuclear force. This is fairly frightening for Ukraine, but also for the United States, Europe, and the rest of the world. It does not take much to predict that if Russia uses nuclear weapons, the United States must respond in kind. 

But looking at it from another angle, Putin’s speech also presents a golden opportunity for the United States to checkmate Russia, end the war in Ukraine, avoid a nuclear catastrophe, and shape a new world order. It might sound strange, but this is a “now or never” moment to steer the world out of the immediate mess created by Russia, as well as decades of bad statecraft by the United States and Europe.

After analyzing U.S. statements and policies in recent years and months, it is doubtful whether this perspective is driving the decisions of U.S. policymakers.

For some years now, the choice has been to either solidify America’s role as the undisputed leader, conveying that the U.S. perspective on global matters is correct and that the United States has the right to lead the world towards a model reflecting its values, or, realizing that the world has changed with rising powers like China and India willing to participate in the global system and question whether the United States has the right to define the rules. The United States seems to have chosen the first option but the time has come to reappraise whether this is still in the interest of the United States.

In connection with the recent Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit, Chinese president Xi Jinping and Indian prime minister Narendra Modi met with Putin. Both expressed what could be described as lukewarm support for Russia’s war in Ukraine. In reality, couched in diplomatic vocabulary, they distanced themselves from Putin’s reasons for launching the war and his objectives.

During his meeting with Xi, Putin said that he “highly valued the balanced position of our Chinese friends when it comes to the Ukraine crisis. We understand your questions and concerns about this. During today’s meeting, we will of course explain our position.” 

However, after learning about Russia’s plan for referendums in occupied Ukrainian territory, a Chinese foreign ministry spokesman stated

China’s position on the Ukraine issue is consistent and clear. We believe that all countries deserve respect for their sovereignty and territorial integrity, that the purposes and principles of the UN Charter should be observed, that the legitimate security concerns of any country should be taken seriously, and that support should be given to all efforts that are conducive to peacefully resolving the crisis. We call on the parties concerned to properly address differences through dialogue and consultation. China stands ready to work with members of the international community to continue to play a constructive part in deescalation efforts.

For his part, Modi told Putin that “Today’s era is not an era of war.” Turkish president Recep Tayyip Erdogan has not minced words either and said that Russia’s invasion cannot be justified and that it should give back all the land it has occupied, including Crimea.

It is difficult to appraise how far and how deep the distance these leaders run. Maybe privately these leaders, all of whom have developed close relations with Putin over the years, said something different. However, this is unlikely. They do not only speak to the world but also to domestic audiences. Some kind of duplicity would be hard to explain.

The United States should find out whether it is possible to form a common position to end the Russo-Ukrainian War before it spirals out of control.

It will come at a price. These three countries will resist being enrolled in an initiative that has a hidden agenda of helping the United States maintain global supremacy. They more or less acquiesced to Russia in the first place precisely given their resentment of U.S. supremacy. This allowed them to overlook their adversarial interests with Russia in Central Asia, for example. To help end the war, they will ask that the United States soften the pursuit of its values abroad as a policy benchmark. Even more so, they will ask for the United States to amend and reform the international system so that it no longer serves American interests exclusively and is used by the United States to underwrite its global policies.

This may be difficult for U.S. policymakers to accept but the alternative is that the war risks turning into something much worse. The United States should come to terms with the fact that mending the global system is long overdue; in many ways, it still reflects how the world looked seventy years ago when it was designed by the United States and Great Britain. The rest of the world has come to the conclusion that now is the time for them to have more influence in the decision-making process and reflect their interests.

The United States might get away with going solo thanks to its military power. It might be possible to push Russia back and uphold America’s right to be the global leader. Recalling prognoses for global economic growth putting Emerging Markets and Developing Economies (EMDE) in the forefront, such a policy might postpone the reckoning by a decade. Yet, the risks of doing so are higher compared to the benefits of moving now when the United States is still strong and can play a major role in designing a new global system that does not exclusively reflect American and European interests.  

Joergen Oerstroem Moeller is a former state-secretary for the Royal Danish Foreign Ministry and the author of Asia’s Transformation: From Economic Globalization to Regionalization, ISEAS, Singapore 2019 and The Veil of Circumstance: Technology, Values, Dehumanization and the Future of Economics and Politics, ISEAS, Singapore, 2016.

Billede: YouTube videograb
Folketingsvalg: Den Uafhængige radios interview med kandidat Tom Gillesberg, som stiller op i Københavns storkreds

Det 10 min. lange interview begynder 1 time og 32 min. inde i programmet.

Tom Gillesberg, stiller op som løsgænger til folketingsvalget // Om hvad løsgængerne vil til det kommende folketingsvalg”.
EIR artikel: Dansk udenrigsminister
udspurgt i Folketinget om Ukraines sortliste.
af Michelle Rasmussen

Følgende artikel blev bragt i Executive Intelligence Review vol. 49, nr. 35 den 9. september 2022.
Her kan man abbonnere på EIR tidsskrift.

Download (PDF, Unknown)
English translation: Excerpts from the Danish parliament’s Ukraine list
consultation with Foreign Minister Jeppe Kofod

Consultation in the Danish parliament on August 19, 2022 Danish Foreign Minister Jeppe Kofod About the Ukraine Blacklist, Which Includes Three Experts in Denmark

(The video, in Danish, and the full transcript, in Danish, may be seen here. )

Translated Excerpts in English 

Member of Parliament Marie Krarup (independent): My reason for raising the question is that I think it is a serious matter, because this Centre to Counter Disinformation — the centre that has made the list of 72 foreigners outside Ukraine –belongs to the Security Council of Ukraine, and the same day that this list was published, the leader, Andrei Shapovalov, said that the people who are spreading disinformation are “information terrorists,” and they must be held accountable as “war criminals.” Zelensky’s adviser Mikhail Podolok has elaborated these views, in interviews and an article in which he calls on other governments to limit the influence of these people and for them to be subjected to what he called “military cleansing”.

 

I am therefore, of course, interested to hear whether the Foreign Minister has taken the initiative to carry out a “military cleansing” of Associate Professor Jens Jørgen Nielsen, peace researcher, Jan Øberg, and Professor in International Politics at Aalborg University Li Xing?

 

Or has the Foreign Minister made approaches to Ukraine to have these persons removed from the list? Or does the Foreign Minister still believe that we are supporting freedom of expression and democracy by supporting Ukraine? Thank you.

 

Minister for Foreign Affairs Jeppe Kofod (Social Democrat): Yes, thank you for that. And thank you to Mrs. Marie Krarup for convening the consultation today.

 

Putin’s war of aggression in Ukraine means that we in Denmark and in Europe can no longer take our freedom and our security for granted. Disinformation, lies and propaganda are an integral part of Russian warfare and attempts to undermine the unity of the West. And as a world community, we must therefore continually consider how to respond, with respect for freedom of expression, and our fundamental democratic rights.

 

The Centre for Combating Disinformation, under Ukraine’s National Security and Defence Council, has published a list of speakers who “promote narratives consistent with Russian propaganda.” However, the list, which includes four [sic: three] people linked to Denmark, is no longer available on the website.

In addition to the consultation today, the list has attracted considerable coverage in the Danish press, where it was received with astonishment and concern. There are concerns about the criteria for inclusion on the list, and about the use of such a list to silence voices in the debate with whom one disagrees.

 

I have therefore also asked the Danish embassy in Kiev to contact the Ukrainian authorities to seek clarification of the activities of the Centre for Combating Disinformation.

 

In this context, we from the Danish side will support the fight against disinformation, which is an essential element in Russia’s warfare against Ukraine.

 

At the same time, we will underline the Danish position, as is well known, that the fight against disinformation should contribute to strengthening, not undermining, democracy, research and freedom of expression.

 

When I have a response from the Ukrainian authorities, I will be happy to return to the Committee on Foreign Affairs. And until then, I would like to take the opportunity to make the government’s policy absolutely clear:

We must stand firm that research and freedom of expression are important democratic values for the Danish government, there should be no doubt about that.

Next, I would argue that Ukraine is threatened in its very existence. Putin has set out to destroy an entire country, a democracy, in fact, deny Ukraine’s legitimacy at all.

 

I think most people can understand that the fundamental principles may well come under pressure in such a situation….

[Foreign Minister Jeppe Kofod continued his initial remarks by outlining Denmark’s position on the need to support Ukraine in the war with Russia.] 

Marie Krarup: Thank you for the answer. So that basically means that what the foreign minister has done, is to ask the Danish embassy in Kiev to get in touch with the Ukrainian authorities to seek clarification on the activities of the Center for Fighting Russian Disinformation in Ukraine…. 

That means that contact has been made with the Danish Embassy in Kiev to do something which they always ought to do. I have worked in an embassy myself, and I know how things work there. If there is something going on, in relation to Denmark, then it is obvious that it is the embassy’s obligation to immediately get a clarification of what is going on. 

 

That is what the Foreign Minister has done, about a month after three law-abiding Danish researchers were put on a list in which they were called “information terrorists” and they are indirectly threatened with being brought before a war crimes tribunal. 

 

These are researchers who use the quite ordinary Danish freedom of expression to say quite ordinary and banal things, such as one of them has said, “Western sanctions against Russia are not working.” Then you are added to a list where you are indirectly threatened as a war criminal. And so, the Foreign Minister, in the month that has passed since the three Danish nationals were put on this nasty list, the Danish Foreign Minister has asked the Danish Embassy in Kiev to do its duty? 

 

I think that is a very poor response to the quite unbelievably gross situation that three Danish researchers are being prevented from carrying out perfectly legal research activities because they now have to live with threats hanging over their heads. 

 

Has the Foreign Minister contacted the police and asked them to ensure that the three researchers’ safety is guaranteed?

Jeppe Kofod: I’m afraid I have to, unfortunately, correct Mrs. Marie Krarup. The Danish Embassy HAS contacted the Ukrainian authorities, so it is not the case that I have asked the Embassy to contact them. They have contacted them. And we are awaiting the reply from the Ukrainian authorities. And in that context, the contact that the Danish Embassy has made, the Danish Embassy has also expressed concern about the list, which, by the way, has been taken down, as I understand it. And then, just in relation to the CCD, according to what I have been told, it is the acting leader of this center who is quoted as putting forward the idea that the information space could be protected from disinformation by means of a new law which would allow the prosecution of disseminators of disinformation as war criminals – that is what I think Marie Krarup has referred to. It is said to have been put forward at a round table discussion, with the support of the U.S. Department of State, organised by the National Security Service Academy, the Civilian Research and Development Foundation of the U.S., the International Academy of Information, and the coordination platform the National Security Cluster. We were not present at this roundtable. But there is nothing immediately indicating that the statement is about individuals on the list we are discussing today.

As mentioned, and I would like to stress this, I have asked the Danish Embassy to investigate the statement further, and get an explanation from the Ukrainian authorities about how they will ensure, and I hope that Mrs. Marie Krarup agrees with me, concern for freedom of expression, freedom of research and democracy with such a law.

 

 Once the Ukrainian authorities have given their statement, I will ensure that this committee, the Committee on Foreign Affairs, is informed. And I think it is important that we hear the Ukrainian authorities’ explanation. Also in a situation where there is a lot of misinformation out there….

………..

Excerpt 2:

Marie Krarup: How can the Foreign Minister accept that three law-abiding Danish scientists were put on a list to scare people and make them stop. How can the Foreign Minister accept that? 

 

And, by the way, I must dispute the fact that these answers from the head of the CCD and President Zelensky’s adviser, Mr. Podolok, were not referencing this list. There is a very clear statement that there IS reference to this list, calling on governments to carry out what has been called ‘military lustration,’ which I think should be translated as ‘cleansing’, or to impose sanctions on them. So, will the Foreign Minister follow the call of President Zelensky’s adviser to put these three perfectly law-abiding scientists: a professor at Aalborg University, a lecturer elsewhere, and a peace researcher, will the Foreign Minister follow the call of President Zelensky’s adviser to make sure that these three people can no longer speak freely?…

Excerpt 3:

Jeppe Kofod: … So I think it’s really a slightly skewed debate. There should be a lot more focus on what Russia is up to at the moment. With cyber attacks, disinformation, misinformation, as an attempt to destroy our way of life. I hope that Mrs Marie Krarup will also be concerned about that.

 

Marie Krarup: Thank you. I would be very happy to organise a new meeting to talk about combating Russian disinformation, because of course we must counter any kind of lies, of course we must counter any kind of restrictions on freedom of expression – that is absolutely clear, I will do that at any time! 

 

Now, what we are dealing with here is three Danes, perfectly law-abiding debaters, who have been put on a list as an indirect threat to their security. It is an attempt to silence them. Because they make perfectly legal and almost boring statements, such as that the Western sanctions against Russia are not working. Should it be a criminal act to say that? It is true that the list is not available right now. Thank goodness. 

 

That might suggest that Ukraine’s government has figured out that making such a nasty list is shooting itself in the foot. Because it is obviously not an expression of freedom of speech and democracy to put people in the stocks and start behaving like the neighbouring country. Because what is the point of us restricting freedom of expression in Denmark and restricting freedom of expression in Ukraine, and thereby coming to resemble Russia, where freedom of expression is restricted to such an extent. Are we going to turn our countries into tyrannies? 

 

No, we must not! We must fight it! But the list exists! There are clever people who had it printed out as soon as it was available. And here it is. And I’d gladly pass it on. There are many ordinary sensible scientists listed here who are in no way breaking the law with their research. Highly recognized and respected professors, for example, John Mearsheimer, who has been very active in this debate and, of course, has said nothing at all illegal. Has not incited hatred, or violence, or anything, whatsoever. Perfectly legal speech. And that’s what this is all about. We can have many other consultations, about everything else, but right now it’s a consultation about what to do to ensure the freedom of expression of Danish debaters in Denmark? 

 

And what has the Foreign Minister done to investigate what is going on? Does the Foreign Minister think that it is supporting democracy and freedom of expression, to support a government that is asking us to sanction Danish researchers in Denmark? And to be interested in what my opinions or feelings are in other contexts – is just not within the subject of this consultation. I think that something terrible is happening in Ukraine, absolutely terrible, and I want this war to stop. I think it’s a crime that Russia has invaded, that’s just not what it’s about right now. Right now, it is about the fact that the Ukrainian government, which the Danish government supports, is calling for the Danish government to sanction Danish researchers and restrict their freedom of expression. 

 

And I have not received any answer from the Foreign Minister, except something about perhaps the embassy being asked to do its job, or is the embassy just doing it by itself? There is simply no public statement to the effect that we cannot vouch for this. It may be that the next arms shipment will be delayed because we do not think it is OK for a professor of international politics at Aalborg University – he is being criminalised for saying that Western sanctions are not working against Russia. I have not heard the Foreign Minister express any criticism; I would very much like to hear the Foreign Minister do so here. Is it OK for Ukraine to encourage us to sanction perfectly law-abiding researchers in Denmark? 

Excerpt 4:

Jeppe Kofod: Now Russia has started a war of conquest, illegal war of conquest in the country, and there we have to respond again, and defend the Ukrainians. And therefore, there can not be, in any way, as Mrs. Marie Krarup spoke about, talk about our arms donations. The arms donations that we are giving to Ukrainians, for their defense fight, we will continue to do that, and we are working very hard for others to contribute as well, so that we can ensure Ukrainians that they can live without Russian invasion.

They must win, the Ukrainians, and the fact that they must be able to win requires us to continue with our arms supplies, which we certainly intend to do, irrespective of what Mrs. Marie Krarup mentions here.

Christian Juhl (Unity Party): I have put my name on the list. I would like to hear from the minister. We are friends of Ukraine, we support them in this terrible situation. And I think in my time, since February 24, I have spent thousands of hours defending Ukraine, but also spent, about ten minutes, or fifteen minutes looking at the allegations that have been made that Ukraine, in the harsh situation, is actually also at risk of violating some of the basic rules that we think belong in a democratic society. It is also our duty as politicians and ministers to try to see the nuances of the situation. Even if it is serious. So that the foundation stone of the democracy which is to be developed further after the war and after the Russians have withdrawn their troops, must develop. We will have at least as great a task to help with that, in my opinion. Reconstruction, development of the country, etc.

I would like to ask two questions there. When we are friends with Ukraine, it is also important that we are honest friends. Real friends are honest friends, right?

That means that if we find something incomprehensible, we tell each other. Just as I think the ministers who have visited from Ukraine have done to us. They have been very clear when we were foot-dragging, and cut through: This is not what we are talking about, we don’t need friendly words, we need weapons, they say, for example in the meetings. These are honest friends who say such things to their partners. Does the minister think that there can be arguments for restricting freedom of speech in an extreme situation, like the one Ukraine is in at the moment, and it would be legal, in the minister’s opinion, for Ukraine to say, we cannot afford to have freedom of speech here?

 

Or, for example, it has been debated in the media lately that they are preparing an anti-union law in Ukraine, there are a number of European trade unions and individuals who have protested violently against that because, what does that have to do with the war? Because that is a fundamental principle that we also support. So a question: can there be a situation where you have to give up freedom of expression in such an extreme situation as Ukraine is in, during the occupation. In the minister’s opinion?

That’s the one. The other one is: can the minister confirm that we are indeed, monitoring the laws of war on both sides? And that we actually believe that everybody should abide by the laws of war, including occupied countries. Because that forms the basis for things not escalating into a completely crazy situation. Or is this also a place where we have to say that it is only one side that has to respect the laws of war.

I only ask because I think it is important that we have some universal approaches to some of these things.

The last question is a Danish question. I would like to know whether the Minister believes that the three researchers have used blatant propaganda and disinformation, or that the Minister suspects that the three have done so? It is a little because we might as well play it over on the Danish court straight away. If they haven’t done it, then we should defend them, in my opinion. If they have done it, then we need to have it on the table. And then we must know, where does this conflict with Danish law.

[op cut begin]

Marie Krarup: Thank you. It’s not strange to abolish freedom of speech in a country that’s at war. And I have the impression that that’s pretty much what they’ve done in Ukraine. What is strange is that we say that we are defending democracy when we support a country that is asking us to abolish freedom of expression in our own country.

THAT is where I think the problem is. To be handed a list with three Danes on it and be asked by the head of the Center [for Combating Disinformation] and Zelensky’s adviser to sanction them. And when the minister claims that there is nothing to suggest that this is what happened, then I must refer to the statements that the head of the Center, Shapovalov, made, on July 14, about people who spread disinformation, they are information terrorists, and they must face a war crimes tribunal. And something similar was written by the same person in Ukraine’s Pravda on 2 August.

And Zelensky’s adviser, Podolok, said on August 5 about the people on the list that they are calling for them to be sanctioned by other governments, their influence to be limited, and then they are to be subjected to this ‘military purge’, which I don’t quite know what that means.

So that’s what is a call for us, in our country, to put restrictions on perfectly legal Danish researchers’ freedom of expression. THAT’s what I’m asking the minister to address. I am surprised that the Minister has not somehow said to Ukraine, because, as was said earlier, if you are friends, then you are, of course, honest friends. And if we are to help Ukraine become a democracy, as I certainly think we should, then freedom of speech is part of that.

And it may well be that they cannot have it now, in the current war situation, I actually understand that, in their own country, but the fact that they are calling for us, in Denmark, to abolish freedom of expression, in certain areas, is not good. We should therefore say to Ukraine that you have to stop that. You have to take our people off the list. We will not sanction our researchers. We do not think that it is Russian disinformation or an illegal statement to say that “Western sanctions against Russia are not working,” as a professor of international politics from Aalborg University has said.

Does the minister think that’s an illegal statement? Or that it is spreading Russian propaganda to say that Western sanctions against Russia do not work?

[op cut end]

Excerpt 5:

Jeppe Kofod: 1. Ukraine has not asked us to abolish freedom of expression in Denmark, as has been claimed, I want to make that clear.

 1. There is no request from the Ukrainian government to us, about the researchers about whom Mrs. Marie Krarup addresses us.
 2. We have not received any list.

I really think we should be careful that such debates do not get out of proportion, when we consider what it is a task we face, in terms of disinformation, misinformation. You can pick your battles as you like.

 

Excerpt 6:

Marie Krarup: So the Foreign Minister might deny that the list exists? It was published, it was taken down, thank God, shortly after, for example, Jyllands-Posten wrote an editorial about it. So Jyllands-Posten also lives in an alternative reality where they believe that list exists?

It does exist. And there were statements from the head of the center, and from Zelensky’s advisor, Podoljak. I know that the Foreign Ministry has received documentation about that, with the translation of those documents. Where the head of the center, and Zelensky’s adviser, calls on the governments, where the foreign – these are 72 people living outside Ukraine – where they are called on to take action against them. This is not an official request. That is absolutely correct, I fully agree. But it is a public request. And the Foreign Minister is apparently totally indifferent about that.

Documentation has been sent to the Ministry of Foreign Affairs, I know, because I myself received it on the same occasion.

So the question is: will the Foreign Minister follow these calls to restrict the freedom of expression of Danish researchers? I think that would be wrong. I also think it would be appropriate to say to Ukraine that we will not do that and call on them to distance themselves from the list. It is very good that it is no longer available on the website; it is still visible on their Facebook page. With photos of the people they don’t like. Who they want sanctioned. So, in that way, it still exists.

I hope it’s not the case that if Russia approaches Denmark, unofficially or officially, and asks to restrict the freedom of expression of some Danish researchers, that they say “never mind”. Or just look out of the window.

Then I wish that they would officially distance themselves from it. Because it is just wrong.

And now that we are talking about a country which we support, and which we support because we say that it is a democracy, I just think it seems odd that no statement is being made. Jyllands-Posten could at least write an editorial about it and denounce it. And I think that the government should do the same. And then guide the Ukrainians in a friendly, honest way and say: this is a bad idea. You should not do that. We will not follow your calls to sanction Danish researchers in Denmark, no matter how terrible the situation you are in. Because they are in a completely terrible situation. It is so appalling. No matter how terrible the situation you are in, we will not destroy our own democracy, our own freedom of expression.

An honest friend of Ukraine should have said that to Ukraine. And you should also do it for the sake of the researchers, who obviously don’t find it nice to have this kind of indirect threat.

So, after this consultation, I assume that the Foreign Minister now, after getting some more information, and hopefully getting a deeper understanding of what this is about, will take action on this, and address the Ukrainian government and say something about that freedom of expression in Denmark must not be destroyed, because there is a terrible situation in Ukraine, and if Ukraine wants to be a democracy, in the long term, then it has to respect freedom of expression.

Will the Foreign Minister do that?

Excerpt 7:

Jeppe Kofod: [About that Marie Krarup alleged that I] denied that there is a list, I have not. I have simply said that we have not received it. We have not received a list, from the Ukrainian Government, sent to the Danish Government of any individuals. I mentioned that it was a list that apparently has been taken down from the website, and I also believe that there are organizations, including the Schiller Institute, that have sent this material, probably to Marie Krarup, and also to me.

Excerpt 8:

Jeppe Kofod: And then once we’ve heard about this list, the work of this Center for Combating Disinformation, we’ll come back, to the Foreign Affairs Committee. Then we can take the debate further there, if it is still relevant. (00:58:35:00)

Marie Krarup: I would like to, if it’s possible. But I’m glad the minister doesn’t deny it. Actually, that’s not what it was about. What I find embarrassing is that the minister has not taken action to defend the freedom of expression of Danish researchers. Thank you for giving me the floor.

Christian Juhl – [Thanks the minister and Marie Krarup.] We would like, in the Foreign Affairs Committee, to receive a written briefing, when it is available, with the facts about it, and then we can consider an extension of the consultation. Thanks to all.

The video, in Danish, and the full transcript in Danish may be seen here. 

————————
Jyllands-Posten editorial, August 11, 2022 at 6:30pm. Jyllands-Posten is one of the three major Danish daily newspapers. Here are some excerpts.

FOR SUBSCRIBERS

Title: Ukraine and free speech

Kicker: It is worrying when Ukraine blacklists researchers and others who have a different view of the conflict from the unequivocally pro-Ukrainian one.

Beginning: “If not before, then certainly since February 24 this year, the Ukrainian people and their President, Volodymyr Zelensky, could not have any doubt that a united West and the EU are fully behind them….

[In speeches, Zelensky] “skillfully appealed to unity and emphasized what we know, that Ukraine’s struggle for freedom is ours too. It has helped to underline and convince, even more, that Ukraine naturally belongs in Europe, and eventually in the European Union – one day on the other side of the war.

“But to get there, there are conditions to be met. Among them is the fundamental acceptance of free speech. Even before the war, there were stories that freedom of expression, particularly for the media, did not always enjoy favorable conditions in Ukraine, and it is obvious that this is even worse in a war like the present one. But that is why it is still necessary for the country, and especially its President, to show that it accepts free speech and the right to disagree.

“The Centre for Countering Disinformation sounds like something out of George Orwell’s ‘1984’, but it is a center under Ukraine’s National Security Council. The center presumably has a central function during the war, but it has also recently been used to blacklist 72 international politicians, thinkers and researchers, including four Danes [really three Danes and one Swede- mr]: Russia expert Jens Jørgen Nielsen, peace and conflict researcher Jan Øberg, chairman of the Schiller Institute in Sweden Ulf Sandmark and Aalborg University professor Li Xing.

“What the four Danes have in common is that they took part in a seminar at the end of May on alternatives to the current security policy structure in the world in order to reduce tensions and the division of countries into, for example, members and non-members of NATO. Li Xing, among others, opposes Russia’s attack on Ukraine, but he has also questioned the long-term impact of the sanctions policy based on his research. Both – the theme of the seminar and the questioning of Western sanctions policy – are of course perfectly legitimate in a free and open society.

“It is therefore worrying when Ukraine blacklists researchers and others who have a different view of the conflict. For it can hardly be seen as anything other than an attempt to silence them and label any angle other than the pro-Ukrainian one as pro-Russian, and thus on the wrong side of history.

“Ukraine’s fight for freedom in the face of its opposite, Putin’s barbaric unfreedom, is heroic and deserves all our support. But in rejecting free speech, free research and free debate, it is precisely Ukraine and its President who are in danger of moving to the wrong side, far from the ideals that they will hopefully pursue on the other side of the war, to emphasize that they are part of us, as we now see their struggle as ours.” End of the editorial.

It should be noted that Jyllands-Posten led an international campaign for free speech after they printed derogatory cartoons of the prophet Mohammed in 2005. Now, they have something much better to defend.

pictures: Marie Krarup: screen grab
Jeppe Kofod: Michelle Rasmussen
Dansk udenrigsminister blev udspurgt i en time om ukrainsk sortliste med 72 udlændinge

KØBENHAVN, 19. august 2022 (EIRNS) – Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, blev i dag indkaldt til et åbent samråd i Folketinget i en time, vedrørende spørgsmålet om den liste fra Ukraines Center for Countering Disinformation (CCD), som består af 72 udlændinge, herunder tre fra Danmark, som alle havde deltaget i Schiller Instituttets konference den 25. maj, og som blev beskyldt for at “fremme den russiske fortælling”. Det er første gang, at Ukraine-listen er blevet drøftet i en national lovgivende forsamling, og det er så vidt vides første gang, at en udenrigsminister er blevet indkaldt til at redegøre herfor.

Det åbne samråd fandt sted i Folketingets udenrigspolitiske udvalg, hvor ministeren skulle svare på to spørgsmål fra folketingsmedlem Marie Krarup (løsgænger). 

Vil ministeren kommentere den ukrainske liste over udlændinge, som “fremmer” den russiske fortælling, herunder at ministeren anmodes om at oplyse, om listen efter regeringens opfattelse er udtryk for respekt for ytringsfrihed, demokrati og andre værdier, som ministeren mener, at Danmark bør fremme i verden?

Mener ministeren, at Danmark fortsat kan retfærdiggøre sin støtte til Ukraine med våben og penge ved at hævde, at Danmark dermed er med til at støtte demokratiske værdier uden for Danmark?

Det åbne samråd blev transmitteret live på Folketingets hjemmeside og er blevet vist på Folketingets egen tv-station. Her kan det ses på dansk https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20211/uru/td.1901318.aspx?from=30-07-2022&to=20-08-2022&selectedMeetingType=&committee=&as=1#player

Udover Marie Krarup var der kun ét andet udvalgsmedlem til stede, og én journalist, tydelige tegn på hvordan etablissementet forsøger at undgå drøftelse af dette penible opgør med ukrainsk anti-demokratisk adfærd. Det samme kunne man sige om svarene fra udenrigsministeren, der var ledsaget af tre rådgivere fra sit ministerium. I stedet for at besvare nogle af spørgsmålene, holdt han lange taler om vigtigheden af Ukraines frihedskamp mod de russiske invasionsmagter og vigtigheden af at bekæmpe russisk desinformation. Han sagde, at det var vigtigt for Danmark at hjælpe Ukraine med at bekæmpe russisk desinformation, men at det skal ske på en måde, der styrker og ikke underminerer ytringsfriheden.

Da Krarup gentagne gange adspurgte ham, om han var enig i, at det var en skandale, at lovlydige danske eksperter blev udpeget og sat på en liste for at intimidere dem og andre til at holde op med at bruge deres ytringsfrihed, sagde udenrigsministeren blot, at han selvfølgelig var for ytringsfrihed. På spørgsmålet om hvad han havde foretaget sig i forbindelse med offentliggørelsen af listen, der omfattede personer fra Danmark, svarede han, at han havde bedt den danske ambassade i Ukraine om at undersøge sagen, og at udenrigsministeriet stadig ventede på en ukrainsk respons. Når de modtager det, vil han meget gerne møde op foran udvalget igen og berette, hvad Ukraine har svaret.

Udenrigsministeren bestræbte sig ihærdigt på at undgå at kritisere Ukraines regering i sagen, men talte i stedet om den forfærdelige situation som Ukraine er i, og hvorfor vi skal støtte dem, så de kan vinde krigen mod Rusland.

Krarup hæftede sig ved, at ukrainske embedsmænd på et rundbordsmøde, sponsoreret af det amerikanske udenrigsministerium, talte om “informationsterrorister”, der skulle stilles for en “militærdomstol”, men udenrigsministeren insisterede på, at det ikke havde noget med personerne på listen at gøre, og at Danmark ikke havde modtaget nogen officiel anmodning fra Ukraine i sagen. Krarup fremhævede også, at en Zelenskij-rådgiver havde ytret sig om, at disse udlændinge skulle underkastes “militær bodshandling/renselse”.

På et spørgsmål om, hvad Udenrigsministeriet havde foretaget sig for at sikre sikkerheden for personerne fra Danmark på listen, svarede han, at det var et anliggende for politiet og ikke for hans ministerium.

Christian Juhl fra Enhedslisten, der var mødeleder og den eneste øvrige tilstedeværende parlamentariker ved samrådet, blev til sidst også lidt træt af udenrigsministerens ikke-svar og forsikrede, at han havde arbejdet meget for at bistå Ukraine siden den 24. februar; men uanset om vi støtter dem, så skal de stadig overholde visse regler. Han spurgte udenrigsministeren, om han ville insistere på, at der skal være ytringsfrihed i Ukraine på trods af, at der er krig, om ikke kun Rusland, men også Ukraine skal stilles til ansvar for krigsforbrydelser, og om udenrigsministeriet havde undersøgt, om der var hold i den ukrainske påstand om, at de tre fra Danmark på den ukrainske liste spredte “en russisk fortælling”. Udenrigsministeren svarede ikke på spørgsmålene ud over at sige, at Danmark naturligvis var imod krigsforbrydelser, og at Rusland begik adskillige af dem og skulle stilles til ansvar.

Det mest sandfærdige svar fra udenrigsministeren kom, da Krarup gik i rette med ham for gentagne gange at forsøge at bagatellisere sagen ved at påstå, at listen ikke længere var online. Hun tilbød ham en kopi af listen, og sagde at hun vidste, at alle de oplysninger, der var blevet stillet til rådighed for hende, også var blevet sendt til udenrigsministeriet. Ministeren svarede, at det var rigtigt, at udenrigsministeriet havde modtaget al udførlig dokumentation fra Schiller Instituttet.

link til Folketingets hjemmeside med den tilsendte dokumentation:
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/URU/bilag/264/2610711.pdf

Under hele samrådet nægtede udenrigsministeren gentagne gange, at kritisere den ukrainske regering og dens myndigheder for at have sat tre personer fra Danmark på sortlisten over 72 udlændinge, og Krarup kritiserede gentagne gange ministeren for at have udrettet så lidt i sagen. Efter at ministeren havde været konfronteret med disse forespørgsler i en time, hastede han og hans rådgivere ud af døren.

Schiller Instituttets brev til Udenrigsministeren og Udenrigsudvalget på Folketingets hjemmeside:

Download (PDF, Unknown)

 
Udenrigsminister Jeppe Kofod skal i samråd om Ukraine-listen
fredag den 19. august kl. 13-14.
Tilmeldingsinformation.

Opdatering: Fra Folketingets hjemmeside:
Samrådet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig, også for pressen. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter i først-til-mølle-princippet. Tilmelding skal ske senest kl. 11.00, dagen inden samrådet bliver afholdt.

Tilmelding på 
e-mail

Samrådet finder sted i  vær. 2-133.

Gæster udefra bør beregne ekstra tid til registrering i Besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek.

Samrådet tv-optages og vil blive vist direkte her på hjemmesiden. Optagelsen vil efterfølgende kunne (gen)ses her på siden og under “TV fra Folketinget”. Desuden vises samrådet forskudt på Folketingets tv-kanal.

For regler for fotografering og optagelse af film og lyd under åbne samråd, se linket her.
Aug. 5, 2022 (EIRNS)–COPENHAGEN, Aug. 5 (EIRNS) — Den 1. august anmodede formanden for Folketingets Udenrigsudvalget Bertel Haarder (Venstre) den danske udenrigsminister Jeppe Kofod om et samråd om Ukraine-listen på vejen af udvalgsmedlem Marie Krarup (uafhængig). Ethvert folketingsmedlem har ret til at kræve, at enhver minister mundtligt besvarer skriftlige spørgsmål, der tidligere er stillet. På Folketingets hjemmeside annonceres anmodningen om samråd og de to spørgsmål. 

 

På Folketingets hjemmeside:
 

Samrådsspm. om den ukrainske liste over udlændinge, som “fremmer” den russiske fortælling mv., til udenrigsministeren

Samrådsspørgsmål U

Vil ministeren forholde sig til den ukrainske liste over udlændinge, som “fremmer” den russiske fortælling, herunder bedes ministeren svare på, om listen efter regeringens opfattelse er udtryk for respekt for ytringsfrihed, demokrati og andre værdier, som ministeren mener, Danmark bør fremme i verden?

 

Mener ministeren, at Danmark fortsat kan begrunde sin støtte til Ukraine med våben og penge med, at Danmark således er med til at støtte demokratiske værdier uden for Danmark? Der henvises til ”Ukraine offentliggør liste over udlændinge, som fremmer ”russisk fortælling” om krigen i Ukraine, tre danskere figurerer på listen”, bragt på www.mreast.dk den 29. juli 2022.

Af: Marie Krarup (UFG)
Til: udenrigsminister Jeppe Kofod ()
Dato: 01-08-2022
Status: Ikke besvaret
Emne: udenrigs- og sikkerhedspolitik

 

Link: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/URU/samspm/U/index.htm
 
Billede: Michelle RasmussenUkraine “søger sanktioner i andre lande” for personer på dens sortliste

På engelsk:

Aug. 5 (EIRNS)—A non-serious “critique” of the Ukrainian blacklist in the Indian website “The Print” on July 29 quotes top Zelensky Administration advisor Mikhailo Podolyak [Adviser to the Head of the Office of the President of Ukraine] on punishments Ukraine seeks for those on its list. The article is on the subject of the three Indians blacklisted: Sam Pitroda, journalist Saeed Naqvi, and diplomat P.S. Raghavan. Link to the article.

Author Kapil Komireddi, who interviewed Podolyak for Britain’s Telegraph in March, reports that he asked Podolyak to “explain” the hitlist. The reply in brief is the Zelenskyy government wants to have the listed prominent individuals “sanctioned” by various countries; treated as though they were “instruments of war”; their influence limited; and to subject them to “military lustration.”

Podolyak told Komireddi: “The inclusion of certain people, including representatives of foreign states, in the ‘military lustration lists,’ is absolutely justified because information is an extremely important part of the war as a whole…. Of course, any justification of the war in favor of Russia, any mention that Russia had the right to attack another country, the denial of Russian war crimes and the spread of disinformation, is an indirect form of participation in a hybrid war and support for the massacres of Ukrainians. Ukraine constantly monitors which public figures in the world are spreading Russia’s cannibalistic narratives. Recording such facts, we consider these people to be unconditional agents of Russian influence…. This means that we officially respond to this with sanctions both within the country and seek sanctions against them in other countries of the civilized world. I will repeat once again because it’s important: These people … themselves are a kind of instrument of war. And of course, Ukraine is obliged to limit the influence of such people.”

“Lustration” is a Roman term meaning purification or “cleansing”; but since the 2014 coup d’état in Ukraine, it has had a very specific meaning: purge. A Washington Post guest post reported it April 9, 2014, with a photo of Communist lawmakers of the Verkhovna Rada being attacked. A Lustration Committee was created and attached to the Council of Ministers within days of the Maidan coup. Judges, court administrators, local civil servants, intelligence personnel, all were subject to lustration and possible criminal prosecution; then came members of the Supreme Rada; then entire party delegations in the Rada. “Military lustration” was much discussed and conducted in post-Soviet Europe in the 1990s; and carried out against the Iraqi Armed Forces after the 2003 U.S. invasion, with terrible results….

Now, says Podolyak, citizens of foreign states are on the purge list.

Billede: President.gov.ua CC 4.0
Jyllands-Posten leder imod Ukraines sortliste:
Ukraine risikerer at bevæge sig over på den forkerte side,
når det handler om det frie ord

Jyllands-Postens leder den 11. august kl. 18.30:

Link: JP mener: Ukraine risikerer at bevæge sig over på den forkerte side, når det handler om det frie ord

 • 11/08/2022 KL. 18:30
 • FOR ABONNENTER

Ukraine og det frie ord

Det er​ bekymrende, når Ukraine sortlister forskere og andre, der har et andet syn på konflikten end den entydigt proukrainske.

Dækning af lederen i Officielt EU-Website/ Europa-Kommissionen/Repræsentationen i Danmark:

https://denmark.representation.ec.europa.eu/news/eu-i-dagens-aviser-fredag-den-12-august-2022-2022-08-12_da

Udvidelse: Ukraine og det frie ord
Jyllands-Posten skriver blandt andet i sin leder: “Om ikke før så i hvert fald efter den 24. februar i år har den ukrainske befolkning og landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, ikke kunnet været i tvivl om, at et samlet Vesten og EU bakker landet fuldt op. […] Og den tidligere skuespiller Zelenskyj har ud over at være en autentisk og stærk leder af sit land også – i sin grønne army-T-shirt – afsløret sig som en blændende kommunikator og fortolker af mediesamfundet. […] Det har været med til i endnu højere grad at understrege og overbevise om, at Ukraine naturligvis hører til i Europa og med tiden i EU – en dag på den anden side af krigen. Men for at nå dertil er der betingelser, der skal opfyldes. Blandt dem er den grundlæggende accept af det frie ord. Allerede inden krigen var der historier om, at ytringsfriheden for især medierne ikke altid havde gunstige vilkår i Ukraine, og at det under en krig som nu er endnu værre, er indlysende. […] Center for Modvirkning af Desinformation lyder som noget fra George Orwells ”1984”, men det er et center under Ukraines Nationale Sikkerhedsråd. Centeret har formentlig en central funktion under krigen, men det er for nylig også blevet brugt til at sortliste 72 internationale politikere, tænkere og forskere, heriblandt fire danskere: Rusland-eksperten Jens Jørgen Nielsen, freds- og konfliktforskeren Jan Øberg, formand for Schiller Instituttet i Sverige Ulf Sandmark og professor på Aalborg Universitet Li Xing. Fælles for de fire danskere er, at de i slutningen af maj deltog i et seminar om alternativer til den aktuelle sikkerhedspolitiske struktur i verden for at mindske spændinger og opdelingen af lande i f.eks. medlemmer og ikkemedlemmer af Nato. Bl.a. Li Xing er imod Ruslands angreb på Ukraine, men han har også baseret på sin forskning sat spørgsmålstegn ved sanktionspolitikkens virkning på lang sigt. […] Derfor er det bekymrende, når Ukraine sortlister forskere og andre, der har et andet syn på konflikten.”
Kilde: Jyllands-Posten, s. 28

 
POLITISK ORIENTERING den 9. august 2022:
Vil vi tillade en gentagelse af 1930’ernes terror og ødelæggelser
i dagens Europa og USA?

Med formand Tom Gillesberg.

Emner, bl.a.:

Vil vi tillade en gentagelse af 1930’ernes terror og ødelæggelser i dagens Europa og USA? 

Med formand Tom Gillesberg

Emner, bl.a.:
Nedsmeltning af det vestlige finanssystem: hyperinflation, rentestigninger, fødevarekrise og nu oven i et truende økonomisk sammenbrud i Europa pga. Vestens sanktioner imod Rusland. 

Krisen i finanssystemet er drivkraften i ønsket om krig og kaos.

Vesten fremprovokerede krigen mellem Rusland og Ukraine. Nu forsøges en krig mellem Kina og Taiwan udløst med Nancy Pelosis besøg i Taiwan.

Skandalen om Ukraines sortliste af vestlige politikere og eksperter, inkl. samråd i Udenrigsudvalget, hvor Udenrigsminister Jeppe Kofod skal svare på to spørgsmål stillet af MF Marie Krarup den 2. september:

“Vil ministeren forholde sig til den ukrainske liste over udlændinge, som “fremmer” den russiske fortælling, herunder bedes ministeren svare på, om listen efter regeringens opfattelse er udtryk for respekt for ytringsfrihed, demokrati og andre værdier, som ministeren mener, Danmark bør fremme i verden?”

“Mener ministeren, at Danmark fortsat kan begrunde sin støtte til Ukraine med våben og penge med, at Danmark således er med til at støtte demokratiske værdier uden for Danmark?”

Pressedækning af skandalen  i Danmark, Indien, Tyskland og USA

Landmænd i oprør i Holland, Tyskland og mange andre steder over de voksende klimakrav der truer deres eksisten (og fødevareforsyningen).

Protesterne vil blive langt større i løbet af efteråret og vinteren og indbefatte langt større dele af befolkningen. Vil man slå dem ned med hård hånd for at gennemtvinge krigspolitik og grøn omstilling?

FBI’s razzia af Trumps bopæl viser at alle normale konventioner er smidt ud. Man er desperate for at beholde magten med alle midler.

Vil vi i Danmark ofre vores velfærd for militær oprustning og fortsatte meningsløse krige?

I stedet for at gøre Rusland, Kina og resten af verden til Vestens fjender skal vi samarbejde med om fred, infrastruktur og økonomisk udvikling for alle.

Derfor stiller Tom Gillesberg op til det kommende folketingsvalg for at sikre at de større spørgsmål om krig eller fred, 18 milliarder om året til mere militær eller sundhedsvæsen, uddannelse, dagpleje og investeringer i samfundsøkonomien. Meld dig og hjælp til.

 
Nordjyske artikel om Aalborg professor Li Xing:
Forsker overrasket: Er endt på Ukraines sorte liste

Følgende artikel findes på Nordjyskes hjemmeside

Aalborg-professor anklages for at have pro-russiske holdninger, men det afviser han blankt

Billedetekst: Professor Xing Li blev overrasket, da han erfarede, at han var blevet sortlistet af ukrainske myndigheder. 

– Jeg er ikke bange, for jeg har ikke handlet forkert. Jeg er heller ikke bange, men jeg er ked af det. For det er skadeligt, at de på den måde forsøger at lukke munden på frie forskere. 

Sådan siger Xing Li – professor og de seneste ti år tilknyttet Aalborg Universitets Institut for Politik og Samfund  – som en kommentar til, at han er blevet sortlistet af de ukrainske myndigheder. 

Ukraines Center for Modvirkning af Desinformation – en del af landets nationale sikkerhedsråd – kalder Xing Li og en række andre for pro-russiske og anklager dem for at bakke op om den russiske fortælling om krigen. 

I alt står der 72 navne på listen, og mange af dem er betydeligt mere kendte end den aalborgensiske professor.

Mest prominente navn er den amerikanske, republikanske senator, Rand Paul, der i senatet har blokeret for en amerikansk hjælpepakke på 40 milliarder dollar til Ukraine. Men også to tidligere franske præsidentkandidater er anført sammen med en række forskere fra hele verden. 

Men Xing Li afviser blankt, at han skulle være være hverken pro-russisk eller på nogen måde støtte den russiske invasion af Ukraine. 

Præcist hvorfor han er endt på listen er uvist, men årsagen kan være hans udtalelser på et videoseminar arrangeret af den politiske tænketank Schiller Instituttet i København.

På seminaret, der handlede om den aktuelle sikkerhedspolitiske struktur i verden og fandt sted sidst i maj, sagde Xing Li blandt andet, at udvidelsen af forsvarsalliancen Nato kan have været en afgørende faktor for, at Rusland gik ind i Ukraine, og at den blokbaserede sikkerhedspolitik ikke er holdbar i længden. 

Han sagde også, at sanktioner mod styret i Moskva ikke virker efter hensigten – at de rammer hårdere i Vesten, end de gør i Rusland. 

– Det er udtalelser, der er baseret på forskning og ikke på politisk overbevisning. Længe før krigen i Ukraine var vi mange forskere, der stillede spørgsmål ved den blokbaserede sikkerhedspolitik, og når jeg tvivler på sanktionernes effekt, er det også på baggrund af forskning, siger Xing Li. 

Han blev temmelig overrasket, da han fandt ud af, at hans navn figurerede på listen. De ukrainske myndigheder lagde den online 15. juli, men Li Xing fandt først ud af det omtrent en uge senere, da en af hans venner i Kina så listen, og gav Xing Li besked. 

– Jeg har boet i Danmark i mange år, og en af de værdier, jeg sætter højest, er ytringsfriheden og retten til fri forskning. Hvis det nu havde været den kinesiske regering, der havde lavet en lignede liste, var den helt sikkert blev fordømt af politikere, men fordi det er Ukraine, er jeg ikke sikker på, at der sker mere, siger Xing Li. 

Hvilke konsekvenser det måtte have at stå på Ukraines sorte liste er uklart – på hjemmesiden fremgår det ikke, og det er ikke lykkedes at få fat i Center for Modvirkning af Desinformation. 

På Aalborg Universitet giver Ukraines sortlistning af Xing Li ikke anledning til at tvivle på professorens evner eller intentioner i forhold til at udtale sig om konflikten.

Så længe professorens udtalelser er baseret på videnskabeligt arbejde og ikke på personlige holdninger, er det vigtigt at kunne sige, hvad man mener, lyder det fra rektor Per Michael Johansen.

– Selvom det er en meget uheldig og forfærdelig konflikt i Ukraine, skal det jo ikke bremse forskerne i at kunne fremføre de forskningsresultater, de har skabt på et forskningsfagligt grundlag, siger han til DR. 
Jyllands-Postens interview med Jens Jørgen Nielsen om Ukraine listen:
Fire danskere er blevet sortlistet af Ukraine: »Det er jo ikke første gang, jeg er blevet kaldt Putin-apologet«

Fire danskere er blevet sortlistet af Ukraine: »Det er jo ikke første gang, jeg er blevet kaldt Putin-apologet«

Ukraine har offentliggjort en liste med personer, som landet mener deler »pro-russiske fortællinger«. »Jeg tænkte da, at det var en joke,« siger historiker og forfatter Jens Jørgen Nielsen, som er en af de fire danskere på listen.

Artiklens øverste billede
Jens Jørgen Nielsen er cand. mag. i historie og idéhistorie og har i mange år specialiseret sig i Rusland. Nu fremgår han på en ukrainsk liste over personer, der spreder »pro-russisk propaganda«

Fire personer med tilknytning til Danmark har fundet vej til en liste udgivet af de ukrainske myndigheder. Listen indeholder, ifølge de ukrainske myndigheder, personer »der promoverer fortællinger, som stemmer overens med russisk propaganda«.

Den her blacklist, tyder jo heller ikke på et demokratisk mindset. Det lugter jo lidt af Sovjetunionen. At der er én sandhed, og dem, der ikke deler den, er forbrydere.

Jens Jørgen Nielsen, forfatter og historiker.

Listen blev offentliggjort den 14. juli i år af Center for Modvirkning af Desinformation under Ukraines Nationale Sikkerhedsråd og indeholder i alt 72 navne, på personer som den ukrainske regering mener har fremsat russisk propaganda.

Resten af artiklen er for abonnenter og kan læses her.

Emner:

Jens Jørgen Nielsen kom på listen fordi han talte på en konference arrangeret af “den politiske tænketank Schiller Instituttet København. Konferencen omhandlede udenrigs- og sikkerhedspolitik, og her holdt Jens Jørgen Nielsen et oplæg, hvor han blandt andet fortalte om baggrunden for krigen i Ukraine”. De tre andre danskere og svenskere på listen talte også på Schiller Instituttets konference.

Jens Jørgen Nielsen siger, at han ikke spreder russiske propaganda. Han har sagt, at invasionen var et fejlgreb, men han er kritisk overfor Vestens sanktioner mod Rusland, og “at vi skal finde ud af, hvad det vil betyde, hvis vi fx bliver ved med at sende våben til Ukraine”.

Artiklen rapporterer også om DR’s interview med professor Li Xing fra Aalborg Universitet, en anden taler på Schiller Instituttets konference den 25. maj 2022.

 
NYHEDSORIENTERING JULI-AUGUST 2022:
Ukraine sortlister 30 talere på Schiller Instituttets konferencer
For et nyt Bretton-Woods kreditsystem
Ophæv sanktionerne mod Rusland!

Download (PDF, Unknown)
DR’s hjemmeside: Aalborg-professor er på sort liste hos de ukrainske myndigheder

Her er linket: Aalborg-professor [Li Xing] er på sort liste hos de ukrainske myndigheder
Personer med relation til LaRouche-bevægelsen “hædret” på Ukraines sorte liste over “fortalere,
der fremmer fortællinger, som er i overensstemmelse med russisk propaganda

Den 26. juli 2022 (EIRNS) – LaRouche-bevægelsens organisatorer og Schiller Instituttets konferencetalere udgør de første 30 medlemmer på listen over 78 “fortalere, der fremmer fortællinger, som er i overensstemmelse med russisk propaganda”, der er offentliggjort af Ukraines Center for Countering Disinformation, som en moderne McCarthyistisk sortliste.

Listen er blevet omfattende kommenteret på de sociale medier, i tv og i medier som UnHerd og Newsweek, selv om de fleste beretninger gør sig umage for at udelade at nævne Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, den anden person på listen!

“Center for Countering Disinformation” (navnet kræver anførselstegn), som blev dannet i marts 2021, offentliggjorde listen den 14. juli. Det er det første indlæg, der er blevet offentliggjort under hjemmesidens “rapport”-sektion, siden Ruslands iværksættelse af militær aktivitet i Ukraine den 24. februar.

Det lader til, at hele første del af listen er blevet udarbejdet ved at scanne listen over talere på Schiller Instituttets konferencer. Listen indledes med Graham Fuller, Helga Zepp-LaRouche, Jens Jørgen Nielsen, oberst. Richard Black, Ray McGovern, Jim Jatras, Harley Schlanger, Alain Corvez, Shakeel Ahmad Ramay, Wang Wen, Tony Magliano, Jay Naidoo, Chen Xiaohan, Alessia Ruggeri, ambassadør Raghavan (der var opført som taler til konferencen den 9. april, selv om han faktisk ikke deltog), Saeed Naqvi, George Koo, Jacques Cheminade, Caleb Maupin, Jan Øberg, Li Xing, Ulf Sandmark, Gen. Leonardo Tricarico, Eric Denécé, Wolfgang Bittner, Sam Pitroda, Clifford Kiracofe, Diane Sare, Geoff Young, Mike Callicrate og Jason Ross – som alle enten er medlemmer af Schiller Instituttet eller har talt på de seneste af Schiller Instituttets konferencer, herunder fire talere fra den dansk-svenske videokonference den 25. maj 2022.

Andre prominente navne omfatter Clare Daly, Scott Ritter, Tulsi Gabbard, Jacques Baud, Jeffrey Sachs, Rand Paul, Douglas Macgregor, Lula da Silva, Eric Zemmour, Marine Le Pen, Glenn Greenwald, John Mearsheimer og Kim Dotcom.

Den fulde liste findes på dette link:

https://cpd.gov.ua/reports/спікери-які-просувають-співзвучні-ро/

Omtale af Unherd:

https://unherd.com/thepost/ukraine-government-issues-blacklist-of-russian-propagandists/

Omtale af Newsweek:

https://www.newsweek.com/tulsi-gabbard-rand-paul-placed-list-russian-propagandists-ukraine-1727831