Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Schiller Instituttets diplomatiske seminar i København Stop drabene, genopbyg Gaza og regionen med ‘Oase-planen’

Schiller Instituttets diplomatiske seminar i København Stop drabene, genopbyg Gaza og regionen med ‘Oase-planen’
image_pdfimage_print

9. maj – Schiller Instituttet i Danmark afholdt den 8. maj et seminar iKøbenhavn for det diplomatiske samfund og andre gæster med temaet “Stopdrabene og begynd at genopbygge Gaza og regionen med Oase-planen:LaRouche-løsningen for fred gennem udvikling.” Fire ambassadører og mangeandre diplomater kom personligt fra tolv ambassader, som repræsenteredeSydvestasien og Nordafrika, nationer andre steder i Asien og Afrika samtVesteuropa.

Publikum var intenst engageret i løbet af de tre timer, hvor de hørte despændende præsentationer og deltog i dialogen, hvis fokus både var atbidrage til en øjeblikkelig afslutning på død og ødelæggelse i Gaza og atskitsere en udviklingsvej.

Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, var ordstyrerog fremhævede Schiller Instituttets aktuelle indsats i mange lande for atfremme dialogen om begrebet “fred gennem udvikling” i Palæstina, Israel ogglobalt for at bidrage til en ny økonomisk og sikkerhedsmæssigverdensarkitektur.

Den 13. april afholdt Schiller Instituttet internationalt en daglangonline-konference, som nu er tilgængelig i video-arkiv,medtitlen “[Oase]-planen: LaRouche-løsningen for fred gennem udvikling mellemIsrael og Palæstina og for hele Sydvestasien.” Siden februar har en14-minuttersvideocirkuleretom “Oase-planen”.

Kort fortalt går konceptet ud på, at udvikling af infrastruktur til atlevere pålideligt vand, strøm, transport, sundhedspleje, boliger og andrebasale ting til støtte for moderne agroindustriel aktivitet er grundlagetfor sikkerhed af gensidig interesse. I Trans-Jordan indebærer det opførelseaf nye vandledninger og nuklear afsaltning, nyehøjhastigheds-jernbanelinjer, der forbinder Afrika, Asien og Europa,rigelig elektricitet og meget mere.

I 1975 præsenterede statsmanden og økonomen Lyndon LaRouche (1922-2019)denne tilgang som ” Oase-planen” for Sydvestasien, da han besøgte regionen,og samme år udsendte han også sit forslag til finansiering af “DenInternationale Udviklingsbank”.

Schiller Instituttets invitation til hele det diplomatiske samfund iKøbenhavn opfordrede til diskussion af et nyt paradigme i denne ånd:

“Død, ødelæggelse og sult er blevet brugt som krigsvåben; økonomiskudvikling skal bruges som et fredsvåben: til at forvandle sværd tilplovskær. Vi må alle handle nu for at stoppe drabene og startegenopbygningen.

Schiller Instituttets seminar i København vil være et vigtigt bidrag tildialogen om, hvordan vi kan bringe fred og velstand til denne længe lidendedel af verden og indlede et nyt paradigme for internationale relationer.”

Et videoarkiv på engelsk fra arrangementet den 8. maj i København ertilgængeligt her .

Talere: Fred gennem udviklingDe tre hovedpræsentationer begyndte med Helga Zepp-LaRouche, via videolinkfra Tyskland. Hun er grundlægger og leder af Schiller Instituttet og har iårtier samarbejdet med sin mand, Lyndon LaRouche (1922-2019), omudviklingsdiplomati.

Den anden var H.E. Ambassadør Prof. Dr. Manuel Hassassian, DenPalæstinensiske Myndigheds ambassadør i Danmark. Disse to fortsatte idialog deres udvekslinger, der blev indledt på den tidligere internationaleSchiller Institut-konference den 13. april, herunder om det presserendespørgsmål om, hvorvidt “politiske” forskelle skal løses, før “økonomisk”udvikling kan gennemføres.

Den tredje taler var Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator forSydvestasien, som er medforfatter til Schiller Instituttets bog fra 2017:Extending the New Silk Road to Southwest Asia and Africa, og har lavet denarabiske oversættelse af EIR-bogen: The New Silk Road Becomes the WorldLand-Bridge.

Helga Zepp-LaRouche begyndte sin præsentation med titlen: “Oase-planen:Fred kan kun opnås gennem udvikling” med de forfærdelige nyheder om startenpå det israelske angreb på Rafah. Hun gav en global strategisk analyse affaren for regional og global krigsførelse og beskrev truslen om endogatomkrig fra optrapningen i Sydvestasien og som en udløber afNATO-Ukraine-Rusland-konflikten.

Zepp-LaRouche opfordrede diplomaterne til at samarbejde om at fremme ”Oase-planen” som en løftestang for at nå frem til et nyt paradigme og en nyinternational sikkerheds- og udviklingsarkitektur,den eneste vej ud af den eksistentielle krise, som verden gennemgår. Hunbeskrev sine ti principper for en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur,som hun udsendte til international diskussion i 2022. Udskriften af hendesbemærkninger i deres helhed er tilgængelig i dette nummer af EIR.

Stop drabene, begynd genopbygningenH.E. Amb. Prof. Dr. Hassassian talte om temaet “Stop drabene og startgenopbygningen”. Han holdt en meget skarp tale om den igangværende tragediefor det palæstinensiske folk, konfliktens historie og hvad der ernødvendigt for at stoppe folkedrabet. Ambassadøren opfordrede de 12 lande,der var repræsenteret på seminaret, og det internationale samfund til athandle for at stoppe drabene, og han understregede behovet for en politiskløsning baseret på palæstinensisk suverænitet og understøttet af økonomiskudvikling. Diskussionen omfattede spørgsmålet om en to-statsløsning forIsrael og Palæstina.

Ambassadør Hassassian taler ud fra lang erfaring og engagement. Han ertidligere ambassadør i Storbritannien og Ungarn. Han var vicepræsident forBethlehem University på Vestbredden og professor ved University ofMaryland, hvor han udviklede et kursus i konfliktløsning mellem Israel ogPalæstina. Han var PLO’s chefrådgiver i spørgsmålet om Jerusalems status.Han har en kandidatgrad i internationale relationer fra University ofToledo, Ohio, og en ph.d. i statskundskab fra University of Cincinnati,Ohio.Se hans interview15.marts 2024 med Schiller Instituttet.

LaRouches Oase-planHussein Askary præsenterede konkrete områder af den økonomiske geografi ogudviklingsprincipperne i Oase-planens tilgang under emnet “Det umulige erselvpålagt: Fred gennem økonomisk udvikling er den eneste vej frem iVestasien.” Han udfordrede især aksiomerne bag nulvækstbevægelsen og denspolitiske udtryk. Han forklarede, at udviklingsprincipper er baseret på denvirkelighed, at menneskehedens kreativitet forvandler naturen.

Askary brugte eksempler fra sin nylige rejse til Xinjiang for at vise denkinesiske udviklingspolitik for at gøre ørkenen grøn. Idiskussionsperioderne kom der mange forskellige spørgsmål op, bl.a. om derer for mange mennesker i verden, og hvad man skal gøre ved terrorisme iVestafrika, hvor han understregede behovet for økonomisk udvikling som enmodgift.

Diskussion om at fremme en global oase-planI løbet af diskussionsperioden besvarede Helga Zepp-LaRouche et spørgsmål,der kom op ved at appellere til det Globale Syd om at lade deres stemmerblive hørt.

Et konkret forslag blandt debattørerne er, at Oase-planen skal være pådagsordenen på nogle af de symposier om sikkerhed, der hvert år afholdes affonde og nationer. Palæstinensiske stemmer kunne formelt anmode om dette.H.E. Ambassadør Prof. Dr. Hassassian tilføjede at få diskussionen i gang påuniversiteterne og understregede vigtigheden af Oase-planen som enkatalysator for økonomisk udvikling og Schiller Instituttets ogLaRouche-bevægelsens arbejde med at fremme den.

Den umiddelbare mulighed for at udtale sig på en formel internationalplatform kommer kun to dage efter mødet i København, hvor FN’sGeneralforsamling den 10. maj har spørgsmålet om en palæstinensisk stat pådagsordenen til debat og formodentlig afstemning.

Den generelle reaktion på selve seminaret fra diplomaterne var, at de vartaknemmelige for ideerne, som er meget forskellige fra det, derrutinemæssigt præsenteres. Som en asiatisk diplomat sagde: “Jeg er heltovervældet. Det vil tage mig dage at tænke over alle de nye ideer, der blevpræsenteret.”

Helga Zepp-LaRouche rapporterede til Den Internationale Fredskoalition:“Det var et ekstremt vigtigt opfølgningsmøde på diplomat- ogambassadørniveau, og ud af dette møde kom en fuldstændig forpligtelse tilat fortsætte organiseringen, løfte den op på et højere niveau ved atforsøge at få en stor international konference med deltagelse af stater ombehovet for alvor at sætte Oase-planen, udviklingsplanen for hele regionenSydvestasien, på dagsordenen.”

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*