Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Hver generation bør fokusere på en total revolution i den måde,
hvorpå menneskeheden fremstår som art.
LaRouchePAC Internationale Webcast, 23. december, 2016

Hver generation bør fokusere på en total revolution i den måde,
hvorpå menneskeheden fremstår som art.
LaRouchePAC Internationale Webcast, 23. december, 2016
image_pdfimage_print

Vi befinder os på tærsklen til jul; og vi mente, at det var meget vigtigt at få en diskussion i aftenens show, for vi har en ekstremt intens og vigtig politisk situation i øjeblikket. Vi håber, I alle har en fornemmelse af, hvor vigtige de umiddelbart forestående timer og dage er, og at I ikke er for optaget af julehøjtidelighedens festligheder.

På trods af de massive, falske nyheder, der i øvrigt kendes som de etablerede medier; på trods af de ting, vi dér hører, så er der i øjeblikket et betydningsfuld historisk og strategisk skifte i gang på globalt plan.

For blot at sætte fokus på ét element i dette, så er man i stor stil flippet ud over det faktum, at et lækket overgangsmemo fra Pentagon, fra den tiltrædende Trump-administration, udtrykkeligt ikke opregner Rusland som en eksistentiel trussel mod USA. Alene dette er en lille, men betydningsfuld indikation på den type overgang, vi ser. Der er mange spørgsmålstegn omkring Trump-administrationen, men det, der ganske klart er fremgået, er, at han har til hensigt at tage hele denne geopolitiske trussel om Tredje Verdenskrig af bordet. Dette er endnu en indikation på, at han ikke er indstillet på at spille hele dette Obama-Hillary Clinton, geopolitiske spil, der går helt tilbage til George Bush-administrationen, gående ud på at forsøge at true, underminere og ødelægge Rusland og Kina i forsøg på at opretholde en eller anden form for anglo-amerikansk globalt herredømme. Dette skræmmer livet af Obama og folkene bag ham i USA, i Europa, i London og lignende steder. Det skaber på den ene side en åbenlys, klar mulighed; men også en temmelig spændt og farlig situation. For blot et par dage siden advarede hr. Larouche udtrykkeligt om, at i denne periode, selv, når det ser ud, som om vi er tæt på Trumps indsættelse, så befinder vi os stadig væk i en meget farlig overgangsperiode; og Obama sidder dér som en dræber, en morder, der har begået mord i hele verden, ødelagt nationer i hele verden, dræbt amerikanere, fuldstændigt revet forfatningsmæssige forholdsregler i stykker, og sådanne ting. Dér sidder, han, stadig i embedet, stadig ved magten. Og blot umiddelbart herefter så vi, næsten efter bogen, en bølge af handlinger af en terroristisk art over hele planeten. Der var terrorhandlingen i Tyskland, der stadig er årsag til udbredt hysteri dér, med ubesvarede spørgsmål mht., hvad det var, der rent faktisk fandt sted. Og selvfølgelig, mordet på den russiske ambassadør i Tyrkiet, som var en direkte trussel mod hele den operation, der med held køres af Putin, for at bringe stabilitet og en reel bekæmpelse af reel terrorisme i dette område, i sammenhæng med en række andre terrortrusler og forsøg på aktioner i hele verden. Det er næsten efter bogen, at denne kaos-operation så bryder ud.

Men i aften vil vi diskutere noget, der er mere gavnligt. Mike [Billington] vil gå mere i dybden med, hvor verden i realiteten er på vej hen, og kunne være på vej hen; under forudsætning af, at vi kan grundfæste dette strategiske skifte; samt, hvorfor planetens nye direktion, under lederskab af Putin, Kina og allierede kræfter, virkelig er i færd med at omstøde dette historiske paradigme, der frem til i dag har knust verden i årtier.

EVERY GENERATION SHOULD BE FOCUSSED ON A COMPLETE REVOLUTION IN THE VERY NATURE OF MANKIND!

LaRouche PAC Webcast, Dec. 23, 2016

   BENJAMIN DENISTON:  Hi!  Welcome to the LaRouche PAC Weekly
Report for December 23, 2016.  My name is Benjamin Deniston; I'll
be hosting the discussion today.  We're happy to be joined by
Mike Billington of {Executive Intelligence Review} here in the
studio; and over Google Hang-outs, we have Diane Sare, leader of
the LaRouche PAC Policy Committee joining us from the New
Jersey-New York area.
   So today we have, I think, a rather exciting and important
discussion.  We're here on the eve of Christmas Eve; and we
thought it was very important to do a show today and have a
discussion, because this is an extremely intense and important
political situation right now.  We hope all of you have a sense
of the importance of the situation in the immediate hours and
days right now; and are not too swept up in the festivities of
the holidays.  Despite the massive fake news operation, otherwise
known as the mainstream media, despite what you're hearing from
that, there is a major historical and strategic shift underway
right now globally.
   I think just to highlight one element of this, there's been
a major freak-out around a leaked Pentagon transition memo from
the incoming Trump administration, which explicitly does not list
Russia as an existential threat to the United States.  This alone
is one more small but important indication of the type of
transition we're seeing.  There's a lot of questions around the
Trump administration, but what's been absolutely clear
consistently is that he is looking to take this entire
geopolitical threat of World War III off the table.  This is just
another indication showing that he is not willing to play this
Obama-Hillary Clinton going back to the George Bush
administration, geopolitical game of trying to threaten,
undermine, and destroy Russia and China to try and maintain some
kind of Anglo-American global hegemony.  This is completely
terrifying Obama and the people behind him in the United States,
in Europe, in London and related places. This is creating on the
one side obviously a clear opportunity; but also a rather tense
and dangerous situation.  It was just a few days ago that Mr.
LaRouche emphatically warned that in this period, even if it
seems like we're close to the inauguration of Trump, we still
have a very dangerous transition time; and you have Obama sitting
there as a killer, as a murderer, who has committed acts of
murder around the world, destroyed nations around the world,
killed Americans, completely ripped up Constitutional measures
and those grounds.  And he is sitting there, still in office,
still in power; and it was only in the immediate hours and days
after that that you had almost by the book, a wave of
terrorist-type activity launched all over the planet.  You had
this terrorist event in Germany, which is still creating major
hysteria over there, and there are still major questions about
what actually happened with that operation.  You obviously had
the assassination of this Russian ambassador in Turkey, which was
a direct threat to the entire operation that's been run
successfully by Putin to bring stability and an actual fight
against real terrorism in that region in connection with a series
of other terrorist threats and attempted actions around the
world.  It's almost a by the book response of this chaos
operation blowing up.
   But what we're going to discuss more today is going to be
very useful.  Mike is going to put some depth in where the world
is actually going and could be going; assuming we can solidify
this strategic shift; and why the new directionality of the
planet under the leadership of Putin, China, and allied forces is
really threatening to overturn this historical paradigm that's
crushed the world for many decades at this point.  I want to hand
it over to Mike; and we're going to get into the discussion.

   MICHAEL BILLINGTON:  OK, thanks Ben.  I'm certainly glad to
be here.  It is an incredible moment in history; it reminds me of
the opening of Dickens' {A Tale of Two Cities}, where he says,
"It was the best of times, it was the worst of times …"  He
meant it, and it's true; we are in a revolutionary period,
there's no question about that.  This is sweeping the globe; it's
already largely taken over Asia, and the Brexit and the Italian
vote, the Trump vote, and so forth, indicate that people have
finally reached the limit to the power of tyranny over their
economy, over perpetual warfare.  But a revolution doesn't
necessarily have a positive outcome, and that's actually what
Dickens was talking about.  The French Revolution came soon after
the historic and wonderful American Revolution based on a new
conception of man; based upon science and technology and a new
financial system under Hamilton's ideas to defeat the power of
the British Empire which lay in their global financial empire.
But the French Revolution was taken over actually by the British;
but turned into chaos.  It's what Schiller said was "a great
moment [in history] has found a little people."  So, instead of a
great republic, you ended with the guillotine; you ended up with
Robespierre saying the revolution has no need for science, and
ultimately this led to the emergence of the first fascist —
Napoleon.
   So, we cannot be complacent; we have a tremendous victory in
the defeat of Obama and his clone, Hillary, and their British
operation.  But we certainly cannot sit back and cross our
fingers and hope that Trump is going to do the right thing.  It's
going to be up to us.  We should reflect on how the American
Revolution succeeded.  It succeeded because it was focussed on a
tremendous sense of history and philosophical thought; the
Founding Fathers put together the {Federalist Papers}, the
writings of Alexander Hamilton, which we've recently published.
If you read these, these are not easy; yet this was the basis on
which the so-called common men and women studied and came to the
conclusion that in fact this small group of leaders were leading
them in the right direction, and had created a future.  It was
based on poetry.  In fact, Schiller was known as the Poet of
Freedom and was treasured for 100 years after the American
Revolution as the poet of the American Revolution; despite being
German and writing in German.  But this was known to the American
people.  The music; the great {Messiah} by Handel was composed in
1741 — it was known.  Our Schiller Institute just performed a
phenomenal version of this great work — the {Messiah} — at the
Co-Cathedral of St. Joseph in Brooklyn last week in an extremely
moving ceremony.  These are the kinds of ceremonies that took
place at that time; that lifted people to a higher sense of their
humanity, of the dignity of man, and of creating a future.
   So, which of these two paths are we going to be taking
today?  Well, it's obvious which way Obama was going; we've made
that very clear.  His intention was war; not only the perpetual
wars in the Middle East, but leading to a war with Russia, a war
with China.  These are not completely resolved, but as Ben said,
we're a long way away from that horror, which was facing us had
we not defeated that in this final election.  But the result of
these 16 years of Bush and Obama can be seen in what's happened
to our own country; not just the Hell that's been taken to the
Middle East and other parts of the world.  We now have a decline
in life expectancy for the first time in our nation's history.
We have a drug epidemic in which 1 out of 15 Americans are
addicted to heroin or its substitutes; 1 out of 15 Americans.
This is not a problem; this is a disaster, a collapse of
civilization which is not only tolerated and supported openly by
our President, who promotes legalizing drugs and who is doing
everything in his power to stop the emergence of a war on drugs
in the Philippines, which I'll come back to.
   So, on the other hand, we see that Russia, under Putin's
direction, has intervened to stop this series of regime-change
operations.  What's happened in the tremendous victory in Aleppo
against terrorism, is that Putin has demonstrated that if you
work hand-in-hand with sovereign nations, with their leaders, you
can defeat terrorism.  And he basically exposed the fact that
Obama — like Bush — was on the side of the terrorists; under
the guise of fighting terrorism, was openly working with the
Saudis and the British, who were arming and creating these
terrorist movements to overthrow regimes who refused to follow
their dictates — the so-called "regime-change" movement.  That's
been probably crushed; this is not completely solved, but what's
happened in Aleppo not only stops the disintegration of Syria,
but it should — if properly pursued — mean the end of the
regime-change criminality of both Bush and Obama once and for
all.
   I'm going to read to you — today happened to be the day
that Putin gave his annual end of year press conference.  I think
just reading one section of part of that, and paraphrasing a few
others is important.  It's important for people to watch Putin;
it's done with an English voice-over.  It's useful to watch to
see why it is that the oligarchy is so terrified of this man.
I'm just going to read you — actually it was a question that
came from a man named Yevgeny Primakov.  It turns out that he is,
indeed, the grandson of the great Yevgeny Primakov who died
recently; but who was the original architect of the idea of
China, Russia, and India collaborating to form a new core of
nations that could appeal to America to join them.  Which is, of
course, what has to happen, as a basis of reversing the imperial
decline of the human race; and which led to the BRICS, it led to
the New Silk Road.  So, his grandson asked a question which said,
"Mr. Putin, Barack Obama, who is still your official colleague,
said that 37% of the Republicans sympathize with you.  And
hearing this, Ronald Reagan would have rolled over in his grave."
So, he says, "Our western colleagues often tell us that you have
the power to manipulate the world, to designate Presidents and to
interfere in elections here and there.  How does it feel to be
the most powerful person on Earth?  Thank you."  So, with that
humorous, but very insightful question, Putin said the following:
   "The current US Administration and leaders of the Democratic
Party are trying to blame all their failures on outside
factors¦…
   "We know that not only did the Democratic Party lose the
presidential election, but also the Senate, where the Republicans
have the majority, and Congress, where the Republicans are also
in control. Did we, or I also do that?…
   "It seems to me there is a gap between the eliteâs vision of
what is good and bad and that of what in earlier times we would
have called the broad popular masses¦… [A] substantial part of
the American people share similar views with us on the worldâs
organization, what we ought to be doing, and the common threats
and challenges we are facing. It is good that there are people
who sympathize with our views on traditional values because this
forms a good foundation on which to build relations between two
such powerful countries as Russia and the United States, build
them on the basis of our peoplesâ mutual sympathy.
   "¦… I'm not so sure who might be turning in their grave
right now. It seems to me that Reagan would be happy to see his
partyâs people winning everywhere, and would welcome the victory
of the newly elected President so adept at catching the public
mood, and who took precisely this direction and pressed onwards
to the very end, even when no one except us believed he could
win.
   "The outstanding Democrats in American history would
probably be turning in their graves though. Roosevelt certainly
would be because he was an exceptional statesman in American and
world history, who knew how to unite the nation even during the
Great Depressionâs bleakest years, in the late 1930s, and during
World War II. Todayâs administration, however, is very clearly
dividing the nation. The call for the electors not to vote for
either candidate, in this case, not to vote for the
President-elect, was quite simply a step towards dividing the
nation. Two electors did decide not to vote for Trump, and four
for Clinton, and here too they lost. They are losing on all
fronts and looking for scapegoats on whom to lay the blame. I
think that this is an affront to their own dignity. It is
important to know how to lose gracefully."
   Helga LaRouche commented when I read this to her, that this
is a call not only to the Democrats in America, but to the
oligarchs throughout the world who are acting as if this
revolutionary change is not taking place; as if they still have
the power to dictate policies, and who are hysterical about what
is happening in America.  Putin concludes this way; he says:
   "But my real hope is for us to build business-like and
constructive relations with the new President and with the future
Democratic Party leaders as well, because this is in the
interests of both countries and peoples."
   So, this is leadership; what we so sorely miss here in the
United States.  There's much more; more will be made available in
the {EIR}.
   Now let me turn to Asia. Asia today should — in fact China
in particular, but not just China — be seen as the model which
America must follow if we are to pull ourselves out of the morass
that we're in today. We've discussed this in this program and in
our publications many times: the entire Silk Road development,
the development of corridors. I want to put some maps up, and
just very quickly review some of the incredible development
projects that are going on, virtually every single day.
   This [Fig. 1] is a map published just in the last few days
by something called MERICS [the Mercator Institute for China
Studies]. They have a competent article on the whole Silk Road
process. They've marked in this red graphic where some of the
corridors are; they're not all there. Of course you have the
original corridor, which was the Trans-Siberian Railroad; which
was developed with consultation and advice from Henry Carey and
the American System, who worked with the Russians to replicate
what had been done in the United States with the Transcontinental
Railroad, not just to be from one end to the other, but to
develop the entire region in between.

   DENISTON: It's the black-gray dashed line of the existing
rail lines.

   BILLINGTON: Yeah, this one here, where I'm running that
thing. Now, you see the lower one that goes through China,
through Xinjiang Province, into Kazakhstan. This is the New Silk
Road, which was developed following the 1990s, with the fall of
the Soviet Union. Helga Zepp LaRouche helped organize in Beijing
a conference in 1996 on what the Chinese call the New Eurasian
Land-Bridge. Helga called it the New Silk Road even then.
   This led to the building of this rail which is now
functioning. It has several branches, both in China, and, on the
far side, in Europe, as well as branches down into central Asia.
It's being upgraded. It's not connected, it doesn't have the same
grade, most of it is not high-speed. So this is a
work-in-process.
   Now look at what's happened just in the last couple years.
This red line down here, is what's called the Pakistan Corridor.
This is a connection by rail, from China, down through Pakistan,
into Baluchistan (the southern part of Pakistan), and to the
Gwadar Port, which is being transformed into a major hub for oil
from the Middle East, for trade with India. Hopefully, if the
India/Pakistan relationship can be resolved.  Then — not on this
map — right around here in southern Iran, is the development of
the Chabahar Port, from which there are rail connections up
through Iran to Teheran, and then into Azerbaijan, and into
Russia.  Another north/south route; so, you have several
north/south routes.
   Over here, you see this red line that goes from Kunming in
southern China, through Thailand, Myanmar, and into India. This
is the old Burma Road that was built during the Second World War.
Mr. Lyndon LaRouche had a hand in building the Burma Road (or
worked along that Road). That's now being reconstructed. It will
eventually be a rail connection. And you see that this pipeline
— the black line here — is an offshoot from China all the way
down to the coast of Myanmar, where they are now taking in
shipments from Middle East oil and piping it up into China.
   Over here, this corridor. You already have rail connections
from Kunming down to the Laos border, and now the Chinese are
building a high-speed rail through Laos, down to the Thai border.
Just in the last few months, they've concluded their plans to
build a high-speed rail from the Laos border down to Bangkok. At
this point, there's only an old railroad from Bangkok down to
Kuala Lumpur in Malaysia — down here. But that will eventually
be done; and in the meantime, probably the Chinese, maybe the
Japanese, are building a high-speed rail from Kuala Lumpur to
Singapore. So, eventually, you'll have all the way from Kunming
down to Singapore.
   In Indonesia, the Chinese are building a railroad from the
capital of Jakarta to Bandung. Many of you have heard of Bandung
from the famous Bandung Conference in 1955, which was the first
meeting of Asian and African leaders who had formerly been
colonized, meeting without their colonial masters — the
so-called Asia-Africa Conference that was organized by Sukarno
and Nehru and Chou En-Lai (from China), and others. So that's in
the process; other developments there.
   If you look at this part of the Africa map [Fig. 2], these
are some railroads that have already been constructed. Go to the
next map of the two Africa maps. Okay. This [Fig. 3] is
from{EIR}'s report "The New Silk Road Becomes the World
Land-Bridge". This shows, on this side, the existing rail
structures as of a few years ago. You see that basically there's
no way to get from one capital to another. You can only get the
raw materials from the mine out to the port, where it was shipped
off to Europe and America. That's all the colonial powers cared
about in developing Africa.
   What you see here, is a general map of the kind of
commitment that the Chinese have made to {connect every capital
of Africa} with high-speed rail, several cross-continental
railroads. The Chinese need raw materials, just like the
Europeans did, but they're paying for it; they're {building
nations}. They're building nations that have industry,
agriculture, water, power, education, using a model which we used
to call the American System, but which we've deserted in our
country.
   The same in South America. You can go to the next map [Fig.
4] here. This is also from our report. It's not quite accurate
for what is in the process now, actually, because the Chinese are
talking about building {two} trans-oceanic railroads: one that
goes from Peru directly into Brazil and to the coast; one that
goes south of that through Bolivia. The Bolivians, of course,
want that railroad to go through Bolivia.
   So, again, transforming the world in a way which, of course,
the U.S. long ago ceased to do; becoming more of a British-style
colonial power which looted the raw materials, imposing huge
amounts of debt, and then using that debt as a weapon to keep the
countries in a state of backwardness.
   Now, I'm going to look at two other aspects of Asia: the
Philippines and Japan — where huge transformations are taking
place. Most of you have seen — either in our material or just in
the daily news — about Rodrigo Duterte, the new [Philippine] President who took office in June of this year, who has {totally
transformed} the Philippines, with massive, massive support from
the population, estimated at more than 80%. Why? It's because he
took on the reality that the country had been destroyed. The
history of the Philippines, in brief, was that in the 1970s and
'80s, they were viewed by the rest of Asia — including Korea, by
the way — as {the} model for development, under Ferdinand
Marcos. They had built the first nuclear power plant. They had
made the country self-sufficient in rice, by direct support for
infrastructure for agriculture. They had built 11 major
industrial infrastructure projects. They had built rail and road
infrastructure. Imelda Marcos, whom most of you know only because
she supposedly was wildly extravagant and had millions of pairs
of shoes. Well, the reason she had the shoes was because {she
built a shoe industry in the Philippines}. She brought in Italian
shoemakers; she shipped in cattle from Australia, for the
leather; she created a shoe industry. And those who produced the
shoes in the Philippines were so grateful that they gave her the
first pair of any new shoe they developed. That's the reality,
contrary to the "fake news" that we received back in the 1980s,
when the neo-cons, under George Schultz and Henry Kissinger and
others decided to overthrow Marcos, to make a horrible example of
him; that they would not allow Third World countries to have
nuclear power, to be self-sufficient.
   The result is, that what was once the greatest rising power
in Southeast Asia, has become the basket case of that region. And
this is what Duterte is acknowledging. He's saying, "We've been
destroyed by the so-called big-brother, who looks down at the
little brown brothers in the Philippines." And he said, "We're
not going to tolerate it anymore. We're going to crush the drugs
that have been brought into our country and are destroying our
children. And we're going to reject the U.S. domination of our
economy, where all they want is our raw materials, and to use our
bright young people who graduate from college who have no jobs as
engineers or scientists or teachers, or nurses or doctors, even,
but who can only work all night long in call-centers, answering
calls from the master back in the United States who has a problem
with his computer or his banking code." This is how the country
was destroyed.
   So, he's turned to China; he's turned to Russia. His Defense
Minister, Delfin Lorenzana, has gone to Russia; he's going to
China. They're going to build that country. They're going to end
this drug epidemic. And for that, he's being told he's going to
be taken to the International Criminal Court for extra-judicial
murders, for human rights violations, by the fact that drug
dealers who fight back are being killed.  Well, this is rather
hypocritical, I would say. If you count the tens of thousands,
hundreds of thousands of people that Obama has killed through
extra-judicial murder — no court, no due process, no proof. Just
the king decides: "This is my list of people to kill this week";
he and John Brennan, Director of the CIA. This is rather
hypocritical. What's really behind it? {The British don't want to
stop drugs}. The banking institutions in London and New York are
{drug dependent}, meaning they're drug-money dependent, in
addition to the fact that many of the bankers are high on cocaine
and heroin. They're drug dependent in the sense that the biggest
business in the world is propping up these bankrupt Western banks
who do nothing but speculate. This is the reality of this.
   And of course, the main thing is that they don't want to see
this war on drugs brought home. One out of 15 Americans addicted
to heroin; this is mind-boggling! And they know that the American
people, if they're given a sense, like we did with our War on
Drugs policy under LaRouche's direction back in the '80s and
'90s; that this could capture the American people.
   Lastly, let me mention Japan. The British-American strategy
for containing China and Russia in the Asian side, has always
been South Korea, Japan, the Philippines, and Australia. And
Singapore is in there someplace. Many of you know Korea's in
total upheaval. The President who started off wanting to work
with Russia and China, and was somehow completely taken over by
Obama, turned against the collaboration with Eurasia; agreed to
bring in these U.S. THAAD missiles, supposedly to protect them
from North Korea. But these are missiles that go up into the high
altitude. North Korea is 30 miles away from Seoul. You don't need
this for Korea! You need them for China and Russia, for war. They
were in the process of turning the Philippines into a massive
U.S. military base, under an agreement with the former
puppet-President.
   In the Korea case, the President is now being impeached.
She'll probably be out in April or so. The Opposition wants to
stop that THAAD deployment. The Philippines we know; we've just
discussed it. Just in the last week, Duterte repeated that he's
probably going to absolutely cancel the strategic agreements with
the United States. "We don't need foreign soldiers in our
country," he said. "We're not going to have a war with China."
   Now, Japan. Lyndon LaRouche has always said that there are
two Japans. There's the Japan that came out of feudalism with the
Meiji Restoration, which was highly influenced by the American
System.  Key people who brought in the work of Henry Carey,
Friedrich List, which gave rise to this great industrial
explosion in Japan; which turned them into the leading nation of
Asia at that time, that superseded the 5000-year old culture and
tradition in China in terms of its strength.  But there was also
the Japan of the British Empire; the British came at the same
time, and basically said, "Look, Japan, you're an island nation
like we are.  You need to get raw materials, you don't have them
in your own country.  The only way you're going to get them is by
having a mighty military and colonizing; taking over countries
and taking their raw materials like we have — the great British
Empire."  Without going through all the details, as you know,
this eventually won out in the sense that Japan adopted a
militarist policy and unleashed the horror of the Second World
War, which started long before Pearl Harbor.  It started with the
invasion of China and the looting of China; but then led to the
destruction of China and other countries and ultimately to the
destruction of Japan.
   So, President Shinzo Abe represents both of these things.
He has had his problems with China; he has wanted to remilitarize
to get out from under the Constitution in Japan, which basically
forbade them to fight war — a Constitution worked out after
World War II with General MacArthur's collaboration.  And he
wants to be what he calls a "normal nation".  But, he also
recognizes that he's gotten nothing from the collapsing Western
financial system; and he sees the future of Japan in the real
development of Russia and China, of Asia; and not by taking it
over this time, but by collaboration through the New Paradigm,
through the New Silk Road.  Through the collaboration especially
with Russia.  His grandfather, who was a prime minister, and his
father, who was a politician, were committed to developing good
relations with Russia; and he is now on course.
   So, what's happened this year?  It's an extraordinary
transformation taking place.  It began with his visit with Putin
in Sochi in May; at which point he laid out an eight-point
program for the development of the Russian Far East using
Japanese technology and resources and financing.  Also, in May,
there was a meeting of the G-7 in Japan.  Russia wasn't there,
because they threw Russia out of the G-8; it became the G-7
again.  So, he didn't meet Putin there; but at that event, Abe
basically said to the other G-6 leaders — including Obama —
that we were on the brink of a horrible financial breakdown
crisis — worse than 2008.  This was absolutely rejected.  Obama
said "No, we're in a recovery; it might be too slow, but it's
going well."  He didn't say this, but because there's lots of
money being printed to keep the speculation going in the banks;
there's lots of drugs flowing everywhere, things are going fine.
   So, Abe was crushed on that; the final communiqué didn't
mention what Abe had said, but everybody knew.  Then, in
September, he went to Vladivostok for a conference organized by
Putin on the development of the Far East; and they went further
ahead with these development projects.  And then, finally this
month, Putin came to Japan; and he went to Yamaguchi, Abe's
hometown; he then went to Tokyo.  He visited the karate teacher
that had Putin one of the great black belts.  But at that, they
knew they would not be able to overcome the still-festering
problem of the territorial issues of the so-called Northern
Territories, or the Kurile Islands.  At the very end of the
Second World War, the Russians had come in to help with the war
in Japan; had taken the Kuriles, which had been back and forth
throughout history.  These are basically four islands north of
Japan.  Both sides claim sovereignty; the Japanese want them
back.  But, what they agreed to was that they would go with a
policy that had first been put forward in 1956 to divide the
islands two and two, which had been stopped by the US.  The
Dulles brothers came in and said, "Don't you dare; you must
demand all of these islands back from the Russians, or else we
won't turn Okinawa back to you."  So, the Japanese backed away
from that deal, and after that, the Russians said, "OK, that's
it.  You're not going to get any of them back."  So, now Putin
has said, "OK, we can start joint development of these four
islands.  Joint development.  And over time, we can go back to
the 1956 agreement and come to a settlement; meaning that we'll
be able to finally have a peace settlement to World War II by
probably 2018."
   But in the meantime, huge development projects.  They made
agreements for $2.5 billion of infrastructure projects throughout
the Russian Far East; ports, rail, agriculture, nuclear,
pharmaceuticals, education, cultural exchanges, $1 billion joint
fund which can be leveraged into more, and this framework for
peace.  So, just as Putin has largely unified the entire Middle
East — he's even now talking to Bibi Netanyahu and the Saudis;
because he's in charge.  Obama and the British game is largely
defeated.  So, they're basically creating a common policy of
common interests of all these nations.  And in the same way in
Asia; the China Silk Road process, the new financial institutions
are bringing all of these nations together.  There are still a
few problems, but it's a new world; it's a new world which the
United States can and must join.  It's the only option.
   And again, I'll repeat that while Obama's Pivot to Asia is
dead, the TPP is dead, the regime-change policies are largely
dead; but don't just sit back and say, "Yahoo! Trump's going to
do it for us!"  Because that is not the case.  This is going to
be done by us; we created the environment in America and around
the world which made it possible for these revolutionary changes
to take place.  It's the power of ideas that moves history; it's
Lyndon LaRouche and Helga LaRouche and this institution who
fought for these ideas before they became popular.  In other
words, we fought to bring these ideas into circulation; which
made it possible for the emergence of people who recognized the
truth of those ideas and have begun to take them up.  This is
doubly true now; we're at a moment which is going to go one way
or the other.  It's going to depend on you and me; on making sure
that we take this fight now at a crucial moment — what Schiller
called a great moment — and make sure that {we} define a future
that uplifts people to a level of the dignity of their true
humanity through activating the creative powers that they have by
the right of being human beings created in the image of God.
   This is our task, and this is where we stand today; and it's
a great time to be celebrating Christmas, but you should be
thinking about George Washington leading the fight across the
river on Christmas Eve.  That's the way we have to approach the
fight that we have on our hands today.  A good fight; one that
gives us reason to be happy, but which is deadly serious.  Thank
you.

   DENISTON:  I think that was excellent, Mike; and I liked
your concluding point.  We're seeing a lot of horrific, awful
things being removed; but I think Helga Zepp-LaRouche's focus on
this being the potential transition to a new historical paradigm
centered around a new positive conception about the truly
creative nature of mankind, is our mission, is our unique task
today.  As our viewers know, Mr. LaRouche defined New York City
as a critical point of intervention on that level; to really
revive that true American spirit and true American insight and
understanding into this historical unifying mission for mankind
that we're talking about.  So, I know Diane was part of our
discussions with Mr. and Mrs. LaRouche earlier today, and she was
raising some of the critical aspects that we have to focus on in
terms of getting the American people to realize that you're not
just passive observers in this process.  Like you were saying,
we're not just going to sit back and root for who we think might
do this or that.  We have a critical leadership role — including
our audience, everyone involved with us — to actually take this
fight to this higher level.  So, I think that Diane has some
remarks on that; I know she would like to contribute here.

DIANE SARE:  Mrs. LaRouche said something this morning that I
think is very important, which is that in a period where
everything is stable, then the subjective factor is not as
crucial.  That is, if everybody gets all worked up over a
particular celebrity's drug addiction problem, or various fads,
various emotional things that people get tangled up in; but when
you have a moment like this, which on the one hand, I'm really
glad that Mike just went through what he did, because I think
most Americans have absolutely no idea of this incredible picture
of what's happening in the world.  And also, should reflect a
little bit on where these countries are coming from; what did
China look like 45 years ago, for example, compared to how they
look now?  You'd get a sense that there is no reason, except a
subjective reason of the mindset of the American people, why our
nation cannot similarly be self-transformed to a completely
different domain, a completely different culture.
   I'll say here this past weekend, we had another musical
intervention.  The Schiller Institute chorus, which I helped to
organize and direct, sponsored by the Foundation for the Revival
of Classical Culture in a performance, a unity concert in
Brooklyn of African-American spirituals, the Bach {Wachet Auf}
cantata, and Handel's {Messiah}.  But what was so striking about
this particular performance is, my sense was that the musicians
were completely engaged.  In other words, it wasn't like a stuffy
thing that you go to at Lincoln Center, where everyone is going
through the motions; and of course, the tuning is way too high
anyway, so their voices are strained and they need all kinds of
electronic adjustments and things like this.  But the thing
really was from the heart; and there's clearly a potential where
Americans have a sense, they want something substantive.  Who
actually doesn't want their life to have had a purpose?
   What we have right now, is a moment of extraordinary
opportunity; it is also dangerous, because as you said, Ben, at
the beginning, Obama issued these threats, this intent to kill as
LaRouche put it, a week ago today at his crazy press conference
and interview on NPR.  Saying, with no evidence whatsoever that
Russia had any involvement in hacking, that we will retaliate at
a time and place of our choosing.  Those are murderous words, and
therefore, we're not at a moment of stability; and it requires
from us, as Schiller would say, a certain sublime quality of
thinking where we look down on the world as if from above, and
consider what are the common aims of mankind and what mankind can
do together.  And the potential that we have, given that the
defeat of Hillary Clinton was really a defeat of Bush and Obama;
it was a defeat of a 16-year legacy of evil.  It doesn't
guarantee — as Mike said — that what comes in under Trump is
going to be good; that is for us to determine.  It just indicates
that there is a tremendous potential for this, as we see with the
communication between President-elect Trump and Vladimir Putin;
that's very promising.  There are other aspects of a potential
with China that are very promising, and then there are some
appointments that are not so promising.
   It is definitely a moment for each of us to consider our
responsibility to future generations; because we have a moment,
hopefully a revolutionary moment where we have not found a little
people, but a people who will grow into the situation and will
take the actions that LaRouche has outlined.  Specifically, the
Four Laws; beginning emphatically with Glass-Steagall, but not
ending with Glass-Steagall.  The fourth law is not an end, but is
really a beginning; which is the development of mankind on the
imperative of exploring the Universe, of mastering thermonuclear
fusion and getting ourselves out of this Solar System.  I think
that's the challenge: To objectively address where we are; to not
get flustered by every piece of crap that gets put in the
mainstream press, which is a bunch of propaganda designed to make
everyone hysterical; and to really fight for the direction that
is required.

   DENISTON:  Another thing that does lie in that issue of the
creative development of mankind, and I was also struck in some
recent discussions with Lyndon and Helga LaRouche.  Helga was
making the point that what we're seeing now is really the
realization of this World Land-Bridge perspective that she and
Lyn had fought so hard for.  We were discussing how this really
should be seen from the standpoint of Mr. LaRouche's unique
insights into the fundamental nature of human creative progress
and human creative revolutions.  And in a sense, what we're
seeing — what Mike just presented — what's being led by China,
the potential for that to expand globally with the United States
jumping on board, really is a certain potential culmination of a
certain platform of development for the entire planet.  What that
sets the base for, is the next leap for the expansion into space
and the creative development of nearby space first; as Krafft
Ehricke had been one of the leading visionaries for as a basis
for the expansion further into the Solar System.  I think this
idea of continually defining the next levels of creative leaps,
creative developments is absolutely critical; because it's not
that we are completing some process of some steady state level of
development, but it's the fact that mankind is always
participating in creative revolutions.  Every generation should
be focussed on a complete revolution in the very nature of
mankind.  The very understanding of mankind's existence is
continually being reshaped, recreated on higher and higher
levels.  That's the positive principle of this New Paradigm.

BILLINGTON:  What Diane referred to that Helga said this morning
about certain moments in history in which the subjective becomes
crucial, is a reflection of what Percy Shelley said in his "In
Defense of Poetry" which we've quoted often.  He develops the
concept of great revolutionary moments in history, at which he
says, in his describing why the poet is the legislator of history
in moments of great crisis like this.  But he describes how in
such moments, the common person who normally doesn't have to
think about profound ideas, is suddenly capable of understanding
very profound concepts about man and nature — both about society
and about scientific reality of the Universe.  That's clearly
where we stand; where we've reached a point at which there's
nothing holding back any human being.  Perhaps he's been drugged;
perhaps he's been degraded; perhaps he's been left unemployed,
driven out of the workforce.  But nonetheless, it's a moment in
history in which everybody can, in fact, bring themselves up to
those creative capacities that they were blessed with by being a
human being.  To activate that now, in learning huge amounts of
things in a very short period of time, is possible and necessary.

   DENISTON:  I think that definitely defines our mission for
the next coming year — 2017.  This can be the year of the shift
of the United States under the leadership of what we're doing.
   So, I think we gave people a very good overview of where the
world stands today, and what the challenge is before us.  So,
unless Diane you want to have any additional ending comments, I
think we're coming to the conclusion of our discussion today.

   SARE:  I would just like to encourage people over this
holiday period, as we're about to enter a new year, which could
be a very different year, to protect your mind and not engage in
degraded cultural activities.  But take advantage of the LaRouche
PAC website, which has phenomenal educational material.  You can
choose to study the Four Laws of Mr. LaRouche; read the papers of
Alexander Hamilton; watch the video on Operation Phoenix — the
reconstruction of Syria.  There's just an abundance of material
here that, if you set your mind to it, to determine that between
now and the beginning of next year, to be a more ennobled human
being, and more able to articulate these profound ideas and
organize your friends and neighbors; then we'll be off to a very
good start.

   DENISTON:  With that, I think we have our mission defined
before us.  We thank you for joining us, and we will be back next
week for the next Friday webcast; and we'll be sure to be
delivering some material for you between now and then.  So, thank
you for joining us.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*