1

Helga Zepp-LaRouche:
Red Deutsche Bank,
for verdensfredens skyld!

Erklæring fra Helga Zepp-LaRouche, forkvinde for det tyske parti Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet (BüSo), udstedt 12. juli, 2016:

Den overhængende trussel om Deutsche Banks konkurs er bestemt ikke den eneste udløser for en ny systemisk krise i det transatlantiske banksystem, en krise, der ville blive mange gange mere dødbringende end krisen i 2008, men som samtidig tilbyder en enestående mulighed for at forhindre et kollaps ud i kaos.

Bag det SOS-nødsignal, som Deutsche Banks cheføkonom David Folkerts-Landau har udsendt for at få et EU-program på €150 milliarder til at genkapitalisere bankerne, lurer der en fare, der åbent diskuteres i de internationale finansielle medier, for, at hele det europæiske banksystem de facto er insolvent og sidder på et bjerg af dårlige lån til mindst €2 billioner. Deutsche Bank er den internationale bank, der, med udestående derivatkontrakter for i alt €55 billioner og en gearingsfaktor på 40:1, overgår selv Lehman Brothers på tidspunktet for denne banks kollaps og derfor repræsenterer systemets farligste akilleshæl. Halvdelen af DB’s balance på regnskabet, som er styrtdykket 48 % over de seneste 12 måneder og er nede på kun 8 % af sin topværdi, udgøres af niveau 3-derivater, dvs. derivater til et beløb af ca. €800 milliarder uden en egentlig markedsvurdering.

Det kom sikkert som en overraskelse for mange, at Lyndon LaRouche, på grund af de systemiske implikationer af Deutsche Banks truende konkurs, i dag krævede, at banken blev reddet gennem en engangsforøgelse af sit kapitalgrundlag. Hverken den tyske regering med sit BNP på €4 billioner, eller EU, med sit BNP på €18 billioner, ville være i stand til at kontrollere dominoeffekten af en ikke-reglementeret konkurs. 

Denne engangskapitalindsprøjtning, forklarede LaRouche, er alene et nødtiltag, der må følges op af en omgående ny-orientering af banken, tilbage til dens tradition, der var fremherskende indtil 1989 under Alfred Herrhausens lederskab. For virkeligt at overvåge en sådan operation, må en ledelseskomité etableres, der kan verificere forpligtelsernes legitimitet og deres implikationer, og som kan afslutte dette arbejde inden for en given tidsramme. Komitéen bør også udfærdige en ny forretningsplan, baseret på Herrhausens filosofi for bankdrift, og som udelukkende er orienteret mod den tyske realøkonomis interesser.

Alfred Herrhausen var Tysklands sidste, egentlig kreative, moralske industrielle bankmand. Han forsvarede blandt andet eftergivelse af udviklingslandenes ubetalelige gæld, så vel som også langfristet kredit-finansiering af veldefinerede udviklingsprojekter. I december 1989 havde han til hensigt i New York at præsentere en polsk industrialiseringsplan, der var i overensstemmelse med de kriterier, som Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fastsatte for genopbygningen af Tyskland efter 1945, og som ville have tilbudt et fuldstændig anderledes perspektiv end Jeffrey Sachs’ såkaldte »reformpolitik« eller chokterapi.

Se LaRouchePAC Feature-videos:

‘The Lost Chance of 1989’ (1989 – Den forspildte chance) og 'The Lost Chance of 1989: The Fall of the Wall' 

Herrhausen blev dræbt d. 30. november 1989 af den »Tredje Generation af Røde Armé Fraktion«, hvis faktiske eksistens den dag i dag stadig ikke er bevist. Det skete kun to dage efter, at kansler Helmut Kohl, der regnede Herrhausen blandt sine nærmeste rådgivere, havde præsenteret sit 10-punktsprogram for gradvist at overvinde Tysklands deling [mellem øst og vest]. Terrorangrebets Cui bono (hvem har gavn af det, -red.) er fortsat et af de mest skæbnesvangre spørgsmål i Tysklands moderne historie, og et spørgsmål, som det er påtrængende at få afklaret.[1]

Kendsgerningen er, at Herrhausens efterfølgere indførte et fundamentalt paradigmeskifte i bankens filosofi, hvilket bragte Deutsche Bank ind i den vilde verden af profitmaksimering for enhver pris, og også ind i utallige ikke-strafbare og strafbare juridiske forviklinger, som de ansvarlige hidtil ikke er stillet til ansvar for, hovedsageligt på grund af præmisserne for de banker, der er ’for-store-til-at-lade-gå-ned’.

Transformeringen af Deutsche Bank til en global investeringsbank med den højeste eksponering til derivater, kombineret med den samtidige kredit-flaskehals for små og mellemstore tyske virksomheder, er symptomatisk for den dårskab, der har ført til den nuværende katastrofe.

Vi må nu handle med beslutsomhed, men ikke på den måde, som Folkerts-Landau foreslår, det vil sige, ikke med mere af den samme medicin, der blot ville slå patienten ihjel. Selv om Deutsche Bank i løbet af de senere år hovedsagligt har opereret ud fra London og New York, så er DB for vigtig for den tyske økonomi, og derfor for Tyskland, og ultimativt for hele Europas skæbne. Bankens reorganisering i Alfred Herrhausens ånd er ikke alene nøglen til at overvinde bankkrisen, men også til at afværge den akutte fare for krig.

Mordet på Herrhausen er forblevet ustraffet. Der findes imidlertid »den frygtede magt, der dømmer det, der er skjult for øjet«, hvilket er emnet for Friedrich Schillers digt »Ibykus’ Traner«. Erinyerne er begyndt på deres frygtelige dans.[2]

Det påhviler nu alle, der, udover familien, har lidt under det politiske mord på Herrhausen, repræsentanter for den tyske »Mittelstand«, den tyske økonomi og de institutionelle repræsentanter for den tyske befolkning at ære hans eftermæle og gribe den enorme mulighed, der nu gives, for at redde Tyskland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Læs om Herrhausen her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=3451 og http://schillerinstitut.dk/si/?p=2494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] http://schillerinstitut.dk/si/?p=3049

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ekstraordinær hastekonference ‘Fireside Chat’, 23. december 2015 –
Lyndon Larouche diskuterer med aktivister i hele USA

God aften. Vi har i aften en ekstraordinær konference over telefon, som vi har indkaldt til, konfronteret med den kendsgerning, at vi står på randen af et finanskollaps, den 1. eller 2. januar.

Spørgsmål 1: Hej, jeg er J. fra Columbia, Maryland. Mit spørgsmål lyder: Med alt, hvad der er sket, med krigen mod terror og de nylige angreb i Paris og nedskydningen af det russiske kampfly, hvordan er finanssammenbruddet forbundet med alt dette? Og hvad gør vi ved immigrationen af mennesker fra Syrien?

LaRouche: Det sidste spørgsmål ville jeg ikke bekymre mig om. Det er ikke et virkelig alvorligt problem. Det har eftervirkninger, men de er ikke alvorlige, og bør ikke tage vores opmærksomhed.

Det, vi må gøre, er, at vi må erkende, selvfølgelig, det transatlantiske samfund, og dets rolle med hensyn til os. Vi må grundlæggende set koncentrere os om USA som sådan, og USA er vores eget problem. For vi har kræfter i USA, der er enten feje, især blandt medlemmerne af Kongressen, der har vist deres fejhed, deres rådne fejhed i dette spørgsmål, eller de forsøger at etablere noget, der vil ødelægger retten til livet, for USA’s borgere. Hvis denne handling bliver tilladt, så vil der blive en masse døde mennesker i USA, og USA vil ikke have nogen fremtid.

Vi må derfor indtage dette standpunkt. Der er visse principper, der må indføres. Hvis vi ikke indfører disse principper i praksis, så er I udslettet; I betyder ikke længere noget.

Så pointen er, at I kæmper for jeres egen identitet, og det er jeres forpligtelse at forsøge at understøtte jeres egen identitet, gennem intelligent respons til de problemer, der umiddelbart konfronterer os, lige nu.

Engelsk udskrift.

Tune in this week for a very important live Q&A discussion with Lyndon LaRouche. Mr. LaRouche has forecast the nation is on the verge of a financial collapse come January 1 or 2. Note: This week’s call will be on Wednesday the 23rd, not Thursday.

Transcript

JOHN ASCHER:  Good evening everyone, this is John Ascher here in Virginia, and we are here for an extraordinary conference call this evening, called by LaRouche PAC, in the face of the looming financial collapse of the trans-Atlantic system.  I’d like to welcome everyone back this evening for our discussion with Lyndon LaRouche, who I hope I have on the line.

LYNDON LAROUCHE:  You do. Can you hear me?

ASCHER:  I can hear you loud and clear, Lyn.  I think many people who were on the call just watched the webcast which concluded , just a half-hour ago. Would you like me to read a little part of the emergency message that you authorized written by Jeff Steinberg, that was put up on our website?  (“Make Sure That There Is a New Year:  Dump Obama and Wall Street!”)

LAROUCHE:  I think we have it already from Jeff, which was already broadcast.  So, let’s get into this thing and if it becomes meritorious to bring more consideration on that, then you and I can do that.

ASCHER:  OK, excellent.  So, I’m turning on the Q&A queue.

Q1:  Hi, my name is A—J— from Columbia, Maryland, and I have a question:  With everything that’s been going on with the war on terror, and the recent attacks in Paris and the downing of the Russian jet, how does the financial collapse tie into all of this?  And what should we do about the immigration of people coming from Syria?

LAROUCHE:  I wouldn’t worry about that, the latter problem. That is not really a serious one.  It has effects, but it’s not one that’s a serious one and one that should occupy our attention.

What we have to do, is we have to recognize, of course, the trans-Atlantic community, and its role in dealing with us.  We have to concentrate essentially on the United States as such, and the United States is our one worry.  Because we’ve got forces in the United States who are either cowardly, especially among the members of Congress who have shown their cowardice, their stinking cowardice in this matter, or trying to set something up, which will destroy the rights of life, of the citizens of the United States.  If that action is permitted, then the United States will have a lot of dead people inside it, and there will be no future of the United States.

So therefore we have to take that view. There are certain principles which must be applied.  If we don’t apply those principles in practice, then you are wiped out; you don’t mean anything any more.

So the point is, you’re fighting for your own identity, and your obligation is to try to support your own identity, by intelligent responses, to the problems which are facing us immediately, right now.

Q2: [internet]  Lyn, I have a question from M— from Dearborn, Michigan.  He says, “Lyn, since the battle lines are being more and more openly, publicly declared with Russia, China, India, Iran on one side, and the British and Obama, and the other allies of the British Empire on the other, do you think that what some might think is a miracle, can occur soon: that is the total elimination and end of the British Empire? Do you see that could happen soon?”

LAROUCHE:  One question has to be asked:  Are the people prepared to take their own authority and use it?  The suckers will not win.

The problem we have, I think there are a lot of members of the Congress who would like, would prefer, to do what I’ve been indicating has to be done.  But there’s some forces, including Obama most particularly, and some of the other people there.

Hillary Clinton, for example, is one of the problems.  She’s one of the big sources of destruction, and I hope she’s soon thrown out of the candidacy for the Presidency.  I don’t think we want her around any more; she is actually an agent of Obama, she’s a supporter of his.  I don’t think she was originally, but he terrified her, she became a victim of his influence and since that time she has tended to be increasingly, more and more dishonest.  And actually a bit evil.

So I think we want to get her out.  We want to get Trump out of the picture, things like that.   And we want to also take the members of Congress who are gutless wonders, and get some of the people who shouldn’t be gutless wonders among the members of Congress and say, “No!  We were wrong!  We accepted you, we accepted your proposal on this campaign, and you committed a fraud.  And we’re wrong, because we didn’t turn that down.”  And what we require now, is that honest members of the United States organization, must say, “We were wrong.  Our leaders were wrong. They were a bunch of cowards and they were selling us down the river.  They were selling the United States down the river.” And that has to be stated.

Q3:  Hi John, hi Lyn:  What’s the possibility of you know, taking our rights into our own hands?  There’s a lot of like-minded individuals where I live in California that  — well, they don’t like the way that this government is, well, you know….?

LAROUCHE:   We had a meeting in California which I attended, for a number of leading representatives, historically leading members of the California popular leadership.  And that works. We have a core in California, around certain circles, who have all the credentials you need, to speak up and say, we should be in charge, of shaping the policy of California.

After all you’ve got a governor there who’s no damned good! He’s stupid, and he’s corrupt, and he’s a Satanic figure.  That is, he belongs to a cult of a Satanic belief, together with a certain member of the Pope, an agent of the Pope, who’s also a Satanic creature.  And so these are problems we have to deal with.

But the point is, we do have a crisis.  And I would say that those of us who are actually leading some of these things, particularly the two things that happened on Saturday and Sunday, were among the most successful presentation of musical performance that we’ve had in a very long time.  And what this involved, is from people of Italian background and so forth, who are highly professional; and creating an institution which builds up a base for the kind of popular organization, organization of the United States.  And we have it.

And our job is to defend that fight.  We have our rights, this is our right:  We have the right to pull the members of the Congress, who turn cowardly or stupid.  And we have a right to kick their little asses — you know, in a certain manner of speaking.  And I think that little privilege has to be applied more vigorously, right now.

Q4: Good evening Lyn and John, this is J— calling from Michigan.  In talking with people, besides the cynicism, everybody does agree, that we are in a collapse phase now, especially like in southeast Michigan.  Everybody’s tied to the Detroit water system and water bills are skyrocketing and people are getting shut off like crazy.  The policy forces are being reduced drastically.

And my point is, when the credit system is introduced, do you agree that there should also be price controls on utilities, as well as food stocks, food pricing?

LAROUCHE:  I wouldn’t approach it exactly that way.  The effect that you’re talking about might have validity.  But I think the way to approach this is quite different.  What you have to do, is you have to get the citizens of the United States, who is by and large a coward; they’ve given in on everything. They’re afraid, they’re afraid, they’re afraid.  Everything’s been taken away from there: their careers have been taken away; their children are worthless.

For example, in California, but not only in California, the young human beings, in California, are by and large, are not really human.  That is, they don’t have any of the patriotic characteristics; and therefore we have a real problem.  We have to mobilize a force, because most of the young people in our generation now, are not fit to make judgment.  And they’re brainwashed, really, literally brainwashed.

And you have people who are members of Congress, who are not really brainwashed as such, but they lack the guts to stand up and denounce what they know is wrong.   And that’s what the last session of Congress did, is exactly that.

So you have to say, the leadership of the Congress is a bunch of cheating cowards.  But the people who know better say, “well, we can’t fight it, we can’t fight it.  We don’t have the power to fight it.”  And that’s where the problem comes.  And what is needed, is to get people to understand, that they have a responsibility, with an element of risk which is involved in that, and they have to take a position against those members of the Congress who have sold their asses down the street.

ASCHER:  I know we’re going to get some reports also Lyn on our activities from New York this past weekend;  and later on, I’m going to announce some the activities coming up here over Christmastime for the Manhattan Project.

Q5:  Hi this is Alvin, here in New York.  Hi Lyn, and everyone listening.  Well, we had a pretty big weekend that actually, as I’ve been reflecting upon it, really began about two weeks before, with a relatively small number of people; but for myself, the quality of the organizing was much different, much improved from that of a year ago, and it was something that I’ve felt existed within the population on the need for Handel’s Messiah.  But also emanating from those of us that were out there doing this work to help build this audience.

And so, the process of engaging in the chorus has been helping me and helping us all along, to produce that type of result.  And then the effect that it had.  People are knowing and will be reading more about the reports and the responses and the effect of what was demonstrated, in a very powerful way in the two concerts that we presented to the public.  And that’s a very, very encouraging thing for us all.

What I wanted to reference is the personal effect that I’m sure others share is, in going through this process and finishing with this weekend, as imperfect as many things were going through it, we did it.  And now that we’re confronted with the immediate crisis of how to act, I can’t express how much clearer I find myself able to both think and act, and not be confused or allow myself to be confused, where this was not the case before.

So the breakthrough was for the Manhattan Project, but I think each one of us, and I would even imagine those that have been doing this for a while, that or members for a long time,  — I won’t speak for them, but I think the effects of this are far-reaching; certainly for those of us that were for the first time onstage and really working at this process.

So, on the one hand, I would say “Oh, the timing of this crisis is terrible!”  My thinking now is that, the crisis is here and I feel ready for it, which means now, I have to organize a number of people, and activate them, so that when we go into our Congressmen’s office, we are of one force that can hopefully move these wretched folks into the action we need.

LAROUCHE:  Well, to bring to bear the issues, the real issues, in this process, you have to go back to a certain point, where there was a debate between Obama and Putin; and, Obama lost, clearly.

Now, from that point on, you’ve had an increasing receptivity on this matter.  But what’s happened is, Putin has been gaining weight, against the British and against other forces, and against other forces in Europe.  Obama was defeated, but in terms of the population, it was a symbol of that debate: Obama was defeated and discredited fully.   So he’s been operating on a lame issue ever since that time.

He’s operating on the basis of rage.  Now, Obama of course is a killer.  Obama kills people every Tuesday; he kills citizens of the United States every Tuesday. That’s his favorite sport. And people are afraid, they’re afraid to take him on.  But Putin is not afraid to take him on.

Now the fact, however, that Putin did intervene, in that show, and did defeat Obama, Obama has been weak in conviction ever since.   He had rage, he has all kinds of things, but he’s a loser.  Now, Obama is not a human being; he has a jockstrap he has in a certain area that I don’t know if he ever washes it; it’s in this little niche inside the White House.  But I think, whether he stinks or not, I think that his attitude about life stinks.  And that’s enough to take care of it.

But the point is now, what’s happened, is because of the defeat of Obama, by Putin, in that session, you’ve had a rising tendency, to revolve against Obama.  And that’s what’s happened. Now, we’ve encouraged it, and that’s what we should do.  But the problem is, the members of Congress have a problem with Obama.

But what’s the problem with Obama?  Obama kills people every Tuesday!  Obama kills innocent citizens of the United States and kills them every Tuesday.  So therefore, you have members of Congress and so forth, who by themselves, if they weren’t terrified, would not tolerate Obama; but they’re afraid that Obama, with his Tuesday kills will kill them!  Members of major press organizations in Manhattan or in the capital of this, yet some people are scared!  Just plain scared!  That they’re not going to cross Obama, because they think Obama will kill them, and they’re probably right.  Obama will kill them, sooner or later.

So, we’ve come to a point now, where we have actually had progress, in trying to deal with this thing, since that United Nations matter.   We’re succeeding.

Now, naturally, we have locations which are very significant.  Manhattan is the most important area, politically, for us in the United States.  We have some people in California, a respectively small group, and they demonstrated their commitment.  We have other people who have a commitment; mostly they’re in the minority.  But! underneath that, they wish they had the guts, to speak out.   And so, everything is on that basis.

Now, what we did, in the Saturday and Sunday events, in Manhattan and around there, what we did, is we got 1,000 people in two successive performances, on Saturday and Sunday, and this changed the course of history, in terms of that operation.  And this is going to reverberate.  The problem is, is you’ve still got  people who are terrified.  And just plain terrified.  And when the Congress comes in, and certain hound dogs in the Congress come in, and say “we’re going to bail everything out,” hmm?  And then the bail-out comes.

Now, what we’re at, now, that no citizen of the United States, legally, on the basis of the most recent seating in the Congress, would defend the United States.  None of these people in the majority, would defend the existence of the United States. They would kiss the rear end of Obama.  Even though he’s despised, and he’s in a wretched condition, and therefore, what happens, the British forces, which are generally the British Empire;  remember, the whole thing is the British Empire.  It goes all the way back to the British Empire, and the fighting, by the United States against the British Empire.

So the British Empire is still, directly or indirectly, the controlling force over the United States, except for where the citizens got their guts working up; and lately, they still don’t have much in the way of guts.  That’s the problem.

Now, what we’ve done, is, we’ve presented the evidence, that the Congress has to stop selling out.  They cannot go through this season, this year, this New Year, we cannot let that happen!We must throw this thing out of this thing, right now — before the New Year!   And this is what the issue is.

In other words, if we don’t do that, you’re going to a general war, a global general war, and the general war will come fast.  Quick and fast!  The mass killing of people, which has been going on in Canada, for example, and going on in other areas, it’s going on.

So we’re at a point, where we have to do things which are not in any way on most people’s agenda.  On the other hand, we have people who do have a conscience, but their conscience does not allow them to speak on the subject.  Our job is to give them the power to speak their conscience.  And that’s where we are.

So I think the idea of the practical exposition, on what the problems are, anybody who wants to be practical in interpreting what the problems are, is making a big mistake.  Our job is to stimulate the citizens, who are citizens, who wish to be citizens, who don’t like this, to get up on their hind legs, and kick the asses where they belong to be kicked.

And our job is to find  the people who will, — you know, this thing about the 1000 people in two successive events, service events, on Saturday and Sunday following, this has changed everything, potentially.  And our concern has to be now, to make sure that that potential victory, becomes an actualized victory.

Q6:  Hello Lyn, this is R—A—, I live in Mansfield, Massachusetts; I grew up in New Hampshire and I was born in New York, so I have a lot of touch points with a lot of folks.

Anyway, clearly there’s a lot of things that need to be improved in the country.  Since the advent of 1871, when the United States became a corporation, that was run by essentially the bank, and then in 1913 when the Federal Reserve Act was passed along with the Internal Revenue Service, which was nothing more than a collection agency for the Federal Reserve, you know, America has been at constant war.   Constant war in a central bankster cabal, they go together like Popeye and Olive Oil.

Now, if Americans want to be a constant war, it leaves the system in place.  But if they want peace, prosperity, tranquillity, they need to nationalize the bank, and have the government issue the currency, and the government issue the low-interest rate loans to stimulate the economy.

In addition, the United States has to raise tariffs and eliminate NAFTA in order to protect American industry, which during the ’80s and ’90s got outsourced to China and the Pacific Rim, and what I’m talking about is the steel, auto, computer, electronic, industries, which were primarily the circulatory system of the great American economy.

ASCHER:  Excuse me, is this getting to a question here?

Q7:  Well, here’s the question, the thing is, if you can centralize bank and have it a National Bank, you can save $1.2 trillion in interest a year, essentially, $19 trillion in debt times 6%.  That money of $1.2 trillion a year can then be cuddled into the re-industrialization of America.

ASCHER:  OK, so Lyn would you like to respond?

LAROUCHE:  Yes!  I would say it sounds loud and convincing, I suppose, to some people, but it’s not convincing to me. Because, yes, you’re just talking around certain things; but my reading of these things is different from yours.  I mean, for example, this idea, this pragmatic approach to the interpretation of the function of economy in the United States, and under popular opinion, is wrong.  It’s just plain wrong.   Because most people don’t have any understanding of what makes mankind work. That is, what the intention of mankind’s mind is.  And therefore, they come up with the solutions which he just did.  And it has the real taint of something is intended to be convincing, but from my standpoint, scientifically, it’s bunk, frankly.

Because, mankind is not an animal.  And that’s what the assumption is.  His argument is implicitly states that mankind is essentially an animal.  Now, mankind is not essentially an animal.   But unfortunately, people who are made ignorant, behave like animals, mentally and otherwise.  And the fact that they are induced to adopt that kind of view of life, puts them in the wrong direction.

What he’s laid out there will not work!  It flat [will not work!  The problem is, that we’ve stooped — Bertrand Russell is probably the key to this whole problem.  Bertrand Russell destroyed the mind of the people of the United States.  He did that through his whole career, until he died.  And when he was dying, he was still rotting.  Same thing.

And what you have to do, you have to look at what mankind is, and it’s the creative powers of mankind, the ability of a senior person to understand more  than all of the practical people, and that’s the key to the thing.  Look, we’ve got a case in California:  the young people in California are, by and large are degenerated.  Why are they degenerated?  They were degenerated, by for example the California school system!  They did it.

Same thing in Texas; you got Texas all over the place; it’s got real corruption.  All Southern states are, in the main, degenerate.  Now that doesn’t mean every citizen of these states is degenerate, but it means that those who are not degenerate, are having to defend themselves against those who are voluntarily degenerate.  And therefore, if we’re going to solve  the problem, we have to lay the case on, on what is the intelligent viewpoint as against the so-called practical viewpoint.  Practical people are stupid people!  They may not know it, but if you look at the children today, the young people throughout the United States: They’re stupid!  And worse.  They don’t have minds of their own. And therefore, what our problem is, we have to pull together, a group of people, who will provide leadership to people who are prepared to think!  Not to imitate somebody’s babbling.

And we have to pay close attention, to what are the actual, physical principles, or the effect of the principles, as laid out by people like Nicholas of Cusa, and the people like that.  And they’ve laid these things out, and they were intelligent.  The alternate views were not intelligent!  And that’s what the problem is.

The popular opinion in its more popular form, popular opinion is the degeneration of the mind of the human being.   And we’ve got to cure that, we’ve got to get rid of that stuff, otherwise we’ll not survive.   Mankind will not survive under these conditions.

What we’re on the verge of, we’re on a general, which his orchestrated by the whole British Empire system, which has always been the enemy here, and people are trying to kowtow, to gratify people who are thinking like British agents or British mentalities.  And what we have to do, is we have to go deeply, more profoundly, and not be superficial in terms of discussing these kinds of matters.

We’ve got to get to the root of the thing, and Einstein of course is the typical person, who was actually a genius, and most of the other leading scientists were not geniuses; some of them were competent, but they were not geniuses.  And so, this kind of characteristic, you have to be more precise on this thing.  You may have good intentions, but you’ve got to get good results, too.

Q8:  Hi, this is S— from Manhattan.  And I was so happy to be part of the concert Saturday and Sunday.  It was so uplifting, that it gave a new purpose to my life, a new direction.  I’m 72 and I can still sort of sing!

My question is financial:  I’m afraid of the bail-ins.  I can’t take a certain amount of money and carry it home, but I can convert to silver coin or gold coin, and that’s all I have to live on.  I sold the family home, which broke my heart, but  — how fast do I have, to make a move, to convert the little bit of money that I did get from the sale of my home, into a form that will retain its value even if the whole system falls down? That I’ll be able to buy my food and pay my rent and all the activities of daily living.

I have a list of names to call, you know, to kick the behinds of Congress and the Senate.  But you know, they hang up the phone and they forget about you.

I’m worried about the little bit of money I have on which to survive.  And what would you do?  What would you do, sir?  How do you protect the money?  Now if I open a safety deposit box, can they still steal that money in a safety deposit box? What would you do?

LAROUCHE:  OK, fine.  You’ve got two areas.  First of all, you’ve got the economic system that runs the United States right now.  Now that’s a problem that you’ve to deal with.  It’s not easy to deal with, but it has to be done.  Now, that’s the only way you’re going to get justice.  And what you’re talking about is what I would understand as justice.  And you’re talking about being deprived or in anxiety with respect to the prospects of justice.

Now, what we’ve had, with these things that happened on Saturday and Sunday, which were musical assemblies which added up to attended of 1,000 people, both in  Manhattan and earlier in Brooklyn.   So, this gives you an idea of exactly what is possible.  Now the fact that this thing happened, it means that this has not happened in the United States for a long time.  It has not happened.  But suddenly we have, we’ve organized assemblies of musicians and audiences in the order of magnitude of 1,000 persons total.  Now that is something new.  That is something which has not happened beforehand.

So therefore, if we change that tune, shall we say, if we do that, then you have the people who feel that they’re cast aside, from the prospect of survival, they have a reason to be confident, because their interest and what they understand, will inspire other people in the population to spread this kind of approach, and that’s the only way you win.

When you’re in that kind of situation, like Manhattan is now, among popular masses, they don’t have a chance!  They live on the edge of disaster, one way or the other. If you create a social process, a mass social process which increases its authority, then that problem begins to disappear, and therefore, that’s what we have to do.  We have to take all those kinds of factors which correspond to what I just described, and that’s the only solution; that’s the only thing.  You cannot be an isolated person, or a person isolated in the community; that doesn’t work, you don’t have enough fight.  When you get a 1,000 people in two successive assemblies, of audience and performers, and it’s a beautiful job like that, now!now, you represent something.   And what she’s saying, really requires that; it requires the participation, in the body of people, who feel that they’re part of that same process.  And that process will give them power.

Q9:  I live in the country in  Rhode Island, and I have a connection to my little local town representative that connects my  and everybody; and I just want to know that that’s my best connection.  Because if I go up to see my representatives — the state of Rhode Island is very corrupt —  and if I go up to see them in their offices, or at their houses or whatever, like that, I’m likely to end up in jail.  And then released, of course, with no charges.

But my point is, how can I get my message across, in full, outside of what I hear from you guys?  I mean, I meet the elitist people in my work, and I sort of scare them, or they go “Wow,” with what I say, all coming from the larouche.com group.  And just this week, a couple that retired from teaching high school and now work with the University of Rhode Island, hit my with a question, and just looked at ’em and said, flatly, “shut down Wall Street, reinstall Glass-Steagall, and let’s go with it from there, and we’re going to have to make adjustments, and to make things work from that day forward.”  And I said, “that’s what, I believe it was Teddy Roosevelt that did that.”  And I astounded them,  and now they’re doing research and working on it.

OK, so I’m reaching some of my intelligent customers.  But, how can I be more effective?

LAROUCHE:  Just what we’re doing.  What we did in New York, the New York City areas on Saturday, and in Manhattan afterward. And this process, if continued, will change the tempo.  Just sitting around and waiting and for something to harvest, like you’re waiting for a chicken to lay an egg, that does not really work.  You have to get more chickens to do more egg laying, and this is my progressive thing.

No, we’re in a position, if we can bring people more closer together, on these kinds of issues, you find out you can change things.  And I think the Manhattan  — I spent a lot of effort since October of last year, on building up an organization based on Manhattan.  Other things don’t work.  New Jersey?  That’s sort of, off and on.  Leesburg?  Ohhh!!  Almost hopeless.  And Texas, doubtful.

But so therefore, you actually have to bring into play, forces which are moving ahead in the right direction.  And you find that the authority that they carry by the increase of their authority… for example right now, right now, you had a bunch of people in the Congress, and they sold out.  Hmm?  They sold out because they were intimidated.  And the muscle came down on them and said, “No, you’re shut down.  We’re going to wipe out everything. At the beginning of next year, you’re not going to have anything.  Everything is going to be cancelled.”  And that’s fact right now!  Right now, on the first day and second day of the next year, you’re going to find, under the present conditions, a general collapse of the people of the United States.  and it’s going to get excessively worse.  Hmm?

So therefore, our role is to understand what the forces are that we have to bring into play, tocreate an increase of the forces, which are qualified to change the thing.  And that’s  the problem.  What we’re doing now, yeah, we have the members of Congress; well, most of the members of Congress are gutless wonders.  And a lot of the other members of the Congress, are intimidated by the gutless wonders.  And if you can’t get something in motion, and I would say, what happened in these two things on Saturday and Sunday, in the most recent events, and that probably is worth more than anything else.

I mean, that’s the principle which will work.  Because people find themselves with this, their voices are now beautiful, at least the singers are beautiful; and others are there.  So you’ve changed the environment.  And you have to change the environment; it’s not building up on one person after another person after another person, it’s changing the environment. Because most people are operating on an understanding of mankind, which is not right.  It’s incompetent.  You have to give them the courage, to recognize that there is another way, which is necessary, whereas the old one that they thought was practical, is not.  And that’s where the problem lies.

If you can’t inspire people, to find in themselves or in their circles of friends, they can’t find something in themselves, which gives them a sense of potency, you can’t win. So therefore, the primary thing is, can you supply a real meaning of potency to people around you?

ASCHER:  Let me just announce for those on the phone, in terms of the ongoing Manhattan Project, I’ve been supplied the follow schedule, which is that it will be continuing tomorrow … on Saturday, our regular Town Meeting with Lyndon LaRouche will occur between 2 and 5, and after that there will be a candlelight vigil and singing at the Lincoln Center in Manhattan.

Q10:  Hello Lyn, this is W—B— in Denver.  And what I was wondering about was, in this oncoming financial crisis, leading to the destruction of economies, do the BRICS nations have any sort of cushion perhaps to soften the blow, so to speak, from this spreading disaster?

LAROUCHE:  Well, what we’re doing, if we don’t, as of this weekend,  — and it’s this weekend, after what we’ve done in terms of Manhattan both on the Saturday and Sunday events where we had 1,000 people total, in these events, you don’t have much of a chance.  And if you’re going to talk about technologies and things, and how this is going to work, and how this will or will not work, it’s nonsense; it doesn’t work.

What you have to do, above all, you have to change attitude of a growing part of the population!  And why are they being cheated?  Well, in the main, it’s the fact that they are not being very practical;  what they call “being practical” is not being practical!  They’re trying to muscle in on something and exploit an opportunity which they think is an opportunity;  but mankind is not a collection of animals.  It’s not a zoo!  Mankind is a species, which as a whole, that is the overall process, moves the population.  It is not this individual or a few individuals, it’s this process.  And when people are convinced, to adopt a process which is a viable one, or an improvement of things, it works.

When they say, you’re trying to muscle in on some deal and make a handful of your friends are going to make a deal and you’re going to get a successful operation, that is bunk! Society doesn’t work that way.

Q11: [internet]  Lyn, I just got a question from B— in Fair Oaks, California.  Here is his question:  “Mr. LaRouche, I just returned from visiting the Federal Building in Sacramento, California, where I met with the office of Sen. Barbara Boxer of California, urging her to move the Glass-Steagall bill through right away.  My question may be a difficult one to answer, but, how much time is there left, before we must absolutely pass Glass-Steagall?”

LAROUCHE:  We don’t have any lapse of time available to us. We have to do it immediately, and can do it effectively, immediately.  And the problem is, if you do that in the proper way, then you will actually overrun the conventional attitudes now.

People don’t have the guts to stand up and look at the other guy in the eye, and say, “Hey, hey, Joe.  You’re bullshitting aren’t you?  Why don’t you come around and be honest?”  And that’s the only way to do it.

What do you think’s wrong with these members of Congress? Well, some of these members of Congress are Plump or Dunk or whatever he is — or, Bump, I guess is the better term — and this thing is not really of any importance.  It’s garbage; we know him, well.  He was an associate of the FBI; he wasn’t a member of the FBI, he was an associate of it, and he was an opportunist and he got payoffs and he got little generosities, and he got all kinds of things; and he would go around, and start a deal.  Look at all these “Bump” people, that fill all these skyscrapers.  What they doing?  They’re just dirtying up the sky, scratching up the sky!   But he doesn’t mean anything.  But he’s around and he’s used as an agent, and he’s not worth anything.

And Hillary herself has lost any asset that she’s ever had and she quit that because she capitulated to Obama.  And she’s an Obama agent.  And Obama is an agent of British Empire.  So, that’s where it goes.

So therefore, people have to stand up for themselves on the basis of principle, not on “my gimmicks” but on what the principle is that they want to defend.  And that’s the only solution.  And I think we were doing it successfully in Manhattan during Saturday and Sunday.  I think that’s the right thing.  And the question, we have to sustain it.  That’s the approach you want to take.

Q12:  Hi Lyn, this is T—W— from Lake Arrowhead, California.  I’m calling in with a sort of a report, because I’m closely located next to where the San Bernardino shooting incident took place.  I’ll try to make a long story short:  when it was happening, I happened to be in an auto shop, where I live in Lake Arrowhead, and the billing lady there, told me that she had just heard on the police radio that the husband of her friend was one of the ones killed.  And so, I said, “What’s her name?” and she said it’s Renée Wetzel.  So I then looked up in the paper, and the man that was killed was named Mike Wetzel and he’s a resident of Lake Arrowhead where I live.

So, I decided I had to go to his memorial service, which was last Saturday, and it was a very beautiful event.  It was in a large gymnasium, there were 1,000 people there and many people gave moving memorial addresses; he was very well known and very much loved in the Lake Arrowhead community. He had six children who were all there, a wife and an ex-wife, his father was there, three of co-workers were there, two ministers that have known him from childhood; they all gave beautiful memorial addresses.  It was just a very moving ceremony.

And I’m sitting and I didn’t actually know Mike, but I’m thinking to myself, “Gosh if only these people could possibly understand what was really the cause of Michael’s death,” but it wasn’t really these FBI-concocted terrorists, the two people that supposedly were the shooters; one of them was a normal guy with a job at the Inland center, with no history of anything strange; they were a couple, they had a baby.  The baby was dropped off at her mother’s house so she could grab a couple of Kalashnikovs and go shoot up the place, supposedly, you know?

Well, the story doesn’t add up, it doesn’t make sense in any way; I’ve come to the conclusion that that couple couldn’t have had anything to do with it.  They were just patsies, who are cultivated for the purpose by the FBI.  And the actual killings, I believe were done by some hired killers.  I don’t believe it was actually them that did it.

But you know, and one thing I did, afterward I wanted to confirm some of this, so yesterday I called a local newspaper, the San Bernardino Sun, and I said: “Look, there were supposedly 100 people in that room, 14 of them were killed.  That leaves 86 eyewitnesses.  Now, I would like to know why we have not seen a single interview, with any of those eyewitnesses, since the day that the killings took place?  There were two interviews on that day, and those two interviews, both witnesses indicated there were three, white male shooters.”

So I called the reporter and said, “why haven’t there been any interviews with eyewitnesses?  Wouldn’t that be a huge scoop? Why are you guy out there interviewing people, and why don’t I see anything?”  So then he starts giving me excuses.  Like he said, “we don’t want to traumatize the victims, we have to give them some time and so on, before we disturb them.”  That was the first thing.  And I kind of scoffed at that, I said, “those 86 witnesses, most of them were unharmed and I’m sure lots of them would like to tell their stories, so there ought to be investigative journalists all over the place trying to interview them, on TV, newspapers, everywhere.  And there hasn’t been a single interview?  Why? Why haven’t you been out there?”

And so the reporter basically told me, “we can’t interview those witnesses because they might say something that would contradict the FBI’s story.  And we can’t do that, we can’t question the FBI.  That is not allowed.”  And I sort of had an insight into how this whole thing works, like there is this total atmosphere of intimidation, and one thing you don’t do is question the authority of the FBI or suggest for one second that what they’re saying might not be true!  That is not allowed.  And everybody knows that, it’s like this undercover of fear. There’s things that you can’t say; while in some sense, it’s unconscious fear, you know, it’s like they don’t even know it, but they just don’t go there.  It’s like an unconscious inhibition, let’s say, has been put into them.  And so, that’s I think how this whole atmosphere of terror and intimidation is being created.

So that’s why I could…

LAROUCHE:  It’s being created, yes.  But it’s being created not by the FBI, it’s being created by Obama personally.  You follow the press coverage on that thing:  Obama was the one who put the lid suppressing that, suppressing the story.

Now, the truth was, there were a lot of other untruths around this whole thing.  Now, these people were recruited, they were Saudi connections, Saudi influence.  It was the same factor, and the same ratios, of events were the same thing that happened in France, in the assassinations there in France.  And this is run by the Saudis; it’s run by things like the Saudis which Obama works for.  Obama is part of that, but Obama actually works for the British, the British Monarchy.  The British Monarchy created this whole thing.  And if you ever looked into 9/11, and who did what in 9/11 — and I was an expert in this area, with a friend of mine and some others — and that’s what the whole story is.

Why did the Congress not deal with the 9/11 case?  Why’d they put the lid on it?  That’s where the problem lies.  Obama? Obama’s on the wrong side; he’s not an American, he’s something else.  He’s like his stepfather, has the same kind of disease that his stepfather had, he was a man who kills people.  Obama kills people, every Tuesday, he kills innocent people!  And you have even important people who have important positions, they have been threatened.  They will not speak up; they will not tell the truth.

So you’ve got a nation of gutless wonders!  Now it’s not all the fact that they’re gutless wonders, it’s the point is, they don’t see any way that they can survive under these conditions. And there’s nobody up there, there’s no FBI up there, who’s doing very much in terms of defending the citizens of the United States; or defending any other part of the planet.

The whole thing comes down, from the British Empire, the British system!  That’s what’s been going on all along.  And you get different versions of it, you get different flavors of it, so forth, but it’s all the same thing:  Without the British Empire and what it represents, and you take 9/11:  Why was 9/11 never exposed, publicly?  Never!  Why?  Because they had a payoff, with the British and the Saudis; and the Saudis did it.

The Saudis are the ones who actually, personally, sank the towers in Manhattan.  It was two guys who captured each plane, they went up around that area, around the Towers up there; they brought them down.  A similar thing was done in Washington, itself, and other things like that.

And what happened?  The damned Congress, as a whole, as a body, has refused to tell the facts, about how the citizens of Manhattan were killed!  And it was done by the Saudis, it was done by a mass of Saudis. Remember:  Everything was shut down, under the Bush family, everything was shut down.  And the Saudi families who were guilty in this process, part of the team, woke, safely walked out of the United States, and were sent back to Saudi Arabia.  And many of these people were the active agents who did the killing!

And the leading interests in Saudi Arabia, actually orchestrated the killing.  Who did it?  It was the British Empire that did, and it was done under the rate of oil speculation.  And that’s how Saudi Arabia got powerful, because the British protected them, as the United States, under Bush and Obama, defended them.

So if you want to find a complaint there, look at Bush, the Bush family, and look at Obama, and then trace it all back from there.  That gets to the core of why you get this kind of a sense of experience of what’s going on.  Yes, the FBI is involved in this kind of thing, but they’re only subordinate agents when they do that.

The point was, it’s done by the British Queen and the British interests.  And the British interests and the Saudis and Obama are all the same thing.  So get the facts right and you’ll find out the solutions can become transparent.

By the way, I did a personal investigation on this thing; Jeff Steinberg came in on the same operation, but in parallel. Jeff and I had worked together; I was working for Ronald Reagan at that point, and Jeff had followed in on what I was doing at that point.  So Jeff and I had this relationship with that thing, we both knew the story about Saudis, how the Saudi thing was done.  We were expert in it; I independently I worked with these British agents who were political agents who were actually investigating this problem; and most of them got killed, or something similar happened to them.

But I’m a known factor in this thing, I’m an expert in this thing.  And there’s no doubt about it; and any justice means that anybody who is supporting Obama, now, is an agent of the enemy of the United States.  And that’s the thing.  Because you make the comment that everything you say is plausible to me, as the fact, but the secret body of evidence is what you didn’t get into.  But what you were doing, what your investigation, your appreciation is an accurate one except it doesn’t go far enough because you didn’t have any rules to follow it adequately.

Q13:  Good evening, Mr. LaRouche, this is P— from Connecticut.  I agree with Alvin:  After enjoying the wonderful concert of Handel’s Messiah I felt so inspired by this. I guess it was the same way that Thomas Paine’s letter to George Washington, and that George Washington read it to his men, Dec. 23rd of 1776:  Well, I have no doubts or fear to take this fight with the people to the Capitol and bring in Glass-Steagall.  And this is my declaration.

LAROUCHE:  It’s a good one.  [laughter]

Q14:  Yes, this time I’m in Long Island.  Steinmetz and I started having the argument, [inaudible 1:07:22.6] couldn’t come here.  But yes, he could come here.  But we have to go out and be like Roosevelt, when there is no Roosevelt.  We have an anti-Roosevelt in the White House.  How are we going to move so fast?

LAROUCHE:  Well, it’s a question of how many people have got guts?  And who’s got the guts to understand things and look at things honestly.  Because you know the typical American is generally a liar.  Now it’s not that they like to tell lies, though some of them do.  In fact, many of them do.  But as a generality, no; the fact is, they’re ignorant.

Now, the ignorance is not necessarily honest ignorance; like the member of the Congress who supported a piece of legislation, which swindles every citizen in the United States of their life savings. And it’s because these members of the Congress were gutless, or worse, that that legislation was shoved through.  And if we don’t change that now, you’re all dead, sooner or later. And it’s all because of your gutlessness, by a few of you who wouldn’t take action, through the Presidency and the Congress, and wouldn’t present the truth in law.

So therefore, it’s the liars, the cheats and liars who didn’t tell the truth, about that matter of legislation:  They are the guilty parties.  And they are shameful, and what they need their little rumps kicked, by a big shoe, from the rear. That’s the best way:  It’s uplifting.  The most uplifting:  Kick ’em in the rear end and that’s the most uplifting way you can deal with problems.

But no, that’s the problem.  These kinds of cowards, they’re implicitly treasonous, because they knew what they did.  And the other people who gave in, gave in because they were intimidated. Now you’ve got to have a citizenry with guts, and I don’t know if we can say we have one.

ASCHER:  Lyn, are you referring there to the passage of the Dodd-Frank Act and the bail-in provisions?

LAROUCHE:  Absolutely, that is a genocidal policy.  It’s mass murder, and anybody who supported that legislation, is guilty of mass murder, criminal activity.  And the only way they can do that is cancel their vote on that issue.  And it was wrong, it was a crime, it shouldn’t have happened.

ASCHER:  And of course this is the same provision that’s going into effect already in Europe and officially on Jan. 1st in Europe as well.

LAROUCHE: This is the same thing which came out of the Pope, the official Pope.  The Pope was a guy who was used as a stooge, to bring this about.  He’s the one that did that.  Now the Pope himself probably is not the author of this thing, but the Pope was the guilty party.  He was the criminal in the case.  Now he may be mentally — I would grant him the possibility he may be just insane, and doesn’t know any better.  And the effect is, that  the Pope is a criminal in his behavior, a mass criminal.

And everything that this crew does, because it was a British operation, entirely a British operation, nothing else.  So if you want to do something, you have to go in and take the Royal Family and give them a Royal outcome.

ASCHER:  This is the Pope and the Green agenda and his relationship to Schellnhuber.

LAROUCHE:  Absolutely.  But the point is, the Pope is not insane.  He’s just a corrupt coward, and he doesn’t deserve to be called the Pope.  We’ll call him the Pump.

Oh, he’s evil, the guy who would do this, the only excuse that he could have for the crimes that he’s committed, is to say he was terrified.  This Pope has got to be removed from office. But we’ve got to get the whole British Royal Family up there at the same time.

Q15:  Hi, this is Jessica from Brooklyn, New York.

LAROUCHE:  Oh good!  How do you do?

Q15:  OK!  I was part of the fantastic, wonderful presentation of Handel’s Messiah on Saturday and Sunday.  I was particularly enthralled with the Saturday performance because it was Brooklyn.  [LaRouche laughs] But the Sunday performance was a little different, but it was good, too.  And it was interesting that the Saturday performance had a lot of families; the community was really rallied to come out to that church and support their church, and our singing.  And the children’s faces — I just remember looking at the children and seeing them watching the orchestra play, and how it was just so enlightening to them; and of course, that passed on to their parents, not the other way around.

So that’s one thing I wanted to say; it was just very uplifting and like you said, there’s nothing like that type of thing to make us understand that we are human beings and we have this creative power, in us, and that we can spread that idea of creativity in human beings and the worth of your life, what you’re living for, to other people.

And with that said, I was also thinking about something else:  There have been decisive points in history, and these decisive points have made people decide that it’s all or nothing, that, I get fearful, too; I’m listening to people on the call, and people are trying to figure out, “Should I store water? Should I take my money out of the bank, and have something on hand?  Should I quickly go and buy up a bunch of gold coins, because I’ll have to barter with that, when the banks crash?  I have to have some gold coins on hand or some silver or something, in case the money is worthless, even if you do manage to get it out of the bank before the doors close?”  That kind of thing.

And then, I thought, since this concert happened, I thought about the decisive points in history and it gets to me, where I have to I have to decide, what kind of thing can I do, to implement my best efforts?  Now there’s calling Congress people; there’s talking to the news stations, the TV stations, social media; there’s radio, unions, there a union meeting coming for me, where I intend to bash them about Glass-Steagall and rally the members to the point of calling their congressmen — again — calling the offices; somebody’s going to be there, and forcing them to come back into session and pass Glass-Steagall.

So I think we all have to think about what we can do to implement our best efforts to not fail at this.  Because like these different times, there’s Joan of Arc; there’s the crossing of the Delaware; there’s the Gettysburg battle;  there’s landing at Normandy in World War II; there’s Iwo Jima; there’s these decisive points where you cannot lose.  It’s not even a matter of what should I do if this happens?  It’s that, we can’t lose. This is something that has to be done.

I think when Washington crossed the Delaware, he knew that this was something that they had to succeed at.  And that’s what I’m starting to come to, especially since this concert.  So we have to implement our best effort, whatever that effort is. I’m not good at social media, and I tend to shy away from that.  But I’m good at Congress, I’m good at calling them; I’m good at union meetings; I’m good at interventions, where I call these people on the carpet. Those kinds of things I’m good at.  I’m good at leafletting, I’m good at talking to people on the street.  So those kinds of things are what we have to really think about.

And my question to you, Mr. LaRouche is, which one of these things do you think — or maybe two or three things — do you think we should all put our best efforts into?  Is it trying to get the Congress back into session?  Or are all these things, like I’m saying, something that we should do according to what we do can best as an individual?

LAROUCHE:  You have to go to President Gen. George Washington.  George Washington a decision, a very tough decision. He had the British agents and their accompaniment were celebrating in New Jersey.  And so he moved all of his forces, and under most difficult conditions; under wet conditions and very dangerous conditions, and what he did is he wiped out the British and their complement, and that was what made the United States’ existence a possibility.  It was George Washington’s decision, under absolutely adverse conditions, with the British and their minions, assumed that they were celebrating, and Washington moved in and took them all over: and that’s how the United States was created.

Q16:  This is C— from Santa Rosa, California.  Lyn, in converting each Congressman or people that I try to organize, I have come out front and said, “What’s really at the root is that you’re afraid.  Your cynicism or your pessimism is you’re afraid. You’re maybe directly afraid of Obama, or afraid of Big Brother or whatever.”  And I got some very interesting reactions off that, and I want to go into that, because what I found is, my way out, which is not a technique or anything, is that I found that referencing back to what I asked you last week is I have to develop myself, culturally, intellectually, and that’s the thing that gives one strength. You have to do your reading, you have to try to understand music, which I’m still trying to struggle with understand the role of music.  I listen to it, but there’s things about it I don’t understand.

So I want you to talk about this thing that the fears that these Congress people, and the fears that the common people out here that we’re organizing are essentially the same. So, could you take it from there?

LAROUCHE:  OK, let’s take the George Washington case, for example, because that’s very pertinent.  Washington made a move, which all his opponents at that time, said would never happen. And the fact that he did that, that he crossed the Delaware, he landed on the other shore, and took the enemy in hand before the enemy could really mobilize its own forces; if he hadn’t done that, we would never have had the United States!  And the same thing is what  you’re talking about now.

There is a point in history, a point in the current of history, at which something can happen, and a solution will come only because some people have undertaken to follow through on something that other people said “oh, that would never happen”; and that’s what it is.  It’s just like that.

See because mankind is not just a simple human being, the idea of mankind and the individual human being is rubbish, actually, it doesn’t function.  Because mankind doesn’t function that way.  Only very rare people will function in that direction, very, very rare, and they’re almost named in history against all the others of the same time.  And therefore, the problem that we have to face is the fact that, do we have the ability, to recognize the opportunity which is in correspondence to what Franklin would have done, what George Washington did.

And very few people do that.  Because they don’t do it on the basis of being practical.  They do it on the basis of knowing that mankind requires this to be accomplished, and very few people have that view.  They say “well, that’s not practical.”  I don’t give a damn about what who thinks is practical!  I never did.  I’d have been a fool if I ever did.

And therefore I often do things like that, you know, not just George Washington’s things, but I will do that; I have don’t it often, I’ve led the charge, often, on these kinds of things. Because  ithas to be done!  People say “No, no, that won’t work, that won’t work.  You can’t do that, you can’t do that.” I say, “You’re wrong.  I’m going to do it.”  [laughs]  And that’s the way I operate, and that’s the right way to operate: George Washington’s way.

ASCHER:  Well, just to reiterate, there’s available on the larouchepac website, a statement“Emergency Christmas Eve Message: January 1st Is Doomsday! Only an FDR Action Can Save You.”  I’ve already announced there will be distributions of this in Manhattan tomorrow; a town meeting [with LaRouche] on Saturday.  Others around the country will be getting this out widely.

Secondly, the recording of the Messiah performance is going to be available on the Schiller Institute website, probably tomorrow.  They’ve been working on the audio file, but for those of you want to hear the impact this had, it will be up on the website some time soon, so stay tuned to the www.schillerinstitute.org website, particularly under the Manhattan Project link and you should be able to find that performance available

Lyn, did you have any final remarks that you wanted to conclude this evening with?

LAROUCHE:  I think I want to put the whole thing into a package.  Let’s hope that would cumulatively make a package which would be useful for people.  Let them decide themselves on that one.

ASCHER:  All right, and thank you very much.  And we will be next Wednesday, Dec. 30, the day before New Year’s Eve.  Thank you very much Lyn.
Diskussion med Lyndon LaRouche 10. december 2015:
Tiden er inde til at få både Demokrater og Republikanere,
der endnu har deres forstand i behold, til at handle

Og det, vi i dag har med at gøre, pavens og den britiske kongefamilies grønne politik, deres økonomiske politik, vil resultere i, at størstedelen af menneskeheden uddør og efter kort tid vil det kun være en lille del, der er tilbage og kan overleve.

Så man må betragte disse sager fra en bredere vinkel frem for blot at begrænse sig til visse enkeltsager, som man ønsker at tage op som enkeltsager. Vi bliver nødt til at tage de store spørgsmål op. Og det er det, som folk er bange for. Jeg er ikke bange for de store spørgsmål. Når folk bliver intelligente, bliver de villige til at opgive enkeltsagerne og tage de store spørgsmål op, som er altafgørende for menneskehedens nutid og fremtid.

Download (PDF, Unknown)
Diskussion med Lyndon LaRouche, 3. december 2015:
Brunelleschi-princippet:
Fremskridt er altid en revolutionær proces,
og en revolution af en sådan art
må være en genial handling

Der findes ingen evolutionsproces, når det kommer til udviklingen af menneskets kultur. Der er visse virkninger, som indtræder på visse tidspunkter. Men så, pludseligt, kollapser hele kulturen og forsvinder, den bliver slagtet. Så kommer der senere en anden, som bevirker noget nyt og giver menneskeheden en ny chance for fremskridt. Og vores opgave er at forstå, hvordan fremskridt fungerer, og det er ikke en evolutionær proces. Det er altid en revolutionær proces, aldrig en evolutionær proces!

Download (PDF, Unknown)
Diskussion med Lyndon LaRouche
25. november 2015:
»Obama har organiseret en krigshandling
og har således sat USA, såvel som resten
af menneskeheden, i fare.

Uddrag af Lyndon LaRouches diskussion med aktivister i hele USA den 25. november. LaRouche: Godt, først og fremmest er det, som man skal bekymre sig om, det, som vi har brug for, Glass-Steagall. Og Glass-Steagall, hvis den bliver gennemført på rette vis nu, vil betyde, at vi automatisk – i hele USA i hvert fald, ville vi lukke alt det, der er baseret på investeringsbankpraksis, der ikke følger Glass-Steagall-standarden, fuldstændigt ned. Sagt på en anden måde: Vi ville gå tilbage til den form for system, som Franklin Roosevelt repræsenterede i løbet af sin præsidentperiode, især i løbet af 1930’erne.

Download (PDF, Unknown)
19. nov. 2015: Lyndon LaRouche
diskuterer med aktivister i hele USA, hvad der må gøres for
at redde USA, og resten af verden, fra krig, terror og kollaps

Vi skal stoppe dem, og det betyder, at borgerne må vedtage en politik, hvor de siger ”Vi stopper dem!” Det er muligt. Så vi har set, hvordan folk bliver myrdet i denne hændelse, men hvorfor bliver de myrdet? Fordi ingen var opmærksomme på, at de var mordere. Det er problemet.

Og derfor betaler Frankrig f.eks. en høj pris, fordi Frankrigs regering ikke var opmærksom på den åbenlyse trussel mod Frankrig. Og nu skammer den franske regering sig, og det er godt for dem. For nu har de en regulær grund til at sikre, at de ikke længere tolererer det, de tolererede alt for længe. Og det samme er tilfældet i andre dele af Europa. Og der er forskellige slags institutioner i forskellige dele af Europa, der har samme problem.

Download (PDF, Unknown)
12. nov. 2015: Lyndon LaRouche diskuterer med aktivister:
Der er ingen plads til Wall Street;
der er ingen plads til Obama!

LaRouche: Okay. Der er ingen grund til, at vi nogensinde behøvede at tolerere afskaffelsen af Glass-Steagall. Glass/Steagall-loven blev indført af præsident Franklin Roosevelt. Og alt, hvad Franklin Roosevelt gjorde imod Wall Street-slænget, var dårligt for Wall Street.

Så i samme øjeblik, som Roosevelt døde, tog Wall Street over, og det blev værre og værre og værre. Og i efterkrigstiden opdelte man den ameri-kanske befolkning, og der var dem, som blev ’underdog’ (lavest i hakkeordenen) og dem, som var bagdels-kyssere. Og jeg vil gerne forsikre dig om, at det ikke virkede særlig godt.

Download (PDF, Unknown)
5. november 2015: Lyndon LaRouche diskuterer med aktivister:
»Hvordan man åbner porten til økonomisk genrejsning?«
»Vi må smide Obama ud af embedet;
vi må smide Wall Street ud i grøften!«

Vejen til løsningen er at lukke Wall Street ned. Simpelt hen lukke det ned. Hvad betyder så det? Det betyder, at vi ikke længere betaler Wall Street. Vi bemyndiger ikke anvendelsen af Wall Street-penge som USA’s valuta. Det bliver løftet fra USA’s valuta. Det bruges ikke længere som valuta i og af USA. Vi stopper det! Bare sådan! Og det er vidunderligt. Det er smukt. Hvad sker der så? Ja, man må tilbage til Franklin Roosevelt og det, han gjorde, hans reform mod Wall Street. Så vi har et fint, lille fortilfælde. Luk Wall Street ned. Betal dem ikke noget som helst! Erklær dem bankerot! Vi vil ikke have dem! Vi har ikke brug for dem i USA, vil ikke have dem i USA! Måske kan vi lære dem at lave tønder, eller sådan noget, eller at lave noget nyttigt; men Wall Street fortjener ingen som helst understøttelse. Ingen som helst finansiel understøttelse overhovedet! Når vi først sparker Wall Streets praksis ud, kan menneskeheden begynde at fungere.

Download (PDF, Unknown)