Kontakt os: +45 53 57 00 51 eller si@schillerinstitut.dk

Den Internationale Domstols kendelse den 26. januar (video)
og sammenfattende konklusion (tekst på dansk) på spørgsmålet om
anklager om israelsk folkedrab

Den Internationale Domstols kendelse den 26. januar (video)
og sammenfattende konklusion (tekst på dansk) på spørgsmålet om
anklager om israelsk folkedrab
image_pdfimage_print

Kendelsen begynder 14.45 min. inde i videoen.

Den 27. januar 2024 (EIRNS) – Det følgende er det sidste afsnit, “Konklusion og foranstaltninger til vedtagelse i Den Internationale Domstols kendelse den 26. januar 2024 om “Anvendelse af konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab i Gazastriben”, om Sydafrikas retssag mod Israel for folkedrab i Gaza. Dette uddrag begynder på side 22 i dokumentet. Hele dokumentet findes her på engelsk.

I lyset af ovenstående betragtninger finder Domstolen, at der er tale om en hastesag i den forstand, at der er en reel og overhængende risiko for, at der vil blive forvoldt uoprettelig skade på de rettigheder, som Domstolen har fundet plausible, inden den træffer sin endelige afgørelse.

1. KONKLUSION OG FORANSTALTNINGER DER SKAL TRÆFFES

Domstolen konkluderer på grundlag af ovenstående betragtninger, at de betingelser, der kræves i henhold til dens statut, for at den kan træffe foreløbige forholdsregler, er opfyldt. Det er derfor nødvendigt, at Domstolen i afventning af sin endelige afgørelse angiver visse foranstaltninger for at beskytte de rettigheder, som Sydafrika har gjort gældende, og som Domstolen har fundet plausible (se præmis 54 ovenfor).

Domstolen minder om, at den i henhold til sin statut har beføjelse til, når der er fremsat en anmodning om foreløbige forholdsregler, at angive foranstaltninger, der helt eller delvist er andre end dem, der er anmodet om. Artikel 75, stk. 2, i Domstolens regler henviser specifikt til denne beføjelse for Domstolen. Domstolen har allerede udøvet denne beføjelse ved flere lejligheder tidligere (se f.eks. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Provisional Measures, Order of 23 January 2020, I.C.J. Reports 2020, p. 28, para. 77).

I den foreliggende sag finder Domstolen, efter at have overvejet betingelserne for de foreløbige foranstaltninger, som Sydafrika har anmodet om, og sagens omstændigheder, at de foranstaltninger, der skal angives, ikke behøver at være identiske med dem, der er anmodet om.

Domstolen finder, at Israel, med hensyn til den ovenfor beskrevne situation, i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til folkedrabskonventionen, i forhold til palæstinensere i Gaza, skal træffe alle foranstaltninger, der står i dets magt, for at forhindre udførelsen af alle handlinger, der er omfattet af artikel II i denne konvention, især:
(a) drab på medlemmer af gruppen;
(b) at forårsage alvorlig legemlig eller psykisk skade på medlemmer af gruppen;
(c) forsætligt at påføre gruppen livsbetingelser, der har til hensigt at medføre dens fysiske ødelæggelse helt eller delvist; og
(d) at indføre foranstaltninger, der har til formål at forhindre fødsler inden for gruppen.
Domstolen minder om, at disse handlinger falder ind under konventionens artikel II, når de begås med den hensigt helt eller delvist at ødelægge en gruppe som sådan (se præmis 44 ovenfor).

Domstolen mener endvidere, at Israel med øjeblikkelig virkning skal sikre, at dets militære styrker ikke begår nogen af de ovenfor beskrevne handlinger.

Domstolen er også af den opfattelse, at Israel skal træffe alle foranstaltninger, der står i dets magt, for at forhindre og straffe direkte og offentlig tilskyndelse til at begå folkedrab i forhold til medlemmer af den palæstinensiske gruppe i Gazastriben.

Domstolen mener endvidere, at Israel må tage øjeblikkelige og effektive skridt til at gøre det muligt at levere de nødvendige basale tjenester og humanitær bistand for at afhjælpe de ugunstige livsvilkår, som palæstinenserne i Gazastriben står over for.

Israel skal også træffe effektive foranstaltninger for at forhindre ødelæggelse og sikre bevarelse af bevismateriale i forbindelse med beskyldninger om handlinger inden for rammerne af artikel II og III i folkedrabskonventionen mod medlemmer af den palæstinensiske gruppe i Gazastriben.

Med hensyn til den foreløbige foranstaltning, krævet af Sydafrika, at Israel skal indsende en rapport til Domstolen om alle skridt, der er taget for at gennemføre dens kendelse, minder Domstolen om, at den har beføjelse, som afspejlet i artikel 78 i Domstolens regler, til at anmode parterne om at give oplysninger om ethvert spørgsmål, der er forbundet med gennemførelsen af enhver foreløbig foranstaltning, den har angivet. I betragtning af de specifikke midlertidige forholdsregler, den har besluttet at angive, finder Domstolen, at Israel skal forelægge en rapport for Domstolen om alle foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre denne kendelse inden for en måned fra datoen for denne kendelse. Den således fremlagte rapport skal derefter meddeles Sydafrika, som skal have mulighed for at forelægge Domstolen sine kommentarer hertil.

Domstolen minder om, at dens kendelser om foreløbige forholdsregler i henhold til statuttens artikel 41 har bindende virkning og dermed skaber folkeretlige forpligtelser for enhver part, som de foreløbige forholdsregler er rettet til (anklager om folkedrab i henhold til konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab (Ukraine mod Den Russiske Føderation), foreløbige forholdsregler, kendelse af 16. marts 2022, I.C.J. Reports 2022 (I), s. 230, para. 84).

Domstolen bekræfter, at den afgørelse, der er truffet i den foreliggende sag, på ingen måde foregriber spørgsmålet om Domstolens kompetence til at behandle sagens realitet eller spørgsmål vedrørende ansøgningens tilstedelighed eller selve de foreliggende kendsgernminger. Den berører ikke den ret, som regeringerne for Den Sydafrikanske Republik og Staten Israel har til at fremføre argumenter vedrørende disse spørgsmål.

Domstolen finder det nødvendigt at understrege, at alle parter i konflikten i Gazastriben er bundet af den humanitære folkeret. Den er alvorligt bekymret over skæbnen for de gidsler, der blev bortført under angrebet i Israel den 7. oktober 2023 og siden da tilbageholdt af Hamas og andre væbnede grupper, og opfordrer til deres øjeblikkelige og betingelsesløse frigivelse.

Af disse grunde gør DOMSTOLEN, følgende foreløbige foranstaltninger gældende:

Med femten stemmer for og to imod,

Staten Israel skal, i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab i forhold til palæstinenserne i Gaza, træffe alle de foranstaltninger, der står i dens magt, for at forhindre udførelsen af alle handlinger, der er omfattet af artikel II i denne konvention, navnlig:

drab på medlemmer af gruppen;

at forårsage alvorlig legemlig eller psykisk skade på medlemmer af gruppen;

forsætligt at påføre gruppen livsbetingelser, der er beregnet til at medføre dens fysiske ødelæggelse helt eller delvist, og

at indføre foranstaltninger, der har til formål at forhindre fødsler inden for gruppen;

FOR: Præsident Donoghue; vicepræsident Gevorgian; dommerne Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; ad hoc-dommer Moseneke;

IMOD: dommer Sebutinde; dommer ad hoc Barak;

Med femten stemmer for og to imod,

Staten Israel skal med øjeblikkelig virkning sikre, at dens militær ikke begår nogen af de handlinger, der er beskrevet i punkt 1 ovenfor;

FOR: Præsident Donoghue; vicepræsident Gevorgian; dommerne Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; ad hoc-dommer Moseneke;

IMOD: dommer Sebutinde; dommer ad hoc Barak;

Med seksten stemmer for og en imod,

Staten Israel skal træffe alle de foranstaltninger, der står i dens magt, for at forhindre og straffe direkte og offentlig tilskyndelse til at begå folkedrab i forhold til medlemmer af den palæstinensiske gruppe i Gazastriben;

FOR: Præsident Donoghue; vicepræsident Gevorgian; dommerne Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; ad hoc-dommerne Barak, Moseneke;

IMOD: Dommer Sebutinde;

Med seksten stemmer for og en imod,

Staten Israel skal træffe øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at muliggøre tilvejebringelse af presserende nødvendige basale tjenester og humanitær bistand for at afhjælpe de ugunstige livsvilkår, som palæstinenserne i Gazastriben står over for;

FOR: Præsident Donoghue; vicepræsident Gevorgian; dommerne Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; ad hoc-dommerne Barak, Moseneke;

IMOD: Dommer Sebutinde;

Med femten stemmer for og to imod,

Staten Israel skal tage effektive skridt til at forhindre ødelæggelse og sikre bevarelse af bevismateriale i forbindelse med beskyldninger om handlinger omfattet af artikel II og III i konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab mod medlemmer af den palæstinensiske gruppe i Gazastriben;

FOR: Præsident Donoghue; vicepræsident Gevorgian; dommerne Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; ad hoc-dommer Moseneke;

IMOD: dommer Sebutinde; dommer ad hoc Barak;

Med femten stemmer for og to imod,

Staten Israel skal forelægge Domstolen en rapport om alle foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre denne kendelse, inden for en måned fra datoen for denne kendelse.

FOR: Præsident Donoghue; vicepræsident Gevorgian; dommerne Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; dommer ad hoc Moseneke;

IMOD: dommer Sebutinde; dommer ad hoc Barak.

Udfærdiget på engelsk og fransk, idet den engelske tekst er autoritativ, i Fredspaladset, Haag, den seksogtyvende januar, to tusind og fireogtyve, i tre eksemplarer, hvoraf det ene vil blive anbragt i Domstolens arkiv, og de andre vil blive sendt til henholdsvis regeringen for Den Sydafrikanske Republik og regeringen for Staten Israel.

(Underskrevet) Joan E. DONOGHUE

Foto: ICJ

 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*