Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Silkevejens kultur afspejler vejen til fred

Silkevejens kultur afspejler vejen til fred
image_pdfimage_print

Ikke korrekturlæst. Original tekst er inkluderet.

Den 10. marts 2023 (EIRNS) – Det Globale Sikkerhedsinitiativ leverede en vigtig sejr til menneskeheden i går med meddelelsen fra Beijing om genoptagelsen af de diplomatiske forbindelser mellem Saudi-Arabien og Iran. Repræsentanter for Kongeriget Saudi-Arabien og Den Islamiske Republik Iran meddelte, at de ville genetablere diplomatiske forbindelser om to måneder fra nu af. Dette blev gjort, som det saudiarabiske nyhedsagenturs officielle erklæring udtrykte det, “som svar på det ædle initiativ fra Hans Excellence præsident Xi Jinping, præsident for Folkerepublikken Kina, om Kinas støtte til udvikling af gode naboskabsforbindelser mellem Kongeriget Saudi-Arabien og Den Islamiske Republik Iran”. Tænk på USA’s rolle i Iran fra det CIA-orkestrerede kup i 1953 til 1979. Overvej forholdet mellem USA og Saudi-Arabien fra slutningen af Anden Verdenskrig og frem til i dag. Tænk derefter dybere over det britiske imperiums koloniale forhold til både Iran og Arabien gennem århundreder og i perioden siden især Sykes-Picot-traktaten fra 1916. Hvad er der lige sket med den anglosfæriske geopolitiske “Great Game”?

For at forstå det strategiske område, hvori denne succes faktisk befinder sig – den universelle histories “komplekse domæne” – henviser vi til Lyndon LaRouches forslag fra 1983, “Saudi Arabia in the Year 2023, Part 1: Overvindelse af 1.000 års plyndring og underkastelse af den arabiske verden”. “Under kalif Harun Al-Rashids regeringstid i Baghdad anslås Mesopotamien at have levet af en befolkning på 30 eller flere millioner sjæle, ti millioner mere end i dag. På det tidspunkt var kalifatet den mest avancerede kultur i verden, hvad angår videnskabelig viden…. Mens Romerriget brød sammen af sit eget moralske forfald mod vest, var den store Gupta-renæssance opstået i Indien mod øst…. [Det var Al-Farabi, der gav Europa den veltempererede, 12-tonede oktavmuskelskala tilbage til Europa, og det var især Ibn Sina, der gav Europa medicin og en stor del af dets drivkraft til streng videnskabelig viden, som tilfældet med Englands Roger Bacon i det 13. århundrede illustrerer. Hvis vi skal tale om arabisk kultur i dag eller mere bredt om islamisk kultur, må vi medtage den arabiske renæssance for nu mere end 1.000 år siden.”

Man kan ikke forvente, at kretiner fra udenrigsministeriet som “kagemonsteret” Victoria Nuland eller resterne af det engang ikke kun onde, men også kompetente britiske embedsmandskorps forstår LaRouches strategiske pointe, som en Arnold Toynbee ville have erkendt med det samme. Diplomatiet for varig regional sikkerhed kræver, at den indiske, persiske, arabiske og anderledes islamiske kulturarv ikke blot skal forstås og værdsættes, men mobiliseres som det kreative grundlag for ikke blot regional fred, men også for fremskridt og velstand. Den 5.000 år gamle kinesiske civilisation, der i dag har verdens mest produktive økonomi og et lederskab, der i et årti har ageret verden over på grundlag af sit forslag om win-win-samarbejde, har netop bevist, at det faktisk er muligt at opnå et “sammentræf af modsætninger” selv under de vanskeligste omstændigheder. Dette er et “principbevis” for, hvad der kan gøres på verdensplan. Det gælder også i Rusland/NATO-konflikten, fejlagtigt benævnt “Ukraine-konflikten”, som det kinesiske 12-punkts fredsforslag af 24. februar, “Kinas holdning til den politiske løsning af Ukraine-krisen”, foreslog.

Det internationale Schiller Instituts kræfter intervenerer i mange nationer, især i anglosfærens Frankrig, Tyskland, Holland, Grækenland og USA, i det, der begynder at tage form som en autentisk “massestrejkeproces”. Dette henviser ikke blot til forsamlinger, demonstrationer og valg, men til en håndgribelig ændring i den sociale bevidsthed, der pludselig fejer over verden “som en naturkraft”. “Massestrejken er ikke kunstigt ‘lavet’, ikke besluttet tilfældigt, ikke ‘kultiveret’, men at den er et historisk fænomen, som på et givet tidspunkt er et resultat af sociale forhold med historisk uundgåelighed”, fortæller økonomen Rosa Luxemburg. Menneskehedens intelligens synes pludselig at blive større, når og hvor det lykkes dem, der har forberedt sig på dette øjeblik, at udnytte den. De mest årvågne, som oftest er unge mennesker, er kun tilfredse med “grænsetænkning”, dybe idéer, der kræver en nytænkning af selve meningen med livet selv. I dag afholdes konferencen “At gøre en ende på kolonialismen: A Mission for All Youth”, der starter kl. 10.00 EST, vil der være mange af disse unge mennesker, hvis selvbestaltede mission er at indlede en permanent sokratisk dialog på verdensplan blandt tusindvis af deres samtidige. På denne måde vil de, ved at beherske Cusas, Leibniz’, Gauss’, Riemanns og LaRouches sokratiske metode, være intellektuelt bevæbnede til at angribe og omstyrte “sindets imperium”, som det kulturelt dekadente akademiske præsteskab har indviklet dem i, men som ikke kan holde dem fast.

Vi ser nu potentialet for en sådan proces, selv om verden står over for en atomkrig. De mange optrædener af repræsentanter for Schiller Instituttet, anført af Helga Zepp-LaRouche selv, i forskellige medier i Kina, USA og på de sociale medier samt de interviews, der er foretaget i de seneste par dage med den uafhængige amerikanske senatskandidat Diane Sare, har i løbet af de sidste 24 timer med succes bragt sandheden om krigen i Ukraine i omløb – at dens virkelige hensigt er at splitte Rusland op, som det f.eks. er diskuteret af den amerikanske regering. USA’s Kommission for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og i Bloomberg-nyhedsartiklen af 1. juni 2022 “Is Breaking Up Russia the Only Way To End Its Imperialism?” I går blev dele af dette billede diskuteret af arrangøren José Vega på One America-netværket og med værten Jimmy Dore i hans show.

Den aktion, der blev fremskyndet i går med den fælles meddelelse fra Kina, Iran og Saudi-Arabien, og interventionsprocessen “før massestrejken”, der nu skaber en begyndende solidaritet blandt befolkningerne i den transatlantiske sektor mod krig og for økonomisk udvikling, stammer begge fra den samme tankegang. Se på det fra et andet perspektiv, i form af “sandhedens dybderensende antiseptiske middel”, som Seymour Hersh gav verden gennem sin afsløring af Nord Stream-rørledningen. Sandhedseffekten fortsætter med at sprede sig og vil fortsætte med at sprede sig med vores hjælp og med hver eneste løgn, der fortælles om det, der tydeligvis er sket.

Den latterliggørelse, som menneskehedens fjender nu udsættes for, når de forsøger at overbevise verden om, at “Moby Dick sprængte rørledningen i luften”, er den nødvendige modgift mod deres vedvarende løgne om næsten alting. Humor neutraliserer de løgne, der har drevet de fangne befolkninger i de anglosfæriske nationer til det psykologiske punkt, hvor de enten er blevet sindssyge eller har fået en endnu mere sindssyg moralsk ligegyldighed. Når folk læser historien om “Nord Stream-rør-drømmen” i aviserne, herunder netop New York Times, hvor Seymour Hersh engang var reporter, og som hævder, at rørledninger af armeret stål indkapslet i beton, der ligger på 80-100 meters dybde i Østersøen, er forsynet med en fælde, ikke én, men fire sprængladninger, og det blev gjort af to dykkere fra et 5-mands og 1 kvindes yacht-team, finansieret af en skyggeagtig ukrainsk oligark, for langt senere at blive detoneret ved fjernstyring – selv de mest dedikerede brugere må spørge sig selv, om det måske er på tide at omgøre legaliseringen af marihuana.

Apropos ædruelighed: Silicon Valley Banks netop annoncerede konkurs, der blev indledt af San Diegos Signature Bank, betyder, at de kloge bør kræve, at spekulative råvaremarkeder og Samuel Bankman-Fried-lignende svindelnumre lukkes ned i denne weekend, ligesom det er tilfældet med de forudgående rystelser, der går forud for et jordskælv. Som en klog mand engang sagde: “Man kan kun sparke en dåse ned ad vejen et vist antal gange, før den bliver til en spand”.

Med hensyn til Schiller Instituttets kampagne vedrørende ophævelse af de syriske “Caesar-sanktioner” og fjernelse af amerikanske tropper fra deres ulovlige besættelse af landet blev H.Con.Res.21, der blev introduceret af kongresmedlem Matt Gaetz, og som kræver, at de amerikanske tropper trækkes tilbage fra Syrien, nedstemt. Bemærk dog, at der var 103 kongresmedlemmer og kongreskvinder, der stemte for den. I modsætning til den skandaløse resolution om at opretholde de morderiske Cæsar-sanktioner, der blev vedtaget få dage før H.Con.Res.21 og kun havde 2 repræsentanter i hele Repræsentanternes Hus imod sig, blev Gaetz-resolutionen endda støttet af Robert Ford, ambassadør i Syrien under Barack Obama, som tydeligvis ikke er politisk allieret med Gaetz. “Vi skylder vores soldater, der tjener der i fare, en seriøs debat om, hvorvidt deres mission rent faktisk er gennemførlig”, sagde ambassadør Ford. Om sanktioner sagde Ford: “Jeg vil sige, at det er uoprigtigt for dem, der retfærdiggør sanktionerne, at sige, at de ikke skader almindelige syrere, der bor i regeringskontrollerede områder. Det gør de tydeligvis.” Allierede af Schiller Instituttet, specielt dem, der var involveret i Rage Against the War Machine Rally den 19. februar, annoncerede “Operation War-Hawk Down”, en kampagne for at fjerne dem, der stemte for både sanktionerne og opretholdelsen af de amerikanske tropper i Syrien, fra politiske poster.

Det var godt at overveje at erstatte dem og at genbefolke amerikansk politik med uafhængigt tænkende personer, der er bekymrede for menneskehedens skæbne. Patrioter, der også betragter sig selv som verdensborgere i én menneskehed, bør tage et øjeblik til at overveje, hvad Kina har gjort med Saudi-Arabien og Iran, og ikke blot ønske, men søge at gøre det samme.

The Culture of The Silk Road Is The Path to Peace
March 10, 2023 (EIRNS)—The Global Security Initiative delivered an important victory to humanity yesterday, with the announcement, from Beijing, of the resumption of diplomatic relations between Saudi Arabia and Iran. Representatives of the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran made the announcement that they would reestablish diplomatic relations two months from now. This was done, as the Saudi News Agency official statement put it, “in response to the noble initiative of His Excellency President Xi Jinping, President of the People’s Republic of China, of China’s support for developing good neighborly relations between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran.” Consider the role of the United States in Iran from the CIA-orchestrated coup in 1953 until 1979. Consider the relationship between the United States and Saudi Arabia, from the end of World War Two until now. Then, think more deeply about the colonial relationship of the British Empire to both Iran and Arabia, over centuries, and over the period since especially the 1916 Sykes-Picot Treaty. What has just happened to the Anglosphere’s geopolitical “Great Game?”

To understand the strategic realm in which this success is actually located—the “complex domain” of universal history—we refer to Lyndon LaRouche’s 1983 proposal, “Saudi Arabia in the Year 2023, Part 1: Overcoming 1,000 Years of Looting and Subjugation of the Arab World.” “During the reign of Caliph Harun Al-Rashid, at Baghdad, Mesopotamia is estimated to have supported a population of 30 or more million souls, ten million more than today. At that time the Caliphate was the most advanced culture in the world, in respect to scientific knowledge…. As the Roman Empire collapsed of its own moral decay, to the west, the great Gupta renaissance had arisen in India to the east…. [I]t was Al-Farabi, who returned to Europe the well-tempered, 12-tone, octave musical scale, and chiefly Ibn Sina who gave Europe medicine and much of its impetus for rigorous scientific knowledge, as the case of England’s Roger Bacon of the 13th century illustrates. To speak of Arab culture today, or to speak, more broadly, of Islamic culture, we must include the fact of the Arab renaissance of now more than 1,000 years ago.”

One cannot expect State Department cretins like “cookie monster” Victoria Nuland, or the offal of the once-not-only-evil-but-competent British Civil Service, to understand LaRouche’s strategic point, which an Arnold Toynbee would have recognized immediately. The diplomacy of durable regional security requires that Indian, Persian, Arab and, differently Islamic cultural heritage must be, not only understood and valued, but mobilized as the creative substrate and basis for, not merely regional peace, but progress and prosperity. The 5,000-year-old Chinese civilization, today possessed of the most productive economy in the world, and a leadership that has acted worldwide, for a decade, on its proposal of win-win cooperation, has just proven that, indeed, a “Coincidence of Opposites” can be achieved in even the most difficult of circumstances. This is a “proof of principle” for what can be done worldwide. That includes in the Russia/NATO conflict, misnamed “the Ukraine conflict,” as the Feb. 24 Chinese 12-point peace proposal, “China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis,” suggested.

The forces of the international Schiller Institute are intervening in many nations, particularly in the Anglosphere’s France, Germany, the Netherlands, Greece, and the United States, in what is beginning to take shape as an authentic “mass strike process.” This does not merely refer to rallies, demonstrations and elections, but a palpable change in social consciousness that suddenly sweeps the world “like a force of nature.” “The mass strike is not artificially ‘made,’ not decided at random, not ‘propagated,’ but that it is an historical phenomenon, which, at a given moment, results from social conditions with historical inevitability,” economist Rosa Luxemburg tells us. The intelligence of mankind seems, of a sudden, to become greater, when and where it is successfully engaged by those that have prepared for that moment. The most alert, who tend to be young people, are satisfied only with “frontier thinking,” profound ideas that demand a re-thinking of the very purpose of life itself. Today, the conference, To End Colonialism: A Mission for All Youth will, starting at 10 a.m. EST, will feature many such young people whose self-assigned mission is to initiate a worldwide permanent Socratic dialogue among thousands of their contemporaries. In this way, by mastering the Socratic method of Cusa, Leibniz, Gauss, Riemann, and of LaRouche, they will be intellectually armed to assault and overthrow the “Empire of the Mind” with which the culturally decadent high priesthood of academia has enmeshed them, but cannot hold them.

We are now seeing the potential for such a process, even as the world faces thermonuclear war. The multiple appearances of Schiller Institute representatives, led by Helga Zepp-LaRouche herself, in various media outlets in China, the United States, and social media, as well as interviews done in the past few days with Independent United States Senate candidate Diane Sare, have, in the last 24 hours, successfully put into circulation the truth about the Ukraine war—that its real intention is the dismemberment of Russia, as discussed, for example, by the U.S. Commission for Security and Cooperation in Europe, and in the June 1, 2022 Bloomberg news article, “Is Breaking Up Russia the Only Way To End Its Imperialism?” Yesterday, portions of this picture were discussed by organizer José Vega on the One America network and with host Jimmy Dore on his show.

The action that has been advanced yesterday with the joint China-Iran-Saudi Arabia announcement, and the “pre-mass strike” intervention process that is now creating an incipient solidarity among the populations of the trans-Atlantic sector against war and for economic development, both derive from the same method of thinking. Look at it from another perspective, in the form of the “deep-cleaning antiseptic of truth” that Seymour Hersh provided the world through his Nord Stream pipeline exposé. The truth-effect keeps spreading, and will keep spreading, with our assistance, and with every lie that is told about what obviously happened.

The ridicule to which the enemies of humanity are now being submitted, as they try to convince the world that “Moby Dick blew up the pipeline,” is the necessary antidote to their persistent lies about nearly everything. Humor neutralizes the lies that have driven the captive populations of the Anglosphere nations to the psychological point, either of insanity, or an even more insane moral indifference. When people read the “Nord Stream pipe-dream” story in the newspapers, including the very New York Times where Seymour Hersh was once a reporter, claiming that reinforced steel pipelines encased in concrete, sitting at a depth of 260-360 feet (80-100 meters) in the Baltic Sea, were booby-trapped with, not one, but four explosive charges, and this was done by two divers from a 5-man and 1-woman yacht team, financed by a shadowy Ukrainian oligarch, to be much later detonated by remote control—even the most dedicated users find themselves asking whether it might be time to reverse marijuana legalization.

Speaking of sobering up, the just-announced bankruptcy of Silicon Valley Bank, preceded by San Diego’s Signature Bank, means that, as with the precursor tremors that antedate an earthquake, the savvy should demand the shutdown of speculative commodities markets and Samuel Bankman-Fried-like scams this weekend. As a wise man once said, “you can only kick a can down the road so many times before it becomes a bucket.”

On the Schiller Institute campaign regarding lifting the Syrian “Caesar sanctions” and removing American troops from their illegal occupation of that nation, H.Con.Res.21, introduced by Congressman Matt Gaetz calling for American troops to be withdrawn from Syria, was defeated. Note, however, that there were 103 Congressmen and Congresswomen that voted for it. Unlike with the disgraceful resolution to uphold the murderous Caesar sanctions, passed a few days before H.Con.Res.21 and only opposed by 2 representatives in the entire House, the Gaetz resolution was even supported by Robert Ford, the ambassador to Syria under Barack Obama, obviously no political ally of Gaetz. “We owe our soldiers serving there in harm’s way, a serious debate about whether their mission is, in fact, achievable,” Ambassador Ford said. On sanctions, Ford said, “I would say it’s disingenuous for those who justify the Sanctions to say that they don’t harm ordinary Syrians living in government-controlled territories. They obviously do.” Allies of the Schiller Institute, specifically those involved in the Feb. 19 Rage Against the War Machine Rally, announced “Operation War-Hawk Down,” a campaign to remove those who voted for both the sanctions and maintaining American troops in Syria from political office.

It were well to consider replacing them, and to repopulate American politics with independently-thinking persons concerned about the fate of humanity. Patriots who also consider themselves world-citizens of one humanity should take a moment to reflect upon what China has done with Saudi Arabia and Iran, and not only desire but seek to do likewise.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*